(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trên cơ sở Kế hoạch số 897, ngày 25/8/2015 phòng Cảnh sát đường thủy đã phối hợp với Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá và các đồn Biên phòng cảng Thanh Hoá, cảng Nghi Sơn đã ký kết quy chế phối hợp số 404 về tăng cường công tác phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh hàng hải, phòng chống khủng bố, trộm, cướp đối với tàu biển neo đậu tại các cảng biển thuộc địa phận Thanh Hoá.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/huqLDoznhu4tWaOG7iyZWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG7j8OjOSJWMCbhuqdWXSbhuqlW4bub4bqsw4zDjFbDrGk24bqtVsOs4buL4buRN+G6rVYwbeG7h+G6reG6oVbDrOG6o2vhu5FWw6LhuqPhu4tW4buPw7MiVl3Dozbhuq1W4bqhw6Phu4HDo8WoL+G6o1jGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bqiMT0g4buuxq/hu6Thu47huqJR4buvw43hu6ZWw4xpNuG6rVYi4bq/VsOt4buFVsOCN1bhuqPhuqkqIuG6o1bDrcOpVkAj4bu4VVbhuq3huqEl4buRVlnhu7QvQC9ZV1jhu7RWZ+G6o2Lhuq3huqFW4buxJuG6reG6o1bDrSTDrFYwbeG7h+G6reG6oVbDrOG6o2vhu5FWMD9WZ+G6o8Opw6NW4bqj4buDZ1bhu4/hu4HDo1bhu7Em4bqt4bqhVuG7j2pW4bqjJeG6reG6oVbhuqMmw6NWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qSRW4buPJVYiJCJWMOG6ueG6rVbhu6vDozbhuq1WZ+G6o2Lhuq3huqFWIibhuq3huqFWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qSRVViIm4bqt4bqhVuG6rOG6oeG6o8OjVsON4bq/4bqtVjA/VsOi4buTVsOiN8OsVmjhu4vhu5FWIuG6ozdWZ+G6o8Opw6NW4bqj4buDZ1bDrcOpVuG7slfhu7JW4buPOFbDrDrhuq3huqFWIm3hu4fhuq3huqFWImXhuq3huqFWw6wkIlZn4bqjw6nDo1bhuqPhu4NnVsOsaeG6qeG6reG6oVYiZeG6reG6oVbDrCQiVjAm4bqnVl0m4bqpVj3huq1W4bqtw6Phuq3huqNW4bqjJeG6reG6oVbhuqMmw6NVVmfhuqNi4bqt4bqhViLhuqPDqeG6reG6oVbDouG6o2vhuq3huqFWXcOpVVbDrGnhurvhuqdVViJt4buBZ1Yww6nDo1bhu4/hu4HDo1bDrCXhu4tWXcOjYeG6rVbhuq0x4bqpVjB74buLVsOsKsOjViIkIlYiJuG6reG6oVZdw6Nh4bqtVsOs4bqj4buL4bq7IlYw4bqxPVZn4bqje+G6rVbDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqpJMOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjT3hu4tWw51W4bqtOuG6p1bDrGnDo2Hhuq1Ww6LhuqM9w6NWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtVVYwbeG7gyJWw63Ds1Zo4buLPeG6rVbDrCnhuqdW4bqlP+G6reG6o1YwKuG6qVVWIuG6o+G6t1YwKuG6qVYiaz1W4bqlP+G6reG6o1YwKuG6qVZZVuG6pcOzIlbhuqVt4buD4bqt4bqhVVYiZeG6reG6oVbDrCQiVmfhuqPDqcOjVuG6o+G7g2dWw6xp4bqp4bqt4bqhVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVbhuq3huqPDoznhuqdW4buPalbhuqHDo+G7jVbhuqHhuq/huq1Ww6xpe8OsVsOsw7NW4bubw4zDlOG6olbDrGk24bqtVsOs4buL4buRN+G6rVYwbeG7h+G6reG6oVbDrOG6o2vhu5FWw6LhuqPhu4tW4buPw7MiVl3Dozbhuq1W4bqhw6Phu4HDo1YwP1YwKsOsVjBt4buDIlbhuq3huqPDozjhu4tWw6I3w6xWaOG7iyZW4bqt4bq9w6NWXXvDrMOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjGnhuqnhuq3huqFWMOG6q1VWImXhuq3huqFWPeG6rVYiJCJW4bqj4buL4buROeG6rVVWw6zhuqPhurFWw7Q/VuG7jyVWIiQiVjDhurnhuq1W4burw6M24bqtVmfhuqNi4bqt4bqhVsOs4buL4buRN+G6rVZdw6Nh4bqtVjA/VsOs4bqjPeG6p1bhuqdt4buLViLhuqPhuqlWIuG6o8SD4bqt4bqjVmjhu4vhu5E44bqtVjDhurE9VmfhuqNt4bq/4bqt4bqhVsOiNFbhu481VuG6oyXhuq3huqFWw6xpOuG6p1ZnPeG6reG6qVVWJGdWZ+G6o8SDIuG6o1VWw6xpPeG6reG6o1Yi4bq9VjDhurvhuq3huqFVVuG6peG6ueG6reG6oVbhuqHhuqMyZ1bDrOG6vVYi4bqjbiJW4bqt4bqjw6M44buLVl3hu4vhur3Do1bDrOG7i+G7kTbhuq1Ww6xp4buL4buROOG6rVbhuqVt4buLVjDhurvhuq3huqFWXSzhuq3huqFWw7Thu4vhurnhuq3huqFW4bqnJOG7kVbhuqPhuqkuIlbDrOG6vVYi4bqjbiJW4bqj4bq7w6NW4bqt4bqh4bqj4bqxVuG6reG6oynhuq1WICnhuq1UViI8Z1Zn4bqjJMOsVljDmuG7tOG7tFdWw6zhu4dWaeG6v8OjVVbDrCXDo1bhuqXDoznhu4tWw6zhu4vhu5E24bqtVsOsaeG7i+G7kTjhuq1W4buPOFY94bqtVsOs4bqpJeG6rVbhuqHDoz3huqlWw6zhuqNl4bqt4bqhVjBt4buH4bqt4bqhVsOs4bqja+G7kVVW4bqk4buLe8OsVuG7sW1Ww6xp4buJVVZI4buL4buRViLhuqM3VsOi4bqj4buLVuG7j8OzIlZdw6M24bqtVuG6ocOj4buBw6NVViIkIlbhuq3huqHhuqPhurFWMOG6seG6reG6o1Yiaz1W4bux4bqjxIPhuq3huqNWZ+G6o2tW4buPOFbDtMOyVmfhuqMqw6xW4buPw6NWZ+G6oyrhuqdW4bqjJeG6reG6o1Yi4bqjxIPhuq3huqNWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG6peG6s+G6reG6o1bhu4/DsyJW4bqhw6M94bqpVsOs4bqjZeG6reG6oVbhuqMl4bqt4bqhVuG6oybDo1VWMG3hu4fhuq3huqFWw6zhuqNr4buRVuG6reG6u8OjVjDhurE9VVbDrGnhuqnhuq3huqFWaOG7iybhuq1W4bql4buTVVZdJuG6qVbhu485Vl3Dozbhuq1W4bqhw6Phu4HDo1Zo4buLw6kiVuG6ocOjPVRWIiQiVmjhu4vhu5FWMOG6seG6reG6o1bhu484Vmjhu4sm4bqtVuG6peG7k1ZdJuG6qVbhu485VuG7m+G6rMOMw4xWIibhuq3huqFWXcOjYeG6rcOaVuG7r+G6ueG6reG6oVbDrOG6o+G7h8OjVVbDrMOjN2dWw6xqIlYwfeG7kVbhuqcq4bqt4bqjVsOs4buL4buRNuG6rVbDrGnhu4vhu5E44bqtVuG7jzhWIuG7i+G6uyJW4buPe+G6rVYw4bq74bqt4bqhVuKAnOG6rOG6oW3hu4fDo1Yww6NWMGJWw63DslYgauG6reG6oVYgauG6reG6oVYialYibuG7i1bDrcOj4bqt4bqj4oCdVFZn4bqj4bqp4bqt4bqhVsOsaSXhuqlW4oCc4buOOuG6rVbhuqPhuqs9VuG6ocOjPeG6qVbDrOG6o2Xhuq3huqFW4buP4buBw6NWXeG6r+G6reG6o1bhu5E24bqtVsOtZeG6reG6oVbhuq1t4buBIuKAncOaw5rDmlYi4bqj4bqpVlnDmljhu7Thu7ZW4bqlbeG7g8OsVuG6reG6oW3hu4fDoy9Aw51YVuG6pW3hu4PDrFZn4bqjbeG6v+G6reG6oVbDrMOjOeG6rVbDrOG6o2vhu5FW4buPJVZn4bqjbeG6v+G6reG6oVbDrMOjOeG6rVYwJOG6reG6o1ZdO8OsVsOs4bqja+G7kVbhuqMmw6NWw60m4bqtVuG6reG6oyzhuqdW4bqh4bqrZ1Zn4bqjPuG6rVbhuq0p4bqt4bqhViI94bqpVsOtw7NW4bqjw6Nh4buLVl3DozfDrFbhu48lVuG7k1bDrOG6o24iViLhuqM8Z1bhuqMl4bqt4bqjVmfhuqMkZ1bhuqXhu4t7w6xWIms9VuG6reG6oynhuq1WICnhuq1Ww6LhuqPDo1bhuqPhuqkqw6xWMOG6u+G6reG6oVbDrGk24bqtVjBt4buH4bqt4bqhVsOs4bqja+G7kcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/FqMOj4bqn4bqhVsOtaSLhu6Lhu64vL8Oj4buPw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS/huq0xw7XDrS9Y4bu4WUAv4buyQCDhu7ZYV8OdV1dXw6zhu7hYWFlA4buy4bu44bqlWMOa4bq1Z+G6oeG7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G6pMOzIlbhuqVt4buD4bqt4bqhVuG7sSbhuq3huqNWw60kw6xWMG3hu4fhuq3huqFWw6zhuqPhu4vhu5dWw6zhu4s+4bqtVsOsaT1WMCbhuqdWXSbhuqlWw6xpe8OsVsOsw7NW4bubw4zhuqDDjFbDrGk24bqtVsOs4buL4buRN+G6rVbhuqHDoz3huqlWw6zhuqNl4bqt4bqhVsOs4bqj4buL4buXVuG6reG6u8OjVjDhurE9VuG7jyVWw6zhu4vhu5E24bqtVsOsaeG7i+G7kTjhuq1W4bqt4bqjKeG6rVYgKeG6rVbhuqcuIlYk4bqpVmfhuqM94bqpVsOi4bqjw6NWMMOjVjBiw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OMaeG6qeG6reG6oVbDnVbhuq064bqnVsOsb1ZZV1jDnVYtVllXWOG7tlVW4bqjPcOjVuG6pcOzIlbhuqVt4buD4bqt4bqhVjA/VmfhuqPDqcOjVuG6o+G7g2dWw6zhur1WIuG6o24iVlnDnVbhuqVt4buDw6xW4buP4buBw6NWw51Z4bu2VuG7seG7q+G7scONVsOs4bqjPeG6p1bhuqHDoz1Ww6zhu4s+4bqtVsOsaT1Ww6xpNuG6rVbDrOG7i+G7kTfhuq1W4bqkKiLhuqNW4burKuG6reG6oVYtVjAm4bqpVuG6omLhuq1W4bqmNlbhu48lViIkIlbDrOG7i+G7kTfhuq1W4bqhw6M94bqpVsOs4bqjZeG6reG6oVbDrOG6o2vhu5FW4bqt4bq7w6NWMOG6sT1Ww6xp4bqp4bqt4bqhVsOi4bqj4buLVuG7j8OzIlZdw6M24bqtVuG6ocOj4buBw6NWXcOjYeG6rVVWw6LhuqPhu4tW4buPw7MiVuG7j8Sp4bqt4bqhVuG6rW3hu4EiViIm4bqt4bqhw5pWSOG7iz1WMOG6q1VWZ+G6oyTDrFbhuqPDoznhuq1WWOG7tuG7slbDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6o+G7g2dW4buPw6NWZ+G6oyrhuqdW4bqk4buLe8OsVuG6oMOjPeG6qVbDrOG6o2Xhuq3huqFWMG3hu4fhuq3huqFWw6zhuqNr4buRVuG6reG6u8OjVjDhurE9VVbhuqThu4t7w6xWw4zhuqNr4buRVsOtJuG6rVbhu48lViIkIlbhu4/Do1Zn4bqjKuG6p1bDouG6oyQiVFbhuqV7Z1Zdw6M24bqtVl0m4bqtVuG7jyVWaT1WaOG7i+G7kTfDrFYw4bqx4bqt4bqjVsO0w7JWZ+G6oyrDrFbhu4/Do1Zn4bqjKuG6p1bhuqMl4bqt4bqjViLhuqPEg+G6reG6o1bhu7ZZVsOsaW3hu4fhuq3huqFW4bqj4buDZ1VW4bqt4bq7Z1bDouG6o+G6qVZdKiJW4bqs4bqjJVbhuq1t4buBIlYj4bu0VeG7tFbDrGnDoznhu4tWMOG6ueG6reG6ocOaVuG6rOG6oeG6qSXDo1ZpPVZZVl024bqtViJi4bqtViI64bqtViJuVuG7jyXhuqlWw6zhuq/huq3huqNW4bqj4bqv4bqt4bqjVsOs4bqjw7MiVsOsw6PDoeG6rVbhu4VWw6xv4bqt4bqhVsOi4bqj4buLVuG7j8OzIlYwYVbDrOG6o23hu4fhuq3huqFWw7Thu4vhu5E24bqtVmfhuqPDqcOjVuG6o+G7g2dWw6LDo2HhuqdWw6xpPVVWaOG7iybhuq1W4bql4buTViJtVsOsaeG7iVRWaOG7iybhuq1W4bql4buTVuG6reG6oW3hu4fDo1bhu48lVmfhuqNt4bq/4bqt4bqhVsOsw6M54bqtVuG6o+G6qSrDrFYw4bq74bqt4bqhVsOsaeG6qeG6reG6oVbDouG6o+G7i1bhu4/DsyJVVuG6reG6oyzhuqdWMCbhuqdWXSbhuqlWw6zhu4vhu5E5w6xWMMOpw6NWPeG6rVbDrOG6qSXhuq1W4buPOFbhuq3huqFt4buHw6NW4buPJVZn4bqjbeG6v+G6reG6oVbDrMOjOeG6rVVWw6LhuqNl4bqt4bqhVjBhVsOiNFbDtDzhu4tW4bql4buDw6NWIGrhuq3huqFW4bqj4bqpKsOsVjDhurvhuq3huqHDmlbDjOG6o2Xhuq3huqFWaOG7iz1WImXhuq3huqFWw6wkIlZn4bqjw6nDo1bhuqPhu4NnVsOs4buLPuG6rVbDrGk9VVZo4buLJuG6rVbhuqXhu5NVVllW4bqlw7MiVuG6pW3hu4Phuq3huqFWMD9WZ+G6oyTDrFbhuqPDoznhuq1W4buPJVbDtMOyVmfhuqMqw6xW4bqjJeG6reG6o1Yi4bqjxIPhuq3huqNWWOG7uFdWw6xpbeG7h+G6reG6oVbhuqPhu4NnVuG7j8OjVmfhuqMq4bqnVmjhu4vhu5FWMOG6seG6reG6o1bhu484VuG7m8OM4bqgw4xWMG3hu4fhuq3huqFWw6zhuqNr4buRVuG7jyVW4buPw6NWZ+G6oyrhuqdWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG6o+G6qSrDrFYw4bq74bqt4bqhVsOs4bqja+G7kVbDrSbhuq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4burNuG6rVYiKuG6reG6o1Yw4bqrVVbhuqXDsyJW4bqlbeG7g+G6reG6oVYiZeG6reG6oVY94bqtVuG7jyVW4bur4bq7VjDhurvDo1bhu6vDozbhuq1WZ+G6o2Lhuq3huqFWw6zhurfhuq3huqNWMD9W4bql4buLZeG6rVbhuqUl4bqnVsOsw6nDrFYiZeG6reG6oVbDrCQiVmfhuqPDqcOjVuG6o+G7g2dWw6LDo2HhuqdWw6xpPVVWw6LhuqMm4bqpVsOtJMOsVsOs4bqv4bqt4bqjVuG6o+G6r+G6reG6o1bhuqXhu4vhurnhuq3huqFW4bqlKiLhuqNW4buPJVbDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1Ww6zDqcOsVuG7j8OjOSJWw6I24buLVuG6oWPDo1VW4bqjbeG7geG6reG6oVYgW+G6rVbDrCXhu4tWw6zhuqPhu4vhu5E44bqtVuG7jyXhuqlW4bqt4bq/w6NWw6xpJOG6reG6o1VWw6xp4buJVl0/4bqpVj3huq1Ww6zhuqkl4bqtw5pW4buv4bq54bqt4bqhVsOs4bqj4buHw6NWZ+G6o8Opw6NW4bqj4buDZ1bDrOG6vVYi4bqjbiJWw51W4bql4buBZ1bDrHtnVuG6o+G7izzhuq1W4buPOFYiJCLhuqNWZ+G6o2Lhuq3huqFVViLhuqPDqeG6reG6oVbDrOG6o8OjNuG6rVbDrD3Do1VWw6zhuq/huqdWw6LDozfhuqdWIm7hu4tW4bqtKuG6rVYi4bqj4bqpVuG7suG7tFdW4bqt4bqhbVYgKeG6rVRWIjxnVmfhuqMkw6xW4bqhPuG6rVZYw5rhu7RXV1Yk4bqpVmfhuqM94bqpViJu4buLVsOtw6Phuq3huqPDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4buvLiJWXcOjOcOsVVbhuqM9w6NWMOG6v+G6rVbhu4/hurFWMD9WIuG6o2tWMOG6u+G6reG6oVZn4bqjw6nDo1bhuqPhu4NnVsOs4bqjPeG6p1bhuqdt4buLViLhuqPhuqlWIjxnVmvhu5FVViLhuqPEg+G6reG6o1Zo4buL4buROOG6rVVW4burPeG6rVbhu5vDjOG6oMOMViIkIlbhuqPhu4vhu5E54bqtVVbDrOG6o+G6sVbDtD9VVsOs4bqjJeG6reG6o1Zn4bqjw6lW4bqlJeG6p1bDrMOpw6xWImXhuq3huqFWw6wkIlbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVuG7jyVWZ+G6oyTDrFYw4bq74bqt4bqhVmfhuqPhuqnhuq3huqFWw6xpJeG6qVbDrOG6qSXhuq1WICnhuq1WXSbhuqlW4buPOVbhu5vhuqzDjEhVVsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFW4buPJVYg4buL4buRVsOsaeG6r1bhuqPhuqkqw6xWMOG6u+G6reG6oVYi4bqrVuG6o8OjOeG7i1Zo4buLJlYiJCJW4bqnZVbhuqPhuq/huq3huqNWw6zDs1Zo4buLJuG6rVbhu484VuG7m+G6rMOMw4xVVjAm4bqnVl0m4bqpVsOsaXvDrFbDrMOzVuG7m8OM4bqgw4xWMG3hu4fhuq3huqFWw6zhuqNr4buRVVZn4bqjYuG6reG6oVbhuq3huqFvPVYwPOG7i1bDrGk94bqt4bqjViLhuqPDqeG6reG6oVbDrOG6u8OjVmfhuqMq4bqnw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8WoXVbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7ruG6p8Ot4bqpLV3DoyDDoy3DoOG6qeG6rcOsLcO1McOj4bqh4bqjw6xT4bqt4bqpaeG6pz3huqXhu67Gr+G6psOj4bqt4bqjVkfhuqNt4bq/4bqt4bqhxagvXcavxagvZ8av


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]