(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN xã Bát Mọt (Thường Xuân) vừa trao 3 con bò sinh sản cho 3 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Phống.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXJx4buc4bui4bua4buI4buKw4pyNcOS4buA4bul4bqjNeG6u8SD4bul4buo4bu34bulLnnhu6Lhu6XDo0vhu6Lhu6Xhu6Lhu5p44buI4bul4bq0SuG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7peG7nOG7teG7iuG7pcOC4bq+4buI4bul4bq+w5Lhu4Dhu6XFqOG7gEThu4rhu6VJ4bq+xKjhu6VJ4bq+4bu54buKcS/hu5zhu6Lhu5rhu4jhu4rDinJxL+G6vsWpcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Y14bqseOG6pMO5cjXDkuG7gOG7peG6ozXhurvEg+G7peG7qOG7t+G7pS554bui4bulw6NL4bui4bul4buh4buB4bq+VOG7kOG7isOK4bulbOG7nsOD4buKcOG7pcWow5p44bul4bui4buaeOG7iOG7peG7qeG7pcOC4buI4buK4bul4bq0SuG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7peG7nOG7teG7iuG7pcOC4bq+4buI4bul4bup4bul4bq+w5Lhu4Dhu6XFqOG7gEThu4rhu6Xhu4rDiuG6vsOo4buI4bulw4LEqOG7peG6vuG7iMO94buK4bulw4Lhu7Xhu4rhur7hu6VJ4bq+xKjhu6VJ4bq+4bu54buK4bul4buY4bul4bui4bq+TuG7iuG7peG6u+G6vk/hu4rDiuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhuqThu6Lhur7hu57DjOG6tOG7peG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7seG7seG7r+G7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDFqeG7q+G7qS/FqeG7q3fhuqThu63FqeG7reG7qeG7seG7seG7seG7osWpduG7rXZ2w43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtOG7seG7r+G7p8O54buleMON4buiw7TDuTXDkuG7gOG7peG6ozXhurvEg+G7peG7qOG7t+G7pS554bui4bulw6NL4bui4bul4bui4buaeOG7iOG7peG6tErhu6Xhu5zhu4Dhu4rhur7hu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6XDguG6vuG7iOG7peG6vsOS4buA4bulxajhu4BE4buK4bulSeG6vsSo4bulSeG6vuG7ueG7isO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bux4buvw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5cjXDkuG7gOG7peG6ozXhurvEg+G7peG7qOG7t+G7pcWow73hu6Xhuqbhu7Phu4Dhu6XhuqThu4DDieG7iuG7pcOCxILhu5bhu6VS4buq4bud4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6XGoOG7nuG7qkXhu4rhu6Xhuqbhu4R44bul4buW4bq+VMOV4buKw4rhu6Xhu6Lhu5p44buI4bul4bq0SuG7pcOC4bq+4buI4bulw4J5w4Lhu6Xhur7DknEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyxIPhur7hu6bhu4rDiuG7peG6vsOS4buA4bulxajhu4BE4buK4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bui4buaeOG7iOG7peG6tErhu6XDisOTw4zhu6XDguG6vuG7hOG7peG6o3jhu4rDiuG7peG7geG6vuG7hOG7pTXhu7Xhu4Dhu53hu6XhuqNUw5Xhu4rDiuG7peG7geG6vuG7hOG7pSHhur544buA4bulxajDveG7pWrhu4Dhu6Xhu4Hhur7hu4Thu6XEg8OK4bue4buqw4nhu6Lhu6Phu6Xhu4Hhu4zhu4rDiuG7peG7ouG7muG7hOG7pcOK4buAeeG7peG7nE/hu6XhurRK4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bui4buaeOG7iOG7pcONw73hu6Xhu6nhu6fhu6Xhu6Lhu5rhu4DDieG7nuG7peG6psOT4buKw4rhu6Phu6Upw4Phu6rhu6XDjcO94bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6XDguG7iOG7iuG7peG6tErhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhu6J5w4Lhur7hu6Xhu5p44bul4buiw5rhu6Xhu6Lhu4zhu6Xhur7hu5Lhu5bhu6Xhu6J5w4Lhu6Xhu6Hhu4E14buBcOG7pcOC4bq+4bu54buK4bul4buK4bueTuG7gOG7peG6tErhu6Xhu5zhu4Dhu4rhur7hu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6XhuqThu4jhu6Up4buz4buA4bul4bq04buA4bq44bue4bul4bq94bueT8OC4bul4bq+w5Lhu4Dhu6UuUOG7gOG7peG6v1fhu6XhuqPhu5Lhu4Dhu53hu6Xhu4rDiuG7nuG7qkThu4rhu6Xhurvhur7EqOG7pSHhur5S4bul4buK4bq+4buAw4nDjOG7peG7geG6vlThu5Dhu4rDiuG7peG7ouG7msOZw4Lhu6Vn4buq4bul4bq0eOG7iuG7pcOCecOC4bulxajEguG7iuG7peG6pkXhu6Xhu6jhu7fhu6Xhur7DkuG7gOG7pcOCUnjhu6Xhur3hu55Pw4Lhu6Xhur7DkuG7gOG7peG6vuG7juG7peG7ouG7muG7kuG7pcWp4bur4bulw4Lhu4jhu4rhu6XhurRK4bulw4zhuqrhu53hu6Xhu4rhu7nDjOG7pcaw4bunxanhu6/hu6Phu6Xhur944bue4bul4bui4bq+4buQ4buA4bulw4rhu4B44buK4bul4bqk4bue4buq4bul4bui4bua4buC4bulw4Lhur7hu7nDjOG7peG7nMSow4Lhu6XFqMO94bul4buW4bq+eeG7ouG7peG7ouG7muG7gOG6uOG7iuG7pcOC4bq+4bu54buK4bul4buK4bueTuG7gOG7peG6psO94buK4bul4bq0SuG7neG7pcWp4bur4bulw4Lhu4jhu4rhu6XhuqZF4bue4bul4bqm4bu34bul4buc4buA4buK4bq+4bul4buc4bu14buK4buj4bulNcOS4buA4bulxajhu4BE4buK4bul4bui4buAxJDhu5bhu6Xhu6JRw4Lhu6XDguG6vuG7ucOM4bul4bucxKjDguG7peG7ok/hu6Lhu6XhuqRUw5Thu4Dhu6Xhu5zDmeG7pcOK4buAecOM4bul4buceeG7ouG7pcOCUnjhu6Xhu6Lhu4zhu6XDguG6vlXDguG7peG6vsOS4buA4bud4bulw4LEguG7luG7pVLhu6rhu53hu6XDguG6vuG7huG7iuG6vuG7pcag4bue4buqReG7iuG7peG7ouG6vk7hu4rhu6XFqMO94bulw4J5w4Lhu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7pcWo4buAROG7iuG7neG7peG6psSQ4buK4bul4buKeOG7quG7pTXDkuG7gOG7peG6ozXhurvEg+G7peG7qOG7t+G7peG6puG7t+G7peG7onnDguG6vuG7peG6psO94buK4bulxajDveG7peG7ouG7mnjhu4jhu6Xhu6/hu6XhurRE4bulw4Lhu4jhu4rhu6XDguG6vuG7iOG7peG7r+G7peG6vsOS4buA4bulxajhu4BE4buK4bulSeG6vsSo4bulSeG6vuG7ueG7iuG7pUnhur55w4Lhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bul4bqm4buEeOG7peG6tMO94buK4bul4buo4bu34bul4buK4bueTuG7gOG7peG6puG6uOG7pcOCxKjhu6Xhu6Lhur5Ew4zhu6Xhuqbhu4BF4bue4bulSeG7gMOJ4buK4bul4buc4bu14buK4bul4buo4buexILhu6Lhu53hu6Xhu4rDg+G7isOK4bulw4J44buI4bul4bui4bq+4bue4bul4buK4bq+4bqw4buW4bud4bulw4rhu4Dhu7XDjOG7peG7isOK4bq+w6jhu4jhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG7geG6vnjDjOG7pcOK4buAeOG7pcOMTuG7peG6vuG7guG7iuG6vuG7peG7isO94buq4bud4bulw4J5w4Lhu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7pcWo4buAROG7iuG7peG6plThu5LDguG7peG6vuG7juG7peG7ouG7muG7kuG7peG6vuG7iMO94buK4bul4bui4buIw73hu4rhu6XDguG7iOG7iuG7pcOK4buAT+G7isOK4bud4bul4buK4bq+VOG7isOK4bul4buW4bq+4bu14buA4bulw4J4w4zhu6VJxJDhu6Lhu6XDguG6vuG7ucOM4bul4bucxKjDguG7peG7ok/hu6Lhu6Xhuqbhurjhu6XhurRK4bul4buc4buA4buK4bq+4bul4buc4bu14buK4bulxajDveG7peG7ouG7mnjhu4jhu6XhurRE4bulw4Lhu4jhu4rhu6XDguG6vuG7iOG7peG6vsOS4bul4buKw4rhur7DqOG7iOG7pUnhur55w4Lhu6Xhu4rhu55O4buA4bub4bulw4J5w4Lhu6Xhur7DkuG7pcOC4bq+UuG7peG6psOS4buKw4rhu6XDjcO9w4zhu6XDguG6vuG7nsOT4buKw4rhu6XDiuG7gOG7puG7pcSCw4zhu6XDjFB44bul4bqmTuG7isOK4bud4bul4bui4bq+4buIeeG7isOK4bulw4x54bui4bulw4xQeOG7peG6vsOo4bulxajDveG7peG7ouG7msOT4buKw4rhu6XDgkzhu6XFqOG7iOG7gOG7pcONw73DjOG7peG7ouG6vlXDguG7peG7ueG7iuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyasOU4buA4bulw4J5w4Lhur7hu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu6Xhu4rDveG7quG7neG7pTXDkuG7gOG7peG6ozXhurvEg+G7peG7qOG7t+G7pS554bui4bulw6NL4bui4bul4bqmeOG7isOK4bul4bqk4bue4buq4bul4bui4bua4buC4bulw4LEqOG7peG6vuG7gMOJ4bue4bulxqDhu57hu7Xhu6Xhu6nhu6XDjE7hu6Xhur7hu4Lhu4rhur7hu6Xhu4E14buB4bulw4Lhur7hu7nhu4rhu6Xhu4rhu55O4buA4bul4bq0SuG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7peG7nOG7teG7iuG7peG6pOG7iOG7peG7geG7muG7nuG7isOK4bulVMOV4buKw4rhu6U1w5Lhu4Dhu6XhuqM14bq7xIPhu6Vq4buAw4nhu6Lhu6XEg3jDjOG7neG7pTXDkuG7gOG7peG6ozXhurvEg+G7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bulxajDveG7peG6psOT4buKw4rhu6XDguG6vuG7huG7peG6tFDhu4Dhu6Xhur9X4bul4bqj4buS4buA4bul4bq+4buO4bul4bui4bua4buS4bul4bqm4bq44bulw4rhu4Dhu6Dhu5bhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bul4bq+w5Lhu4Dhu6XFqOG7gEThu4rhu53hu6Xhu5bhur5R4bul4buK4bum4bul4buKw4rhur7DqOG7iOG7pcWow73hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6XhuqTDg+G7iuG7peG7ouG6vnjhu6rhu6Xhuqbhu4zhu4Dhu6Xhu6JU4bul4bqk4bue4buq4bud4bulw4Lhur5S4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7neG7peG7ouG7hsOC4bq+4bulw4LDmcOC4bul4buc4bu14buK4bul4buo4buexILhu6Lhu6XFqFTDleG7iuG7pcONROG7iuG7peG7ouG6vuG7iHnhu6Lhu6Xhu4rDiuG6vsOo4buI4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7lljhu57hu6Lhur7hu4jhu5rDuXLhuqNE4bulNcO9cS/hu5Zy

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]