(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mong muốn duy trì văn hóa đọc, nhóm bạn trẻ ở Nga Sơn đã thành lập thư viện miễn phí với tên gọi Không gian đọc Yên (tầng 1, Trung tâm Victory, số 4 Đinh Công Tráng, Tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn).
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y2ThurDhurbhurrFqcO0YWPhurbDtOG6uOG6ti3hu4PFqXJw4bupxINk4bul4bqy4bqw4bq2cuG7oeG6uuG6r2Phuqc7ccOtxrBk4bq2ceG6qGRFcuG7neG7qWThurbhuqhk4bupcWvhu6lkw7Vt4bqyZOG6tnLhu5fhu6lk4bqgZOG7qHDhu4NkOuG7ueG7qeG6pS9xZeG6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg1HDtOG7g+G7j2PhuqcgQXJkxrDhu6vhu6lwZMaw4bqyeeG7qWThu4/hurLhurpk4bq24bqudGRFw63hu6lkceG7seG7g2TDteG7r+G7jeG6sWThu6lx4buxxrBkw7Jn4bupZOG6tuG6ruG7mWThuqBk4buocOG7g2Q64bu54bupZMO1aWThurZxZuG7qXFkxaluw4Nk4bq2ceG6qGRFcuG7neG7qWTGsHLhu5/hu6lkw4Nxc2RFQXJk4bq24buX4bupZHDhu69yZOG7pnF44bupcGRwcuG7g+G7qWTDteG7r+G7jWQy4buX4bupZOG6teG6tm3hu6lwZGXhurFkO+G6ruG6suG7qXBk4bq2a8awZCBy4buN4bq24bur4bqu4bq64bqxZOG6sHlk4bq7ZMOVcuG7qXFk4buMeOG7qXBkO+G6ruG7heG7qXDhurFkO3Lhu6PhurJk4bunceG6smThurnhurFk4bq2cXVk4bq24bqubOG7qWThu6hw4buDZDrhu7nhu6nDouG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4bq/4buH4bq/w4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq5ZcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOpw6nhur0vZeG7h+G6v+G7j8SRxJHhu4Hhur1l4bq5w6rhurZl4buH4buH4buH4buHxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYWXDqeG7h2Nk4buDxanhurZhYztxw63GsGThurZx4bqoZEVy4bud4bupZOG6tuG6qGThu6lxa+G7qWTDtW3hurJk4bq2cuG7l+G7qWThuqBk4buocOG7g2Q64bu54bupY2TDiXLhu4/hurZxYWPhur/hu4fhur9jZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq5ZWNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqc7ceG6qGRFcuG7neG7qWThurZxcsah4bq2ZOG7p8ahZEVBcmThu6dxeOG7qXBkcHLhu4Phu6lkw7Xhu5PDg+G6t2TGr+G7t3Jk4bupcGbhurpk4bq2ceG6qGRFcuG7neG7qWThu43hu7Fk4bunceG7q2jhu6lwZOG6vcSR4oCTZcSRxJFkxanhuqjDgOG6tmTDsmfhu6lkw7Xhu6/hu43hurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2TDqsSRxJHDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqcOp4bq9L8OpZcSR4buP4bq9ZcSRZeG6vWXDqeG6tuG7h8Oqw6nhu4FlxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6veG7geG6u2Nk4buDxanhurZhYztxw63GsGThurZx4bqoZEVy4bud4bupZOG6tuG6qGThu6lxa+G7qWTDtW3hurJk4bq2cuG7l+G7qWThuqBk4buocOG7g2Q64bu54bupY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY8OqxJHEkWNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqc7ceG6qGRFcuG7neG7qWThu43hu7Fk4bunceG7q2jhu6lwZGXhurfEkcSRxJFkw7Vt4bqyZOG6sOG7heG7jXFk4buN4buF4buNZMWp4burZ3LhurdkOuG7heG7jXFk4bq2Z3Jk4bq2ceG6qGRFcuG7neG7qWThu43hu7Fk4bqwQ2Thu41x4buv4buNZMWp4buv4buNZEVmZMO1aMawZMOyaOG7q2RF4bubZOG7qeG7s3Jk4buP4bqy4bupcOG6t2QkZOG7jeG7heG7jWTFqcO54bupcWRFQ+G7jWThu6dx4bur4buDZHHhu6/hu43hurFk4buNeOG7qXBk4bupcHHhu53hurfhurfhurdk4bq2ceG6qGRFcuG7neG7qWThurZx4bqow4Hhu6lwZOG6uOG6suG6uuG7l+G7qWThu41uw4Nk4bupcW7Dg2ThurDhu4Xhu41xZMawQXLhurFkRUFyZOG7qeG7s3Jk4buP4bqy4bupcGTGsEFyZMODccOCZHHDgMODZEVBcmThurjhurJkceG6qEHhu6lwZEVmZOG6tnHDgXJkw7VncuG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZMOqxJHEkcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOpw6nhur0vw6llxJHhu4/hur1lxJFl4bq94bq5xJHhurbhurtl4buHZeG6v8WpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhu4Flw6pjZOG7g8Wp4bq2YWM7ccOtxrBk4bq2ceG6qGRFcuG7neG7qWThurbhuqhk4bupcWvhu6lkw7Vt4bqyZOG6tnLhu5fhu6lk4bqgZOG7qHDhu4NkOuG7ueG7qWNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPDqsSRxJFjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqn4bumceG7q2ThurDhu4Xhu41xZOG6tnFyxqHhurJk4bupcXJkw4Nx4bur4bupcGTDg3HhurThurFkw7Xhu4Nk4buPZ+G7qXBkRUFyZOG7jeG7heG7jWTFqeG7q2dyZOG6tuG6ruG6suG6uuG7neG7qWThu43hu7Vk4bq2c+G7jXHhurFk4bq24bqu4bqy4bq64bud4bupZOG6tuG6ruG7g+G7qXFkIHLhu53hurZk4buo4buDxrDhurFk4bup4bqoQeG7jWThu6lw4burZnLhurfhurfhurdkRXRkRW7hurpk4bq2ceG6qGRFcuG7neG7qWThu43hu7FkxanhuqjDgOG7qXBkw7Jn4bupZMO14buv4buNZOG7qXFzZMO1eOG7qXBkw7Vo4bur4bqxZOG7qXFs4bq2ZMWpZmRFZuG7q2Thu6lxxJDhu6lwZOG7j3XDg2Rxw6jhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG6v+G7geG6vcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZMOqxJHEkcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOpw6nhur0vw6llxJHhu4/hur1lxJFlw6rhurvhur/hurbhur3hur/DqsSR4buBxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYcOp4bq9Y2Thu4PFqeG6tmFjO3HDrcawZOG6tnHhuqhkRXLhu53hu6lk4bq24bqoZOG7qXFr4bupZMO1beG6smThurZy4buX4bupZOG6oGThu6hw4buDZDrhu7nhu6ljZMOJcuG7j+G6tnFhY+G6v+G7geG6vWNkccO0cnBx4bq2YWPDqsSRxJFjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqnO3HhuqhkRXLhu53hu6lk4bq2ceG6qMOB4bupcGThurjhurLhurrhu5fhu6lkcHJBcmThurZxcuG7neG6smThu6lxxJDhu6lwZMOyaOG7qWThurDhu4Xhu41xZHHhu4PhurrhurFk4bq2ccOBcmThurBDZMWp4buX4bupZOG7oeG7g+G7jcO0w7Lhu6vhu6vhu6dk4bunw6jGsGThurZxw7Thu6tkxanDgXJkcHJBcmThurZxcuG7neG6smThu41oxrBk4bq44bq04buN4bqxZOG7p3HhuqByZOG7j27hurpk4bq2cuG7qXFk4bq2cW3hu6lkw7Xhu6/hu41k4bqw4buF4buNcWThu43huqbhu4NkxrDhu7dyZOG7qXDhuqjDgXLhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINkw6rEkcSRw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nDqeG6vS/DqWXEkeG7j+G6vWXEkWXDqsSR4bq54bq2w6nhu4HEkeG7h+G7gcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmFl4bq7Y2Thu4PFqeG6tmFjO3HDrcawZOG6tnHhuqhkRXLhu53hu6lk4bq24bqoZOG7qXFr4bupZMO1beG6smThurZy4buX4bupZOG6oGThu6hw4buDZDrhu7nhu6ljZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFjw6rEkcSRY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6pztx4bqoZEVy4bud4bupZOG6tnHhuqjDgeG7qWThu43hu63hu6lk4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41k4buN4buF4buNZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG6tnFy4bud4bupZOG7qXDhurLhurrhu53hu6nhurdkw5XGoeG7qWThu6nhu4PhurrhurFk4bq2ceG6qGRFcuG7neG7qWTDtWlkceG7t2Thurbhuq7DgGTDteG6qMOA4buNZOG7jXHhu6tkZcSRZOG6tuG6ruG7mWTDtMawZMaww71k4buNeHJk4buN4buxZHHhu6tm4bupZOG7jWjhu6lxZOG7p3Hhu7Fk4bunccOt4bupZOG6tuG6ruG7l+G7qWTDtXXhu4Nkw7Jm4bupZMaw4bu3cmThurZx4buF4bupcGThur3EkcSRZOG7qXBxdOG7qWTDtcO94bupcOG6r2Thurbhu4nhu6lwZOG6uMO0ZMO1Z8OD4bqxZOG7jeG7icODZOG6sOG7heG7jXHhurFkxILhurJm4bq34bq34bq3ZEVm4burZOG7j3XDg2Thu6dx4buDcmRwcmjhu6lw4bqxZMWp4buf4bqxZOG6tsah4bq24bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq5w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nDqeG6vS9l4buH4bq/4buPxJHEkeG7geG6veG6u+G6ueG6veG6tuG7h8OpxJHhu4fDqcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHDqeG6ueG7gWNk4buDxanhurZhYztxw63GsGThurZx4bqoZEVy4bud4bupZOG6tuG6qGThu6lxa+G7qWTDtW3hurJk4bq2cuG7l+G7qWThuqBk4buocOG7g2Q64bu54bupY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6veG6ueG6uWNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqfDkuG7l+G7qWThu41n4bupcWTDteG7sWTFqWZk4buN4buF4buNZHHhu6tn4bq2ZMO14buz4bupcGRFdGThu43hu7Phu6lwZMO1w73hu6lwZOG7qXHhuqhk4buP4buv4bupZOG7j+G7k8ODZEXhu51k4bqwcuG7qXHhurFk4bqweeG7qXBk4bq44buD4bupceG6t+G6t+G6t2Thu4Lhu6lxZCpxZ8awZCDDreG7qWQ74bqu4bqow4Hhu6lw4bqxZMSC4bqyaOG7qWTFqeG6vGThurZx4bqoZEVy4bud4bupZOG7jXHhu6tkw7JyxqHhurbEg2TigJw7bOG6tmThu41oZMSC4bqyaOG7qWTFqeG6vGRFZmThu43hu7Phu6lwZOG6tuG7heG7jWRFcuG7l+G7qWThu43huqbhu4Nk4bq2ceG6qGRFcuG7neG7qWTDteG7m+G6smThurbhuq7hu5fhu6lk4bq2cuG7qXFk4bq2cW3hu6lk4bq2Q2Thu6lw4bqy4bq64bud4bup4bqxZOG7jXnhu6lwZHFyxqHhu6lkRWZk4buNceG6suG7qXBkxrDhu7PhurZkxanhurxk4bq24bqo4bqg4bupcOKAneG7jXHhu6tkw7VyZOG6sENk4bq2RGThurbGoeKAnOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7guG6suG6tnHhu6vhuq5j4bqnIGvhu6lk4buC4bupceG6pS/Dg+G6pw==

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]