(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi gọi ông là người “say” Sầm Sơn, bởi những nghiên cứu, trăn trở, tìm tòi và gắn bó cả cuộc đời với những giá trị văn hóa - lịch sử về vùng đất, con người nơi thành phố biển xứ Thanh nhằm cung cấp cho bạn đọc một “vỉa tầng” trầm tích lịch sử văn hóa trong quá trình con người đến khai phá, mở mang đất đai, lập làng, lập nghiệp cũng như sự hình thành các tập tục văn hóa, tín ngưỡng tâm linh có sức sống lâu bền. Với ông, viết bởi say mê nhưng cũng đồng thời là sự “trả nợ” cho chính quê hương của mình.
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRsO1JsOVKljhu4rDvVnhu5gqWOG7iuG7n1g/w53hu4rigJPhu4oqWMOgXcOd4buK4oCcNOG7jOG6teKAneG7innhu6Al4buKeX0q4buKNTMmKljhu4oqWeG6rypY4buKVFk24bq14busKuG7ij3hu67hu4QvWcSoRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMcO1w5nhu4xVw4xGw70hw53hu4pYO8Od4buKISpY4buKJMOV4buKKljDoF3DneG7iuKAnDThu4zhurXigJ3hu4p54bugJeG7inl9KsOK4buKUyDDneG7iipZ4bqvKljhu4oqWFnDneG7qCrhu4pU4bqhNsOK4buKNTPhu5gq4buKNTMgw4rhu4o14bu0JeG7ijU6w53hu4rhurHDleG7iljhu5Qq4buKUz/hu4pU4buQ4buKVDY8VOG7isOaXcOd4buK4bqxW8Od4buKKlnhuq8qWOG7iljDneG7juG7ijUz4bu24buK4bqx4buYKuG7ilk/4buM4buKLeG7iiThu7ZUWeG7ijTEg+G7iuG6seG7sOG7iuG6sTgqWOG7isOa4bueNcOK4buKVCYq4buKKljDoF3DneG7iip9w53hu4o1WcOVKlnhu4oxWSjhu4pTw53hu64q4buK4bqz4bqh4buKw71Z4buMKlnhu4oqWeG7liXhu4pUNipY4buKVOG7njHhu4pUWSbhu4pTw5Qq4buKw5o7VOG7iiU8NeG7iuKAnOG6seG7uOG7jOG7ijXhu6AqWOKAneG7ijUz4bugJeG7ijXhu7JUWeG7iiThu7ZUWeG7ijTEg+G7iuG6seG7mCrhu4pZP+G7jOG7ijUzJipY4buKMjbhu47hu4o1M+G7tCpZ4buKVCYq4buKKljDoF3DneG7isOa4buqKuG7ij1Z4buMw53hu4oxWeG7jsOK4buKJSDhu4ol4buMKljhu4rDmuG7njXhu4rDmuG7jMOdw4rhu4okUDHhu4okw5UqWMOK4buKJFAx4buKKlhZw53hu6wx4buKVMOhKljhu4oqWcOg4buKNMOj4buKWeG7tCpZ4buKNVnDlSpZ4buKVOG7jlThu4o1UDHhu4o1OVThu4rhurHhu5gq4buKWT/hu4zDiuG7ijXhu7Iq4buKKljDoDAqWOG7ijXhu6Il4buKJMOdKlnhu4pUP+G7ijThuqFU4buKNCgqWOG7iiThu6I24buKU+G7sCrhur7hu4rhurBbw53hu4ohKljDiuG7iuG6scOd4buqNeG7ilMgw53hu4o04buM4bq14buKJeG7qOG7iipZw6AqWOG7ilTDoSpY4buKw5opKljhu4o1WV3DneG7iiTDleG7ijTDo+G7iuKAnDUz4buQ4buKKiLigJ3hu4pUWSbhu4pUWeG7sipZ4buKMjbhu6jhu4pZw6B9Kljhu4pUYeG7jOG7iiXhu7QqWeG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWnhu4wxNcOdJirDjEbhu4TDnSVY4buKVCThu4w0NEPDjFU1WTYlU+G7isOdacOZKjXDmTPDjOG7ijQ14bq1JMOZQ8OM4bq3w51VNVnhurrhu4pP4buI4buIMeG6s+G6vOG7ilnDmcOdWFk14bq64buKTcSoTTHhurPhurzDjOG7ijQzVEPDjC8vVFUq4bq+U+G7jCY1WeG7jCpZWSbhu4zhur7hurEqL1XDmTQ9NSYxLyrDmeG6tzQvSkpL4buIL8SoT09VTeG7iMOTTcOTSuG7iDXDk0tPS04k4buI4bq+IzFY4bq4M0NKT0/DjOG7iuG7jCQ1Q8OMw7Umw5UqWOG7isO9WeG7mCpY4buK4bufWD/DneG7iuKAk+G7iipYw6Bdw53hu4rigJw04buM4bq14oCd4buKeeG7oCXhu4p5fSrhu4o1MyYqWOG7iipZ4bqvKljhu4pUWTbhurXhu6wq4buKPeG7rsOM4buK4bq3w51VNVlDw4xP4buI4buIw4zhu4pZw5nDnVhZNUPDjE3EqE3DjOG7ii9G4but4buKNTY+w53hu4pPTcOK4buKISpY4buKw7Umw5UqWOG7isO9WeG7mCpY4buK4bufWD/DneG7iuG6sVIq4buKNOG7jOG6teG7iiXhu6jhu4rhurFbw53hu4rhurHDneG7rFThu4o14bu0JeG7ilnDneG7rjbDiuG7iipYWcOd4buoKuG7ilThuqE24buKVOG7jlThu4pYw53hu47hu4o1M+G7tuG7iuG6seG7mCrhu4pZP+G7jOG7iuG6seG7sOG7iuG6sTgqWOG7isOa4bueNcOK4buKVCYq4buKKljDoF3DneG7iip9w53hu4o1WcOVKlnhu4oxWSjhu4pTw53hu64q4buKeeG7oCXhu4p5fSrhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDvSHDneG7iipZW8OK4buKNTMmKljhu4ok4bugKuG7isOa4bugNuG7iljGoDHhu4pYMOG7iipZw5Xhu4oqWFnDneG7qCrhu4pU4bqhNuG7isO1JsOVKljhu4rDvVnhu5gqWOG7iuG7n1g/w53DiuG7iiEqWOG7isOa4buS4buKUzxU4buKU8OUVFnhurrhu4rigJzhurDhu5gq4buKWT/hu4zhu4rhurFbw53hu4o1IcOd4buKVD/hu4okxq/hu4okw5Xhu4pU4buOw53hu4pVNuG6teG7qCrigJ3hur7hu4rhu53DleG7ilMgw53DiuG7iiEqWOG7isOa4buS4buKNeG6oypY4buKw5p74buK4bqxw5Um4buKw70zw6BdKljhu4rDrMOUw53hu4pZO1Thu4po4buOVFnhu4o9WSbhu4zhu4rDtcOV4buK4bufPMOd4buKKlnDoCpY4buK4bqx4bu04buKJMOi4buKVSbhu4o04bqhVOG7ij1ZLMOZ4buKKuG7qCrhu4pTNjxU4buKMVnhu5DDneG7ilMs4buKVSDhu4rhurHDneG7rFThu4pZO1Thu4rDmuG7ruG7ijUzIOG7iuG6seG7sOG7ijI24buo4bq+4buKeeG7jDbhu4rDmj/DiuG7iiEqWOG7iiTDlMOd4buKNVnDneG7isOae+G7iuG6scOVJuG7ij1ZJuG7jOG7innEg+G7ii3hu4rDrMOUw53hu4pZO1Thu4rDvT4qWOG7ilkiMeG7isO1w5Xhu4rhu588w53hu4rhu4Yq4buM4bq14buKJMOV4buKw70zw6BdKljhu4rDrMOUw53hu4pZO1Thu4rhu5tZJuG7jOG7ilk7VOG7iuG6s+G7kuG7ilk8w53hu4rhurHDleG7iuG7n1nhu6Iq4buK4bqx4buYKuG7isO1w5Xhu4rhu588w53hu4Lhur7hu4rDvSg14buKKlhZw53hu6wx4buKw5rDlMOd4buKWTtU4buKKuG7mCXhu4rEqMOST8OTw4rhu4oz4buM4buKNTPDoF0qWOG7iuG6seG7sOG7ijXhu7gqWeG7ijFZOeG7ijUz4buOVFnhu4okQCpZ4buK4bqxw6NU4buKMVnhu4414buKWcOVKlnhu4oxWcOdJeG7iuG7hjVZNjxU4buKeSDhu4rhurDhu5gq4buKWT/hu4zDiuG7isO9WeG7ruG7ijVZ4buMJuG7iuG6scOV4buKw6024buKJOG7tlRZ4buC4bq84buKNcOd4buqMeG7isOaP+G7iiTDlMOd4buKVD/hu4pL4buKKuG7mCXhu4o1WcOZJuG7ilk7VOG7iuG6seG7sOG7innhu6Iq4buKPVnhu5424buKw5rDneG7rCrhu4rhu5AqWeG6vuG6vuG6vuG7iuG7n+G7mCXhu4rEqMOSw5PDksOK4buKISpY4buKVFnhu7IqWeG7ijVZ4bqhVOG7ijUzIOG7iiTDlMOd4buKeeG7oCXhu4p5fSrhu4oxWTnhu4o1M+G7jlRZ4buKJEAqWeG7iuG6scOjVOG7iuG6seG7mCrhu4pZP+G7jOG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7ncOd4buoKuG7ijU5VOG7ill9KuG7ikrhu4jhu4oq4buYJcOK4buKKlnDleG7iipYWcOd4buoKuG7ilThuqE24buKw7Umw5UqWOG7isO9WeG7mCpY4buK4bufWD/DneG7iljhu5Qq4buKUz/hu4rhurFbw53hu4rhurHhu5gq4buKWT/hu4zhu4p54bugJeG7inl9KuG6vuG7isOs4bui4bq14buKVDgqWOG7iiTDleG7ijVZXcOd4buKPeG6peG7iiXDleG7iipZw6Dhu4pU4buOVFnhu4oqP8Od4buKVGHhu4zhu4ohKljhu4okw5Xhu4rigJzhu4/DneG7jCbhu4o1WSbhu4zhu4pYw53huq/hu4zhu4pU4buOw53hu4pUw6Hhu4rhurHDleG7iiVbw53hurzhu4o14buyKuG7iipYw6AwKljhu4o14buiJeG7iiTDnSpZ4buK4bqxw5Xhu4ol4buo4buKNeG7sirhur7hu4ppOirhu4o1MyYqWOG7ilQhKljhu4o14buOVOG7ijI24buQKuG7iiTDouG7iipZw5Xhu4oqw6BbVOG7ilTDoSpY4buKw5rGoDXhu4oz4buM4buK4bqx4bueKuG7isOa4buw4buKWMOd4bqv4buM4buK4bqxw53hu6xU4buKU+G7kCbhu4o1KSrDiuG7iljhu7Qq4buKWMOd4bqv4buKU+G7kCrhu4o04buUVOG7iuG6seG7mCrhu4pZP+G7jOG7ilXhu6Iq4buKNTxU4buK4bqxW8Od4buKWcOd4busKuG7isOaw5TDneG7ilk/4buM4buKVOG7jlThu4pZJsOUNeG7isOaPCpY4buK4bqx4buYKuG7ilk/4buM4buKw5rhu67hu4pT4buUNeG7ij3hu7Yx4buKNMOj4buKMVnhu4414buKNTPDneG7rirhu4pUYeG7jOG7iuG6s+G7kuG7ilk8w53hurzhu4oqWMOgXcOd4buKVeG7oirhu4o1MyEqWOG7ilRZXeG7iuG6scOVJuG7ijTDo+G7ijVZ4buM4bq14buKw5o+w53hu4rhurHDleG7isOa4bu2Klnhu4pZw6BbKljhu4ozLuG7ijPDlSpY4bq+4buK4bufP8Od4buKJMOV4buK4bqxUOG6teG7iipZw6AqWOG7ij3huqXhu4o1WcOjVOG7ilPhu5Q14buKNeG7jOG6teG7iuG6scOVJuG7iiTDlSXDiuG7iiU7w53hu4rhurHDneG7rFThu4o9WSEqWOG7ilVW4buKVcOVKljhur7hu4poIMOd4buKJMav4buKM+G7jCpZ4buKWMOdW8Od4buKWMOd4bqv4buM4buKJeG7qOG7ijXhu7Iq4buK4bqxw5Xhu4o14buyKuG7iipYw6AwKljhu4o14buiJeG7iiTDnSpZ4buK4bqxKCrhu4pVQOG7iiUmKljhu4ol4buMKlnhur7hu4ppWcOg4buM4buKPeG7rsOK4buKWcOd4busKuG7isOaw5TDneG7ilk/4buM4buKKuG7qjbhu4o9WSEqWOG7ilRRKuG7ijUzOypY4buKM+G7njXhu4pVVuG7isOa4buOKlnhu4ol4bueNeG7ilPhu5Aq4buKNOG7lFTDiuG7ij1Zw53hu4rDmj/hu4pU4buiNuG7ilRZNuG6teG7rCrhu4o0xq/hu4o9WSEqWOG7ilRZ4bu44buKJMOV4buK4bqx4bueKuG7isOa4buw4buKVGHhu4zhu4pU4buO4buKKlnhu6Iq4buKJcOV4buKVOG7kOG7ilQ8Kljhu4rDmikqWOKAneG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRnnhu6Al4buKeX0q4buKPVkhKljhu4pUWeG7uOG7iiXhu4wqWOG7ijUzJipY4buKJeG7tCpZ4buKKlnDneG7sDbhu4pYw53hu47hu4o1M+G7tuG7iuG6seG7mCrhu4pZP+G7jMOK4buKJOG7tlRZ4buKNMSD4buKJcOV4buKVDoq4buKVOG7kOG7ijXDneG7sCXhu4oq4buYKljhu4pVNuG7iiThu7ZUWeG7iuG6sSgq4buKVD/hu4rhurHDleG7isOa4buS4buKw5rDoCJU4buKKljDoF3DneG7inZZ4buOMeG7ij1Z4buMw53hu4oxWeG7juG7ijXhuqPhu4oz4bueNeG7ijRbJeG6vuG7isO9NuG6teG7iipZw53hu6gqw4rhu4rDmsOd4buKMjbhu4zhu4pZ4buMw53hu4pUNjxU4buKVFnDneG7qirDiuG7ijMpw53hu4pU4buQ4buKNVldw53hu4o94bql4buKU+G7jCbhu4pU4bueMeG7ij3hu6Qm4buKVcOVw53DiuG7ij3DnSpZ4buKNeG7quG7ij1ZP+G7ij1Z4buYKuG7ij1Zw53hu6oq4buKKlnhuq8qWOG7iljDneG7juG7ijUz4bu24buK4bqx4buYKuG7ilk/4buM4buKNTPhu4wm4buKNTM24bq14buwKuG7iipZw6Dhu4okWzHhu4o1WeG7jCrhu4pZKSpY4buK4buiJeG7iuG7uOG7ilRZ4buO4bq14buKVcOgW8Od4buKNTMm4buKMVlh4bq+4buKdlnhu5DDneG7iiTDlSXhu4o1WeG7quG7iirDlSbhu4rDmuG7ruG7iuKAnD3hu7JUWeG7ilThu6A24oCd4buKKlnhuq8qWOG7iljDneG7juG7ijUz4bu24buK4bqx4buYKuG7ilk/4buM4buKeeG7oCXhu4p5fSrDiuG7ij1ZISpY4buKVFnhu7jhu4rDmuG7ruG7ilPhu5Am4buKNSkq4buKJcOV4buKVDoq4buKw5rhu67hu4oxWTlU4buK4bqxOeG7ilRZJuG7ijTDo+G7ijFZ4buONeG7ijUzw53hu64q4buKVTbhu4ok4bu2VFnhu4okw5Xhu4o1M+G7mCrhu4o1MyDhu4o1WSHDneG7ijVZN1Thu4oqWMOgXcOd4buKMVk54buKNTPhu45UWeG7iiRAKlnhu4rhurHDo1Thu4rhurHhu5gq4buKWT/hu4zhu4pUYeG7jOG7innhu6Al4buKeX0q4buKLeG7isO1JsOVKljhu4rDvVnhu5gqWOG7iuG7n1g/w53hu4okN1Thu4pT4bue4bq14buKWMOdXeG6vuG7iuG7n1hZQOG7iiTDleG7iiTDlSXhur7hu4p1Kljhu4rhurHDleG7ilThu44q4buKUzzhu4oxWToqWOG7iuG6seG7mCrhu4pZP+G7jOG7ilPhu5Q14buKw5rhu6A24buKNMOgNuG7ijXhu6Al4buKVOG7jlThu4o1w5XDneG7iiTDneG7rDbhu4rhurHhu5gq4buKWT/hu4zDiuG7iiThu7ZUWeG7ijTEg8OK4buKJMOVJeG7ilkp4buKNH3hu4rDmuG7sOG7iipYWeG7tuG7ilThu45U4buKVOG7njHhu4pUP+G7ijVZUSXhu4oyNuG6teG7sCrhu4rhurPDmSXhu4rhurPhu6Q14buK4bqz4buqMeG7ilnDlCpY4buKTuG7ilXDneG7ijXhu7JUWeG7ilThu54x4buKMjYoVOG7iljDneG7jOG7iuG6scOV4buKxKhM4buKVcOd4buKNeG7slRZ4buKVOG7njHhu4o14bu4Klnhurzhu4o9WSHDneG7ijFZOVThu4okw5TDneG7ilThu45U4buKJFbhu4pZPMOd4buKNTM24bq14buwKuG7ijVZKCpY4buKVD/hu4rhurHhu4zDneG7ijUzOuG7ijI24buMKuG7ijUzOypY4buKNTMmKljhu4rDml3DneG7ijQoKljhu4pUYeG7jOG7iipYw6Bdw53hu4pV4buiKuG7ilPDneG7rirhu4p54bugJeG7inl9KuG7iipZw6Dhu4okVuG7ilk8w53hu4po4buOKlnhu4pUWcOgKljhu4pT4buOKlnhu4pVw5XhurXhu4rhu4Yq4buYJeG7isSow5LDkkvhu4Lhurzhu4okVuG7ilk8w53hu4pp4bugNuG7iipYw6Dhu4ot4buKU33DneG7ijUz4buQw53hu4oxWcOgXSpY4buKdzbhu5AqWOG7isO9w53hu6oq4bq84buKJFbhu4pZPMOd4buKM8OgW1Thu4pTPypY4buKw5rhu7Aq4buKaMOV4buKw70zw53hu7A24bq+4bq+4bq+4buK4oCcw6044buKJMOV4buKKljDoF3DneG7ilQmKuG7ilRh4buM4buKeeG7oCXhu4p5fSrDiuG7ijTDnSpZ4buKM+G7jOG7iiRbKuG7iiThu6gq4buKIOG7iiXhu5AqWeG7isOa4bueNeG7iirDleG6teG6vuG7iuG7n1nDoCpY4buKNVnDo1Thu4o0w6PDiuG7ijFZ4buQw53hu4rDmuG7qirhu4o9WcOd4buKMVk54buKNTPhu45UWeG7iiRAKlnhu4rhurHDo1Thu4rhurHhu5gq4buKWT/hu4zDiuG7ilXDlSpZ4buKKlnDneG7sDbhu4o1WV3DneG7iljDneG7jCrhu4pUWSbhu4o0w6A24buKNeG7oCXDiuG7iipYWcOd4buoKuG7ilThuqE24buKNcOg4buKJMOd4busNuG7ii3hu4o1w5XDneG7iiTDneG7rDbDiuG7ilnDneG7rCrhu4rhurFQNeG7iiVbw53hu4o1WeG7nuG6teG7iipZ4bqvKljhu4pYw53hu47hu4o1M+G7tuG7ilXDneG7ijThu5Aq4buK4bqx4buYKuG7ilk/4buM4buKJcOV4buKVFnhu4zhu4ohKljhu4rhurPDoOG7jOG7isOa4buS4buKNcOUJuG7ilXDoypY4buKMjbhu5Dhu4o1WcOjVOG7ijFZw53hu4o1WcOgXSpY4bq+4buK4bufWeG6rypY4buKWMOd4buO4buKNTPhu7bhu4rhu57hurXhu4rhurHhu7Lhu4oqWcOg4buK4oCcw5rDneG7riXhu4o1w6Phu4zhu4o1w50qWeG7ijVZ4bugKuKAneG7isOa4buu4buKw5pdw53hu4oqKMOd4buKw5pdw53hu4pU4buOVOG7ijVZ4buq4buKWeG7rOG7iipYw6Bdw53hu4pV4buiKuG7iuKAnCrDoH0qWOG7ijVZw5km4oCd4buKMVnhu4414buKNTPDneG7rirhur7hu4rDtVA24buKNVnhu6rDiuG7ilU44buKVCjhu4o14bu0Klnhu4pZ4buM4bq14buK4bqxIeG7isOi4buKJcOV4buKMjbhu6gq4buKJOG7kipY4buKLeG7isOa4buOKlnhu4ol4bueNeG7ilThu45U4buKWMOd4buO4buKNTPhu7bhu4rhurHhu5gq4buKWT/hu4zhu4o1WeG7tOG7ilTDoSpY4buKw5rhu7A24buKJMOV4buKVD/hu4o1PMOd4oCd4buKLeG7iipZw5Xhu4oqWFnDneG7qCrhu4pU4bqhNuG7isO1JsOVKljhu4rDvVnhu5gqWOG7iuG7n1g/w53hu4pUWcOd4buM4buKNMWo4buKMjbhu4wq4buKw5rDneG7riXhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDveG6o+G7ijUz4buOVFnhu4oqWcOd4busJeG7ilRh4buM4buKKljDoF3DneG7iiTDlSXhu4pUWTbhurXhu6gq4buKJSEqw4rhu4rDvTPDoCAqWOG7ijFZOipY4buK4bqw4buYKuG7ilk/4buM4buKw71ZISpY4buKNcOdKuG7ijVZ4bu24buK4bqz4buS4buKeeG7oCXhu4p5fSrhu4rDtSbDlSpY4buKw71Z4buYKljhu4rhu59YP8Od4buKJDdU4buKU+G7nuG6teG7iljDnV3hu4okw5TDneG7iuKAnCpZ4bu0KuKAneG7ijPhu4zhurrhu4p54bugJeG7inl9KuG7iiTDleG7ijVZ4bu24buK4bqz4buS4buKVTbhu4ok4bu2VFnDiuG7iuG6sVDhurXhu4oq4buoKuG7ilQ/4buKJMav4buKMVnhu5DDneG7ilQ/4buKw5p9KuG7iuG6seG7tuG7iirDlSbhu4rDmj/hu4rigJxUWeG7tjbhu4o1M+G7jlRZ4buKKlnDneG7rCXigJ3hu4rhurHhu7Dhu4o0w6Phu4oxWeG7jjXhu4o1M8Od4buuKuG7ilRh4buM4buKVTbhu4ok4bu2VFnhu4p54bugJeG7inl9KuG6vuG7iuG6sMOV4buKNSHDneG7isOa4buS4buK4bqzw50q4buK4bqxW8Od4buKJOG7kipZ4buKw5rDlCbhu4pUWSbhu4rDmsOd4buKNVnDo1Thu4o14buq4buKVTtU4buKU13hu4pTw53hu64q4buKNTMmKljhu4pU4buQ4buKKsOgW1TDiuG7isOa4buqKuG7ilThu45U4buKw5rhu7bhu4zhu4rDmsOd4buuJeG7iiTDlSXhu4pVNuG7iiThu7ZUWeG7ilRh4buM4buKVOG7jlThu4o14bu4KlnDiuG7ijVZw5UqWeG7isOa4buu4buK4oCc4bqzw5kl4oCd4buK4bqxw5Xhu4pZO1Thu4pU4buOVFnhu4pZO+G7iiTDlSXhu4pVNuG7iiThu7ZUWeG6vuG7iuG6sFDhurXhu4oqWcOgKljhu4olO8Od4buKNVnhuqHhu4o9WSEqWOG7iipZw6Dhu4o94bql4buK4bqxOypY4bq+4buKw71ZXcOd4buKw5rDneG7riXhu4rhu57hurXhu4rhu4bDmuG7oDbhu4oqWeG6rypY4buKKuG7mCXhu4pK4buI4buI4buI4buKLeG7inbhurDhu4Lhu4pZ4bugNuG7ilnhu6o14buKVOG7jlThu4rDmuG7tuG7jOG7isOaw53hu64l4buKVTbhu4ok4bu2VFnhu4pTw53hu64q4buKVD/hu4o1w53hu6oqWOG7iipZw6Dhu4rDrCnhu4p5fSrhu4rhu4bDteG7kMOd4buKdlk6Kljhu4Lhurzhu4ppxIPhu4zhu4rhu5064buK4buG4bufWFnhu6zhu4rhuqsq4buC4bq+4bq+4bq+4buKVDgqWOG7isOa4buMKljhu4rigJxT4buq4buKNeG7lFTigJ3hu4o1MyYqWOG7ilQhKljhu4o14buOVOG7ijI24buQKuG7iiTDosOK4buKMVnhu4414buKNTPDneG7rirhu4pVNuG7iiThu7ZUWeG6vuG6vuG6vuG7innhu4w24buKKlnDneG7sDbhu4o0NuG6teG7iipYWUDDiuG7ijUhw53hu4oyNuG6teG7qjXhu4rDmuG7tipZ4buKw5rhu7Dhu4rhurM24bueNeG7ijVZw5UqWeG7iiRQMeG7isO9MzYqWOG7ijXhu6Il4buK4bqw4buYKuG7ilk/4buM4buKLeG7isOtNuG7iiThu7ZUWeG7innhu6Al4buKeX0q4bq+4buK4but4buKNVldw53hu4rDmsOd4buuJeG7isOa4bue4bq1w4rhu4rhurHDneG7rFThu4o1WcOVKlnhu4okUDHhu4rDvTM2Kljhu4o14buiJeG7iuG6sOG7mCrhu4pZP+G7jOG7ii3hu4rDrTbhu4ok4bu2VFnhu4p54bugJeG7inl9KuG7iiTDleG7ijTDo+G7ijVZ4buM4bq14buKw5o+w53hu4olW8Od4buKJcWo4buKKlnhu5Yl4buKNT7hu4pUWeG6oVTDiuG7isOaw53hu7A24buKMVkow53hu4pU4buOVOG7ilkmw5Q14buKw5o8Kljhu4okw53hu6gq4buKMjbhu4wq4buKw5rhu6oq4buKVTbhu4ok4bu2VFnhu4p54bugJeG7inl9KuG7iiU8NeG7ilThu45UWeG7ilRZNuG6teG7qCrhu4oqWFnDneG7rDHhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZpNjxU4buKw5pdw53hu4okw5Ul4buK4bqxw53hu6xUw4rhu4pY4buUKuG7ilM/4buK4bqxW8Od4buKJEAqWeG7iuG6scOjVOG7iuG6seG7mCrhu4pZP+G7jOG7ii3hu4pVNuG7iiThu7ZUWeG7ilRh4buM4buKeeG7oCXhu4p5fSrDiuG7ijThu4w24buKPVnDneG7iipYWeG7uOG7ilnDoDbhu4ohKljhu4rDmuG7kuG7ijXhu7JUWeG7iiTDoeG6teG7iuG6seG7sOG7ijFZ4bugKuG7iiXhu7QqWeG7isOaw6AiVOG7iipZ4bqvKljhu4pY4bu04bq44buKdSpY4buKNTPhu6Al4buKKljhu6Il4bq64buK4oCc4bufWMOgXcOd4buKJMOVJeG7iuG6seG7mCrhu4pZP+G7jOG7iio/w53hu4pUWTYqWMOK4buKKj/DneG7iuKAnFjDncOVNuKAneG7ilTDoSpY4buKw5rDoCJU4buKJcOV4buK4oCcKlhZw6gm4oCd4buKVMOhKljhu4o9WSEqWOG7ijThu4zDneG6vuG7iuG7n1nDoCpY4buKKuG7qjbhu4oqWeG7tCrhu4olPDXhu4pU4buOVFnhu4o14buyVFnhu4pUw6NUw4rhu4o04buMNuG7ijXhu5414buKVOG7kOG7isOaP+G7ilRZ4buyKlnhu4okw5Xhu4oqWeG6rypY4buKPcOd4buqKuG7ijVZ4bqhVMOK4buKNcOVw53hu4okw53hu6w24buK4bqx4buw4buK4bqx4buYKuG7ilk/4buMw4rhu4ok4bu2VFnhu4o0xIPhur7hu4rhurDDleG7iipZw6Dhu4olPDXhu4o0w6Phu4o1WSHDneG7ijVZN1Thu4o1w6Phu4pT4buQKuG7ijVZ4buiKsOK4buKM+G7lipY4buKPVkhKljhu4o1WeG7ruG7iuKAnFjDneG6r+KAneG7ilRZJuG7ijPDneG7qCpY4buKJeG7tCpZ4buKJcOV4buKMVnhu5DDneG7iuG6scOd4buqNeG7ijPhu4zDiuG7ilRZw53hu4zhu4o0xajhu4rDmuG7qirhu4olO8Od4buKKljDoF3DneKAneG6vuG7imlZ4buyKlnhu4rhurHhu7Thu4rhurFQ4bq1w4rhu4og4buKNTY+w53hu4oqWCbDlcOd4buKT+G7iOG7ijU2PsOdw4rhu4oqWcOV4buKKlhZw53hu6gq4buKVOG6oTbhu4rDtSbDlSpY4buKw71Z4buYKljhu4rhu59YP8Od4buKVOG7oCrhu4olUirhu4ole8Od4buKKljDleG6teG7ilPhu6gq4buKKlnhuq8qWOG7ijUz4buMKljhu4rhurHDneG7qjXhur7hu4rDveG6o+G7iipZw53hu7A24buKKlg2KSrhu4o1w6Dhu4okw53hu6w24buKPVnhu45U4buKKlnhu4w2w4rhu4pUP+G7ilRZ4buyKlnhu4o1WSgqWMOK4buKVeG7kuG7ijTEg+G7iuG6scOV4buKNcOVw53hu4okw53hu6w24buKJMOgNuG7ijUzNuG6teG7sCrhu4o1MyYqWOG7ilXhu6Iq4buKWMOd4buMKuG6vuG6vuG6vuG7ijXhu5414buKVOG7kOG7isOaw6AiVOG7iiEqWOG7ilRRKuG7ijUzOypY4buKNVAx4buKWSIxw4rhu4oxWeG7oirhu4o14buyVFnhu4rhurHDleG7ilRZ4bu44buKNTMmKljhu4pK4buKKuG7mCXhu4pK4buISuG7iMOK4buKSuG7iErEqOG7ilnhu4zDneG7ijVQMeG7ijThu45UWeG7iuKAnOG7ncOdKlnhu4o14buyVFnhu4p54bugJeG7inl9KuKAneG7isOa4buS4buKw5rDoCJU4buK4bqzNuG7njXhu4pT4buQKuG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuKAnOG7ncOdKlnhu4o14buyVFnhu4p54bugJeG7inl9KuKAneG7ilQ2Kljhu4pU4bueMeG7ilRZJuG7iipYw6Bdw53hu4pV4buiKuG7iuG6scOV4buKVOG7kOG7ilU24buKPVnhu45UWeG7ij1Zw53hu4rhurHhu7Dhu4rhurFbw53hu4p54bugJeG7inl9KuG7ijVZISpY4buKNcOdKuG7ij1Z4buO4buKw5rhu6DhurXhu4rDmmHhu4rhurHhu7Dhu4ok4bu2VFnhu4o0xIPhu4pZ4bu0Klnhu4o1WcOVKlnDiuG7ijTDo+G7ijFZ4buONeG7ijUzw53hu64q4buK4bqxw5Xhu4rDmsagVOG7ilPDneG7rDXhu4okw5Xhu4oqWeG6rypY4buK4oCc4bqx4bu44buM4buKNeG7oCpY4oCd4buK4bqx4buYKuG7ilk/4buM4buKVGHhu4zhu4o1WcOVKlnhu4oxWSjhu4pVNuG7iiThu7ZUWeG7ilPDneG7rirhu4rhurPhuqHhu4rDvVnhu4wqWeG6vuG7isO94bqj4buKU+G7ksOd4buKU8Od4buuKuG7innhu6Al4buKeX0q4bq84buKKjfDneG7isO9M8OgXSpY4buK4bud4bus4bq84buKw5rhu7Aq4buKaSHhu4rDvcOd4buoKuG6vOG7isOa4buwKuG7isOsPFThu4ppw6BbVOG6vOG7iiRW4buKWTzDneG7iuG7m+G6peG7ijFZN1Thur7hur7hur7hu4rDmuG7qirhu4oqWeG6rypY4buKVcOd4buKNeG7slRZ4buKVOG7jlRZ4buKJcOUKljhu4oqWcOg4buKaVnDneG7ilM84buKaSjhu4rhu4/hu5QqWC3hu4o1w53hu7Aq4buKNVnhu6Iq4buKVGHhu4zhu4rDrOG7kCpY4buKUzzhu4o1WcOVKlnhu4oxWSjhu4p54bugJeG7inl9KuG6vuG6vuG6vuG7iuG7n1nDoOG7ilThu45UWeG7iio/w53hu4pUYeG7jOG7ijXhu45U4buKWMOd4buQ4bq64buK4oCcw70hw53hu4pUWcOg4buM4buKVeG7jiXhu4oqWVAq4buKJeG7tCpZ4buKJMOV4buKKlnDleG7iipYWcOd4buoKuG7ilThuqE2w4rhu4oqWcOgKljhu4o1IcOd4buKWeG6teG7iuG6sTsqWOG7iiU7w53hu4oqWMOgXcOd4buKPVnDneG7isOaO1Thu4rigJzhu53DnSpZ4buKNeG7slRZ4buKeeG7oCXhu4p5fSrigJ3hu4o0xq/hu4pUP+G7ilThu47DneG7iipZ4bu0KuG7ij1Z4buOw53hu4oyNuG7jjXDiuG7ilR94buKU+G7kCrhu4oqWeG7njXhu4rhurHhu7Dhu4ole8Od4buKw5rDneG7riXhu4rDmuG7qirDiuG7ijXhuqMqWOG7ilXDneG7ijXhu7JUWcOK4buKJFbhu4pZPMOdw4rhu4okVuG7ijU5VOG6vuG6vuG6vuG7ijUz4buoKuG7isOa4bu24buM4buKU8OVKuG7ijVZw5UqWeG7ijFZKOG7ilPDneG7rirhur7hu4ppWTcqWOG7ijXhu4zhu4o1WcOgXSpY4buKKj/DncOK4buKJMOVJeG7ijVZ4buq4buKKsOVJuG7isOa4buu4buKMVnhu6Iq4buKU8Od4busNeG7isOaw6AiVOG7iiThu5Yq4buKM+G7jCpZ4buKWMOd4bqv4buM4buKNeG7sirhu4oqWMOgMCpY4buK4bqxw5Xhu4ol4buo4buKNeG7sirDiuG7iuG6sVvDneG7ijI24buMKuG7isOaw53hu64l4buKVGHhu4zhu4ol4bu0KlnDiuG7ijUhw53hu4pUWSbhu4oz4buWKljhu4pUJirhu4oqWMOgXcOd4buKNeG7jOG7ij1Zw53hu4o9WSEqWOG7ilQ/4buK4oCcMVkhKljigJ3hu4o9w53hu6oq4buKNVnhuqFU4buKKlnhu5414buKw5rhu7YqWeG7ijVZ4bu04buKVVbhu4ozfcOd4buK4bqxw5Um4buKNMOj4buK4oCcVVIq4buKVeG7lDXigJ3hu4pUYeG7jOG7iiXhu6jhu4o14buyKuG7iuG6scOV4buKVDgqWOG7iuG6sVvDneG7isOaP+G7ilQ6KuG7ilThu5Dhu4o0w6Phu4rhurEh4buKNeG7tCpZ4buK4oCcMjbhu4zhurXhu4okw6AqWOKAneG7iuG6sVvDneG7iuG6seG7mCrhu4pZP+G7jOG7ijUzNuG6teG7sCrhu4o1WSgqWOG7ilRh4buM4buKVFnhu4zhu4ohKljigJ3hur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu5tZISpY4buKVFnhu7jhu4okw5Xhu4oqWeG6rypY4buKNVkhKljhu4o1w50q4buK4bqx4buw4buKVcOd4buKNeG7slRZw4rhu4rigJzhu53DnSpZ4buKNeG7slRZ4buKeeG7oCXhu4p5fSrigJ3hu4pUOirhu4o1WeG7ruG7ilnDneG7rCrhu4o0w6Phu4rhu4wl4buKWcOd4buuNuG7iuG6seG7sOG7iipYWeG7sOG7ijUzNuG6teG7sCrhu4o1WSgqWOG7isOaw53hu4pTw53hu64q4buKVGHhu4zhu4oqWMOg4buKVeG7oirhu4p54bugJeG7inl9KuG7iio/w53hu4ozw53hu6gqWMOK4buKKljDoOG7ilXhu6Iq4buKw71Z4buMKlnhu4rDtT/hu4zhu4oqP8Od4buKVFk2Kljhu4pUYeG7jOG7isO1JsOVKljhu4rDvVnhu5gqWOG7iuG7n1g/w53hur7hu4rDrD/hu4okw5Xhu4oqWeG6rypY4buKU8OVw53hu4o1WX3DiuG7ilThu4zDiuG7ilk64buK4bqxw6jDiuG7iipZ4bqvKljhu4pU4buiNuG7ilnhu4414buK4bqx4buyw4rhu4pZOuG7ijQhKljhu4rhu6Phu5Lhurzhu4oqWVA14buKNTPhu7QqWeG7isOaw6BdKljhu4pTw53hu64q4buK4bqz4bqh4buKw71Z4buMKlnhurzhu4ok4bu2VFnhu4rDmuG7jipZ4buKVOG7juG7ijUzJipY4buKKuG7mCXhurzhu4pZ4buM4bq14buKKlnDoOG7ilThu45U4buKJCbDlMOd4buKVOG7juG7ilPDneG7rirhu4og4buKeeG7oCXhu4p5fSrhurrhu4rigJzhu59Yw5TDneG7iipYOCpY4buKw5kl4buKVDoq4buKKlhZQOG7ilRZw50v4buK4bubWSEqWOG7iuG6seG7sOG7ij3FqOG7ilPhu67hu4olw5Xhu4rDmsOd4buKPeG7pCbhu4ozOCpYL+G7iuG7n1nDleG7ijUhw53hu4oqWFnhu7Dhu4pTw53hu64qw4rhu4oqWFnhu7Dhu4oqISpYL+G7iuG7ncagKljhu4o1WeG7tOG7ijUhJeG7ilThu47hu4rDmuG7oOG6teG7ijUzJipY4buKw5rhu6DhurXhu4oqWCbDlcOd4oCd4bq+4bq+4bq+4buKdSpY4buKVFnDneG7jOG7ijTFqOG6uuG7iuKAnOG7n1nDleG7ijUhw53hu4oqWcOd4buwNuG7isOaXcOd4buKNVnDmSbhu4oqWFnhu7Dhu4rDmsOd4buKU8Od4buuKsOK4buKKlnhuq8qWOG7iirhu5gl4buKNTY+w53hu4o1M8Wo4buKVMOhKljhu4pY4buUKuG7iiXhu7QqWeG7iuG6sVvDneG7iiXDoDbhu4o0w50qWeG7ijUz4buoKuG7ilPDneG7rirhur7hu4rhurDhu7Thu4o1WeG7quG7ijFZ4bugKuG7iirDlSbhu4o1WeG7njbhu4pZw53hu6424buKNeG7tCpZ4buK4bq14buoNuG7ilRh4buM4buKKljDoOG7ilXhu6Iq4buK4bqxW8Od4buKU8Od4buuKuG6vuG7isOtUjbhu4oqWTtU4buKKlnhu5Yq4buKKlnDoCpY4buKw5rDneG7iuG6s+G7jOG7ijVZ4bu04buKKllb4buKw5rhu6oq4buKVCkq4buKVMOVJuG7ilXhu4zhu4pVw53hu6o14bq+4bq+4bq+4buKeeG7oCXhu4p5fSrhu4pT4bui4bq14buKWMOdXeG7isOa4buS4buKJMOV4buKNVnDlSpZ4buKMVko4buKVTbhu4ok4bu2VFnhu4pTw53hu64q4buKMVnhu4414buKNTPDneG7rirhur7hu4rDvTbhurXhu4oqWcOd4buoKsOK4buKU+G7qCrhu4pUw5QqWeG7iipZ4bqvKljhu4rDmj7DneG7ijVZ4buM4bq14buKw5rhu67hu4oxWTjhu4pZIjHhu4rhurFbw53hu4rhurM24buKWcOgWypY4buKNVnhu7Thu4ole8Od4buK4bqxOCpY4buKw5rhu541w4rhu4okw5UqWOG7ijI24buow4rhu4pUJirhu4oqWMOgXcOd4buKVMOhKljhu4oz4bueNeG7ilThu6Aq4buKVD/hu4rigJxT4buQKuG7ijThu5RU4oCd4buKM8Od4buoKljhur7hu4rDrMOd4buwNuG7isOaP+G7ijTGr+G7ilg/MeG7ijFZ4bugKuG7ijXDlCbhu4oq4buoKuG7iiU8NeG7innhu6Al4buKeX0q4buKPVkhKljhu4okUirhu4okPCrigJ3hur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjOG7ijQ14bq1JMOZQ8OMNcOZ4bqzNS3hu4wkw51YKuG6uuG7ijPDnVhZNeG6vMOMRuG7hDQ1MyYqWEZow5XDneG7iuG6scOV4buK4buQKlnhurrhu4rDvTPhu4wqWOG7img4w53hu4QvNDUzJipYRuG7hC8xRg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]