(vhds.baothanhhoa.vn) - "Sửa một con tàu cũng như bắt bệnh cho một con người. Bệnh nặng thì thời gian điều trị lâu. Tàu bị hư hỏng nặng thì thời gian sửa chữa sẽ dài hơn. Thường khi tàu lên đà cũng phải mất từ 15 ngày trở lên, tàu nào hư hỏng nặng thì thời gian sửa dài hơn”, ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1966, thôn Phú Mỹ, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc) chủ một xưởng sửa chữa tàu chia sẻ.
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fhu7VXWFbhu6Lhu5zDkuG7t+G7tUbhu7fhur/hu6bhu47huqLigJzhu4xV4buO4bqiV+G7juG7nOG7jOKAneG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okfhu6Lhu5zhuqJY4bqqWeG7tS9G4bu34bu1L1dYVuG7ouG7nMOS4bu34bu1L+G7jMSC4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rOG6q8ON4bqsSOG6oOG7t+G6oOG7jSXhuqzhuqLhu5rDmljhuqJH4bui4buc4bqiWOG6qlnhuqJH4bu44bucw5LhuqLhu5zhu4xA4bqiRkVY4bqiRk3hu5zhu4zhuqJH4buM4bui4bqi4buaw5pY4bqiR+G7ouG7nOG6ouG7nMOSQMav4buOeOG6omFN4buc4buM4bqi4buc4bq44bucw5LhuqJY4buMw5ThuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6oknhu45MWeG6olhW4buQ4bqixqDDill44bqi4buP4bqqWeG6okbhu5DhuqLhu4xA4bqi4buMUeG7nMOS4bqi4buc4bq44bucw5LhuqJY4buMw5ThuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6olcl4bqs4bqiR+G7jCrhuqzhuqJXxKjhuqJI4bqq4buO4bqi4buM4bum4buceOG6ouG7j+G7jEDGr+G7nMOS4bqi4buW4buM4buO4bqiWOG6qlnhuqLGoErhu5zhuqJJ4bqq4bqiR+G7uOG7nMOS4bqi4bus4buMQ+G7juG6ouG7muG6vljhuqJYPeG6osSC4bqy4bqi4bucw5Lhuqo74bqiWFbhu6rhuqLGoErhu5x34bqiWOG6qlnhuqLhu5zhuqrhu6LhuqLhu4xA4bqi4buMUeG7nMOS4bqi4buc4bq44bucw5LhuqJY4buMw5ThuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6olcl4bqs4bqiSOG6quG7juG6ouG7jOG7puG7nOKAnXfhuqJT4bucw5LhuqLhur/Dklk7T+G7nOG6ouG7ocSQ4buc4bqi4buP4buMWeG7huG7nOG6osO94buN4bq/4bqixILhuqbhurThurR34bqiWOG7jFPhu5zhuqJv4buMw53huqLDqil34bqiOkThuqJxWcOK4buc4bqi4bq9w5pHd+G6ouG7jFk7TeG7nOG6ouG6q+G7hlnhuqLhur3Dmkfhu7PhuqJH4buM4bu24bqi4buaw5pY4bqiOkDhu6rhu5zDkuG6olcl4bqs4bqiR+G7jCrhuqzhuqJY4bqqWeG6okfhu4zhu47huqzhuqJX4buIeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bu1V1hW4bui4bucw5Lhu7fhu7VG4bu34bu14buO4buaw5LhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqgSFjhu4xZ4buaRuG6ouG7jsOhw43hu5xYw41W4bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgP+G7jkhY4buM4buv4bqi4bqkw4PDg+G7rDp24bqi4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/huqLhurbDguG6suG7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/huq7huq7huq7Egi/EgsOD4bqySMSCw4PhuqbhurLhurbhuq7hurZY4bqy4bq24bqu4bqyxqDEgsODeOG7lOG7rMOS4bqg4bqi4bqsxqBYxanhuqDhur/hu6bhu47huqLigJzhu4xV4buO4bqiV+G7juG7nOG7jOKAneG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okfhu6Lhu5zhuqJY4bqqWeG6oOG6oj/hu45IWOG7jMWp4bqg4bqkw4PDg+G6oOG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xYxanhuqDhurbDguG6suG6oOG6oi/hu7fhu7UvRuG7t+G7tS9XWFbhu6Lhu5zDkuG7t+G7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busw6Hhuqzhu6xY4buO4bui4buc4bqg4bu3aOG7nMOS4bqi4buP4buMWeG7huG7nOG6oiY94bqs4bqixqDhuqrhu5rhuqIm4buOTUfhuqImPeG6rOG6ouG7nOG7nuG7juG6oiZM4bqiJuG7jk1H4bqiVyXhuqzhuqJH4buMKuG6rOG6oljhuqpZeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34buPU+G7juG6oiZM4bqiOkDhu6rhu5zDkuG6olcl4bqs4bqiR+G7jCrhuqzhuqJY4bqqWeG6oljhu4xZO0zhu5zhuqJH4bu24bqs4bqiU+G7nMOS4bqi4buP4buMWeG7huG7nOG6ouG7luG7jOG7juG6olhWxq/hu47huqJH4buM4buOTFnhuqJWJEfhuqJJUeG6ouG7rOG7jMOV4bqs4bqiScOJ4bucw5LhuqLhu4/Dijt44bqicUDhu6rhu5zDkuG6olcl4bqs4bqiR+G7jCrhuqzhuqLhu5zDieG7muG6ouG7quG6oibhu7Thu5zDkuG6osON4bui4bqiw5Lhu4Dhu5zhuqJHJeG6rOG6oldT4bucw5LhuqLhur1CR+G7jOG6ouG7j1ZAxq/hu5zDknfhuqJH4bqoR+G7jOG6okdD4bucw5LhuqJH4bqo4bqi4bqr4bug4bqs4bqi4bq9w5pH4bqiw73hu4xZO03hu5zhuqLhuqvhu4ZZ4bqi4bq9w5pH4buz4bqiR+G7jD3hu5zDkuG6ouG6suG6ouG7luG7mnjhuqLhu4894bqiOuG6rHfhuqJY4buOS+G7nMOS4bqi4bua4bqoO+G6ouG7nMOZ4bqiOsOU4buc4buM4bqiOuG7kEfhu4x34bqiWOG7jkvhu5zDkuG6okdA4bqsd+G6oknhu7RH4bqiOsSQ4buad+G6olfhu6bhu5zhuqJYVsOMWOKApuG6oibhuqzhu5zDkuG6osagSuG7nOG6olbDmuG7nOG6olZE4bqiR0PhuqLhu5rDmljhuqIm4buy4bucw5J44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu6HFqOG7juG6oibhu5DhuqJYVsOV4bqiWOG7jFnhu4bhu5zhuqLGoOG7qOG7jnfhuqIm4bqq4bqiWTvhuqJYw5Xhu5zhuqLhu5zDkuG7jEzhuqJJVeG7nOG6ojrhuqx34bqi4buc4bum4buO4bqiScOKO+G6ouG7luG7jFPhu5zDkuG6okfhu4zhu5LhuqLGoOG6quG6oknhu5DhuqzhuqJH4buM4buS4bqiWOG7juG7nOG6okfhu4Y74bqiR+G7tuG6rOG6ouG7nMOSQOG6okjDiuG7nOG6okfhu57huqJY4bqqWeG6ouG7quG6ouG6q+G7hlnhuqLhur3DmkfhuqLhu5rhuqrhuqJHQ+G6ouG7quG6ouG7jeG7gOG7muG6ouG7jeG7puG7nHfhuqLhu4/hu5jhu5zhu4zhuqLhuqnhu47huqx34bqiw7NZQ+G7nMOS4bqicUDhu6bhu5zDknfhuqJY4buM4buG4bua4bqiR+G7jMOV4bqiR0PhuqJH4bqoR+G6oljhu5Lhu5zhu4zhuqLhu5bhu4zhuqhHeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bq/4buMKuG7nMOS4bqiR+G7ouG7nOG6oljhuqpZ4bqiV+G6rFnhuqLhu5zhu4zhu45MWeG6ouG7nMOS4bqqO+G6okbhuqjhu5rhuqJG4buOTuG7nHfhuqJG4buQ4bqi4buMQOG6ouG7jFHhu5zDkuG6oknhuqzhu5zDkuG6okhV4buc4bqiJkzhuqJJw4o74bqiSU7huqJJQOG7qEfhuqJIWTvhuqJYWXfhuqJGQ+G7ouG6okhA4buw4bucw5J44bqi4buPVkDFqEfhuqLhu5pFWOG6olhT4buOd+G6ouG7luG7jOG7okPhu5zDkuG6ouG7mkDhu6bhu47huqJY4buM4buo4bqiWOG7jFk7TOG7nOG6oknhuqzhu5zDkuG6ouG7nOG7pOG6osagJEfhuqIm4buG4buc4bqi4buM4bqq4buc4buM4bqiR+G6qOG7rOG6olhD4buO4bqi4buWw4zhu6LhuqJH4bui4buc4bqiWOG6qlnhuqJH4buMPeG7nMOS4bqixILDg8OD4bqiWOG6vuG7nOG6okhAxajhu47huqJHJeG6rOG6osagQkfhu4zhuqLGoErhu5zhuqI6QOG7quG7nMOSeOG6ojzhu47huqJH4bu44bucw5LhuqLhu5zhu6ThuqLGoCRH4bqiJsWo4buO4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4bus4buM4buA4buc4bqiJuG7jk1H4bqiVuG7jkrhu5zDkuG6okfhu7bhuqzhuqLhu5rDlOG7nOG7jOG6oklO4bqiR+G7ouG7nOG6oljhuqpZ4bqiSUDhu6hH4bqi4buWw4zhu6LhuqLGoErhu5zhuqLhu5rDmljhuqJH4bqoR+G7jOG6oljhu4xZ4buG4buc4bqixqDhu6jhu4544bqiw6pV4bqi4buMU+G7juG6ouG7nOG7jE/huqLhu5zhu4xC4buOd+G6olck4bqiJuG6vljhuqImQ+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqLGoErhu5zhuqLhu65Z4bqs4bqiWD3hu5zDkuG6ouG7nMOMWOG6ouG7muG6uFh44bqiw6Dhu7LhuqIm4buGO3fhuqJYU+G7juG6oibhu4Thu5zhuqJHQ+G7muG6ouG7nOG7jOG7huG7nOG6oklA4buoR+G6ouG7luG7jFPhu5zDkuG6ouG7luG7jMOV4bqixqDhuqzhu6LhuqJJw5rhu5zDkuG6olbDmuG7nOG6olZEd+G6oibFqOG7juG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6oljhu45L4bucw5LhuqJHQMav4buO4bqi4buc4bue4buO4bqi4buW4buMU+G7nMOS4bqi4bucw5LFqFh44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu47DocON4bucWMONVuG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oD/hu45IWOG7jOG7r+G6ouG6pMODw4Phu6w6duG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xY4buv4bqi4bq24bqyw4Phu6w6duG6oOG6oldWR8Wp4bqgLy9HSOG7nHhG4bqs4buiWOG7jOG6rOG7nOG7jOG7jOG7ouG6rHgm4bucL0jDjVfhu5ZY4bui4busL+G7nMONP1cv4bqu4bqu4bquxIIvxILDg+G6skjEgsOD4bqm4bqy4bq24bqu4bqyWMOC4bq2w4LhurbGoOG6pnjhu5Thu6zDkuG6oOG6ouG6rMagWMWp4bqg4bq/4bum4buO4bqi4oCc4buMVeG7juG6olfhu47hu5zhu4zigJ3huqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJH4bui4buc4bqiWOG6qlnhuqDhuqI/4buOSFjhu4zFqeG6oOG6pMODw4PhuqDhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWMWp4bqg4bq24bqyw4PhuqDhuqIv4bu34bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zDoeG6rOG7rFjhu47hu6Lhu5zhuqDhu7fhur/DkuG7jEzhuqJXJeG6rOG6okfhu4wq4bqs4bqiWOG6qlnhuqJJ4bqs4bucw5LhuqJYQuG7ouG6oibhu45NR+G6osag4bqq4bua4bqiR+G7jOG7ouG6okdD4bqiR+G7jOG7tEfhuqLGoOG6rOG7ouG6oknDmuG7nMOS4bqiJsWo4buO4bqi4buaI0fhuqJY4buMWeG6ouG7nOG7jOG7huG7rOG6osOZ4buc4bqiSeG7kOG7nOG7jHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6u+G7jFPhu5zDkuG6oiZZ4buO4bqiV+G6rOG7ouG6oklA4buoR+G6ouG7luG7jOG7juG6ouG6rOG7nOG7jOG6osON4bua4bqiWOG7jOG7qOG6oklE4bqixqDhuqrhu5rhuqImxajhu47huqJT4bucw5LhuqLhu4/hu4xZ4buG4buc4bqiw5Lhu4Dhu5zhuqLhuq7Dg+G6ouG7nMSQ4bua4bqi4buuWeG6rHfhuqJW4bq+WOG6osOSReG7nOG6okbhu5534bqiWOG7jMOK4buc4bqiWMOU4buc4buMeOG6osOq4buk4buO4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJJQ+G7muG6olhW4bqoR+G7jOG6ouG7msOaWOG6ouG7rOG7jOG7gOG7nOG6oibhu45NR3fhuqLhuqzhu47huqJH4bu44bucw5LhuqLhu65Z4bqs4buc4bqiWFZQ4bucw5LhuqIm4bqq4bqi4buW4buMU+G7nMOS4bqiWOG7jE7huqJY4buM4buOS1l44bqiw6Hhu4zhu5LhuqJY4bqsO+G6oiZM4bqi4bus4buMw5XhuqzhuqJH4bui4buc4bqiWOG6qlnhuqJH4bue4bqiWEPhu47huqJYVlDhu5zDkuG6osSCw4PDg+G6oljhur7hu5zhuqImPeG6rOG6osagSuG7nOG6oknhuqp34bqiU+G7nMOS4bqi4buP4buMWeG7huG7nOG6okfhu4zhu4Lhu5zhuqJJ4bui4bqo4buc4bqiScOKO+G6osag4bqq4bqi4oCcR+G6rOG6okZN4buc4buM4oCd4bqi4buW4buM4bue4bqiSOG7ouG6ouG7msOaWOG6okfhu4zhu7bhuqJY4bqqWeG6ouG7quG6ouG6v8OSQOG6ouG6vcOaR+G6osOSJeG7jnjhuqLhu49U4buO4bqi4buuWeG6rHfhuqLhu4xQ4bqi4buaxajhu47huqJJ4buOTeG7nOG6oknhurhY4bqixqDhu5BH4buMeOG6ouG6v8OS4buMw43huqJJw4pZd+G6olfhuqxZ4bqiR+G7jFk7S+G7nOG6oiZA4bum4buc4bqi4buW4buM4bum4buO4bqiSeG6qOG7nOG7jOG6okZFWOG6okjhuqrhu47huqLhu5zDkuG6qjvhuqLhu6rhuqLhu5zDkuG7ouG6quG7juG6ouG7oeG7kOG7nOG7jOG6omFFR+G6omHDmnfhuqLhu5bhu4zhu47huqJYVuG7quG6oiZM4bqiWOG7huG7rOG6ouG7lktY4bqiWELhu47huqLhu5bhu4xZ4bqiw4pZ4bqiWOG7jFk7TOG7nOG6okdD4bucw5LhuqJH4bqo4bqi4bqr4bug4bqs4bqi4bq9w5pH4bqiWOG7jMOU4bqi4bus4buM4bqoWOG6ouG7jOG7jk3hu5zhuqLhu6rhuqLhu5pC4buc4bqiWOG6qlnhuqIm4bqq4bqi4buW4buMWeG6oiYkR+G6okfhu4zDiuG7nOG6oibhu5BY4bqiRuG7kOG6ouG7jEDhuqJYw5nhu5zhuqLhu5zhurjhu5zDknjhuqLhu43huqjhu5zDkuG6ouG7nOG6rDt34bqiR+G7jOG7tuG6oljhuqpZ4bqi4buMVOG7juG6oljhu4zDnUfhuqJGQ+G7onfhuqJHVOG6osOSReG7nMOS4bqiVyXhuqzhuqLGoELhu47huqJH4buM4bui4bqi4buW4buQ4bus4bqiR+G7jFk7S+G7nOG6ouG7luG7jOG7puG7juG6ojrhuqzhuqJXReG7rOG6oljFqOG7jnjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6q1Hhu47huqLhu5rhu6Thu47huqJH4bui4buc4bqiWOG6qlnhuqLhu6zhu4xD4buO4bqiVyXhuqzhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiWOG7jMav4buO4bqiw5Lhu47huqzhu5zhuqJG4bqs4bui4bqixqDDill34bqiU+G7nMOS4bqi4buP4buMWeG7huG7nOG6okdAxq/hu47huqJGQ+G7ouG7r+G6ouKAnOG7jSXhuqzhuqLEguG6okfhu6Lhu5zhuqJY4bqqWeG6okfhu7jhu5zDkuG6ouG7nOG7jEDhuqJGRVjhuqJGTeG7nOG7jOG6okfhu4zhu6LhuqLhu5rDmljhuqJH4bui4buc4bqi4bucw5JAxq/hu4544bqiYU3hu5zhu4zhuqLhu5zhurjhu5zDkuG6oljhu4zDlOG6oljhu4zDlOG6osOS4buO4bqs4buc4bqiSeG7jkxZ4bqiWFbhu5DhuqLGoMOKWXjhuqLhu4/huqpZ4bqiRuG7kOG6ouG7jEDhuqLhu4xR4bucw5LhuqLhu5zhurjhu5zDkuG6oljhu4zDlOG6oljhu4zGr+G7juG6osOS4buO4bqs4buc4bqiVyXhuqzhuqJH4buMKuG6rOG6olfEqOG6okjhuqrhu47huqLhu4zhu6bhu5x44bqi4buP4buMQMav4bucw5LhuqLhu5bhu4zhu47huqJY4bqqWeG6osagSuG7nOG6oknhuqrhuqJH4bu44bucw5LhuqLhu6zhu4xD4buO4bqi4bua4bq+WOG6osOVWOG6ouG7nOG7jOG6vljhuqJYPeG6osSC4bqy4bqi4bucw5Lhuqo74bqiWFbhu6rhuqLGoErhu5x34bqiWOG6qlnhuqLhu5zhuqrhu6LhuqLhu4xA4bqi4buMUeG7nMOS4bqi4buc4bq44bucw5LhuqJY4buMw5ThuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6olcl4bqs4bqiSOG6quG7juG6ouG7jOG7puG7nOKAnXjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7jsOhw43hu5xYw41W4bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgP+G7jkhY4buM4buv4bqi4bqkw4PDg+G7rDp24bqi4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/huqLhurbhurLDg+G7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/huq7huq7huq7Egi/EgsOD4bqySMSCw4PhuqbhurLhurbhuq7hurJY4bqyw4LEguG6psag4bqyeOG7lOG7rMOS4bqg4bqi4bqsxqBYxanhuqDhur/hu6bhu47huqLigJzhu4xV4buO4bqiV+G7juG7nOG7jOKAneG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okfhu6Lhu5zhuqJY4bqqWeG6oOG6oj/hu45IWOG7jMWp4bqg4bqkw4PDg+G6oOG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xYxanhuqDhurbhurLDg+G6oOG6oi/hu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t+G6v+G7jCrhu5zDkuG6okfhu6Lhu5zhuqJY4bqqWeG6oknhuqzhu5zDkuG6okjhu4Dhu5zhuqJJQOG7qEfhuqLhu4xV4buO4bqiV+G7juG7nOG7jOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3YUrhu5zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiR8SQ4buc4bqixqDhuqjhu5zhuqLhu5zhu4xR4bqiSUDhu6hH4bqixqDhu6jhu6zhuqJGw4nhu5zDkuG6osag4bqo4bqi4buWw6h34bqiRuG6quG7nOG6okfhu4zDqOG6oljhu4xZVEfhuqIm4bqq4bqiJuG6quG7juG6okbhuqzhuqJH4bqo4buO4bqiw5Lhu4xL4bqiSU7huqLhuqzhu5zhu4zhuqLDjeG7muG6oljhu4zhu6jhuqJWQ+G7nOG7jOG6oljhuqw74bqi4bucw5Lhu4zhu5LhuqLhu5zDkuG7puG7jnfhuqJH4buMw6jhuqJY4buMWVRHeOG6ouG6v+G7jMWo4bqiJkzhuqLhu5rDmljhuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6ouG7luG7jOG7nnfhuqLGoMSQ4buc4bqixqDDmuG7nOG6oibFqOG7juG6oknhu7bhuqJY4buMI+G6ouG7nMOS4buMTHfhuqJT4bucw5LhuqLhu4/hu4xZ4buG4buc4bqi4buc4bue4buO4buv4bqi4oCcYVPhu5zhuqJG4bqs4bqi4buW4buMReG7rOG6ouG6v+G6rOG7muG6oi3huqJhRUd34bqi4buc4buMQOG7nMOS4bqiVlXhu47huqJHWVThu47huqJH4buy4bucw5LhuqIm4buE4buc4bqiWFbhu6rhuqLGoELhu47huqImTOG6oibFqOG7juG6okfhuqjhu47huqLhu5zDkuG7jEzhuqJXJeG6rOG6oljhuqpZ4bqiWFZZO0zhu5zhuqJY4buMVOG7nMOS4bqi4buc4buMQOG6osag4bqq4bqiSeG7kOG7nOG7jOG6ouG7mk3hu5zhu4zhuqJH4bu24bqs4bqiScav4buO4bqi4buaw5Thu5zhu4zhuqIm4buGO3jhuqLDoeG6qOG7juG6ouG7nMOS4buMTOG6olg94bucw5LhuqLhu5rDmljhuqJY4buMxq/hu47huqIm4bqs4bucw5LhuqJG4bue4bucw5LhuqLhu6rhuqIm4buy4bucw5LhuqLhu65ZSuG6ouG7nOG7puG7juG6oknDijvigJ144bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhur/DkuG6qjvhuqJYVkDFqEfhuqIm4buy4bucw5LhuqLhu5zhuqo74bqiR+G7nuG6olhK4buc4bqixqDhuqrhuqLGoOG6quG7nMOS4bqi4bqr4bqq4bqiYUJHd+G6osag4bqq4bqixqDhuqrhu5zDkuG6oljhu4zhu6jhuqJY4buMWTtM4buc4bqi4bucI0fhuqJY4buOS+G7nMOS4bqiw5Lhu4Dhu5zhuqI64bqs4bqiJsWo4buO4bqi4buc4buM4buOTFnhuqJY4buM4buo4bqiw5Lhu45R4buOeOG6omHhur474bqiw5Lhu47Gr3fhuqLGoOG6quG7nMOS4bqiR+G7jOG7kuG6olcl4bqs4bqiR+G6qEfhuqLGoOG7okLhu47huqLhu6zhu4xA4bum4bucw5LhuqJY4buOTeG7nOG6ouG7nOG7jFF34bqiR+G7jOG7tuG6ojtLWeG6osag4bqq4bqiR+G6qEfhuqLhu6zhu4xA4bum4bucw5LhuqJY4buOTeG7nOG6oknhuqjhu5zhu4zhuqJGRVjhuqLDkuG7gOG7nOG6okbGr3jhuqLDoOG7gOG7nOG6okjhuqrhuqJH4bqoR+G6ouG7rOG7jEDhu6bhu5zDkuG6oljhu45N4buc4bqiSUDhu6hH4bqiR0Phu47huqLhu4zhu6Lhuqjhu5x34bqi4bucw4rhu5zDkuG6okfhur7hu6x34bqi4buc4buMWeG6okfhu4BZ4bqiSeG7nuG7nMOS4bqi4buaxajhu4534bqiVyXhuqzhuqJH4buMKuG6rOG6ouG7nMOS4bqqO+G6okfhuqrhu5zDkuG6osagxajhu5zhuqLhu4zhu6bhu5x44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu47DocON4bucWMONVuG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oD/hu45IWOG7jOG7r+G6ouG6pMODw4Phu6w6duG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xY4buv4bqi4bqy4bqw4bqw4busOnbhuqDhuqJXVkfFqeG6oC8vR0jhu5x4RuG6rOG7oljhu4zhuqzhu5zhu4zhu4zhu6Lhuqx4JuG7nC9Iw41X4buWWOG7ouG7rC/hu5zDjT9XL+G6ruG6ruG6rsSCL8SCw4PhurJIxILDg+G6puG6suG6tuG6ruG6sljDguG6suG6ruG6tsag4bqyeOG7lOG7rMOS4bqg4bqi4bqsxqBYxanhuqDhur/hu6bhu47huqLigJzhu4xV4buO4bqiV+G7juG7nOG7jOKAneG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okfhu6Lhu5zhuqJY4bqqWeG6oOG6oj/hu45IWOG7jMWp4bqg4bqkw4PDg+G6oOG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xYxanhuqDhurLhurDhurDhuqDhuqIv4bu34bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zDoeG6rOG7rFjhu47hu6Lhu5zhuqDhu7do4bucw5LhuqLhu4/hu4xZ4buG4buc4bqixqDhu6LhuqLGoEXhu5zDkuG6ouG7luG7jOG7juG6ouG7nMOS4buMTOG6oknhu47huqJG4buOTuG7nOG6oknhuqzhu5zDkuG6okfhu4wq4bucw5LhuqLGoELhu4534bqiw5Lhurjhu6zhuqLhu5zhu4zhu45MWeG6ouG7luG7jOG7nuG6ouG7luG7jMSQ4buc4bqiSOG7ouG6osOS4buO4bqo4bqiSOG7gFnhuqJYxJDhu5zDkuG6okfhuqzhu6LhuqJXxKjhuqJD4buc4buM4bqi4buMQOG7quG7nMOS4bqiSUvhu5zhuqLhu4zhu6JCWOG6oknDmuG7nMOS4bqiR+G7tuG6rOG6ojpA4buq4bucw5J44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu4/hu4zhur474bqiSUDhu6hH4bqi4buc4buMWeG6okfhu4BZ4bqiR+G7tuG6rOG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiSeG7juG6okbhu45O4bucd+G6olfhurzhu5zhuqLhu5zDkuG7jEzhuqJT4bucw5LhuqLhu4/hu4xZ4buG4buc4bqiSUThuqLhu5pC4buc4buM4bqiSELhu5zhuqJJ4buAWeG6olhA4bqi4bua4buq4bqi4buaw5pY4bqiOkDhu6rhu5zDkuG6olcl4bqs4bqiR+G7jCrhuqzhuqLhu5zhu4xReOG6ouG7j1k74bqi4buc4buM4buOSuG7nHfhuqJY4buMw43hu6LhuqJT4bucw5LhuqLhu4/hu4xZ4buG4bucd+G6osagw51H4bqiSeG7nuG6okfhu57huqJY4buM4buod+G6okfhu57huqLhu5zDkuG7jEx34bqi4buc4buMQOG7nMOS4bqiSVXhuqJJ4bui4bqq4buc4bqiR+G6qOG7juG6osOSw5ThuqJH4bu44bucw5LhuqJY4buM4buOS1l44bqi4bqhTuG6okfhu4zhu6LhuqLhu5rDmljhuqJH4bui4buc4bqiWOG6qlnhuqLGoErhu5zhuqJHQuG7nOG6ouG7rOG7jEPhu47huqLhu4xZO+G6oknDmuG7nMOS4bqi4buM4bqq4bucw5LhuqJH4buM4bu0R+G6oljhu4zhu6jhuqJY4buMWTtM4buc4bqiSOG7suG7nMOS4bqiVyNH4bqiSU7huqLhu5bDjOG7ouG6olhWSuG7nOG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okfhu6Lhu5zhuqLGoMSQ4buceOG6ouG7j1bhu6Lhu5zDkuG6ouG7luG7jOG7juG6okdT4bucw5LhuqJH4bu04bqiR+G7tuG6rOG6oljhu4zhu6jhuqJY4buMw5ThuqJH4buM4buS4bqiJuG6quG7juG6okbhuqzhuqJH4bqo4buO4bqiSeG7tEd34bqiR+G6qOG7juG6okdA4bqsd+G6okbhuqrhu6LigKbhuqJH4buMI+G6ouG7luG7jFPhu5zDkuG6okfhu57huqLhu5rhuqg74bqi4bua4bueR3fhuqJJQMav4bucw5LhuqJYQ+G7juG6ouG7nOG7jEDhuqJG4bq+O+G6osOS4buOxq944bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhurvhu4zhu47huqLhu5rFqOG7juG6oljhu4zhuqrhu5zhu4zhuqLGoOG7huG7rHfhuqI6QOG7quG7nMOS4bqiR+G7jOG7tuG6ojtLWeG6olcl4bqs4bqiR+G7jCrhuqzhuqJY4bqqWeG6oljhu4xZO0zhu5zhuqLhu5zhu4xR4bqiWD3huqLhuq7Dg+G6osOh4buhd+G6oklL4buc4bqi4buc4bqsO+G6ojpA4buq4bucw5LhuqJJROG6oljhu45L4bus4bqi4buc4buM4buG4buc4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiWOG6qlnhuqJYQ+G7juG6olhWUOG7nMOS4bqiw5Lhu4Dhu5zhuqLhurDDg8OD4bqiWOG6vuG7nHjhuqLhur0s4bqiSOG7ouG6ouG7muG6quG6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqiR+G7jOG7tuG6oljhuqpZ4bqiSeG6uFjhuqLhu5zhu45M4bua4bqiWOG7juG7nHfhuqLhu5zDkuG7ouG6quG7juG6olk74bqiWMOV4buc4bqiWOG7jMOU4bqiJuG7kOG6olhWw5XhuqJJ4buQ4bqs4bqixqAsd+G6olck4bqiWOG7jFnhu4bhu5zhuqJY4buOTeG7nOG6olhW4bui4bucw5LhuqIm4buOTUfhuqJI4buO4bqiR+G7jFk7TuG7nOG6oljhuqpZ4bqiWOG7jFk7TOG7nOG6oibhuqrhu6LhuqI6QOG7quG7nMOS4oCm4bqi4buW4buM4buOS+G7nOG6ojpA4buq4bucw5LhuqJH4bu24bqs4bqiU+G7nMOS4bqi4buP4buMWeG7huG7nOG6osagWVPhu5zhuqJJU+G7nMOS4bqi4buW4buM4bqoR+G7jHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6oU7huqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJH4bui4buc4bqiWOG6qlnhuqJH4bue4bqiWOG7jE7huqJYVuG7tOG6oiYq4bucw5J34bqi4buW4buMU+G7nMOS4bqiRuG7kOG6oibhu7DhuqJYVkDFqEfhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJH4bum4buc4bqiV+G7nuG7nMOS4bqi4buuWeG7hlh34bqi4bucw5JAxq/hu47huqJY4buM4buo4bqiVyXhuqzhuqJY4bqqWeG6ouG7luG7jFPhu5zDkuG6okfhu4zhu5LhuqJH4bue4bqiWMOK4bua4bqi4buMWTtLWHfhuqLhu5rhuqrhuqJY4bqsO+G6ouG7nMOS4buMTOG6ouG7rOG7jEPhu47huqLDkuG7jlHhu4544bqi4bq/4buMw5Thu5zhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJJU+G7juG6oljhuqw74bqiVkXhu5zhuqJWUeG7jnfhuqJY4buS4bqi4bua4buS4bqiR+G7tuG6rOG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiWOG7jOG7qOG6olhW4bui4bucw5LhuqJYPeG7nMOS4bqiScOa4bucw5LhuqJY4bqoR+G6oknhu7RHd+G6ojpD4buad+G6ouG7rOG7jOG7gOG7nOG6ouG7nOG6quG7ouG6okfhu4zhu6LhuqJY4buM4bq+O+G6olck4bqixqDhuqrhu5zhu4zhuqLhu5zDkuG7jEzhuqJH4bu24bqs4bqi4buMUHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7jsOhw43hu5xYw41W4bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgP+G7jkhY4buM4buv4bqi4bqkw4PDg+G7rDp24bqi4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/huqLhurbhurLDg+G7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/huq7huq7huq7Egi/EgsOD4bqySMSCw4PhuqbhurLhurbhuq7hurJYw4LhurLDg+G6sMag4bqyeOG7lOG7rMOS4bqg4bqi4bqsxqBYxanhuqDhur/hu6bhu47huqLigJzhu4xV4buO4bqiV+G7juG7nOG7jOKAneG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okfhu6Lhu5zhuqJY4bqqWeG6oOG6oj/hu45IWOG7jMWp4bqg4bqkw4PDg+G6oOG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xYxanhuqDhurbhurLDg+G6oOG6oi/hu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t2jhu5zDkuG6ouG6v8OSWTtP4buc4bqi4bq/w5JQR+G6oknhuqzhu5zDkuG6ouKAnFhWWTtM4buc4bqixqAl4bqs4oCd4bqiR+G7jOG7ouG6oljhu4xL4bqi4buMTeG6olhW4buIeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3aOG7nMOS4bqi4bq/w5JZO0/hu5zhuqLhur/DklBH4bqiw73hurbhuqThuqJYWcOZ4buO4bqi4buq4bqiWOG7jFPhu5zhuqJv4buMw53huqLDqinhu7PhuqImxajhu47huqJY4buMw4rhu5rhuqLhu5zhu45K4buc4bqiw5Lhu4Dhu5zhuqLhuq7Dg+G6ouG7nMSQ4bua4bqixqDhuqrhu5rhuqLhu5zDkuG7jEzhuqJYQuG7juG6ojpA4buq4bucw5LhuqJH4bu24bqs4bqiU+G7nMOS4bqi4buP4buMWeG7huG7nOG6okfhu4zhu47huqzhuqJX4buI4buv4bqi4oCc4bq/4bue4buO4bqiJkzhuqJY4buMWeG6ouG7nOG7jOG7huG7rOG6oljhu4zDlOG6ouG7nMOS4buMTOG6olcl4bqs4bqiR+G7jCrhuqzhuqJY4bqqWeG6okbDijvhuqLDkuG7jsav4bqi4buW4buMU+G7nMOS4bqiRsOJ4bucw5LhuqLhu5zhu4zhu45MWeG6ouG7nMOS4buMTOG6ouG7luG7jOG6qEd44bqi4buPWTvhuqLhu5zhu4zhu45K4bucd+G6ouG7nOG7jEDhuqLGoCPhuqzhuqJYWcOZ4buO4bqiR+G7jMOd4bucw5LhuqJYU+G7juG6oljhu4zDlOG6okfhu7jhu5zDkuG6okfhu4zhu5LhuqJH4bue4bqi4bucw5Lhu4xM4bqiWFZZO0zhu5zhuqJY4buMVOG7nMOS4bqi4buc4bqqO+G6osag4bqsw5LhuqLhu6zhu4zhu7LhuqLhu4zhu6jhu6x44bqiYUrhu5zhuqJHQuG7nOG7jOG6oknhu5534bqiSUDhu6hH4bqiw5Lhu57hu6zhuqLhu6zhu4zhu4Dhu5zhuqJIWTvhuqJYWeG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okfhu6Lhu5zhuqJY4bqqWeG6osOS4buOw53hu6zhuqLhu5zDkkDhuqJIw4rhu5zhuqLhuqzhu5zhuqJYw4rhu5rhuqJG4bqo4bua4bqiRuG7jk7hu5x34bqiR+G7jMOd4bucw5LhuqJYU+G7juG6okfhu7jhu5zDkuG6oljhu4zhur474bqiJlnhu47igJ144bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhur/hu4wq4bucw5LhuqLhu5zEkOG7muG6ouG7rlnhuqx34bqiOkDhu6rhu5zDkuG6olcl4bqs4bqiR+G7jCrhuqzhuqJY4bqqWeG6okfhu7bhuqzhuqJT4bucw5LhuqLhu4/hu4xZ4buG4buc4bqixqBZU+G7nOG6okhZO+G6olhWw5R34bqiWELhu6LhuqIm4buOTUfhuqLGoOG6quG7muG6oljhu4xAxq/hu5zDkuG6ojpZO0rhu5zhuqJH4buM4bui4bqi4buW4buM4buiQ+G7nMOS4bqiR+G7jOG7tEfhuqLGoOG6rOG7ouG6oknDmuG7nMOS4bqiJsWo4buO4bqi4buaI0fhuqJY4buMWeG6ouG7nOG7jOG7huG7rOG6ouG6sOG6ssOD4bqiLeG6ouG6sOG6pMOD4bqi4bucw5Lhu4zDlOG7nOG6oklV4bucw5Iv4bucw5Lhuqo7eOG6ouG7j+G7jMav4buO4bqi4buWLuG6oibhuqrhu5zDkuG6olfhu6Lhu5x34bqiJuG6quG7ouG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4PEguG6rnfhuqLhuq7Dg8SC4bqw4bqi4buq4bqiOkDhu6rhu5zDkuG6olPhu5zDkuG6osagWVPhu5zhuqJH4bue4bqi4bqww4PhuqJJS+G7nOG6ouG6tsOD4bqixqDhuqzhu6LhuqJJw5rhu5zDknfhuqLhu5rhu6Thu47huqLhu5zEkOG7muG6olcl4bqs4bqiR+G7jCrhuqzhuqJHQ+G6olhWxJDhu5rhuqJH4bui4buc4bqiWOG6qll44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7dv4buMw51Y4bqiWFbhu4Dhu5rhuqLhu5zDksOK4buad+G6olPhu5zDkuG6ouG7j+G7jFnhu4bhu5zhuqLGoOG7ouG6osagReG7nMOS4buv4bqi4buPw5Xhu5zhu4zhuqJJS+G7nOG6ouG7nOG6rDt34bqi4buMWTtN4buc4bqi4bqr4buGWeG6ouG6vcOaR+G6okfhu57huqLhu5bhu4zhu6JD4bucw5LhuqLDkuG7gOG7nOG6osOCw4PDg+G6oljhuqpZ4bqiR+G6qHfhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiSeG7nuG6okfhu57huqLDkuG7gOG7nOG6ouG6sMODw4PhuqLhu6zhu4xA4bum4bucw5LhuqJY4buOTeG7nOG6ouG7luG7jOG6rOG7juG6oljhu4zhuqhH4bqiOuG6rOG6okbGr3jhuqLhu49W4bui4bucw5LhuqLhu5bhu4zhu4534bqi4buMWTtN4buc4bqi4buM4buOTeG7nOG6okfhu57huqLhurDhuqJH4bum4bqiV+G7quG6oknhu57hu5zDkuG6ouG7msWo4buO4bqiJuG6quG6olcl4bqs4bqiR+G7jCrhuqzhuqJY4bqqWeG6oljhu4xZO0zhu5zhuqJJ4bu24bqiSeG7jkxZ4bqi4buW4buOTeG7nOG6ouG7jOG7okJY4bqiScOa4bucw5J44bqi4bq/w5Lhu6Lhuqrhu47huqJH4bum4bqiV+G7quG6okfhu7bhuqzhuqJT4bucw5LhuqJH4bug4buc4bqiR+G7nuG6ouG6q+G7j3HhuqLhu49WQMav4bucw5LhuqJv4buM4bqoWOG6oibhuqrhuqLDoVPhu5zDkuG6olg74bqi4buP4bq/4bqr4bqr4bqi4buPWTtK4buc4bqib+G7jOG7ouG7nMOSeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bu14buO4buaw5LhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4buOw6HDjeG7nFjDjVbhuqDhuqJXWDvGoMONxanhuqA/4buOSFjhu4zhu6/huqLhuqTDg8OD4busOnbhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWOG7r+G6ouG6tuG6ssOD4busOnbhuqDhuqJXVkfFqeG6oC8vR0jhu5x4RuG6rOG7oljhu4zhuqzhu5zhu4zhu4zhu6Lhuqx4JuG7nC9Iw41X4buWWOG7ouG7rC/hu5zDjT9XL+G6ruG6ruG6rsSCL8SCw4PhurJIxILDg+G6puG6suG6tuG6ruG6sljhuqbDgsOC4bqwxqDEgsODeOG7lOG7rMOS4bqg4bqi4bqsxqBYxanhuqDhur/hu6bhu47huqLigJzhu4xV4buO4bqiV+G7juG7nOG7jOKAneG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okfhu6Lhu5zhuqJY4bqqWeG6oOG6oj/hu45IWOG7jMWp4bqg4bqkw4PDg+G6oOG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xYxanhuqDhurbhurLDg+G6oOG6oi/hu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t8Oh4buM4buOS0fhuqJH4buMw4rhu5zhuqIm4buQWOG6okfhu7bhuqzhuqLhu5rDmljhuqJH4bui4buc4bqiWOG6qlnhuqJG4buQ4bqi4buMQOG6ouG7jFHhu5zDknjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6ocOKO+G6oklA4buoR+G6ojrDjeG7muG6osag4bqq4bqiWOG7jOG7kOG6olhWQMav4bucw5LhuqLGoMWo4buc4bqiSU7huqLhu5zDkuG7jEzhuqJXJeG6rOG6okfhu4wq4bqsd+G6oknhu57hu5zDkuG6ouG7msWo4buO4bqiWOG6qlnhuqLhu5rhu6rhuqJWw5rhu5zDknfhuqLhu6zhu4zhuqhY4bqiWFbhu45O4buc4bqi4buM4bum4buc4bqi4bucKuG6rHjhuqLhu43hu6Lhu5zDkuG6ouG7nOG7jMOU4buc4bqi4buc4buM4buG4buc4bqiWOG7jCRH4bqiWELhu4534bqiWD3huqJHWVThu47huqLhu5zEkOG7muG6ouG6rsODxILhuqbhuqJJS+G7nOG6oknhu4BZ4bqi4bucxJDhu5rhuqLhu5zhuqw74bqiSOG7ouG6okPhu5zhu4zhuqLhu4xA4buq4bucw5LhuqJH4bu24bqs4bqiSOG7kEfhu4zhuqLDoeG7geG7oWLDoC3EguG6pnfhuqJH4bu44bucw5LhuqLhu5zhu4xA4bqiw5Lhu47huqjhuqJI4buAWeG6oljEkOG7nMOS4bqiR+G6rOG7onfhuqLhu5zDkkDhuqJIw4rhu5zhuqLDlVjhuqImQOG7puG7nOG6ouG7luG7jOG7puG7jnfhuqI6QOG7quG7nMOS4bqiWOG6qlnhuqJH4bu24bqs4bqiU+G7nMOS4bqi4buW4buMU+G7nMOS4bqi4buc4buM4buOTFnhuqIm4buOTUd44bqiw6rhurhH4bqiSOG7suG6oibhu4Y7d+G6oknDijvhuqLGoOG6quG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7luG7jOG7nuG6ouG7luG7jMSQ4buc4bqi4bua4bqs4bucw5LhuqJYw5Xhu5zhu4zhuqJH4buM4bq+WOG6oljhu4zGr+G7juG6oknhu45O4buaeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bqh4buOTFnhuqJT4bucw5LhuqLhu4/hu4xZ4buG4buc4bqixqDhu6LhuqLGoEXhu5zDkuG6okfhu4zDleG7nOG7jOG6osag4bqq4bqiJuG7jk1H4bqiSeG6quG7ouG6olhC4bui4bqixqDFqOG7rOG6oljhu4zhu6jhuqLhu5ZL4bqiR+G7huG7nHjhuqLhuqFO4bqiWOG7jFnhuqLhu4zDnVjhuqJJQOG7qEfhuqLGoMWo4bus4bqiWFbhu4jhuqLhu4zhu45N4buc4bqiw5Lhu47Gr+G6osag4bqq4bqiVuG6vljhuqLhu5bhu4zhu5534bqi4buW4buM4buO4bqiR+G6qOG7juG6ouG7nMOS4buMTOG6okckR+G6oibhur5Y4bqi4buW4buMU+G7nMOS4bqiR0Lhu5zhu4zhuqJYVuG6rOG7nOG7jOG6oklA4buoR+G6oibFqOG7juG6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqi4bucw5Lhuqrhu5zhu4zhuqLhu5zDkuG7jEzhuqLhu5bhu4zhuqhHeOG6ouG6q+G7jk3hu5zhuqJJ4bqs4bqiV1ThuqLGoOG6rOG7ouG6oknDmuG7nMOS4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6ojpA4buq4bucw5LhuqJJTFnhuqJJROG6ouG7quG6oknDmuG6olhZw5nhu47huqJYVlnhu5zDkuG6ouG7nOG7jkrhu5x4eHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6v+G7jMOU4buc4bqiJuG6quG7ouG6ouG6qOG7nOG7jOG6ouG7mkVY4bqiOuG6rOG6ojrEkOG7muG6ouG7jEDFqOG7nMOS4bqiJkzhuqLhu6zhu4zDleG6rOG6okfhu6Lhu5zhuqJY4bqqWeG6oldF4bus4bqiSUDhu6hH4bqi4oCc4buMVeG7juG6olfhu47hu5zhu4zigJ134bqiWFPhu47huqJY4buM4bq+O+G6olZS4bqiVyThuqLhu4xC4buc4buM4bqi4bus4buMw51H4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6olPhu5zDknjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rDxZWOG7jOG7olbhuqDhu7fhu7VXWFbhu6Lhu5zDkuG7t+G7tUbhu7fhu43hu6bhu5zhuqLhuqHDlOG7nOG7jOG7tS9G4bu34bu1L1dYVuG7ouG7nMOS4bu34bu1L+G7rOG7tw==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]