(vhds.baothanhhoa.vn) - 6 tháng đầu năm 2022 Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 52 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6rhu7DhurRmRUThuqxmw43hu5nDjGbhu7fhuqThu61mSG5mxJBGbGbhu5/hu7FHbGbhu4tpZuKAnOG7tm3hu61m4buV4bu3ZuG7n8SC4bu54burZnBBbuG7ueKAneG6vS/EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDquG7iWZF4buxbeG7ueG7q2Zw4buXw4lm4bu54buN4bu3ZmlnaWlm4bu04butw7rhu7lmcEFu4bu5ZuG7tGxBZnDhurbhu7nhu6tmRXjhu7nhu7FmcMOyZuG7seG6tGZFROG6rGbEkEZsZuG7n+G7sUdsZkhuZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZuG7i2lm4oCc4bu2beG7rWbhu5Xhu7dm4buexILhu7nhu6tmcEFu4bu54oCdZuG7n+G7sUFmcEFu4bu5Zkjhu63DuuG7ucSRZuG7n8SC4bu54burZuG7ueG7seG7meG7ucSRZkjhu63DuuG7uWbhu5/hu7Hhu4bhu5/EkWbhu7VsQWZw4bq24bu54burZuG6ueG7nuG7uMOg4bue4bu0UOG6u2bhu5/DgWbhu7FBbuG7uWbhu5/Ds+G7ueG7sWbhu7Phu7HDgWbhu7Phu7Hhu43hu7lmSOG7pWbhu7nhu7FuZuG6qGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i8Otw61Cw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpaeG7iy9oa8Sp4buhaGhnaWlo4buJRWlpa+G7icSp4bu1Z2XDvULhu6tiROG6pWvEqcSp4buFZmzhu7VF4bql4buF4buw4bq0ZkVE4bqsZsON4buZw4xm4bu34bqk4butZkhuZsSQRmxm4buf4buxR2xm4buLaWbigJzhu7Zt4butZuG7leG7t2bhu5/EguG7ueG7q2ZwQW7hu7nigJ3hu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4vDrcOt4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG7tMOy4bu54buxZnBvQWbhu7Thu63DuuG7uWZwQW7hu7lm4bu0bEFmcOG6tuG7ueG7q2ZFeOG7ueG7sWZIbmbhu57EguG7ueG7q2ZwQW7hu7lm4buy4buxw4lm4buz4but4bu54buxZkXDuWbhu7jhu6vhu7Hhu61mIsOC4bu5ZkhuZuG7n23hu59m4buy4buxw4lm4bufxILhu7nhu6tm4bu54bur4bux4but4bunQmZFRGxBZuG7s+G7reG7ueG7sWZC4bux4buvZuG7seG6tGZFROG6rGbDjeG7mcOMZuKAnOG7tm3hu61m4buV4bu3ZuG7n8SC4bu54burZnBBbuG7ueKAnWbhu5/hu7FBZnBBbuG7uWZI4butw7rhu7lm4buz4buxw4Fm4buz4bux4buN4bu5ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bqjbeG7n2Zwd+G7ueG7sWZI4but4bun4bufZuG7seG6tGZFROG6rGbDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2bhu7nhu7FuZuG6qGbigJzhu7Zt4butZuG7leG7t2bhu57EguG7ueG7q2ZwQW7hu7nigJ1m4bu1bmZI4but4bun4bufZuG7tW7hu7dm4bufw4Fm4buKZuG7ueG7q+G7sXlsZkXhu7Hhu63DuUVmReG7seG7hOG7n8SRZuG7q+G7reG6uEJmcEFu4bu5Zkjhu63DuuG7ucSRZuG7nuG7uMOg4bue4bu0UGbhu7Phu7HDgWbhu7Phu7Hhu43hu7lmSOG7pWbhu7nhu7FuZuG6qGbhu5/DgWZw4but4bulw4lm4buz4but4bun4bu5ZuG6suG7uWZwd+G7ueG7sWbhu5/DieG6tuG7n2bEkOG6ruG7ueG7q8SRZuG7ueG7q2zDjGZF4buCZuG7s+G7seG7rWZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7sWzhu61mReG7seG7hOG7n2bhu7Hhu63hu6fhu7lm4buf4bux4buAw4Lhu7nhu6tmRUR24bu54buxxJFm4buibOG7uWYg4bux4buA4bqm4bu54burZkjhurxm4bu04butw7rhu7lmcEFu4bu5ZuG7tGxBZnDhurbhu7nhu6tmRXjhu7nhu7FmcMOyZkXhu6/hu5/hu7Fm4buf4buE4bufZuG7n+G7sXhmcG9BZkhuZuG7seG7gOG6pOG7ueG7q2bhu6Hhu53hu7lm4bufbeG7n2bhu5/hu5VCZuG7n8SC4bu54burZnBBbuG7uWZF4bux4buA4bqm4bu54burZsONw4nDjMO64bu5ZuG7ueG7j+G7t2bhu6Phu49FxJFm4buz4buxw7NBZsSQbUVmRXbhu7nhu7Fm4buxduG7ueG7sWbhu7nhu7FuZuG6qMSRZnDhuqbhu61mxJDhuq7hu7nhu6vEkWZI4but4bun4bufZuG7tW7hu7fEkWZF4buxw4lm4bu54buxxqFCZuG7n8OKbGZwQW7hu7lmSOG7rcO64bu5xJFm4bue4bu4w6Dhu57hu7RQZWZQ4bqw4bu54burZkXhu7Hhuqbhu61mReG7r+G7n+G7sWbhu5/hu4Thu59mRcOJw4zDuuG7uWZFRMOJw4zhu6Xhu7nEkWZIxqHhu7lmcOG6tuG7ueG7q2bhu59t4bu5ZuG7o+G6tsSRZuG7nuG7uMOg4bue4bu0UMSRZnBBbuG7uWZI4butw7rhu7lm4bufxILhu7nhu6tmcEFu4bu5ZsOK4bu54burZuG7seG6tmbDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2ZDw4lLZuKAnOG7tm3hu61m4buV4bu3ZuG7n8SC4bu54burZnBBbuG7ueKAnWbhu7nhu7HDteG7t2bhu5/hu7Hhu61sZsSQdGZC4bux4buX4bu5ZuG7uW5BZuG7q23hu7nhu7Fm4bu5w7Thu7nhu6tm4bufw4psZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu7VsQWZw4bq24bu54burZuG7n8OBZuG7sUFu4bu5ZuG7n8Oz4bu54buxZuG7s+G7scOBZuG7s+G7seG7jeG7ucSRZuG7q+G7rcOz4butZkPDicOMw7lFZnDhu4Dhuqzhu59mSOG7leG7uWZw4bulZuG7o+G7huG7n2bDjeG6uOG7n2ZI4bulZuG7ueG7sW5m4bqoZnDFqWbDjMO64bu5ZkXhu5nhu7dm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu5/EkWbhu7VsQWZw4bq24bu54burxJFmxJDDs+G7uWbDjcOJ4buVRWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZsSpa+G7iULDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i8OtZ0LDjWThu4VmxJBE4buf4bql4buFLy/hu5/hu6Hhu7ll4bujbEFF4buxbOG7ueG7seG7sUFsZUjhu7kv4buhccSQ4buzRUFCL+G7uXFJxJAvaWlp4buLL2hrxKnhu6FoaGdpw63DrWtFw61nxKnhu4vhu4nhu7VnZcO9QuG7q2JE4bqla+G7i2jhu4VmbOG7tUXhuqXhu4Xhu7DhurRmRUThuqxmw43hu5nDjGbhu7fhuqThu61mSG5mxJBGbGbhu5/hu7FHbGbhu4tpZuKAnOG7tm3hu61m4buV4bu3ZuG7n8SC4bu54burZnBBbuG7ueKAneG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hcSpa+G7ieG7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7heG7i8OtZ+G7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhu7TDsuG7ueG7sWZwb0Fm4bu04butw7rhu7lmcEFu4bu5ZuG7tGxBZnDhurbhu7nhu6tm4buxw4nDjOG7p+G7uWZQxILhu7nhu6tmIsOC4bu5ZkVEbEFm4buz4but4bu54buxZkLhu7Hhu69m4bux4bq0ZkVE4bqsZsON4buZw4xm4oCc4bu2beG7rWbhu5Xhu7dm4bufxILhu7nhu6tmcEFu4bu54oCdZuG7n+G7sUFmcEFu4bu5Zkjhu63DuuG7uWbhu7Phu7HDgWbhu7Phu7Hhu43hu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rDoOG6pOG7rWZF4but4bu54buxZkXhu7Hhu5fhu7lmReG7gMOC4bu54burZkXhu7Hhu5nhu7lmReG7gMOC4bu54burZm3hu63EkWbhu7VtZuG7tW7hu7nhu7FmcOG6uuG7t2bhu7VtZkRt4buf4buxxJFmcMSC4bu54burZnDDs0Fm4bufbeG7uWbhu6PhurbEkWbhu57hu7jDoOG7nuG7tFBmRURB4bu54burZkV44bu54buxZnDDsmZF4buv4buf4buxZuG7n+G7hOG7n2bhu7Hhu4Dhuqjhu7nhu6tm4buG4bu54burZkhuZuG7ueG7seG7reG7p0VmRXbhu7nhu7FmReG7sWzhu7dm4bur4butbGZww4Hhu7nhu6tm4burw4FCxJFmw43hu5nDjGbhu6Hhu4Thu7nhu6tmQ8OJS2bigJzhu7Zt4butZuG7leG7t2bhu5/EguG7ueG7q2ZwQW7hu7nigJ1lZiBEQeG7ueG7q2bhu4lmReG7sW3hu7nhu6tmcOG7l8OJZuG7ueG7jeG7t2ZpZ2lpxJFm4bu04butw7rhu7lmcEFu4bu5ZuG7tGxBZnDhurbhu7nhu6tmRXjhu7nhu7FmcMOyZuG7seG6tGZFROG6rGbEkEZsZuG7n+G7sUdsZkhuZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZuG7i2lm4oCc4bu2beG7rWbhu5Xhu7dm4bufxILhu7nhu6tmcEFu4bu54oCdZuG7n+G7sUFmcEFu4bu5Zkjhu63DuuG7ucSRZuG7nuG7uMOg4bue4bu0UGbhu5/DgWbhu7FBbuG7uWbhu5/Ds+G7ueG7sWbhu7Phu7HDgWbhu7Phu7Hhu43hu7lmSOG7pWbhu7nhu7FuZuG6qGZI4bqk4butZkXhurLhu7nhu6tmxJDhuq5mReG7reG7peG7uWZpZWdnaWZFSmZw4bqw4bu54burZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQkzDiUXhu7FBROG7hcOqIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4nDuuG6vS9Cw6o=

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]