(vhds.baothanhhoa.vn) - Trở về quê hương với thương tật 41%, thương binh Lê Xuân Thành, thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) với bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ đã vươn lên chiến thắng đói nghèo, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương. Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông cho thu nhập trên 300 – 400 triệu đồng/ năm.
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzhu6cl4bqlOCbhu4xLw6PEg+G6o3s+JUzhu4zEgyrhuqU2PiXhu4zhu7AmPirhu4wp4buePOG7jCgmPirhu4zEg+G7tuG7jCUmIiZLL8OjxIPhuqN7PiVMSy8qw5VMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOg4bufV+G7nOG7rsOSTMSC4bqjYeG7jGPhu7jhu4zhuqHhuq/hu7Thu4wq4bqlNj4l4buMYzcm4buMxIMq4bqlNj4l4buMxIPGr8SD4buM4buSw5Xhu4TDjOG7jMSDKuG6pTY+JeG7jOG7sCY+KuG7jMO54bu04buMxJDhuq/hu6Q+4buMxIIq4buePirDjOG7jMSDKjA+4buM4buf4bqlPiXhu4zDuXs+JcOM4buMxJFR4buM4bunJV3hu6zhu4zDgCrhurM+JeG7jMSoxIIq4bqlOD4l4buMxJDhuq/hu6Q+SuG7jGM3JuG7jOG7sFA+4buMKS4+KuG7jOG7sDPhu4xWMybhu4xv4bqz4buM4bufMuG7jFZR4buMY+G6pTY+4buMKeG7tD7hu4zhu6wqJuG7tj7hu4zEgypTPiXhu4xWfSbhu4w+JSrDqHvDjOG7jMSD4bqjYeG7jMSDKuG7nj4q4buMViYjPuG7jCo6Pirhu4wp4buePOG7jCgmPirhu4zEg+G7tuG7jCUmIibhu4zhu6zhurXhu5zhu4xWO+G7nOG7jMOgKuG6pTY+JeG7iuG7jOG7nyZAPuG7jD7hu5xlw4zhu4w8MOG7jCo6Pirhu4woJj4q4buMxIPhu7bhu4zEgzQ+JeG7jCo5w6Dhu4zhu6zhurXhu5zhu4wlJuG7nOG7jFY6Pirhu4wwPiXhu4zhu6wqe+G7jMSDKuG6r+G7jD4qxq/DoOG7jMSD4bqj4bu0PuG7jOG7kOG7juG7juG7jOKAk+G7jOG7kuG7juG7juG7jMSD4bqjJkDhuq/hu4xWMj4lL+G7jD5SPOG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Lhu67Egyrhuq884buw4buMJm9XPsSDV+G6o8OS4buMw6PEg2UpV+G7hsOSZCbhu67EgypJ4buMxqDhu47hu47DoMSRw43hu4wqVyYlKsSDSeG7jOG7mOG7kuG7kMOgxJHDjcOS4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buuPuG7iuG7sOG7nHvEgyrhu5w+Kip74buc4buKYz4v4buuV8OjKMSDe8OgLz5XZMOjL8OUw5Thu5DDlS/DlOG7juG7mOG7rsOV4buO4buW4buY4buS4buY4buUxIPhu5bhu5bDlMag4buaKeG7juG7iiHDoCVI4bqj4buGxqDhu5jhu5LDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4bunJeG6pTgm4buMxIMq4bqlNj4l4buM4buwJj4q4buMKeG7njzhu4woJj4q4buMxIPhu7bhu4wlJiImw5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOSxqDhu47hu47DkuG7jCpXJiUqxIPhu4bDkuG7mOG7kuG7kMOS4buML0xLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JM4bunKjjhu4xW4bqlOeG7rOG7jOG7rCpSPOG7jMOjfeG7rOG7jMSDMcSDw4zhu4xj4bqlOD7hu4zhu7DhuqVhJuG7jOG7ruG7nOG7jMSR4bucPirhu4zhu6zhurXhu5zhu4wwPiXhu4zDueG7tOG7jMSQ4bqv4bukPuG7jMSCKuG7nj4q4buMw6Phu5wm4buMxIPhuqMu4bqv4buM4bqh4bqvUOG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMbuG7tD7hu4zhu7Dhu6LEg+G7jD7huqU34bus4buM4busKsOo4buMxJHhu5w+KkvDo8SD4bqjez4lTMOM4buMSy/Do8SD4bqjez4lTMSDKuG6pTY+JeG7jOG7sCY+KuG7jMO54bu04buMxJDhuq/hu6Q+4buMxIIq4buePirDjOG7jMSRUeG7jOG7pyVd4bus4buMw4Aq4bqzPiXhu4zhu6wqe+G7jOG7sCbhu7bEg0nhu4zhu6dSPOG7jMOV4bua4buWw5TDjOG7jMSDKld74buMxIMm4bu2PiXhu4wlXSbhu4zEgyom4bu0PiXhu4wpJuG7tD4l4buM4bus4bq14buc4buMxII04buM4bqh4bqvMeG7rMOM4buMMD4l4buMxIM6Pirhu4w+JeG6r2VAPuG7jD4qxq/DoOG7jD4lw6Lhu4xj4bue4buMVuG6pTnhu6zhu4zhu7Am4bu0PuG7jOG7rCrhu7bhu4wp4bue4buMKT8+KuG7jOG7rDA+JeG7jOG7sCY+KuG7iuG7jMOyNj7hu4xjO+G7jOG7rOG6teG7nOG7jDA+JeG7jOG7rCrhurXhu4xl4bu24bqv4buMPGHhu4xW4bqlOD4l4buMxqDDjOG7jMOV4buQ4buMY+G7nuG7jMOgKuG6s+G7rOG7jGPhurPhu4zhu6wqJuG7tj7hu4xW4bum4bqv4buMYeG7jMSQJuG7tD4l4buMw7oqe1A+JeG7jOG7rOG6teG7nOG7jMO54buee+G7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMxILhuqN7PiXhu4w8M8SD4buMKcWoPuG7jFYm4buMJcOh4buM4buwezzhu4w8Oj7DjOG7jDA+JeG7jOG7sDvhu4zEgyrhuqU2PiXhu4xj4bue4buMVuG6pTnhu6zhu4xWMj4l4buMVjMm4buMVuG6peG7nOG7jGPhu7jhu4xWJuG7uOG6r+G7jMSD4bqjO+G7jMSD4bugJuG7jOG7sEA+KuG7jMSR4bui4buM4bus4bq14buc4buMVjY+4buMYzvhu4w8M8SD4buMxIMqOCbhu4wlJuG7nD7DjOG7jMOj4buc4bqv4buMVn3hu4zhuqHhuq/hu5xl4buMKeG7oCbhu4zDoCrhurPhu6zhu4xj4bqz4buM4busKibhu7Y+4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4rhu4zDs3vhu4xj4bu2xIPhu4zEgyrhuqU2PiXhu4zhu6wqJuG7tj7hu4zEg+G6o+G7nD4q4buM4busw6I+JeG7jD4q4bql4buMw6Phuqfhu6zhu4woKiJX4buM4buwO+G7jCUmUDzhu4zDo+G6scSDw4zhu4zEgyrhu6I+JeG7jMOVw5Utw5Xhu5rhu5bhu5bDjOG7jDA+JeG7jMSCKuG7nj4q4buMxJHhuq/hu6bEg+G7jD4lw6Lhu4zEg+G6o2Hhu4xj4bu44buMVjvhu5zhu4zDoCrhuqU2PiXhu4xjNybhu4zEgyrhuqU2PiXhu4zEg8avxIPhu4w84bumxIPhu4zhu5LDleG7hOG7jMOj4bqn4bus4buMKeG7nHvhu4xWMz4l4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMagw5XDlMOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buY4buW4buQw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5TDlOG7kMOVL8OU4buO4buY4buuw5Xhu47hu5bhu5jDleG7kMagxIPDleG7juG7kuG7kuG7minhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7huG7mMOU4buYw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDkuG7pyXhuqU4JuG7jMSDKuG6pTY+JeG7jOG7sCY+KuG7jCnhu5484buMKCY+KuG7jMSD4bu24buMJSYiJsOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksagw5XDlMOS4buMKlcmJSrEg+G7hsOS4buY4buW4buQw5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7Dkkzhu68+JeG7jMO54bu04buMxJDhuq/hu6Q+4buMxIIq4buePirhu4zhu6wqUjzhu4zDo33hu6zhu4zhu6wqe+G7jOG7rOG7pGXhu4zEgyrhu5w+KuG7jCl7PiXhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSC4bqjYeG7jGPhu7jhu4xWO+G7nOG7jMOgKuG6pTY+JcOM4buMxIMq4bqlNj4l4buM4buwJj4q4buMw7nhu7Thu4zEkOG6r+G7pD7hu4zEgirhu54+KuG7jCnGr8Og4buMJSbhu5zhu4xWOj4qw4zhu4zDo+G7nOG6r+G7jFZ94buMxIMqV3vhu4wqXeG7rOG7jCk3w6Dhu4zEg+G6o+G6rz4l4buM4bus4bumw6Dhu4wo4bu24buMxIN74buiPuG7iuG7jMSCMcSD4buMPiUqJkDDoOG7jOG6o+G7nOG7jMSD4bqj4bqlOD4lw4zhu4wwPiXhu4zEgyrhu5w84buMJSbhu5zhu4zhu6wwPiXhu4zEg+G7ouG7rOG7jMSRUeG7jCozJuG7jMSD4bugJuG7jFY74buc4buMw6Aq4bqlNj4l4buK4buMw7Phurfhu4xh4buM4bus4bqlNj4l4buMYzvhu4w+4buee8OM4buM4busKuG6teG7jD4qJkA84buM4bufxILEkMOM4buM4busKuG6teG7jMSDO+G7rCrhu4zhu5/DsuG7p8Oz4buM4busKnvhu4xW4bu2PuG7jMOgKn3hu4zhu7A/4buMxIMq4bql4buMw7JQPiXhu4zhurVl4buMxJFRw4zhu4wwPiXhu4wp4bqvMD7hu4zhu6wx4buMJVM+JeG7jCp74buePuG7jMSDKuG7nj4q4buMxIMxxIPhu4w+KiZAPOG7jGPhurPDjOG7jFbhuqU54bus4buMxIPGr8Og4buMxIMqI+G7jOG7rOG7oj7hu4zhu7Az4buMY+G7nuG7jOG7pyrhu6Q+4buM4buu4bukPuG7jCUqJuG7jD4qxq8+4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzhu6dSPOG7jMOU4buOw5Xhu47DjOG7jMOj4buc4bqv4buMw5Thu5Thu4w+Ujzhu4zEgyrhu5w84buMJSbhu5zhu4zhu6wwPiXhu4zEg+G7ouG7rOG7jMSRUeG7jCozJsOM4buMMD4l4buMxJEmPuG7jD4lKizhu4zhu6wq4bu24buMVjPhu4zEg+G6o+G6pTfhu6zhu4zEg+G6rzQm4buM4buue+G7jMOj4bqn4bus4buMKCoiV+G7jGXhu7bhuq/hu4rhu4zDueG6seG7rOG7jD7hu55l4buMMD4l4buMw6Phuq9l4buMPiXhu6o8SeG7jMSC4bugJuG7jMOj4buce8OM4buMYznhu4zhu6x7PuG7jCnhu5484buMKeG6sz4l4buMY+G7psSD4buMY1Dhu4zhuqHhuq/hu5w+KuG7jD5SPOG7jDzhu57hu4xWfSbDjOG7jD4lKsOoe+G7jOG7rOG6p+G7jCnhuq8wPuG7jFZXe+G7jOG7sOG7ojxI4buMxIIq4bqp4bus4buMKiZAPuG7jOG7rCrhurXhu4zEg+G6o+G6pTY+JeG7jOG7rjI+4buMVibhu7g+4buMVjQm4buMxIMq4bqr4buc4buM4bus4bq14buc4buM4bunKuG7nuG7jD7huqU34busw4zhu4xW4bqlOeG7rOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jOG7rOG7psOg4buM4busKj8+KuG7jOG6oeG6r2Xhu7g+4buM4bqh4bqv4bucPuG7jMSD4bukPMOM4buMKjXhu4zEg+G6oznDjOG7jDA+JeG7jMSCKuG7nj4q4buMY8avPuG7jFYzPiXhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4wqM+G7jOG7rCrhuq9lIz7hu4w+KuG6pTk+JeG7jOG6o+G6rzM+JeG7jOG7rCp74buMPDo+KuG7iuG7jMSC4bqj4bu0PuG7jOG7riZAPuG7jMSDP+G7rCrhu4zhu5Thu4zDo+G7nnvhu4zhuqPhuq8zPiXhu4woKnvhu6I+4buM4bus4bq14buc4buMJSbhu5zhu4xWOj4qw4zhu4zhu6wzPiXhu4xjNybhu4zDlcOMw5Thu4w84buq4bqv4buMPOG6r+G7nOG7jCnhu6Am4buM4bus4bq14buc4buM4buw4bue4buM4busez7hu4zEg+G6o3s+JeG7jMSDKjA+w4zhu4wwPiXhu4zhu6xQJuG7jMSD4buge+G7jFYj4buMxIPhuqMyPiXhu4wp4bqx4bucw4zhu4zhu5Thu47hu4wlMeG7rOG7jGNQJuG7jMSCKuG7nD4q4buM4buf4buew4zhu4zhu5Thu47hu4wlMeG7rOG7jMSDKuG7nD4q4buMKXs+JeG7jOG6o+G6rzPEg+G7jFYiw4zhu4zhu7DhuqVhJuG7jOG7ruG7nOG7jMSR4bucPirDjOG7jOG7kuG7jMOj4buee+G7jOG6oeG6r+G7psSD4buM4busUD4qw4zhu4zDlOG7jMOj4buee+G7jCp74buc4buM4bus4bqx4bus4buMY+G7nuG7jFbhu5574buM4buce+G7jMSDKlDhu4zhu6zhu6Lhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTOG7rz4l4buM4busKibhu5zhu4zDo8OdSeG7jOG6oOG6r+G7nOG7jMSDOjzhu4wqJiPhuq/DjOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jCl74bugJuG7jOG7rOG7pGXhu4xSPuG7jOG6oeG6r1Dhu4xj4bue4buM4bus4bukZeG7jOG7rFA+KuG7jFbhuqU54bus4buMxIMqO+G7jMSD4bqj4bqlOD4l4buM4bqj4bumxIPhu4zhuqXhu5zhu4zhu6wq4bqvMz4lw4zhu4wlJuG7ouG7jOG7rFDhu4w0PuG7jFY7PirDjOG7jMSDMT7hu4w/xIPhu4zhu6wwPiXhu4zhu6wqUjzhu4zDo33hu6zDjOG7jD4q4bqlPiXhu4zhu6wqe+G7jD5SPiXhu4zDo+G6r+G7psSDw4zhu4zhu6wq4bumxIPhu4wp4bqlOT4l4buM4bus4buce+G7iuG7jEM64buMY8avZcOM4buM4buwOj4q4buM4bqh4bqv4bukPuG7jDw1JuG7jD5SPMOM4buMxIPhuqPhu7Q+4buM4buuJkA+4buMxIM/4busKuG7jOG7rOG7nD4q4buMxIPhu6Lhu6zhu4wlxag+4buMw5Thu4w84buq4bqv4buMVuG7psSDw4zhu4wlJuG7nOG7jFY6Pirhu4zEgyrhuq/hu4w+Ksavw6Dhu4zEg+G6reG7jOG7kOG7juG7juG7jOKAk+G7jOG7kuG7juG7juG7jMSD4bqjJkDhuq/hu4xWMj4l4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMag4buO4buOw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5jhu5LDlcOgxJHDjcOS4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buuPuG7iuG7sOG7nHvEgyrhu5w+Kip74buc4buKYz4v4buuV8OjKMSDe8OgLz5XZMOjL8OUw5Thu5DDlS/DlOG7juG7mOG7rsOV4buO4buW4buYw5TDleG7jsSDxqDhu5rhu5Dhu5Lhu5Ap4buO4buKIcOgJUjhuqPhu4bhu5jhu5jhu5bDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4bunJeG6pTgm4buMxIMq4bqlNj4l4buM4buwJj4q4buMKeG7njzhu4woJj4q4buMxIPhu7bhu4wlJiImw5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOSxqDhu47hu47DkuG7jCpXJiUqxIPhu4bDkuG7mOG7ksOVw5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7DkkxvKlI84buMw6N94bus4buM4bus4bukZeG7jOG7rFA+KuG7jGPhuq3hu5zhu4wp4bue4buM4busMD4l4buMYyZA4bus4buMY+G6reG7nOG7jCnhu57hu4zEgyrhurHhu4xj4bqvJuG7jCrhu54+JeG7jD4l4bueZeG7jOG7rOG6teG7nOG7jOG7rOG6qeG6r+G7jOG7rCom4bu2PuG7jOG7sCY+KuG7jMO54bu04buMxJDhuq/hu6Q+4buMxIIq4buePirhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMO6KjA+JeG7jOG7rCos4buMKeG7njzhu4woJj4q4buMxIPhu7bhu4wlJiImw4zhu4wwPiXhu4zEgirhu54+KuG7jOG7rFs+4buMKeG6rzA+4buMKeG7nuG7jMSD4bumPOG7jCXhuqU2PiXhu4zDo+G7oj4l4buM4busKnvhu4zhu6x7PuG7jOG7rCrhu6Lhuq/hu4w+eybhu4zEgypXe+G7iuG7jOG7rz4l4buM4busfeG7jOG7kuG7jD4l4bqlOCbhu4zhu6x7PsOM4buMxIPhu6bEg+G7jOG7rFDhu4xW4bu44bqv4buMxIMxxIPhu4w+JSomQMOg4buMVuG7oCbhu4wqXeG7rMOM4buM4bus4buce+G7jFbDmj4l4buMY+G7nuG7jFZR4buMxIPhu6Lhu6wq4buM4bqj4buc4buMYeG7jOG6oybhu7Q+JcOM4buM4busfeG7jOG7rOG6rzPhu6zhu4zDozE+JeG7jMSD4bqp4buMKcavw6Dhu4xj4bue4buMND7hu4xWOz4q4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxu4bu0PuG7jOG7rOG7oD4q4buMVn3DjOG7jDA+JeG7jOG7rFs+4buMPiomQMSD4buMxIM6Pirhu4wlJuG6scOg4buMVsOh4buM4bus4bui4bus4buMKjMm4buMYybhu7Q+4buMxIPhuqN7PiXhu4zEgyowPuG7jOG7rH3hu4wqe+G7nj7hu4zhu6xQPirhu4woKn3hu4woKlI+w4zhu4w+KuG6peG7jOG7rOG7ouG7rOG7jOG7rOG6qeG6r+G7jOG7rCom4bu2PuG7jOG7sCY+KuG7jMSob29uSuG7jOG7n+G7nuG7jENSPuG7jMSQMMOM4buM4bufe+G7nj4l4buMQ1I+4buM4bunJV3hu4rhu4rhu4rhu4zhu6cqYj4l4buMKjMm4buMYybhu7Q+4buMPuG7nmXDjOG7jMOj4buc4bqv4buMKCom4buMVuG6pTnhu6zhu4wwPiXhu4zEgirhu54+KuG7jCrhuqU3PiXhu4zhu67hu6o+4buMKCY+KuG7jD4lKiZAPOG7jMSD4bqjMj4l4buM4bus4bukZeG7jMSDKuG7nD4q4buMKXs+JeG7jOG6o+G6rzPEg+G7jFYiw4zhu4xWUeG7jMOgKuG7osSD4buMxIPhuqMmIz7hu4zDo1A+4buMxJHhuq/hu6bEg8OM4buMxIMqe+G7osSD4buMKCoiJuG7jCoz4buMPiUqw6h74buMY+G7nuG7jMSD4bqjYeG7jMSDKuG7nj4q4buMKjPhu4zhu6x94buMKCY+KuG7jMSD4bu24buMKCrhu6Lhu4wlJlDhu4zEg+G6o3s+JeG7jMSDKjA+4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzEgirhuqU2PiXhu4zhu7AmPirhu4zDueG7tOG7jMSQ4bqv4bukPuG7jMSCKuG7nj4q4buM4busw6I+JeG7jMSDP+G7rCrhu4zhu6zhuqnhu6zhu4zEg+G6r2Xhu7Q+4buMxIPhuqPhuq9l4bu4PuG7jCozJuG7jGMm4bu0PsOM4buM4bunKuG7pD7hu4zhu67hu6Q+4buM4busKuG7psOg4buMKuG7nj4q4buMxIMxxIPhu4zhu6wq4bq14buMxIPhuqPhuqU2PiXDjOG7jFbhuqU4PiXhu4wpMSbhu4zhu6zhurXhu5zhu4zDslA+JcOM4buM4busKj8+KuG7jMOj4bui4busKsOM4buMw6Aq4buiw6Dhu4wp4bqvxq/Eg+G7jOG7rOG6teG7nOG7jOG7pyrhu57hu4w+4bqlN+G7rMOM4buM4bus4bui4bus4buM4bqh4bqvZeG7jFY7Pirhu4zhu6zhurXhu5zhu4xWO+G7nOG7jMOgKuG6pTY+JeG7jGPhu57hu4woKuG6r+G7jOG7ruG7pD7hu4zhu6zhuqXhu4rhu4zhu6MqJuG7jD4qxq8+4buMPipiPiXhu4xWfT4l4buMJX3DoOG7jFZ9w4zhu4w+Kibhu7jhuq/hu4w+Ujzhu4wpJuG7uD7hu4wwPiXhu4zEgirhu54+KuG7jFbhuqU54bus4buM4bufMybhu4xvb27hu4zEkVHhu4zhu6clXeG7rOG7jMOAKuG6sz4l4buM4buwxajhuq/hu4wp4bue4buMKjMm4buMYybhu7Q+4buMxJHhuq/hu6bEg+G7jMOjU+G7rOG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOg4bq/4bqvxIMqe+G6o8OSTOG7pSY+KuG7jMO5w6lLL8OgTA==

Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]