(vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua Hội LHPN huyện Quan Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường đến đông đảo hội viên (HV) và quần chúng Nhân dân; đồng thời vận động HV và người dân trồng hoa, thành lập các mô hình “Nhà sạch, ngõ đẹp”, tạo nên môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4bqg4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLDqeG7qOG7lOG6suG7hcOpw7Rn4bqy4buRQMSQUuG6suG7meG7rFLhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6suG7mOG7lOG7jkDhurLhu7JA4bq64bqy4bu44buUw5NA4bqy4buI4buY4buW4bqyUeG7puG7lOG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6slLhu6ZS4buS4bqy4bu44buY4bumUuG6slHhu67hu5ThuqAv4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLhuqAv4buYw4LhuqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdw6lLxJDEqOG6tuG6osO5ReG7iOG6skrhu5pS4buY4bqyUeG7puG7lOG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6slDDieG6suG7uOG7lMOTQOG6suG7iOG7mOG7luG6suG7skDEkFLhurLhu7jhu7TDmlLhu5LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6silGPOG6ssSoO1Lhu5LhurJS4bumUuG7kuG6suG7uOG7mOG7plLhurJR4buu4buU4bqyw4Fn4buVZsOA4bu34bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuG6suG7skDEkOG6ssOp4buo4buU4bqy4buFw6nDtGfhurLhu5hAPOG7jlLhurLhu5FAxJBS4bqy4buZ4busUuG6skrhurzhurJKw4084bqyUeG6uFLhu5jhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6suG7uEA8w5NS4bqy4bu44bu0QDzhu4xS4bqy4buS4buULuG6suG7ksagUuG6siHhu47hurLhu7bhu5RS4buY4bqyUeG7puG7lOG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6skrDklLhurJK4bumUuG7kuG6skrhurpT4bqy4buY4buo4buU4bqyIeG7lMOTUuG6ssOBw6l1w4DhurIhw4nhurLhu7JASFLhurLhu4jhu5gjUuG7kuG6smfhu5hGUuG6ssSoRlLhu7XhurJKxq9S4buS4bqy4bu44buYVuG7lOG6siFJUuG6skrhu6hS4buS4bqyw6l14bqyIcOJ4bqyUuG7kiZW4buU4bqyxKhGUuG6suG7uOG7tMavUuG7kuG6suG7mFPEkOG7t+G6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6slBJw53hurLhu4hF4buI4bqyUeG7puG6suG7mMagUuG7mOG6suKAnGfhu5jDieG6suG7tuG6uOG7iOG7mOG7t+G6slLhu5Lhu6ThurJKTcOd4oCd4bu34bqy4bu44bq4U+G6slLDk1LhurJR4bum4buU4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4buI4bq6UuG7mOG6suG7skDEkFLhurIpxJBS4buY4bu34bqy4bu24bq44buI4buY4bu34bqySk3DneG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bqyxKjhu7jhu5hAUeG7iuG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skLhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqs4bqq4bqqw50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6pOG6pMOCL8OC4bq04bqoxKjDgsOC4bqq4bqs4bqo4bqo4bqo4bu44bqs4bqs4bqm4bqoRFDhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buv4bqoQ+G6tOG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tsOp4buo4buU4bqy4buFw6nDtGfhurLhu5FAxJBS4bqy4buZ4busUuG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4buY4buU4buOQOG6suG7skDhurrhurLhu7jhu5TDk0DhurLhu4jhu5jhu5bhurJR4bum4buU4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqyUuG7plLhu5LhurLhu7jhu5jhu6ZS4bqyUeG7ruG7lOG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkLhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqs4bqq4bqq4bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqLDtOG7mFNS4buS4bqy4bu44bu0w4lT4bqy4bu44bu0xq9S4buS4bqy4buYU8SQ4bqy4bu44buYxJA84bqy4bu44buYw5LhurLhu4jDmeG6ssSo4bq44buU4bqyWOG6suG7iuG6ulLhurLhuq/hu5jDqOG7t+G6sinhurzhurLhu5Xhu7RAUuG7kuG6suG7leG7lMOSUuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLDqeG7qOG7lOG6suG7hcOpw7Rn4bqy4buYQDzhu45S4bqy4buRQMSQUuG6suG7meG7rFLhurJK4bq84bqy4bu4QDzDk1LhurLhu7jhu7RAPOG7jFLhu7fhurIhSVLhurJK4buoUuG7kuG6ssOpdeG6suG7uOG7mMSQPOG6skrhu6rhu5ThurLhu4hF4buI4buY4bqyUuG7kuG7mOG7ouG7t+G6siHhu5Thu47hu4jhurJQw4lR4bu34bqyUsOSw53hurLhu7bhu5RS4buY4bqy4buYU+G6uOG7uOG7t+G6suG7mCbhu65S4buS4bqyxKjDjFLhurLhu4hF4buI4bqy4buS4buUxJDhurJKxqBS4buY4bqy4buyQDzhurLhu5hT4bq44buI4buY4bqy4bug4buYQOG7plLhurIh4buUw5NS4bqyUuG7mMOJ4bqyWOG6suG7mFfDneG6siHhu67hu5ThurJK4buU4buMQOG6suG7oOG7lOG7jlLhurLhu7jhu5g74buI4bqy4bu4w5LhurLhu4glxJDhurLhu7g6UuG7kuG6suG7kuG7lMSQ4bqySsagUuG7mOG6skrDleG6suG7iFThurJR4buo4bu44bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7kuG7lMSQUuG6suG7tsWoUuG7kuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUMOJUuG7mOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQuG6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqzhuqpCw50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6pOG6pMOCL8OC4bq04bqoxKjDgsOC4bqq4bqs4bqq4bq0Q+G7uELhuqREROG6qlDhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buv4bqsQ+G6rOG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tsOp4buo4buU4bqy4buFw6nDtGfhurLhu5FAxJBS4bqy4buZ4busUuG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4buY4buU4buOQOG6suG7skDhurrhurLhu7jhu5TDk0DhurLhu4jhu5jhu5bhurJR4bum4buU4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqyUuG7plLhu5LhurLhu7jhu5jhu6ZS4bqyUeG7ruG7lOG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkLhurThurThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqs4bqqQuG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqiZuG7puG6suG7mMagUuG7mOG6suG7uOG7mEDhurLhu5JTUeG6suG7tEXhu4jhurLhu7jhu5jhurrhu5ThurJS4buYO8SQ4bqy4buIJcSQ4bqy4buY4buo4buU4bqyw53hu5gk4bqyUi7hurIp4bq84bqy4buV4bu0QFLhu5LhurLhu5Xhu5TDklLhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqixIPDk1LhurLhu4jhurhS4buY4bqySlThu7fhurLhu4hF4buI4bqy4buI4bus4bqy4bu2WOG6ssOp4buo4buU4bqySuG6vOG6siFJUuG6skrhu6hS4buS4bqyw6l14bqy4bu44buW4buI4buY4bqy4buIO+G7iOG6suG7uOG7mMSQUeG6suG7kuG7lMSQ4bqyxKjDmlLhurIh4buO4bqy4bu24buUUuG7mOG6slHhu6bhu5ThurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu7g64bqyUuG7mMOJ4bqy4bu0xJDhurJS4buS4buk4bu34bqy4buIReG7iOG6suG7uEA8w5JS4bqySiZWUuG7kuG6suG7kuG7lMSQU+G6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurJS4buo4buU4bqy4buK4bq6UuG7t+G6suG7oOG7mOG7rOG7lOG6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurLhu4jFqFLhu5LhurLhu7ThurxS4buY4bu34bqy4bu44bu0xq9S4buS4bqy4buYU8SQ4bqy4bu44buYxJA84bqy4bu44buYw5LhurLhu4jDmeG6ssSo4bq44buU4bqyIUtS4bqySiZWUuG7kuG7t+G6siFJUuG6skrhu6hS4buS4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7mOG7lOG6suG7mOG7qOG7lOG6suG7uOG7mMSQUeG6suG7kuG7lMSQ4bqyUMOJUeG6siEmVlLhurIm4busUeG7t+G6suG7iEXhu4jhurLhu5Lhu5TEkOG6skrGoFLhu5jhurLEqMOa4buI4bqy4buRQMWo4buI4bqyUOG7qOG6suG6pMOCQuG7t+G6suG7iEXhu4jhurJKJlZS4buS4bqy4bu44bu0JOG7iOG6suG7iOG7mOG7llLhu5jhurLhu4glxJDhurIp4bq84bqyUMOJUeG6suG7isavUuG6suG7mFPEkOG6suG7mFPhu4bhu4jhurJK4buG4bu44bqy4buI4buYSUDhurLhu5hTxJDhurLhu7jhu7Qm4buu4buI4bqyUuG7mMOJ4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu4hF4buI4bqyxKjhu5rDneG6slDDlOG7t+G6suG7uMOS4bu44oCm4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJC4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6qOG6pOG6qMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqThuqThuqTDgi/DguG6tOG6qMSow4LDguG6quG6rOG6qsOC4bqm4bu4ROG6rOG6puG6pOG6tFDhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buvw4LDgkThurbhurLEkFDhu7jhu6/hurbDqeG7qOG7lOG6suG7hcOpw7Rn4bqy4buRQMSQUuG6suG7meG7rFLhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6suG7mOG7lOG7jkDhurLhu7JA4bq64bqy4bu44buUw5NA4bqy4buI4buY4buW4bqyUeG7puG7lOG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6slLhu6ZS4buS4bqy4bu44buY4bumUuG6slHhu67hu5ThurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZC4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6qOG6pOG6qOG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqiZeG6vlLhurLhu4rhu5TDlVLhurLigJxn4buYw4nhurLhu7bhurjhu4jhu5jhu7fhurJS4buS4buk4bqySk3DneKAneG6sljhurLhu4rhurpS4bqyxINF4buI4buY4bu34bqyKeG6vOG6suG7leG7tEBS4buS4bqy4buV4buYJldS4buS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6t8OSUuG6slLEkDzhu7fhurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurLhu5hAPOG7jlLhurJK4bq84bqy4buIVOG6suG6pOG6puG6suG7kuG7lMSQ4bqySsagUuG7mOG6ssOpdeG6suG7uOG6uOG7lOG6suG7iuG6ulLhurLhuq/hu5jDqOG7t+G6sinhurzhurLhu5Xhu7RAUuG7kuG6suG7leG7lMOSUuG6siHDieG6ssOC4bqo4bqy4buS4buUxJDhurJKxqBS4buY4bqyw6l14bqy4bu44bq44buU4bqy4buK4bq6UuG6ssSDReG7iOG7mOG7t+G6sinhurzhurLhu5Xhu7RAUuG7kuG6suG7leG7mCZXUuG7kuG6skomV+G7iOG6suG7kuG6vlLhurLhu4rhu5TDlVLhurLigJxn4buYw4nhurLhu7bhurjhu4jhu5jhu7fhurJS4buS4buk4bqySk3DneKAneG7teG6suG7mEhA4bqy4buYw5Lhu7jhurJY4bqy4buIReG7iOG6sinhurzhu7fhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu7jhu7RHUuG6suG7uOG7tMOTUuG6skrhu5rEkOG6suG7isOJUuG6suG7mEA84buOUuG6skrhu4xA4bqy4buIVOG6suG7iEXhu4jhurJKU+G6uFLhurJKJlZS4buS4bqy4buYU8SQ4bu34bqyQ+G6qC9E4bqs4bqy4buK4bq6UuG7t+G6suG7oOG7mEDhurLDneG7mMWo4bqy4buI4bq+UeG6suG7iuG7lMOVUuG6suKAnOG6t1PhurhS4bqySiZWUuG7kuG6ssOd4buYJOG6slIu4bqy4bu4O+G6suG7skDhurpS4oCd4bu14bqyxKhAPOG6suG7uOG7tMag4bqyIcOJ4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4buIVOG6suG7mOG7lOG7jkDhurLhu7JA4bq64bqy4bqk4bq04bqy4bqvRkDhurJQ4bq44buI4buY4bqy4buK4buo4bqy4oCcw7lGPOG6ssSoO1Lhu5LhurLhu5Lhu5TEkOG6skrGoFLhu5jhurLhuqjhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4bqm4bqy4bu24bq44buI4buY4oCd4bqy4bu44bq44buU4bqyw4LhuqThurIp4bq84bu34bqy4bu44buY4bua4bqy4bu44bu0R1LigKbhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdIkDhu7jhu5hT4bu04bq24bqi4bqg4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLhurLhu4Phu5jhur7hu4jhurLhuq/hu6ZS4buS4bqgL+G7tuG7uOG7tFNS4buS4bqi4bqgL8Od4bqi

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]