(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 13-3, loạt trận đầu tiên lượt về bảng D vòng loại Giải U19 quốc gia đã diễn ra và U19 Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng 3-2 trước U19 SHB Đà Nẵng.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4buS4bqrYuG6qTY1PuG7mEPhu6DDmeG7ouG7ncOgNT7hu6LEqeG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6JifSzhuqfhu6JiZSPhu6Jie33hu6Ikw51j4buiw5014buiYuG6u+G6tTU+4buiYsavfeG7ouG7p33hu6h94buiQ+G7oMOZ4bui4bqtY+G6oSPhu6I+feG7pOG7ki/huqti4bqpNjU+4buY4buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buYxqF7fS5j4bui4bugUS1R4buM4buiMzbGr2Lhu6Ji4bqp4bu0NeG7oiThu7Jj4buiYn07NeG7ojPhurvhurVi4bui4buDLuG7okDhu6g1PuG7ouG7m+G7ouG7gzg1PuG7ojM2xq994bui4bunfeG7qH3hu6JD4bugw5nhu6Lhuq1j4bqhI+G7oj594buk4buiJOG7quG7oj19KTXhu6Lhuqnhu6Thu6Lhu4PFqOG7okPhu6DDmeG7ouG7ncOgNT7hu6LEqeG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6I+fcWoNXvhu6Ije30sNeG7omJ74busNT7hu6LDnTXhu6Ji4bq74bq1NT7hu6JRLVDhu6Ji4bqp4bq74bq3I+G7okPhu6DDmeG7ouG6qsWp4buX4bui4budxajhu6LDvVg1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU1FQ4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUOG7oOG7oC/hu6DDmVU94bug4buew5lTUeG7oFFiVVBTVFAz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSsOZUsOa4buc4bui4bukM2JK4bucQ+G7oMOZ4bui4budw6A1PuG7osSp4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7omJ9LOG6p+G7omJlI+G7omJ7feG7oiTDnWPhu6LDnTXhu6Ji4bq74bq1NT7hu6Jixq994bui4bunfeG7qH3hu6JD4bugw5nhu6Lhuq1j4bqhI+G7oj594buk4buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTUVDhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mEPhu6DDmeG7ouG7ncOgNT7hu6LEqeG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6LDlOG7pjbhu6IkYeG7kOG7oiN74bqxfeG7oiThu7Jn4buiI+G6oeG7oj7hu6w1PuG7oiNj4bqhfeG7ont9IeG6p+G7ouG7oOG7oiQo4buiYl004buiQMWoNeG7oj7huqXhu6Ji4bqp4bq74bq3I+G7okPhu6DDmeG7ouG6qsWp4buX4bui4budxajhu6LDvVg1PuG7osOU4bumNuG7ombhu6Q1e+G7kOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDguG7ojPhurvhurVi4buiJH3hu4zhu6I1PuG7pGfhu6Ji4bqpNjU+4buiYuG6qeG7tDXhu6Lhuqnhu6Thu6Lhuq1jWTXhu4zhu6JD4bugw5nhu6Lhu53DoDU+4buixKnhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buiJOG7quG7oiQo4buiYntj4buk4buiYuG6qeG6u+G6tyPhu6JD4bugw5nhu6LhuqrFqeG7l+G7ouG7ncWo4buiw71YNT7hu6Lhu4PFqOG7oiNjw6Mj4buiYuG7pn3hu6Ikw51j4buiw6Lhu6Iz4bq74bq1YuG7ouG7gy7hu6Izxajhu6Ij4bqx4buie8OjfeG7oiQo4buixal44buC4buieDvhu6LFqeG6ozU+4buieX01e+G7ouG7g8Wo4buiI+G7piPhu6J7OSPhu6Ji4bqpOOG7oiQ4feG7ojPGr33hu6I0NzXhu6I14bq14buO4buiQmNn4buiNXt9OzXhu6JD4bugw5nhu6LhuqrFqeG7l+G7ouG7ncWo4buiw71YNT7hu6Izxajhu6Ikw6N94buiPnt94buiJOG6u+G6tSPhu6JAxag14buiYnvhu6w1PuG7omLhuqnhurvhurcj4buiNT7hu6Rn4buiYsOq4bui4bqne2Ri4buiYnvhur3hu6Lhu6Dhu6Dhu47hu6LhuqZ74buofeG7oiQsNeG7ouG6p3tkYuG7omJ74bq94buiUuG7nuG7jOG7okLhuqnhurvhurE1PuG7okJ74bukNXvhu6LDveG7pDThu6I04bq3feG7ouG6rWNZNeG7okBdNXvhu6Jiw6zhu6LhuqvhuqHhu6Lhu6At4bug4buiI3s24buiQ+G7oMOZ4bui4budw6A1PuG7osSp4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU1FR4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUOG7oOG7oC/hu6DDmVU94bug4buew5lTUFPDmmJQ4bug4bueUOG7njPhu57hu44x4bqnPk/huqlKVVFQ4buc4bui4bukM2JK4bucQ+G7oMOZ4bui4budw6A1PuG7osSp4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7omJ9LOG6p+G7omJlI+G7omJ7feG7oiTDnWPhu6LDnTXhu6Ji4bq74bq1NT7hu6Jixq994bui4bunfeG7qH3hu6JD4bugw5nhu6Lhuq1j4bqhI+G7oj594buk4buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTUVHhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mEPhu6DDmeG7ouG7ncOgNT7hu6LEqeG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6Izw5014buiM+G6u+G6t2Lhu6Ji4bqpNjU+4bui4bqne+G7sjXhu6Iz4bq3NeG7omJ74bqzfeG7oj594bukNeG7oiPDqeG7pOG7omLhuqnhu7Q14buiJMOdY+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu4Lhurd94bui4bqtY2csYuG7omJZNOG7oj59xag1e+G7oiN7fSw14buiYnvhu6w1PuG7jOG7ojU+4bukZ+G7oiThu7Jj4buie30h4bqn4buiUOG7okPhu6DDmeG7ouG7ncOgNT7hu6LEqeG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6Ik4buq4buiM307NeG7omJlI+G7omLEg+G7oiN74bq9I+G7oiPhu6Yj4bui4bqne+G7pOG7omLDnTXhu6Ijw6A1PuG7ouG6q+G7rCPhu6JAKjXhu6Lhu4Mu4bui4bqne1vhu6Thu6Iye2M1PuG7omJ7xag1e+G7oiPDqeG7pOG7okPhu6DDmeG7ouG6qsWp4buX4bui4budxajhu6LDvVg1PuG7juG7ouG6pntkYuG7olThu57hu4zhu6LDvT5jZyk14buiw70+OSPhu6J54buL4buiNVk1PuG7omLDrOG7ouG6q+G6oeG7ojM7NeG7olAt4bug4buiI3s24buiQ+G7oMOZ4bui4budw6A1PuG7osSp4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7omLDquG7ouG6p3vhu6Thu6JA4bu0YuG7oiPhu6Q24buiJOG7pjV74buiJOG7smPhu6IkJuG6p+G7ojThu6xi4buiYuG6qTY1PuG7ouG7gzg1PuG7oiPDnTThu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4budLDXhu6Lhuqd7ZGLhu6LDmlXhu4zhu6LGoeG7sjThu6Lhu5fhu6bhu6JCe8WoNXvhu6JiYzU+4bui4bqp4buk4buiI2Thu6LhuqtkYuG7ombhu6Thu4zhu6JANzU+4buiI3vGrzThu6Ije1k14buiJOG6ozU+4buiJMOjfeG7osO9PmNnKTXhu6Lhu51dNXvhu6JCe8OgNT7hu6Lhu4PFqDbhu6Iz4bq74bq3feG7okPhu6DDmeG7ouG6qsWp4buX4bui4budxajhu6LDvVg1PuG7jOG7ojVZNT7hu6Jiw6zhu6LhuqvhuqHhu6IzOzXhu6JRLeG7oOG7oiN7NuG7okPhu6DDmeG7ouG7ncOgNT7hu6LEqeG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olThu55T4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUOG7oOG7oC/hu6BUw5o94bug4bueU1NVU1Fi4bugw5rDmlMzVS1QVVPhu6BQU1VQ4bugLVJVUVDDmVRSUsOaVOG7jjHhuqc+4buc4bui4bukM2JK4bucQ+G7oMOZ4bui4budw6A1PuG7osSp4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7omJ9LOG6p+G7omJlI+G7omJ7feG7oiTDnWPhu6LDnTXhu6Ji4bq74bq1NT7hu6Jixq994bui4bunfeG7qH3hu6JD4bugw5nhu6Lhuq1j4bqhI+G7oj594buk4buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xU4bueU+G7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYQ+G7oMOZ4bui4budw6A1PuG7osSp4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7osOU4bumNuG7oiRh4buQ4buiYsavNOG7oj3hu7g14buiJOG7smPhu6JA4buoNT7hu6Lhu5vhu6Lhuqvhu6Rj4buiUuG7ojPhurvhurVi4buiYuG6qeG7tDXhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYw73huq/hu6Iz4bq/I+G7oiPDqeG7pOG7okPhu6DDmeG7ouG6qsWp4buX4bui4budxajhu6LDvVg1PuG7oiN7IOG7ojPFqOG7okDFqDXhu6Jie+G7rDU+4bui4bqpZGLhu6I1PuG7rDXhu6Jiw6zhu6LhuqvhuqHhu6JmY+G6oTU+4buiUC1R4buiw6Lhu6Lhuqd7ZGLhu6LDmeG7nitS4buO4buidyxi4bui4bqtY+G7qOG7oiNj4bqhfeG7oiPEkTU+4buM4buiQ+G7oMOZ4bui4budw6A1PuG7osSp4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7oj59xag1e+G7oiN7fSw14buiYnvhu6w1PuG7oiN7YzU+4buiI2PDoyPhu6JRLVDhu6Ji4bqp4bq74bq3I+G7okPhu6DDmeG7ouG6qsWp4buX4bui4budxajhu6LDvVg1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDguG7omLhuqnhu7Q14buiJMOdY+G7oiPEkTU+4buiPn3hurPhu4zhu6JD4bugw5nhu6LFqeG6uzU+4buiRzs14buiQMOdYuG7ojU+4bqz4buiYntj4buk4bui4bueLeG7oOG7omLhuqnhurvhurcj4buiQ+G7oMOZ4bui4bqsY+G7qDU+4buiw73hu6Q04buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7guG6t33hu6IyLGLhu6Lhuq1j4buo4buiYuG6qTs14buM4bui4bqr4bukY+G7ojM2xq9i4buiYuG6qeG7tDXhu6Jie+G6veG7olLhu6JD4bugw5nhu6Lhu53DoDU+4buixKnhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buiJOG7quG7oiTDoyPhu6Ije30sNOG7ojU+w6B94buiJOG7smPhu6JA4buoNT7hu6Lhu5vhu6Lhu4Phurd94buiw5nhu6IkfSg04buO4buiRizhuqfhu6Jie+G6veG7ojV7XeG7ouG7g8Wo4buiQOG7pOG7ojPFqOG7okPhu6DDmeG7osWp4bq7NT7hu6JHOzXhu6Lhu4PFqOG7okPhu6DDmeG7ouG6rGPhu6g1PuG7osO94bukNOG7oiPEkTU+4buiIzfhu6JU4buiJH0oNOG7juG7okPhu6DDmeG7ouG6qsWp4buX4bui4budxajhu6LDvVg1PuG7omYs4bqn4buiI2PhuqF94buiQOG7qDU+4bui4buD4bq3feG7olHhu6IkfSg04buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMO9PsWoZ+G7ouG7oFMtUeG7jOG7okPhu6DDmeG7ouG7ncOgNT7hu6LEqeG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6Lhuqs64buiPlbhuqfhu6Ije8Op4buiNXvFqOG7okPhu6DDmeG7osWp4bq7NT7hu6JHOzXhu6Lhu4PFqOG7ouG7g8WoNuG7ojU+xahn4bui4bugVS1R4buiPlbhuqfhu6JD4bugw5nhu6Lhuqxj4buoNT7hu6LDveG7pDThu6Ji4bqpNjU+4buiYuG6qeG7tDXhu6Ikw51j4buiI2PhuqF94buiI8SRNT7hu6Ijw6nhu6Thu6Lhu4M4NT7hu6IzNsavfeG7okDhu6g1PuG7ouG7m+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu4ljYns24bqp4buc4buYecavNXvhu6LGoeG6u+G6szU+4buSL+G6p+G7mA==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]