(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2022 đang diễn ra tại Sầm Sơn, các VĐV Thanh Hóa đã giành được 1 HCV, 2 HCB, xếp thứ ba toàn đoàn ở nội dung vật tự do nam.
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkxLw6PEg+G6o3s+JUzhu6cl4bueZeG7jMSDKibhu4xW4bum4bqv4buMVsWo4bqv4buMxIMm4bu0PuG7jOG7oyZQJuG7jEMw4buMVjvhu6wq4buM4bus4bui4bus4buMb8O5buG7jGPGr8SD4buM4busNOG7jFYmIz7DjOG7jGPGr8SD4buMxIPhuqnhu4zhu6574buM4bqh4bqvMeG7rOG7jCUm4buc4buMPlI84buMw5Thu47DlMOUSeG7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nOG7jMSR4bu2w6Dhu4zEgyrhuqfhu4zhu7Dhu5zhu4w+Mybhu4zhu67huq8+JeG7jGPGr8SD4buMxIPhuqnhu4zhu6574buMPuG7nDxLL8OjxIPhuqN7PiVMSy8qw5VMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOg4bufV+G7nOG7rsOSTOG7pyXhu5xl4buMxIPhuqN7PiXhu4w+JeG7nmXhu4zEgyom4buMVuG7puG6r+G7jFbFqOG6r+G7jMSDJuG7tD7hu4zhu6MmUCbhu4xDMOG7jFY74busKuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jOG7rOG7pOG6r+G7jCnhu6Dhu6zhu4zhu7Az4buMY8avxIPhu4zhu6w04buMViYjPsOM4buMY8avxIPhu4zEg+G6qeG7jOG7rnvhu4zhuqHhuq8x4bus4buMJSbhu5zhu4w+Ujzhu4zDlOG7jsOUw5Thu4xW4bucPiXhu4zhu64mPT7hu4zhuqPhu5zhu4zEg+G7oCbhu4zDg8WoPOG7jMODNj7DjOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jEPDskPhu4zEgirhu5w+KuG7jOG7n33hu5zhu4xWUeG7jCUm4buePirhu4xW4bqlOeG7rOG7jMOV4buM4bufb0PDjOG7jMOU4buM4bufb27DjOG7jMSR4bu2w6Dhu4zEgyrhuqfhu4zhu7Dhu5zhu4zEg3vhu54+4buMVnvhu54+4buMYeG7jD4zJuG7jOG7ruG6rz4l4buMY8avxIPhu4zEg+G6qeG7jOG7rnvhu4w+4bucPOG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Lhu67Egyrhuq884buw4buMJm9XPsSDV+G6o8OS4buMw6PEg2UpV+G7hsOSZCbhu67EgypJ4buMxqDhu47hu47DoMSRw43hu4wqVyYlKsSDSeG7jOG7mOG7lOG7kMOgxJHDjcOS4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buuPuG7iuG7sOG7nHvEgyrhu5w+Kip74buc4buKYz4v4buuV8OjKMSDe8OgLz5XZMOjL8OUw5TDleG7ji/DleG7muG7luG7ruG7juG7juG7muG7kOG7msOUw5XEg+G7mMOVxqDDlCnhu5jhu4ohw6Alw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDkuG7pyXhu55l4buMxIMqJuG7jFbhu6bhuq/hu4xWxajhuq/hu4zEgybhu7Q+4buM4bujJlAm4buMQzDhu4xWO+G7rCrhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xvw7lu4buMY8avxIPhu4zhu6w04buMViYjPsOM4buMY8avxIPhu4zEg+G6qeG7jOG7rnvhu4zhuqHhuq8x4bus4buMJSbhu5zhu4w+Ujzhu4zDlOG7jsOUw5RJ4buMxIIq4bucPirhu4zhu5994buc4buMxJHhu7bDoOG7jMSDKuG6p+G7jOG7sOG7nOG7jD4zJuG7jOG7ruG6rz4l4buMY8avxIPhu4zEg+G6qeG7jOG7rnvhu4w+4bucPMOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksag4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5jhu5Thu5DDkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTEPDskPhu4zhu6cl4bqvZT0+4buMQ1I+4buMxILhurHhu4zEqFbhuqc+JeG7jOG7sOG6s+G7rOG7jMOjMeG7jMOVSuG7jCUm4buePirhu4zhu59vQ+G7jOG7rCp74buMVnvhu54+4buMxIIq4bucPirhu4zhu5994buc4buMYeG7jCrhu6A+JeG7jCrhu6A+JeG7jOG7luG7muG7jCgl4buMY8avxIPhu4zEg+G6qeG7jOG7rnvhu4w+4bucPOG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMQ8avxIPhu4zEg+G6qeG7jOG7rnvhu4w+4bucPOG7jCnhu57hu4w+Mybhu4zhu67huq8+JeG7jCgqMD4l4buMw6AqUCbhu4wp4bue4buMxIMq4bu24buMPOG7oD4q4buMPirhuqU+JeG7jOG7sDPhu4w8MD7hu4xjxq/Eg+G7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nOG7jFZR4buM4busfeG7jMOj4bqp4buMVsWo4bqv4buMxIPhuqXhu4zEkeG7pGXhu4zhu67huqk+JeG7jCnhuqnhu6zhu4wp4bqlOT4l4buM4busfeG7jMSD4bqjXT4l4buMViYjPOG7iuG7jEHhu4w+Mybhu4zhu67huq8+JeG7jMSDKibhu4xW4bum4bqv4buMPuG7nmXDjOG7jFZ74buePuG7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nOG7jMSDKuG7nDzhu4wlJuG7nOG7jOG7kuG7jEPDskPDjOG7jCjhu7bEg+G7jOG6oeG6r1Dhu4xWUeG7jOG7rH3hu4zhu5Av4buS4buMQ8OyQ+G7jCUm4buePirhu4xW4bqlOeG7rOG7jCrhuq9l4buM4busKuG6pTY+JeG7jGM3JuG7jMOV4buM4bufb0PDjOG7jMOU4buM4bufb27DjOG7jMSR4bu2w6Dhu4zEgyrhuqfhu4zhu5Dhu4zEg3vhu54+4buMVnvhu54+4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMag4buO4buOw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5bhu5Dhu5jDoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvL+G7rOG7rj7hu4rhu7Dhu5x7xIMq4bucPioqe+G7nOG7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DlMOUw5Xhu44vw5Xhu5rhu5bhu67hu47hu47hu5rhu5Dhu5rDlMOVxIPhu5TDlOG7muG7mCnDlOG7iiHDoCXDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4bunJeG7nmXhu4zEgyom4buMVuG7puG6r+G7jFbFqOG6r+G7jMSDJuG7tD7hu4zhu6MmUCbhu4xDMOG7jFY74busKuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jG/DuW7hu4xjxq/Eg+G7jOG7rDThu4xWJiM+w4zhu4xjxq/Eg+G7jMSD4bqp4buM4buue+G7jOG6oeG6rzHhu6zhu4wlJuG7nOG7jD5SPOG7jMOU4buOw5TDlEnhu4zEgirhu5w+KuG7jOG7n33hu5zhu4zEkeG7tsOg4buMxIMq4bqn4buM4buw4buc4buMPjMm4buM4buu4bqvPiXhu4xjxq/Eg+G7jMSD4bqp4buM4buue+G7jD7hu5w8w5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOSxqDhu47hu47DkuG7jCpXJiUqxIPhu4bDkuG7luG7kOG7mMOS4buML0xLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMQzvhu4zEg+G6oz/hu4zEgyrhuqfhu4zhu7Dhu5zhu4zEg3vhu54+4buMVnvhu54+4buMPjMm4buM4buu4bqvPiXhu4xjxq/Eg+G7jMSD4bqp4buM4buue+G7jD7hu5w84buMKeG7nuG7jOG7sOG6pTfhu6zhu4zEgybhu7Y+4buMPDcm4buM4bus4bq14buc4buM4buwM+G7jDwwPuG7jGPGr8SD4buMxIIq4bucPirhu4zhu5994buc4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzhu59vQ+G7jMSDKuG6rzPhu6zhu4xj4bu44buM4bunJeG6r2U9PuG7jENSPuG7jMSC4bqx4buMYeG7jCrhu6A+JeG7jOG7luG7muG7jCgl4buK4buMw5Thu4zhu59vbuG7jMSDKuG6rzPhu6zhu4xj4bu44buM4bus4bui4bus4buMQ8OyQ+G7jOG7pyXhuq9lPT7hu4zhu59i4bqv4buM4bul4bugPirhu4zEqCrhu6A+JeG7jOG7luG7muG7jCglSuG7jGPhu57hu4zEguG6ozs+KuG7jENSPuG7jMO5ez4l4buMxKgq4bugPiXhu4zGoOG7lOG7jCglSuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMw7J74buePuG7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nOG7jOG7rFs+4buMPjMm4buM4buu4bqvPiXhu4zEgyrhu7bhu4w84bugPirhu4xWfeG7jCnhu57hu4xjxq/Eg+G7jMSD4bqp4buM4buue+G7jD5i4buMYzcm4buMPiom4bu44bqv4buMQ8OyQ+G7jMSR4bqv4bumxIPhu4zDo1Phu6zDjOG7jCgmPirhu4w+JSomQDzhu4rhu4zhu6czJuG7jOG7ruG6rz4l4buMPuG7nmXhu4zDo+G7suG7jOG7sFPEg+G7jFbFqOG6r+G7jMSD4bqj4bucPirhu4zEg+G7nibhu4zEg+G6reG7jD4l4bueZeG7jMSDKibhu4xW4bum4bqv4buMxIMq4bqn4buMw5Thu4zhu6zhurXhu5zhu4wlJlAm4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Dhur/huq/Egyp74bqjw5JM4bul4bugPirhu4xv4bqlOD4lSy/DoEw=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]