(vhds.baothanhhoa.vn) - Huyện Cẩm Thủy hiện có 153 công trình thủy lợi, tưới tiêu đầu mối, gồm 54 hồ đập, 55 bai, đập dâng nhỏ… trong đó có 10 đập, hồ chứa nước đang trong tình trạng biến động có nguy cơ cao về mất an toàn công trình. Những năm qua, công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở huyện Cẩm Thủy đã có những bước phát triển đáng kể, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq54bua4buVw73hu4dbxrDhurhI4bqp4buHW+G6vuG7h8ah4but4buH4bujxILhu7PFqeG7h8OK4buzxanhu4fhuqzGsOG7t+G7h0LEqeG7s8Wp4buH4bubxrDhurjhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h+G7s8Wp4bq+xKnhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bupw6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ucavREjDuuG7s+G7h+G7muG7lcO94buHW8aw4bq4SOG7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu5vhu7fhu4fhu4VpZ+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buHQ8aw4bq4SOG7h3nDguG7qWLhu4dD4bq84bqy4bup4buHQ+G7qXNE4buH4buj4buTROG7h8O94bqi4bupYuG7h8Wpw4PDveG7h2lo4buHxrDDg+G7h+G7o+G7meG6rGLhu4dpaeG7h8ahxKnhu6li4buH4buj4buZ4bqs4buH4budw7Thu7PFqeG7h+G7s8aww4HigKbhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu6Phu7fhu4fhu5vhu7fhu4fhu4Xhu4Phu4fhu6Phu5nhuqxi4buHxrDDg+G7h+G7m8aww4rEqeG7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h+G7o8Sp4buzxanhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4dD4bux4buzxrDhu4dD4bqqbOG7s8Wp4buHxqHhu6l04buz4buH4bujxILhu7PFqeG7h+G7m+G7t+G7h+G7s8WpREjhu4fhu5vhurbhu4fhu5vEqeG7teG7h+G7hHXhu4fDveG7kUPhu4fEqeG7s+G7h0Phu7Vr4buz4buH4bub4bqg4buzxanhu4dD4bqq4bux4buzxrBj4buH4buyxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7s2/DveG7h+G6qETEqWLhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Nq4bub4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h+G7m8aw4bqi4buzxanhu4fhu4Rr4buHxanhu6ltw73hu4fhu7PGsHDhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bup4buH4bqk4buHxrBESMO64buz4buH4bua4buVw73hu4dbxrDhurhI4buH4bujbuG7h+G7m+G7t+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fGoeG6vOG6suG7m+G7h+G6rMawakPhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4fhu6Nq4buzxanhu4d4w7li4buH4bubxrBESMO54buz4buHQ+G6vuG7h8ah4but4buH4bujxILhu7PFqeG7h8OK4buzxanhu4fhuqzGsOG7t+G7h0LEqeG7s8Wp4buH4bubxrDhurjhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h+G7s8Wp4bq+xKljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4dpZ2bhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2ZmZmkv4buF4buJw6zhu53hu4Xhu4Phu4nhu4Phu4Np4buFQ2fhu4nhu4tn4buFeeG7g2N34bqsxanhuq3huqrhurNnw6xo4buB4buHxKl5Q+G6s+G7geG7muG7lcO94buHW8aw4bq4SOG6qeG7h1vhur7hu4fGoeG7reG7h+G7o8SC4buzxanhu4fDiuG7s8Wp4buH4bqsxrDhu7fhu4dCxKnhu7PFqeG7h+G7m8aw4bq44buH4bujxILhu7PFqeG7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu7PFqeG6vsSp4buHQ8aw4bupc+G7s+G7h0PEqeG7qeG7geG7h0bhu6nhu51DxrDhurPhu4Hhu4vhu4Phu4Phu4Hhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqz4buBaWdm4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhuqzhu5rEqeG6rEPhu6nhu7Xhu7Phu4Hhurl94bqg4buzxanhu4fDnW7hu4fhu5vGsG1I4buH4bqoRMSp4buHxrBESMO64buz4buH4bua4buVw73hu4dbxrDhurhI4buH4buda+G7qeG7h8aw4bq24buz4buHaOG7g+G7h3jDvWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq54bua4buVw73hu4dbxrDhurhI4buHeWvhu4fGsERIw7rhu7Phu4dD4bqqROG7s8Wp4buH4budROG7h8O94bupdeG7s+G7h+G7s8SQ4bup4buH4buzw7LDveG7h+G6pOG7h+G6rMaw4burxKnhu4dbw7RI4buHxqDDs+G7m+G7h+G7m+G6uMSp4buHQ+G7r+G7s8awYuG7h+G7o+G7rcSp4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h0PGsOG7keG6rOG7h+G7neG7k+G7s+G7h0PGsOG7n+G7teG7h8aw4bq84bqy4buzxanhu4dbw7RI4buHxqDDs+G7m+G7hy3hu4fhu6LhuqDhu7PFqeG7h+G7ssSpw71i4buH4bujxILhu4fhu5vEqeG7teG7h0PhuqpE4buzxanhu4fGoeG7seG7s8aw4buHZuG7g+G7gy1o4buD4buD4buHw71i4buHxanhu6nhu4LEqeG7h+G7m+G7t+G7h0PGsEThu7PFqeG7h3nhurrhu7PFqeG7h0LhuqDhu7PFqeG7h8OdbuG7h+G7m8awbUjhu4fhu51r4bup4buHxrDhurbhu7Phu4do4buD4buHeMO9YuG7h+G7m+G7t+G7h+G7o+G7rcSp4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h+G7nWzhu7PFqeG7h3nhu7nhu7PFqeG7h+G7m8awbeG7tWLhu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7i+G7g8Oi4buH4bud4bupw7rhu7Phu4dD4bur4bubxrDhu4d5a+G7h+G7o8OD4bup4buH4buzxJDhu6lj4buH4buc4bu14buH4buj4buN4bub4buH4buj4bupw7nDveG7h+G7o+G7rcSp4buHeUli4buHxrBr4buzxanhu4fhu7Nvw73hu4fhu5rhu5XDveG7h1vGsOG6uEjhu4dDxrDhurzhurThu7PFqeG7h0dESHPhu7Phu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu5vGsOG7rUThu4dDauG7m+G7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h8awxKnhu6nhu4dD4bux4buzxrDhu4dDxrB04buHQ8aw4bq04bup4buHQ+G7qXRD4bqp4buHxqDDs+G7m+G7h8agxILhu4fhu4Rr4buHW+G6qkThu7PFqeG7h8ahxIJi4buHxrDhu5NE4buH4buzxrDhurzhu4fhu7Nvw73hu4fhu7Nr4bu14buH4bua4buVw73hu4dbxrDhurhI4buH4bub4bq64buzxanhu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu5vGsOG7rUThu4dt4buzxrDhu4fGsOG6vOG6pOG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bupYuG7h8ahbuG7teG7h3nhurpi4buHQmxD4buHeeG6pOG7h+G7o+G7kUNi4buHeeG6ouG7m+G7h0fhu7VqSOKApsOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bqq4bu14buzxanhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4buzb8O94buH4bqoRMSpYuG7h+G7o8O54buH4bubxrDhurjhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h+G7s8Wp4bq+xKnhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bupYuG7h8awREjDuuG7s+G7h3lE4bqg4buz4buH4bqoRMSp4buz4buHQ8O0w73hu4fhu6Phu5NE4buHQ+G6vOG7h+G6rMawakPhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4fGsMO64buHQ8aw4bqi4buzxanhu4fhu5vhurbhu4dC4bqk4buHxrBs4buHQ+G7k+G7s8Wp4buH4bqsxrDDieG7m+G7h+G7hMOJ4buHQm3hu7Phu4dHROG7kUPhu4fhu7PhuqDhu7PFqeG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rGLhu4fhu7NE4bqg4bup4buHQ+G6qsOD4buzxanhu4dDxrDhurhI4buHQm3hu7Phu4fhu5vhurrhu7PFqeG7h+G7s8aw4bq84buH4bqsxrDhu7nhu7PFqWLhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buHxqFu4bu14buHecOJQ2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUbhu6nhu51DxrDhuqnhu4fhu4vhu4Phu4PhuqxH4bqr4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6qeG7h2lnZuG6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmZmaS/hu4Xhu4nDrOG7neG7heG7g+G7ieG7g+G7hWnhu4NDaGZp4buFw6x54buDY3fhuqzFqeG6reG6quG6s+G7heG7geG7h8SpeUPhurPhu4Hhu5rhu5XDveG7h1vGsOG6uEjhuqnhu4db4bq+4buHxqHhu63hu4fhu6PEguG7s8Wp4buHw4rhu7PFqeG7h+G6rMaw4bu34buHQsSp4buzxanhu4fhu5vGsOG6uOG7h+G7o8SC4buzxanhu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buH4buzxanhur7EqeG7h0PGsOG7qXPhu7Phu4dDxKnhu6nhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWlnZuG7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq54buaauG7m+G7h0duYuG7h0PGsOG7reG7h0Phuqrhu5Hhu7Phu4fhuqThu4fGsERIw7rhu7Phu4fhu5rhu5XDveG7h1vGsOG6uEjhu4fhu7PFqWtI4buH4buba+G7s8Wp4buH4bubxrDhurjhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHxrDhurbhu7Phu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Nq4bub4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqWLhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buH4buEa+G7h8Wp4bupbcO94buH4buzxrBw4buHQ8aw4bupc+G7s+G7h0PEqeG7qWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq54buaauG7m+G7h0duYuG7h0PGsOG7reG7h0Phuqrhu5Hhu7Phu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fGsERIw7rhu7Phu4fhu7PFqWtI4buH4buba+G7s8Wp4buH4bubxrDhurjhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHxrDhurbhu7Phu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Nq4bub4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqWLhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buH4buEa+G7h8Wp4bupbcO94buH4buzxrBw4buHQ8aw4bupc+G7s+G7h0PEqeG7qWLhu4fFqeG7t+G6rOG7h+G6rMaw4buT4buz4buH4bqoRMSp4buz4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h+G7hGvhu7Xhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h+G6rMawakPhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4d44bup4buzxrDhu4dDdOG7hy3hu4dHbuG7h8awxILhu6nhu4fGoXXhu7Phu4fhu4Thu4Lhu7PFqeG6q+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7o+G7t2Lhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Nq4bub4buHeeG7meG6rOG7h3h04buHxrDhu7Vs4bubxrDhu4fhuqzGsOG7ueG7s8WpYuG7h+G7m8aw4bqi4buzxanhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bup4buHxanhu6nhu4Lhu4fhu4TEqeG7qeG7h0Phuqrhu7nhu4fhuqrhu5FD4buH4bqoRMSp4buz4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h+G7hGvhu4d5ROG6oOG7s+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h+G6qERIdeG7s+G7h+G7o+G7rcSp4buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqWLhu4fhu5tq4bub4buH4buzxalr4buzxrDhu4fhuqhExKnhu7Phu4dDw7TDveG7h+G7m8aw4buv4buH4bujbOG7teG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Nj4buHWHThu4fGsOG7tWzhu5vGsOG7h+G6rMaw4bu54buzxali4buH4bubxrDhuqLhu7PFqeG7h0PGsOG7qXPhu7Phu4dDxKnhu6nhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu6PDg+G7s8Wp4buHxqHEguG7h0PGsOG7n+G7teG7h2fhu4fFqeG7qcSp4bup4buH4buj4bu1bOG7s+G6qeG7hzzGsOG7ueG7s8Wp4buH4buzxanhur7EqWLhu4fDiuG7s8Wp4buH4bqsxrDhu7di4buHeMaww7Phu5vhu4fhuqzGsMOJ4bub4buHxrDhu5lE4buH4bqoRG1jw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uSThu7PFqeG7hzzGsGzDveG7hzlv4buz4buHW2vhu6li4buH4bubxrBESHPhu7Phu4fhu4Thu6lz4buz4buHPMaw4bu54buzxanhu4fhu7LhuqDhu7PFqeG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h+G7hGvhu4c8xrBqQ+G7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h+G7s+G6oOG7s8Wp4buHQ8aw4bqg4buz4buHxrBESMO64buz4buH4bua4buVw73hu4dbxrDhurhI4buH4bubxrDhu7Xhu4fGoeG7qXRD4bqp4buHOeG6suG7qeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4fhu5vGsMO0w73hu4fhu5vGsMSQ4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ2rhu5vhu4fhuqhEbeG7s+G7h3lJ4buH4bqq4bq44bup4buH4bqq4bu14buHQ8aw4bupc+G7s+G7h0PEqeG7qWLhu4d54buRSOG7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu7PFqeG6vsSp4buHeWvhu4fhu5vGsOG7q+G7s8awYuG7h8awREjDuuG7s+G7h+G7o27hu4fhu5vGsOG7r+G7h+G7o2zhuqzhu4fhu5tq4bub4buHR25i4buHQ8aw4but4buHQ+G6quG7keG7s+G7h8ahasO94buHQmpD4buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqeG7h+G7m8aww7TDveG7h+KAnGjhu4dDbOG7qeG7h+G7m8aw4bqw4oCdYuG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu5tq4bub4buHxanhu6lt4bup4buH4bqsxrBq4bqs4buH4bqoRG3hu7Phu4d5SeG7h0Phuq7hu7PFqeG7h8aww4Lhuqxi4buH4bujw4Phu7PFqeG7h8ahxILhu4dDxrDhu5/hu7Xhu4fGsMO64buHQ8aw4bqi4buzxali4buHeeG6vEThu4fhu4Thu4Dhu5ti4buHeeG7qXPhu7Phu4fhu7PFqWvhu7PGsGLhu4d54bupc+G7s+G7h+G7hEXhu7PFqeG6q+G7h8OK4buzxanhu4fhu53DieG7s8Wp4buHeMaw4bu1xKnhu4fGsEHhu5vhu4ct4buH4bub4bqg4buzxanhu4fhu7PFqcaww7rhu4d4dEPhu4fGsMOC4bqs4buH4buE4bqy4bup4buHeOG7qeG7s8aw4buH4buzxanGsOG7qcO6w73hu4dD4bqqREh14buz4buHQ8aw4bqi4buzxali4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buHeHThu4fGsOG7tWzhu5vGsOG7h+G6rMaw4bu54buzxali4buH4bubxrDhuqLhu7PFqeG7h0PGsOG7qXPhu7Phu4dDxKnhu6nhu4d4dEPhu4fGsMOC4bqs4buHxanhu6nhu4LEqeG7h3jGsOG6oOG7qeG7h+G6rMaww4nhu5vhu4fhu4Rr4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m+G7keG6rOG7h0LEqUThu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bup4buH4buE4bqy4bup4buHSHNE4buH4bub4buTROG7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h3ls4bup4buHQ+G6okPhu4fGsOG6tuG7s2Phu4c8xrDhu7nhu7PFqWLhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buHQ8aw4bupc+G7s+G7h0PEqeG7qeG7h+G6rMawbeG7qeG7h3h0Q+G7h8aww4Lhuqzhu4fFqeG7qeG7gsSp4buHxanhu6lt4bup4buH4bqsxrBq4bqs4buH4bub4bqg4buzxanhu4dD4bqq4bux4buzxrDhu4fhu4Rr4buH4bqsxrDhu6nhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG6q+G7h+G7o+G7k0Thu4dD4bq84buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buH4bub4bqg4buzxanhu4dD4bqq4bux4buzxrDhu4fhuqzGsOG7ueG7s8WpYuG7h+G7m8aw4bqi4buzxanhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bup4buH4bqsxrBt4bup4buHeHRD4buHxrDDguG6rOG7h+G7o8Sp4buHw73DieG7m+G7h0Phu6lzRGLhu4fhu5vhu7fhu4dD4bqqQeG7s8Wp4buHQ8O0w71i4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h+G7o+G7qcO5w71jY2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUbhu6nhu51DxrDhuqnhu4fhu4vhu4Phu4PhuqxH4bqr4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6qeG7h8Ot4buD4buD4bqsR+G6q+G7geG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m+G7neG7s2PGocSp4bu1Q8awxKnhu7PGsMaw4bu1xKlj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9mZmZpL2bhu4Phu4Xhu53hu4Phu4XDrWlo4buDw6xDZmhpaeG7g3nhu4Njd+G6rMWp4bqt4bqq4bqz4buF4buLw63hu4Hhu4fEqXlD4bqz4buB4bua4buVw73hu4dbxrDhurhI4bqp4buHW+G6vuG7h8ah4but4buH4bujxILhu7PFqeG7h8OK4buzxanhu4fhuqzGsOG7t+G7h0LEqeG7s8Wp4buH4bubxrDhurjhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h+G7s8Wp4bq+xKnhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bup4buB4buHRuG7qeG7nUPGsOG6s+G7geG7i+G7g+G7g+G7geG7h8aw4buf4bupxanGsEPhurPhu4HDreG7g+G7g+G7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq5xq9ESMO64buz4buH4bua4buVw73hu4dbxrDhurhI4buH4bujxKnhu7PFqeG7h+G7m8awREjDueG7s+G7h0Phur7hu4fGoeG7reG7h+G7o8SC4buzxanhu4fDiuG7s8Wp4buH4bqsxrDhu7fhu4dCxKnhu7PFqeG7h+G7m8aw4bq44buH4bujxILhu7PFqeG7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu7PFqeG6vsSp4buHQ8aw4bupc+G7s+G7h0PEqeG7qWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W+G6quG6vOG6suG7m+G7h0Phu7Hhu7PGsOG7h8aw4bux4buzxrDhu4dDxrDhurThu6nhu4dD4bupdEPhu4fhu53hu6nhu6Xhu7Phu4fGoeG7qXThu7Phu4fhuqzGsMOK4bub4buHQ2zhuqxi4buH4bujw7nhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu5vGsOG7kUPhu4d54bq8w4Lhu7PFqeG7h+G7m2rhu5vhu4fGoW3hu7Phu4dD4bup4buz4buH4bud4buA4buHxqFq4bu1YuG7h+G7m23hu7PGsOG7h8ahauG7teG7h0PGsOG6tOG7qeG7h0Phu6l0Q2Lhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bup4buH4bqsxrDDieG7m+G7h+G7hMOJ4buH4bub4bu34buHxrDhu6nDukThu4fhuqhEbeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ2rhu5vhu4fhuqzGsOG7ueG7s8WpYuG7h+G7m8aw4bqi4buzxanhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bupYuG7h0Jt4buz4buHR0Thu5FD4buH4buz4bqg4buzxanhu4fhu7PFqcaw4bupw7rhuqxi4buH4bqsxrBqQ+G7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h3jhu6nhu7PGsOG7h0N04buHLeG7h0du4buHxrDEguG7qeG7h0Phuqpz4buz4buH4buj4butxKnhu4fGoWvhu7Ni4buHxrBESMO64buz4buHQ8aw4bq84bq04buzxanhu4dHREhz4buz4buHQ8aw4buf4bu14buH4budw4Dhu6li4buH4bud4buA4buHxqFq4bu1YuG7h+G7m23hu7PGsOG7h8ahauG7teG7h+G7hHXhu4fhu53hu6nhu6Xhu7Phu4fGoeG7qXThu7Phu4dDxrDhurThu6nhu4dD4bupdENi4buHQ+G7meG6rOG7h0PhuqpE4buzxanhu4fhu5tq4bub4buHxanhu6lt4bup4buH4bqsxrBq4bqs4buHQ8aw4bur4bubxrDhu4fDiuG7s8Wp4buH4buE4bqy4bup4buHxqHhu6l04buz4buH4buj4bqu4bup4buHeMaw4bur4buHxrDhu5lE4buHxqHhu5FD4buHQ8aw4bq84bq04buzxaljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVvhu5nhuqzhu4dD4bqqROG7s8Wp4buH4buzxalEw4Phu7Phu4d54buA4bub4buH4buj4buTROG7h0Phurzhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu5tq4bub4buH4bub4bqg4buzxanhu4dD4bqq4bux4buzxrDhu4fhuqzGsOG7ueG7s8WpYuG7h+G7m8aw4bqi4buzxanhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bupYuG7h8OK4buzxanhu4fhuqzGsOG7t+G7h+G7hOG6suG7qeG7h8ah4bupdOG7s+G7h+G7o+G6ruG7qeG7h3jGsOG7q+G7h8aw4buZRGPhu4db4bqq4bu14buzxanhu4fhu6Phu7di4buH4bq8ROG7h0Phu6lz4buz4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8WpYuG7h0NE4buHxqHhuq7hu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bub4buR4bqs4buHxrDDuuG7h0PGsOG6ouG7s8Wp4buHxrDDg+G7h+G7m8aww4rEqWLhu4fGsMO64buHQ8aw4bqi4buzxanhu4fhu6Phu5nhuqzhu4fhu53DtOG7s8WpYuG7h3jDqOG7h8ah4bq04buHQuG6oOG7s8Wp4buH4bubauG7m+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buH4bubxILhu7PFqeG7h+G7o8OD4buzxanhu4dD4bqqauG7s8aw4buHeeG6umLhu4fhu5tq4bub4buHQ0RIdOG7s+G7h+G7o+G6vOG6tOG7s8Wp4buH4bubw4pE4buHxrDEgmLhu4fhu5vDikThu4fhu7Ns4buz4buH4buEa+G7h+G7m2rhu5vhu4fhu5vhurbhu4dC4bqk4buHxrBs4buHQ+G7k+G7s8Wp4buHeMawauG7m2Phu4fhu6Lhu5NE4buHQ+G6vOG7h+G7m23hu6nhu4dDbOG7teG7h+G7m2rhu5vhu4fGsMO64buHQ8aw4bqi4buzxanhu4dD4bupc0Thu4fEkOG7s8WpYuG7h+G7s2zhu7Xhu4fhu4Thu6FD4buHQ8aw4bqg4buzxanhu4dDxrDhu7Vq4buzxanhu4fhu53hu7nhu7PFqeG7h+G7m8awbUhi4buHQ2/hu7PFqeG7h+G7m+G6vOG6tOG7s8Wp4buHeMawbeG7h+G7s2/hu7PFqeG7h0PGsOG7tWpD4buHeeG6uuG7h0Phuqpz4buz4buH4bubauG7m+G7h3nhurxE4buH4buE4buA4bub4buHeMaw4bufYuG7h0JE4bqi4bupYuG7h3nhu7nhu7PFqeG7h0LhuqDhu7PFqeG7h8OdbmPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUbhu6nhu51DxrDhuqnhu4fhu4vhu4Phu4PhuqxH4bqr4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6qeG7h8Ot4buD4buF4bqsR+G6q+G7geG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m+G7neG7s2PGocSp4bu1Q8awxKnhu7PGsMaw4bu1xKlj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9mZmZpL2bhu4Phu4Xhu53hu4Phu4XDrWlpZmlDw6zDrOG7iWbhu4V54buDY3fhuqzFqeG6reG6quG6s2Zo4buJ4buB4buHxKl5Q+G6s+G7geG7muG7lcO94buHW8aw4bq4SOG6qeG7h1vhur7hu4fGoeG7reG7h+G7o8SC4buzxanhu4fDiuG7s8Wp4buH4bqsxrDhu7fhu4dCxKnhu7PFqeG7h+G7m8aw4bq44buH4bujxILhu7PFqeG7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu7PFqeG6vsSp4buHQ8aw4bupc+G7s+G7h0PEqeG7qeG7geG7h0bhu6nhu51DxrDhurPhu4Hhu4vhu4Phu4Phu4Hhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqz4buBw63hu4Phu4Xhu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6ucagc+G7s+G7h+G7m2zhu7PGsOG7h+G7hOG7qcO64bub4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buH4buzb+G7s8Wp4buHeeG7gOG7m+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqWLhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buHQ8aw4bupc+G7s+G7h0PEqeG7qWLhu4fGsERIw7rhu7Phu4fhu5rhu5XDveG7h1vGsOG6uEjhu4fhu5vhurrhu7PFqeG7h+G6qETEqeG7s+G7h0PDtMO94buHQ+G6suG7qeG7h+G7m2rhu5vhu4fFqeG7qW3hu6nhu4fhuqzGsGrhuqzhu4fhuqzGsOG7qeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8awY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu7LFqeG7tWvhu6nhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu7Nv4buzxanhu4d54buA4bub4buH4bub4bqg4buzxanhu4dD4bqq4bux4buzxrDhu4fhuqzGsOG7ueG7s8WpYuG7h+G7m8aw4bqi4buzxanhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bupYuG7h8awREjDuuG7s+G7h+G7muG7lcO94buHW8aw4bq4SOG7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buH4bqoRMSp4buz4buHQ8O0w73hu4dD4bqy4bup4buH4bubauG7m+G7h8Wp4bupbeG7qeG7h+G6rMawauG6rOG7h+G6rMaw4bup4buH4bub4bqg4buzxanhu4dD4bqq4bux4buzxrBi4buH4buzxrDhurzhuqnhu4fGr8OC4bqs4buHQ2rhu5vhu4fhu5vGsOG7jUPhu4fhu5vGsHLhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5vhurbhu4fhuqhExKnhu7Phu4d4xrDhu6vhu4dD4bq8w4Lhu7PFqeG7h0PGsOG6uEjhu4fhu4Rv4buz4buH4buEa+G7h+G7m+G6tuG7h+G6qETEqeG7s+G7h0PhuqpESHXhu7Phu4dDxrDhuqDhu7PFqeG7h+G7o8O54buHeOG7reG6rOG7h0PGsOG6tOG7qeG7h+G7m0Thu7PFqeG7h+G7m+G7keG6rOG7h+G7m2rhu5vhu4fGoW3hu7Phu4dD4bup4buz4buH4bud4buA4buHxqFq4bu1YuG7h0PhuqpESHXhu7Phu4dDbeG7qeG7h0PGsOG6oOG7s8Wp4buHQ+G7qeG7s+G7h+G7m23hu7PGsOG7h8ahauG7teG7h0PGsOG6tOG7qeG7h0Phu6l0Q2Lhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bup4buH4bujdOG7s+G7h+G7m2rhu5vhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buH4bqoREh14buz4buH4buEa+G7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4budw7Thu7Phuqvhu4fhu6Phu5VI4buHw71s4buzxrDhu4dDREhz4buz4buHQ+G6qkRIdeG7s2Lhu4fhuqzGsOG6ruG7h8ah4bupdOG7s+G7h3jhu6l04buz4buHQ8aww4rhu5vhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu5tq4bub4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buHxrBB4bub4buH4buEa+G7h0PhurLhu6nhu4fhu5tq4bub4buH4bubxILhu7PFqeG7h+G7o8OD4buzxanhu4fhu53hu6Xhu4fGoeG7reG7h0Phuq7hu7Phu4dDxrDhurzhurbhu7PFqeKApuG7hz5ExKnhu4fhu6Phu7fhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h0PGsMOK4bub4buH4buEdeG7h0PGsOG7qXPhu7Phu4dDxKnhu6li4buH4bqq4bq44bup4buH4bqq4bu14buHQ8aw4bupc+G7s+G7h0PEqeG7qWLhu4d44buI4buH4buzb+G7s8Wp4buH4bub4bq24buHxqFt4buz4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h0Phuqpq4buzxrDhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bup4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7ncO04buzYuG7h0Nv4buzxanhu4fhu5vhurzhurThu7PFqeG7h+G6qERt4buz4buHeUnhu4fhuqrhurjhu6nhu4fhuqrhu7Xhu4dDxrDhu6lz4buz4buHQ8Sp4bup4buH4bud4buAxKnhu4fhu4Rr4bu14buH4bubxILhu7PFqeG7h+G7o8OD4buzxanhuqvhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu7Nv4buzxanhu4d54buA4bub4buH4bubbeG7s8aw4buHxqFq4bu14buHQuG6ssO94buH4bubauG7m+G7h0Phu7Hhu7PGsOG7h8aw4bux4buzxrDhu4dDxrDhurThu6nhu4dD4bupdEPhu4fhu5vhu4Dhu5vhu4fhu6Phu7XEqeG7s2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxKhEQ8aw4bu14bqq4buB4bq5WeG7qeG7s8aw4buHxq/hurzhurbhu7PFqcOpL+G6rOG6uQ==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]