(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) qua địa bàn 16 xã biên giới, thuộc 5 huyện miền núi phía Tây của tỉnh. Khu vực hai bên biên giới luôn được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nơi hoạt động buôn bán ma túy diễn ra hết sức phức tạp, gây mất an ninh trật tự.
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq0mcuG7r+G7q3HEkeG7q3FD4buF4bq3xJHDtG3hurTEkeG6suG6sOG7heG7q3LEkcOJw4FzxJHhurLhu7VzxJHEgnJo4bupxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq8xJHhurLhurDGoeG7q8SR4bqy4bq04bq84bub4burxJHhu41zxqHhu6vEkXFzw4Fz4bqnL3LDqeG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCUuG7keG7hcO1ZOG6rSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSR4buP4butxJHhurnDqeG6u+G6t+G6v8Wp4bupxJHDtOG6qsOA4burccSR4buNc8ah4burxJFxc8OBc+G6t8SR4bqyc+G7m8SCxJFxc2bEgsSRw4nDgXPEkeG6ssO54burcsSRUuG6rOG7hcSRJnLDrOG7q8SRw6Lhu6vhuqrDgeG7j8SR4buOUsOV4buO4buqw5XEkcavZ+G7seG6pcSR4bqu4bq04buFxJHDtMO64buFxJHhu41n4burxJHDqeG6v8SR4bq6w63EkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPhurfEkeG6snLhurThu7Xhu4/EkcOqxJFy4bq04bq84buj4burxJHhu6lz4bud4burxJHhu6vDgnPEkcSCcnThu4XEkSxs4bq8xJHhu4/huqzhu4XEkeG6ssO54burcuG6s8SRxahy4bq0xJHDiUThu4/EkXLhu4VzxJHhu43GoeG7q8SR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SRxrDhurR54burxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4bq6ZuG7j8SRw7TDuuG7q3LEkcawZ8SRw7TDuuG7hcSR4buNZ+G7q8SR4bqy4bqwduG7q3HEkcO0c+G7n+G7qcSRw4nhu53EkeG7heG7q8SR4burc+G7q3LEkeG7j3J04burcsSR4bqy4bqww7rhurfEkeG6suG6sG/hurLEkeG6skTEkeG7heG7q8SR4bqy4buxZ+G7q8SR4bq6w63EkXLhu7Vz4bq3xJHhu6tBc8SRcuG7sWjhurLEkcO04bu14burccSR4buN4bq0eeG7q8SR4buNZuG7q8SR4bup4buFxJHhurLDguG6vMSRw7Vz4buh4burxJHhurDhu4XEkXLhu5vhurLEkeG6tkLhu4/EkcSCckLhu4/EkeG6smjEguG6t8SRcWzhurzEkeG7qW3hurLEkeG7heG7q8SR4burc+G7q3LEkeG6suG6sG/hurLEkeG6skThurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTDteG6snLhurThu6nhu43EkXPhu47hu5Hhu6vhurLhu5HhurBkxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG6uHPDteG6snLhuq/EkeG7gWVlxILhurrhurHEkXLhu5FzcXLhurLhuq/EkeG6vcOq4buHxILhurrhurFkxJHhurbhurDhu4/DoWQvL+G7j8O14bur4bqz4buN4buF4bux4bqycuG7heG7q3Jy4bux4buF4bqzw4nhu6svw7Xhu5HhurbFqeG6suG7scSCL+G7q+G7keG6uOG6ti/hurnhurnhurnDqi/DqeG7geG7gcO1w6pl4buDZeG7g+G6u+G6u+G6suG6u+G6veG6v+G7h+G7h8awZeG6s+G7p8SCccSD4bqww6Hhu4PhurnhurlkxJHhu4XGsOG6ssOhZCZy4buv4burccSR4burcUPhu4XhurfEkcO0beG6tMSR4bqy4bqw4buF4burcsSRw4nDgXPEkeG6suG7tXPEkcSCcmjhu6nEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzEkeG6suG6sMah4burxJHhurLhurThurzhu5vhu6vEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXNkxJHhurhzw7XhurJyw6Fk4buBZWVkxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fk4bq9w6rhu4dkxJEv4bqtw5Thu7Phu6vEkeG7jHPGoeG7q8SRxIJy4buv4burccSRUnPhu53hu6vEkcWoc+G7o+G6ssSRw6I/4bq04buF4burxJFS4but4buF4bqlxJHhurLhurThurzGoeG7q8SR4bqy4bqw4bq04bq84bud4burxJHEgnJmxILEkcaw4bq0b+G6ssSR4buPcuG7scSR4burceG6qsOAc8SRw7Vs4burxJHDieG7ncSRxq/hurRv4bqyxJEmcuG7r+G7q3HhurfEkeG7j3LDveG7q3HEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSxyc+G7m+G6tMSR4bqyZsSRUmfEkTDDrOG7q8SR4buoc+G7q3LhurfEkSZy4butxJHDtOG7s+G7q8SR4bqy4bqw4bqq4bqi4burccSR4burcXJz4bujxILEkcOJ4bqmxJHDlOG7s+G7q8SR4buMc8ah4burxJHEgnLhu6/hu6txxJHhu47EkOG7hcSRxalyw7PhurTEkeG6ruG6tMO94buPxJHhurLhu5vEkeG7quG7hcSR4buow6jhu7HEkcOiP+G6tOG7heG7q8SRO0Hhu6vhuqXhurfEkeG7j3Lhu7HEkeG7jXPhu5vhurLhuq/EkSxyROG7j8SRcnPhu6Phu6vEkcOU4budxJFm4burxJHigJxRc2lzxJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkeG6snXhu6tyxJFydeG7q3LEkcSCckLhu4/EkeG6smjEgsSRw4nhu53EkeG6suG7tXPEkcSCcmjhu6nEkcOJZ8SR4bqy4bujxJHhu6to4burxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq8xJHhurJoc8SRw7TDuuG7hcSR4buNZ+G7q8SR4buPZuG7j8SR4bq6w63EkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkeG6ssO54burcsSRLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buF4bq3xJFxc+G7hXPEkcO04buxaOG7q8SR4bq5ZeG6ucOpxJEtxJHhurll4bq5w6rigJ3hurfEkeG6snLDgHPEkXFz4buF4burxJHhuq7hurThu4XhurfEkcO0QeG7q8SRw4nDusSRw7TDrcSRxIJyw71zxJFy4bqgxILEkeG7j3LEqeG6ssSR4buPcuG7l8SRw4nDgXPEkeG7j2bhu4/EkcawROG7j8SRxrDhuqrhuqDhu6txxJHhu49yQuG7j8SR4burw6zhu6tx4bq3xJHhu49ydOG7q3LEkeG6ruG6tOG6vOG7neG7q8SRw7TDuuG7hcSRxIJy4bqqQeG7q3HEkeG6ssOs4burccSR4buP4bqqw4Dhu6txxJHhurLhurThurzGoeG7q8SR4bqy4bqw4bq04bq84bud4bur4bq3xJHEgnLhu7fEkeG7jXPhu5vhu6vhurfEkXFzZuG7scSRw7Xhuqbhu4/EkcSCcmbEgsSRxrDhurRv4bqyxJHhu49y4buxxJHhu6pybOG7q8SRw7Vs4burxJHDieG7ncSRxIJy4buv4burceG6t8SR4buPcsO94burccSR4bup4buFxJHhurLDguG6vOG6scSR4buPcuG6rMSRw7Thu7Xhu6txxJHhurps4bq8xJHDtUThu6tx4bq3xJHhurLhurBz4buf4burxJHFqXLhu4VzxJHhurJyROG7j8SRcnPhu6Phu6vEkeG7j2bhu4/EkeG7jXPhu6Phu6vEkcSCcmbEgsSR4burcXJz4bujxILEkcOJ4bqmxJHDtOG7n8SRw7Rt4bq0xJHhurLhurDhu4Xhu6tyxJHhurLhurBz4buj4bqyxJHhurrhu63hu4XEkeG7j2bhu4/EkcO04bqqw4Dhu6txxJHDtWzhurzhurfEkeG6suG6psSRw7Rz4buf4bupxJHEgnJC4buPxJHhurJoxILEkcOJ4budxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq84bqzxJHhur/EkeG6snJm4burccSRw7Ru4bq0xJHhu6vDrOG7qcSR4bq5ZeG6ueG6ueG6t8SRw7RB4burxJHDicO6xJHDtMOtxJHEgnJm4bqyxJFyc+G7o+G7q+G6t8SRw7Rt4bq0xJHhurLhurDhu4Xhu6ty4bq3xJHhu43hu4vhurLEkXFzRcSR4bq7xJHDieG6puG6t8SRw4nDgXPEkeG6u8SRw7TDvXPEkeG6suG6quG6oOG7q3HEkcSCcmjhu6nEkeG6suG7tXPEkcOJ4budxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq84bqzxJEs4buF4burccSRw4lv4bqyxJHhurJy4bq0xJFxc0XEkcOpw6nhurvhurNlZWXEkcOJc8ah4burxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq8xJHhurLhu7fhu6txxJFy4bqgxILEkcOi4buoLCxS4bql4bq3xJHhurvhu4fFqXHEkeG6ruG6tGnEkeG6snLhurTDveG7j8SRxIJyc+G7o+G7q+G6t8SRZeG6t+G6v+G6u+G6v8SRceG7heG7qcSRcsah4bqweXPhu6vhurfEkeG6u+G6t+G6vcOp4bq7xJFx4buF4bupxJHhu6gsLFLEkcOJZ8SR4burcnPhu53hurTEkeG6suG7heG7q3HEkcOJb+G6ssSRxrBzxqHhu6vEkeG6ruG6tOG7heG7q+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtLHLhu5Hhu7HEkSxy4bqq4bqg4burccSR4bqyZsSR4buO4buF4buxxJFS4bqk4burccSRLGzhu6nhurfEkSZy4but4burccSR4bqy4bqw4bqq4bqi4burccSRJnLhu6/hu6txxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJHhu49yw73hu6txxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq8xJHDiWfEkeG6suG7tXPEkcSCcmjhu6nEkcOiJuG7juG7qCzDoywm4bql4bq3xJHhu4zhu7XEkcO04bu1c8SR4buMc8ah4burxJHEgnLhu6/hu6txxJHhurLDueG7q3LhurfEkXLhu7Fo4bqyxJHDtOG7teG7q3HEkeG7qeG6tOG7hcSR4buNZuG7q+G6t8SRw4lv4burxJHhu49y4bq04bq84buf4bur4bq3xJHhurJn4burccSR4bqy4bqwRcSR4bqy4bqwZnPEkcSCcuG7k8SCxJHhu49ybeG6ssSR4bup4buFxJHhurLDguG6vMSR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG6suG6tOG6vOG7m+G7q8SR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SRxIJydOG7hcSRLGzhurzEkeG7j+G6rOG7hcSR4bqyw7nhu6tyxJHhu6txZ+G6vMSR4buPZ+G7q3HEkcO1c+G7oeG7q8SR4buNc+G7m+G7q8SRxIJyQuG7j8SR4bqyaMSC4bqzxJHhu45m4buPxJHDtMO9c8SR4bqy4bqq4bqg4burccSR4bur4bu1c8SRw7TDuuG7heG6t8SRxaly4bq0xJHDiUThu4/EkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkcOJZ8SR4burceG7sWdzxJHhu41zxqHhu6vEkeG7qeG7reG7j8SR4burw71z4bq3xJHhu49s4bq0xJHFqeG7m+G6ssSR4buPcsSp4bqyxJHhu49y4buXxJHDicOBc8SR4burcuG7heG6tMSRcnXhu6tyxJHhurJyZ+G7q3LEkeG7j2bhu4/EkcO04bqqw4Dhu6txxJHDtWzhurzEkeG7qeG6tOG7hcSR4buNZuG7q+G6t8SRw4lv4burxJHhu49y4bq04bq84buf4burxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq8xJHhurJDxJHGr2fhu7HEkcOJ4budxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bupxJHhuq7hurThu4XEkcO0w7rhu4XEkeG7jWfhu6vEkeG7j2bhu4/EkeG6usOtxJHhu41zxqHhu6vEkXFzw4Fz4bq3xJHhu6ty4bqq4bqvxJE/4bq04buF4burccSR4buOcnPhu5/hurThurfEkSbhuqTEkeG7qnJz4bq3xJEs4bqw4bq04burccSRxq/DiuG6t8SR4bqycsO6xJHhurLhurBt4burxJHhu6jhuqrDgOG7q3HEkcavZuG6ssSRw6Lhu6jhuqrDgOG7q3HEkcavZuG6suG6peG6scSRUnPhu53hu6vEkcWoc+G7o+G6ssSRw6I/4bq04buF4burxJFS4but4buF4bql4bqxxJHhu6rhu4XEkeG7qMOo4bux4bq3xJEs4buF4bupxJEscuG7heG7q3LEkcOiP+G6tOG7heG7q8SRO0Hhu6vhuqXEkcO04bufxJHDtOG6quG7hcSRw4ln4buxxJHhu6vhu7VzxJHDtMO64buFxJHDiWfEkcO0c8SR4buPZuG7j8SR4bqyw7nhu6tyxJHEgnJ04buFxJHhu4zhu4vhu4/EkcOJZ8SR4buPZuG7j8SR4bqyw7nhu6tyxJEsbOG6vMSR4buqceG6tOG6vMah4burxJHhurJzxqHhurTEkeG6snLhuqbhurPEkSZy4bqqQeG7q3HEkeG6snJC4buP4bq3xJHhurJy4bqsxJHDtOG7sWjhu6vEkeG7q3Fn4bq8xJHhu49n4burccSR4bqyc+G7q3LEkcOJc+G6t8SR4bup4buF4burcsSRw7Thu7Xhu6tx4bq3xJHGsHPhu53hurTEkcaw4bul4burcuG6t8SR4buP4butxJHhurZExJHGsHPGoeG7q8SRxanhu5vhurLEkeG7j3LEqeG6ssSR4buPcuG7l8SRcXNF4buFxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHDiWfEkeG7q3Hhu7Fnc8SR4buNc8ah4burxJFxc8OBc+G6scSR4bqycuG6qsOA4burccSRxrDhuqBzxJHDteG6puG7q3HEkcO0w7rhu4XEkXJ14burcsSRcnPhu5/hu6nEkeG6suG6sOG6ouG6t8SR4bqwQ+G7q3HEkeG7q8OCc+G6t8SRw7TGoeG7qcSR4bqyw71zxJHDtOG7n8SRcuG7sWjhurLEkcO04bu14burceG6s8SRxahyc8SR4buNw7rEkcawROG7j8SRxrDhuqrhuqDhu6txxJHhu49yQuG7j8SR4burw6zhu6txxJHEgnJm4bqyxJFyc+G7o+G7q+G6t8SR4buN4buL4bqyxJFxc0XEkeG7j3LDguG7q3HEkeG6tmvhu6vEkeG6tmfhu6txxJHhurbEkMSRw7Xhuqbhu6txxJHDieG6qMSRxalydMSR4bur4but4burccSR4buPcsO94burccSR4bqy4bqwacSR4bqu4bq04bq84bub4bqyxJHGsHPhu6PhurLhurfEkcSCcnPEkeG6suG7heG7q3HEkeG7q3Lhu4nhu6nEkeG7j3LDvXPEkeG6suG7tXPhurfEkXLhu7HEqeG7j8SR4buNd8SR4bqy4bqww73hu6vEkcOJZ+G7scSR4bqwQ+G7q3HhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSxyROG7j8SRcnPhu6Phu6vEkcOU4budxJFm4burxJHigJxRc2lzxJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkeG6snXhu6tyxJFydeG7q3LEkcSCckLhu4/EkeG6smjEgsSRw4nhu53EkeG6suG7tXPEkcSCcmjhu6nEkcOJZ8SR4bqy4bujxJHhu6to4burxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq8xJHhurJoc8SRw7TDuuG7hcSR4buNZ+G7q8SR4buPZuG7j8SR4bq6w63EkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkeG6ssO54burcsSRLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buF4oCdxJFxc+G7hXPEkcO04buxaOG7q8SR4bq5ZeG6ucOpxJEtxJHhurll4bq5w6rEkeG7j+G6rOG7hcSRLuG7jOG7qsOVxJHhurLDueG7q3LEkcOicXZzxJHhurLhu4vhurLEkcawZ8SRw7Thu53EkWbhu6vhuqXhurfEkS7hu4zhu6rDlcSR4bqyw7nhu6tyxJHDtMOtxJHhu49yw7nEkcO0aOG7scSR4buPZuG7j8SR4bq24bqi4bq3xJHhu43hu4Xhu6vhurfEkeG7q3Fn4burcsSR4bqycmfhu6tyxJHGsG/EgsSR4buPZuG7j8SR4bqy4bu3xJHhu4954burccSR4bqyZuG7j8SRw7Thu5/EkcSCcsO9c8SRcuG6oMSCxJHDicOBc8SR4buN4buF4burxJHhu49yw7nEkcO0aOG7scSR4buPZuG7j8SRcuG6tOG6vOG7o+G7q+G6t8SR4bq6w63hurfEkcO04buz4burxJHhu41zxqHhu6vEkcSCcuG7r+G7q3HEkeG6suG6sMah4burxJHhurLhurThurzhu5vhu6vEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkcOJZ8SR4buM4buF4burxJHhu45yw7nEkXLhurThurzEkeG7heG7q8SR4burc+G7q3LEkeG6ssO54burcsSRUuG6rOG7hcSRJnLDrOG7q+G6t8SR4buPcnThu6tyxJHhuq7hurThurzhu53hu6vEkeG6u8SRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SRMHPGoeG7q3HEkTLhu4XhurzhurfEkTtu4bupxJEsw4HhurfEkTLDvcSCxJHhu4xs4bq0xJHDosavZ+G7seG6pcSRxalyaeG7scSR4bq2ZuG6suG6t8SRw7Rz4bud4bq0xJHhurLhurDhu4XhurfEkcO0ZuG7q3LEkXFzZsSR4bqydeG7q3LEkXJ14burcsSR4bqy4bu1c8SRxIJyaOG7qcSRw4lnxJHhurLhu6PEkeG7q2jhu6vEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzhurfEkeG6snXhu6tyxJFydeG7q3LEkeG6suG6sOG7s+G7q3HhurfEkeG6smZzxJHhurLhurDhu7Phu6txxJHhu49s4bq8xJHhu4/hu63EkeG7j3Jt4bqyxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq8xJHhuqLEkcO0w7rhu4XEkeG7jWfhu6vEkeG7q3Hhu7Foc8SR4buNc8ah4bur4bqzxJHhu47huqThu6txxJHDicOBc8SRw7Thu63hurfEkcO0w7PhurzEkeG7qWjhu6tyxJHhu4954burccSR4bqyZuG7j8SR4bqy4bq04bq8xqHhu6vEkeG6suG6sOG6tOG6vOG7neG7q+G6t8SRcXNm4buxxJHDteG6puG7j8SRxIJyZsSCxJHGsOG6tG/hurLEkcOJ4budxJHhu49y4bqsxJHhurLhurDhuqpB4burccSR4buP4bqs4buFxJHDlGnhu6tx4bq3xJHEgnJmxILEkcaw4bq0b+G6ssSR4buP4bqs4buFxJHhu6pyZ8SR4bur4bqqw4Hhu4/hurfEkeG7q3Lhuqrhuq/Ekcav4bq0b+G6ssSR4buMc8ah4burxJFxc8OBc8SR4bqu4bq0w73hu4/EkXFz4buF4bq3xJFSc+G7o8SCxJHDtMO64burcsSRw4nhu53EkeG6ruG6tOG6vMSR4buPcuG7m8SR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SR4bqu4bq0w73hu4/EkXFz4buFxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bupxJEtxJHGr2fhu7HEkcOJZ8SR4buPZuG7j8SRw4nDrOG7q8SR4buNaeG7q8SRxIJyZsSCxJHGsOG6tG/hurLEkcOJ4budxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJHhu49yw73hu6txxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq84bqzxJEs4bu3xJHhu49yQuG7j8SR4buPZuG7j8SRcuG7tXPEkeG7q3Fyw7rEkeG7qnJs4burxJHDtWzhu6vhurfEkcSCcmbhurLEkeG6ssOAxJHhurBBc+G6t8SR4bqy4bq04bq8xqHhu6vEkeG6suG6sOG6tOG6vOG7neG7q8SR4bqu4bq04buFxJFy4bujxJHhurJyw73hu6txxJHGsOG7seG7hcSR4bqy4bqw4bq04bq84bud4burxJHhurJy4buF4burcuG6t8SR4bqy4bu3xJHhu49yQuG7j8SRxrDhu7Phu6txxJFxcuG7k8SCxJFxc8OAxJFyduG7j8SR4bqyaHPEkeG7j2bhu4/EkeG7q3JnxJHhurLhurDhuqrDgOG7q3HhurfEkXJ2xILEkeG6snJ54bur4bq3xJHhu41p4bur4bq3xJHhurLhurBo4bupxJHhuq7hurRs4burxJHDtWzhu6vEkeG6vMSRxanhu5vhurLEkXLhuqDEguG6s8SRxajhu5vhurLEkeG6ruG6tGnhurfEkeG6skPEkeG7q8Os4bupxJHhurll4bq5w6nEkcO04bub4burxJHhu6vhu4XhurzhurfEkcO0w63EkeG6suG7t8SR4buPckLhu4/EkeG6suG6tOG6vMah4burxJHhurLhurDhurThurzhu53hu6vEkeG6ueG6u+G6vcSR4buN4bq04bu3c+G6t8SRw4nDgXPEkcOp4buH4bqz4bq74bq9w6rEkcaw4bqq4bqg4bqyxJHhu6tx4bqqw4BzxJHhurJy4buF4bupxJHDtUThurHEkeG6suG6tOG6vMah4burxJHhurLhurDhurThurzhu53hu6vEkeG7j2bEkeG7jXPhu6PhurLEkeG7j3Lhu7HEkcOp4bq7w6rEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG7j+G7rcSR4burcXJzxJHDiW3hu6vEkcawc8ah4burxJHhuq7hurThu4Xhu6vEkcO04bub4burxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq84bqxxJHhurLhu7fEkeG7j3JC4buPxJHhu49y4buxxJFyQeG7q8SRw6rhurPhurnDquG7h8SRcuG7tcSRw7Vs4burxJHFqcOKxJHhu4/hu4Xhu6nEkcWp4bub4bqy4bq3xJHhurJyROG7j8SRcnPhu6Phu6vEkeKAnMOqxJHFqXJ54burceKAncSRw4nDgXPEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzhurHEkcWp4buVxJHDieG7l+G6t8SRc+G7q8SRbeG7q+G6t8SRxrDhu4vEgsSRw7TEqeG6ssSRw6ll4bq5xJHEguG7hcSR4bureeG6t8SRZsSCxJHEgnJ04buPcuG6t8SR4buNw6zhu6txxJF6eeG7q+G6scSR4buPbcSCxJHEgnJm4bqyxJHDqcOp4bqz4buHw6llxJHhurLDgMSR4bqwQXPhurPhurPhurPEkeG7jMah4burxJHhu49o4burcsSRw7Thu63hurfEkeG7j2bhu4/EkcawROG7j8SRxrDhuqrhuqDhu6txxJHhu49yQuG7j8SR4burw6zhu6txxJHDtMOtxJHEgnLDvXPEkXLhuqDEgsSR4buPcsSp4bqyxJHhu49y4buXxJHDicOBc8SR4buoLCw/xJHhu49m4buPxJHhu49txILEkeG6snJE4buPxJFyc+G7o+G7q8SR4buP4butxJFyc+G7o+G6tMSR4bqu4bq0acSR4buPZuG7j8SR4buPcuG6qkHhu6txxJHhurLhurB14burcsSRxIJyw71zxJFy4bqgxILEkeG7jWnhu7HEkcOJ4bujxJHhu49y4bqsxJHhuq7hurThurzhu53hu6vEkcaww63hu6tyxJHhurJy4bu34bq3xJHhu4Xhu6vEkeG7q3Phu6tyxJHhu41zxqHhu6vEkXFzw4Fz4bq3xJHDtGnhu6nEkeG7jWnhu7HEkeG7heG7q8SR4burc+G7q3LEkeG6suG6sG/hurLEkeG6skTEkeG6osSR4buPQcSR4bq24bqi4bqzxJEybOG6vMSRw7VE4burccSRw4lnxJHDteG6tOG6vMSR4bqy4bqwdcSRw6nhu4HEkeG7j8SpxILEkeG7jWnhu6vhurfEkeG7j+G6puG7qcSRw7Vs4burxJHhu4/huqrEkXLhu4VzxJHhu43GoeG7q8SR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SRxanhu5vhurLEkeG7q3Fy4bul4buF4bqxxJHEgnJm4bqyxJHDtOG7teG7q3HEkeG7j2bhu4/EkcSCcuG7seG7q3HEkeG6suG6sGfhu7HEkeKAnCzhu7Fn4burxJHDtWzhu6vEkeG7jWnhu7HEkcOJ4bujxJHhu4Xhu6vEkeG7q3Phu6tyxJEs4bu3xJHhuq7hurTDveG7j+KAneG6scSR4oCcLOG7sWfhu6vEkcO1bOG7q8SR4bqycuG7heG7qcSRcXPhu4XEkeG7jWnhu7HEkcOJ4bujxJHhu49y4bqsxJHhuq7hurThurzhu53hu6vEkcaww63hu6tyxJHhurJy4bu34bq3xJHhu4Xhu6vEkeG7q3Phu6tyxJHhu41zxqHhu6vEkXFzw4FzxJHhuq7hurTDveG7j8SRcXPhu4XEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkeG6snXhu6tyxJFydeG7q3LEkeG7qcOBc+KAneG6s+G6s+G6s8SRw7TDrcSRcXPDgsSCxJHGsEThu4/Ekcaw4bqq4bqg4burccSR4buPckLhu4/EkeG7q8Os4burccSRw7Rt4bq0xJHhurLhurDhu4Xhu6tyxJFyc+G7o+G6tMSR4bqu4bq0acSRw4nDgXPEkeG6suG7tXPEkcSCcmjhu6nEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzhurPhurPhurPEkcWo4bub4bqyxJHhuq7hurRpxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhu6vDrOG7qcSR4bq5ZeG6ucOpxJHDiWfEkcOqxJHhurJyZuG7q3HEkcO0buG6tMSR4burw6zhu6nEkeG6uWXhurnhurnhurfEkeG7j2bhu4/EkcawROG7j8SRxrDhuqrhuqDhu6txxJHhu49yQuG7j8SR4burw6zhu6txxJHDtMOtxJHDtHPhu53hurTEkeG6suG6sOG7heG6t8SR4bq6ZuG7j8SRxrBvxILEkcOJZ8SRw7Rt4bq0xJHhurLhurDhu4Xhu6tyxJFyZ+G7q3HEkeG7j3Lhuqbhu4/EkeG7j3LhurThurzGoeG7q8SRZuG7q+G6t8SR4buN4buL4bqy4bq3xJHhurrEkMSRxrDDisSR4buHw6rEkcOJ4bqm4bq3xJHDicOBc8SR4buD4bq9xJHDtMO9c8SR4bqy4bqq4bqg4burceG6t8SR4bqycuG6tMSRcXNFxJHhur3hurfhurnhurnhu4PFqXHEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzEkcO0ZuG6t8SR4bq7xalxxJFyxqHhurB5c+G7q+G6t8SRw6nhurvhur/hurPhur/DqcOpxJHDiXPGoeG7q8SR4buoLCxS4bq3xJHhur/hur3FqXHEkeG6ruG6tGnEkeG6snLhurTDveG7j8SRxIJyc+G7o+G7q+G6t8SR4bq74buBxalxxJHhu6tyROG7hcSR4bqycuG6tMO94buPxJHEgnJz4buj4burxJHDiWfEkeG7q3Jz4bud4bq0xJHhurLhu4Xhu6txxJHDiW/hurLEkeG7j+G7rcSRxrBzxqHhu6vEkeG6ruG6tOG7heG7q+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buO4buFxILhurJz4bux4burZOG6reG6p3Phu6lxxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZHPhu47hu5Hhu6vhurLhu5HhurBkxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG6uHPDteG6snLhuq/EkeG7gWVlxILhurrhurHEkXLhu5FzcXLhurLhuq/EkeG6u+G7geG7g8SC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq54bq54bq5w6ovw6nhu4Hhu4HDtcOqZeG7g2Xhu4PDqsOp4bqy4buB4bq7ZeG6v+G6vcawZeG6s+G7p8SCccSD4bqww6HDqeG7geG7gWTEkeG7hcaw4bqyw6FkJnLhu6/hu6txxJHhu6txQ+G7heG6t8SRw7Rt4bq0xJHhurLhurDhu4Xhu6tyxJHDicOBc8SR4bqy4bu1c8SRxIJyaOG7qcSR4bup4buFxJHhurLDguG6vMSR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG6suG6tOG6vOG7m+G7q8SR4buNc8ah4burxJFxc8OBc2TEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4FlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWThurvhu4Hhu4NkxJEv4bqtw5Thu7Phu6vEkeG7jHPGoeG7q8SRxIJy4buv4burccSRLOG7heG7qcSR4buOcuG6tOG7q3HEkcOi4buo4bqqw4Dhu6txxJHGr2bhurLhuqXEkeG7jeG7i+G6ssSRcXNFxJHDtMO9c8SR4bqy4bqq4bqg4burccSR4bqyZ+G7q3HEkeG6suG6sEXhurfEkeG7qeG6tOG7hcSR4buNZuG7q8SR4buPcm3hurLEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rcOUc+G7n+G7q8SRcnXhu6tyxJHFqOG7m8SRcuG7sWjhu49yxJHhu4TDqeG6ucOp4bqzxILEkcOicXPhu4VzxJHDtOG7sWjhu6vEkeG6ueG6pcSR4buP4bqs4buFxJHhu47huqbhu4/EkSbhu47hu6gsw6MsJuG6t8SR4burcWfhurzEkeG6uy3hur0t4bq5ZeG6ucOp4bq3xJHDicOBc8SR4bq2RMSRxIJyw71zxJFy4bqgxILEkXFzReG7hcSRxrBE4buPxJHGsOG6quG6oOG7q3HEkSZy4buv4burccSRJuG7juG7qCzDoywm4bq3xJHhu4zhu7XEkcO04bu1c8SR4buMc8ah4burxJHEgnLhu6/hu6txxJHhurLDueG7q3LEkcOJw4FzxJHhu47huqbhu4/EkSbhu47hu6gsw6MsJsSRw4lnxJHhu49m4buPxJHGsEThu4/Ekcaw4bqq4bqg4burccSRxalyZuG7j8SR4buN4buL4bqyxJHDqcSRw4nhuqYvw6nEkcO0w71zxJHhurLhuqrhuqDhu6txxJHDiW/hu6vEkeG7j3LhurThurzhu5/hu6vEkeG6suG6sGZzxJHEgnLhu5PEgsSR4buPcm3hurLEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzhurfEkeG6snLhurTEkeG6ueG6ueG7geG6t8OqxalxxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq8xJHhurLhu7fhu6txxJFy4bqgxILhurfEkcOpxJHhurrhu5HEkXnhurfEkeG7j+G6pOG7q3HEkeG7q3Jz4bud4bq0xJHhurLhu4Xhu6txxJHDiW/hurLEkcWpcmbhu4/hurPEkTBn4buxxJHGsMOC4buPxJHDqeG7gcSRcXPDgMSRZWXEkcSCcsOC4bqyxJHhu6txZ+G6vMSR4buDLeG6vS3hurll4bq54bq54bq3xJHDlOG7s+G7q8SR4buMc8ah4burxJHEgnLhu6/hu6txxJHhu47EkOG7hcSRxalyw7PhurTEkeG6ruG6tMO94buPxJHhurLhu5vEkeG7quG7hcSR4buow6jhu7HEkeG6snPhu5vEgsSR4burcm/hu6vEkeG6snPhu6vEkeG7jWbhu7HEkcOJ4budxJHhurLhu7VzxJHEgnJo4bupxJHhu4/huqzhu4XEkeG7j3nhu6txxJHDtWzhu6vEkeG6suG6sMah4burxJHDtMO64buFxJHhu41n4burxJHhu41p4burxJHhu6rhu4XEkeG7qMOo4bux4bqzxJHDlEHhu6vEkcOJw7rEkcO0w63EkeG6snPhu5vhu6vEkXJn4burcsSRw7Rz4bud4bq0xJHhurLhurDhu4XhurfEkeG6umbhu4/EkeG7qXPhu6tyxJHDiWfEkeG6snLhurTEkXFzRcSRw6nDqeG6u+G6s2VlZcSRw4lzxqHhu6vEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzEkeG6suG7t+G7q3HEkXLhuqDEguG6scSRxaly4bqic8SR4bqyw73EkcOJ4bqmxJFm4bur4bq3xJHhu49y4bq04bq84buf4burxJFy4buzxJHhurZB4bq3xJHhurLhu4Xhu6txxJHDiW/hurLEkeG7j3Lhu7HEkeG7j0HEkeG6ruG6tOG7heG7q8SR4buOaeG7q3LEkeG6tmbhurLEkcO0c+G7neG6tMSR4bqy4bqw4buFxJHhu4554burccSR4buF4burxJHhurLDueG7q3LEkcO04bufxJHhurJz4bubxILEkeG6suG6puG7j8SRw7Rz4bud4bq0xJHhurLhurDhu4XEkeG6snLhu5Hhu7HEkeG6snLDs+G7qcSR4bqu4bq04bq84bud4bur4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3DlUTEkeG7jWbhu7HEkeG6snXhu6tyxJFydeG7q3LEkXLhu7Fo4bqyxJHDtOG7teG7q3HEkeG7j+G6rOG7hcSR4bqy4bu1c8SRxIJyaOG7qcSRw4lnxJHhurLhu6PEkeG7q2jhu6vEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzEkeG6suG6sMah4burxJHhu41zxqHhu6vEkXFzw4FzxJHhurJz4bubxILEkeG6suG6puG7j8SRw7Vz4buh4burxJHhu41z4bub4burxJHEgnJC4buPxJHhurJoxILhurfEkeG6snThu6tyxJHhu49ybeG6ssSR4bqu4bq04bq8xJHhu6l5xJHDtOG7hcSRw7Vo4burceG6scSRw7TEqeG7j8SR4buNc+G7o+G6ssSRxrBnxJFy4buxaOG6ssSRw7Thu7Xhu6txxJHhu6nhurThu4XEkeG7jWbhu6vhurfEkcOJb+G7q8SR4buPcuG6tOG6vOG7n+G7q8SR4bup4buFxJHhurLDguG6vMSR4bqyQ8SRxq9n4buxxJHDieG7ncSRMHPhu6PhurLEkeG7quG7heG7qcSRw4nDsuG7q8SR4bqyc+G7neG7qcSRw7Phu6vEkeG7q3Jz4bud4bq0xJHDtXPhu6Hhu6vEkeG7jXPhu5vhu6vEkcWpcuG7rcSRxrDhuqrDgOG7q3HhurPEkVLhu7Fo4bqyxJHDtOG7teG7q3HEkeG6suG6sOG7s+G7q3HhurfEkeG6smZzxJHhurLhurDhu7Phu6txxJHhu49s4bq8xJHhurJy4bq0w73hu4/EkcSCcnPhu6Phu6vEkcSCcnThu4XEkeG7q3Hhu7Foc8SR4buNc8ah4burxJHhu4/hu63EkeG7j3Jz4bud4bq0xJFy4bqqw4Hhu6txxJFxc+G7hcSR4bqyw6zhu6tx4bq3xJHhu6tybeG6ssSRxrBnxJHhuqLEkcWpcuG6tMSRw4lE4buPxJFxc2bEgsSR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SRLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buF4bq3xJHhu6tBc8SR4bqyb8SCxJHhurLhurDhurThu6txxJHhu6tyc+G7neG6tMSRw7Thu7Phu6txxJHhu41n4buxxJHhu6h54burccSRxq9n4bux4bqzxJHDlOG7n8SR4buPeeG7q3HEkeG6smbhu4/EkcSCcuG7r+G7q3HhurfEkeG7j3LDveG7q3HEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzEkeG6suG6sMah4burxJHhurLhurThurzhu5vhu6vEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkcO0aOG6ssSRxanhu5vhurLEkeG6ruG6tGnEkeG7j+G7heG7seG6t8SRLuG7jOG7qsOVxJHhurLDueG7q3LEkcO0w63EkeG7j3LDucSRw7Ro4buxxJHhu49m4buPxJHGsEThu4/Ekcaw4bqq4bqg4burccSR4buPckLhu4/EkeG7q8Os4burccSRw4lnxJHDqsSRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SR4bqyc+G7m8SCxJHhurLhuqbhu4/EkeG6ruG6tGbhu6vEkeG6suG6sHPhu6PhurLEkeG7j2bhu4/EkeG7j3LDucSR4bqycsO64bq3xJHhu6txcsO6xJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkeG7j+G6rOG7hcSRw5Rp4burceG6t8SR4buOcnThu6tyxJHEgnLhuqzhurfEkSzDueG7q3LEkeG6rOG6vMSRw4nhu53EkeG6ssOs4burccSR4buP4bqqw4Dhu6txxJHGsMOt4burcsSRw7Ro4bux4bq3xJHhu49yw7nEkcO0aOG7scSR4buPeeG7q3HEkeG6smbhu4/EkcSCcuG7r+G7q3HhurfEkeG7j3LDveG7q3HEkcOJZ8SRxalz4buf4bupxJHhurbhu7Fm4bqyxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq84bqxxJHhurLDrOG7q3HEkeG7j+G6qsOA4burccSR4buPeeG7q3HEkeG6smbhu4/EkeG6suG6tOG6vMah4burxJHhurLhurDhurThurzhu53hu6vEkcSCcmbEgsSRxrDhurRv4bqyxJHhu6ty4buJ4bupxJHhu6ts4burccSR4buP4buF4buxxJHhu6tyb+G7q8SR4bqyckLhu4/hurfEkeG6suG6sGbhu49yxJHhu6tyc+G7o+G7qeG6t8SRcmfhu6tyxJHDtOG7teG7q3HEkeG7j+G6rOG7hcSR4buPZuG7q8SR4buN4bu14bq3xJHDtGnhu6txxJHDiXPGoeG7q8SRw4lnxJHhu6pybOG7q8SRw7Vs4burxJHDieG7ncSRxIJy4buv4burceG6t8SR4buPcsO94burccSR4bup4buFxJHhurLDguG6vOG6scSR4bqycuG6qsOA4burccSR4bq64bq04bq8xqHhu6vEkeG6ruG6tOG7heG7q8SR4bqybOG7qeG6t8SR4buN4buzc8SRw7XhuqrDg+G7q3HhurfEkcSCcmbhurLEkXLhurThurzEkcOJ4buFc8SR4bqy4bqw4buvxJFxc2fEkcawZ+G7q3HhurfEkeG6suG6sOG6quG6ouG7q3HEkeG7jWnhu6vhurfEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG7j+G7rcSR4bq04bq8xJHhurJ04burxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHDtOG7s+G7q3HEkeG7jWfhu7HEkcO1bOG7q8SR4bqy4bu14buP4bqxxJHDtMOz4bq8xJHhu6lo4burcsSR4buPZuG7j8SR4buNc+G7o+G7q8SRxIJyZsSCxJHhu6txcnPhu6PEgsSRw4nhuqbhurfEkcO0c+G7neG6tMSR4bqy4bqw4buF4bq3xJHEgnJm4bqyxJFyc+G7o+G7q+G6t8SR4bq6ZuG7j8SRxrBvxILEkeG7j3LhurThurzGoeG7q8SRZuG7q+G6t8SRxanhu5vEkXLhu7Fo4buPcsSR4burcXJz4bujxILEkcOJ4bqmxJHDtG3hurTEkeG6suG6sOG7heG7q3LhurfEkeG6suG6sHPhu6PhurLEkcSCcmbEkeG7j2bhu4/EkcO04bqqw4Dhu6txxJHDtWzhurzhurfEkcO0w71zxJHhurLhuqrhuqDhu6txxJFy4buxaOG6ssSRw7Thu7Xhu6txxJHhu6nhu4XEkeG6ssOC4bq8xJHhurJDxJHGr2fhu7HEkcOJ4budxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bup4bqxxJHFqXPhu5/hu6nEkeG6tuG7sWbhurLEkeG7j3LEqeG6ssSR4buPcuG7l8SR4bqydeG7q3LEkXJ14burcsSR4bqy4bqw4buz4burccSR4buPbOG6vMSR4buP4butxJHhu49yQuG7hcSR4buPcm3hurLEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzhurHEkeG6snPhu5vEgsSR4bqy4bqm4buPxJHEgnLDvXPEkXLhuqDEgsSRw4nDgXPEkcawROG7j8SRxrDhuqrhuqDhu6txxJHhu49yQuG7j8SR4burw6zhu6txxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4buNaOG7q8SRxq9n4buxxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHDtG3hurTEkeG6suG6sOG7heG7q3LEkcSCcuG7r+G7q3HhurfEkeG7j3LDveG7q3HEkeG7qeG7hcSR4bqyw4LhurzEkeG6suG6sMah4burxJHhurLhurThurzhu5vhu6vEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPhurPhurPhurPEkT/hurThu4XEkcO04but4bq3xJHhurJD4burccSR4buN4bqqw4Hhu4/EkcSCcmbhurLEkeG6suG6sHPhu5/hu6vEkcWpc+G7q3LEkeG6suG7m8SRLcSR4bq6w63EkXLhu7Vz4bq3xJHhu41p4buxxJHDtGnhu6nEkeG7heG7q8SR4burc+G7q3LEkS3EkeG6ruG6tMO94buPxJHEgnLhu6/hu6tx4bq3xJFx4butxILEkcSCcm7hu6vEkeG6umzhurzEkcO1ROG7q3HEkcWpcuG6tMSRw4lE4buPxJHhu41zxqHhu6vEkXFzw4FzxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XEkS3EkVLhuqzhu4XEkSZyw6zhu6vEkXLhu6/hu4XEkeG7jXXhu6ty4bq3xJFyReG6tMSR4burcXLDusSRw4lnxJHEgnJm4bqyxJHhurLhurBz4buf4bur4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bqy4buR4bq64bqyLeG7hcawc3Hhu6vhuq/EkeG6sHNxcuG6suG6sWThuq3huqfhurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4buMZ3PEkcOJZ8SRaeG7q3Lhuq/EkcWocuG7i+G7j8SR4buOeeG7q3Hhuqcv4bq24bqy4bqw4bux4burceG6reG6py/EguG6rQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]