(vhds.baothanhhoa.vn) - Để thu hút khách du lịch đến với biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn và an toàn cho du khách.
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO64buc4bqmxq/hu5wtd0nhur7hurzDjOG7l8O5R+G7ouG7muG7nOG6vuG6uuG7qMahw7pxcOG6snE04bui4buow7nhuqTDk8OM4bq8w7lJw5rhurTDuUlT4buQw4zhurzDueG6suG7s+G7isO54bqk4buzw43DuVfDo+G6v+G6v8O5w43hu6B3w7nDguG7osO5SeG7guG6tMOKw7nhurLhur7DicOMw7nhu5LDuTThu7Phur7DueG6v+G6vkTDjHAv4bqycXAvw4rhu6dxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buUNOG6pnfDgsO6cSjDicO54bucw4rhu6LDucOK4bue4bucw7lIw4p44bq0w4rDucOC4buiw7lJ4buC4bq0w4rDueG6pETDjMO54bumw5Xhur7DueG6suG6vsOJw4zDuTThu7Phur7DueG6v+G6vkTDjOG7m8O5w4rhu6Lhu6hFw4zDuTThu4pBw4zhurzDuTThu4p4w7nhuqThu7XDueG7nMag4bq+w4nDjMO5SMOKd+G6vsO54bucw4rDmuG6tMO5w4rhur5Fw4zDucOMw4rhur7EkOG7osO54bq84bq+4buz4bq+w7nhu5TDinjhu5Thu5vDueG7nMag4buKw4zhurzDueG6pOG7iMO54bqkw4HhurTDueG6suG6vkXhu5zDueG6tMOK4buew7nhu5zGoErDjOG6vMO54bqkRMOMw7nhurRNw4zhurzDueG7nHjhurTDueG6pOG7s8ONw7nhurLhu7Phu4rDuXfDjMO5w4zhur7DjMOKw7nhu5zGoOG6ruG7nMO54bucw5rDueG7n1fDo+G6v+G6v+G7ocO54bucxqBDw4zDueG6pOG7gnfDueG6snnDjMO54bumecO5d8OMw7nhu5zhu4p5w4zDueG6tMOK4buKw7nDguG7osO5SMOKeOG6tMOK4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhur4u4bqmw4zhu5zhuqbGoMO6w7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusWo4bq+w4Lhu5zDiuG7l8O54buv4bul4bul4buUxq/GocO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nOG7l8O54burxrDFqeG7lMavxqHDusO54buaxqDhurTDtcO6Ly/hurTDgsOM4bud4bqyd+G7iuG7nMOKd8OMw4rDiuG7infhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/Fqcaw4bun4butL+G7p+G7reG7pcOC4bup4bul4bul4bur4burxrDhu6Xhu5zhu6/GsOG7peG7q+G7r0nhu6Xhu51H4buU4bq84buVxqDDteG7q+G7peG7rcO6w7l3SeG7nMO1w7o04bui4buow7nhuqTDk8OM4bq8w7lJw5rhurTDuUlT4buQw4zhurzDueG6suG7s+G7isO54bqk4buzw43DuVfDo+G6v+G6v8O5w43hu6B3w7nDguG7osO5SeG7guG6tMOKw7nhurLhur7DicOMw7nhu5LDuTThu7Phur7DueG6v+G6vkTDjMO6w7nFqOG6vsOC4bucw4rDtcO64buv4bul4bulw7rDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zDtcO64burxrDFqcO6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG7gSzDoyHDucOK4bui4buoRcOMw7k04buKQcOM4bq8w7k04buKeMO54bq84bq+d+G7isO5Lk3DjOG6vMO5d8OMw7nDiuG7ouG7qEXDjMO54bq0w4pRw7nhu5zGoOG7hsO54buUw4pO4bq+w7nDiuG7kOG7lMO54bumw5Xhur7DuSx3w4zDuS7DiuG7hMO5w4rhu6Lhu6jDueG6u+G7ouG6osOMw7nhu5rDmsO5w4rhu6Lhu6hFw4zhu5vDuShPw4zDueG6suG6vkPDjMO54buUw4rEqMOM4bq8w7k04buKQcOM4bq8w7nhur/GoFPDlMOM4bq84bubw7nhurR44bq0w7nGr+G7tcO54bucxqDhu4rDjOG6vMO5w6DDiuG7osO5w4Lhu6LDuUnhu4LhurTDisO54bqy4bq+w4nDjMO5NOG7s+G6vsO54bq/4bq+RMOM4bubw7nhurR44bq0w7nDjMOKecO54bqkxILhu6LDueG7nFPDueG6pOG7s8ONw7nhurLhu7Phu4rDueG7nE7hu5zDueG6tE3DjOG6vMO54buceOG6tMO5d8OMw7nDjOG6vsOMw4rhu5vDueG7nMag4bqu4bucw7nhu5zDmuG7m8O5d8OMw7nhu5zhu4p5w4zDueG7nMagU8OV4bq04bubw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhu6Z5w7nhu5p34buiw7lIw4p34bq+w7nDjcO94bq0w7nhuqHhurjDucOKw5Phur7DucOC4buiw7lJ4buC4bq0w4rDueG6suG6vsOJw4zDuTThu7Phur7DueG6v+G6vkTDjMO54bumecO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bua4buiTuG7nMO5w43hu6B3w7nDguG7osO5SeG7guG6tMOK4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxLk3DjOG6vMO5d8OMw7nDiuG7ouG7qEXDjMO5NOG7ikHDjOG6vMO5NOG7iHfDueG6pOG7tcO5xq/huqLhu6jDucOCw5rDjOG6vMO54buUw4pT4buOw4zhurzDuXjDjMO54bqy4buz4buKw7nhuqThu7PDjcO5V8Oj4bq/4bq/w7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nDjeG7oHfDucOC4buiw7lJ4buC4bq0w4rDueG6suG6vsOJw4zDucWp4bulxanGsOG7m8O5w4zDisOD4bucw7lJecO54bumeeG7isO54bqkQ8ONw7lIw4p34bq+w7nDjcO94bq0w7nhuqHhurjDucOKw5Phur7DucOC4buiw7lJ4buC4bq0w4rDueG6suG6vsOJw4zDuTThu7Phur7DueG6v+G6vkTDjMO5w4Lhur7hurjDjMO5xqB3w7nhu6Z54buKw7nDjOG6vHnhu6jDucWp4buvLeG7qeG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG6v8OK4bqm4buKw7nhuqThu4jhu5vDueG7nMag4buKw4zhurzDucOM4bq8eeG7qMO5w4Lhur7hurjDjMO5xqB3w7lJ4bq4w7nDisOT4bq+4bubw7kuTcOM4bq8w7l3w4zDucOK4bui4buoRcOMw7k04buKQcOM4bq8w7k04buId8O54buaQsO54buUw4pO4bq+w7nDiuG7kOG7lMO5w4rhu6Lhu6jDueG6pMOTw4zhurzDueG6tHjhurTDueG6tHjDjMO54bqyw5Phu5vDueG6tMOK4bq+RMOMw7nhu5pGw7nhu5xVw7ksd8OMw7kuw4rhu4TDucOK4bui4buow7nhurvhu6LhuqLDjMO54buaw5rDucOK4bui4buoRcOM4bubw7koT8OMw7ks4bq+Q8OMw7nhu5TDisSow4zhurzDuTThu4pBw4zhurzDueG6v8agU8OUw4zhurzDueG7pnnDuUnDmuG6tMO5SVPhu5DDjOG6vMO54bq0TcOM4bq8w7l3w4zDueG6tHjhurTDucav4bu14bubw7nhu5zDiuG7gsO54bucxqDDg8OMw7nhu5zDinfDjcO54bq84bq+d8O54buUw4pO4bq+w7nDiuG7kOG7lMO54bqy4buz4buKw7nhuqThu7PDjcO5V8Oj4bq/4bq/4bubw7nhu5zGoOG6ruG7nMO54bucw5rDuVfhur8z4bq/4bubw7nhu5zGoOG6ruG7nMO54bucw5rDueG6tE3DjOG6vMO54bq0w5PDjOG6vOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG6veG6vkPDjOG6vMO54bqkTuG6vsO54bumw5Xhur7DueG6tE3DjOG6vMO54buceOG6tMO54bqy4buz4buKw7nhuqThu7PDjcO54bucxqDhuq7hu5zDueG7nMOaw7lX4bq/M+G6v+G7m8O5Lk3DjOG6vMO5d8OMw7nDiuG7ouG7qEXDjMO54bqyTsO54bucxqDhu4DDuUnDmuG6tMO5SVPhu5DDjOG6vMO54bucw73hur7DueG6tHjhurTDueG6tMOKTuG7nMO54bqkw4nDucOKU8OVw4zhurzDucOC4bq2w4zhu5vDueG7lMOK4bqiw4zDuUnhu6JPw4zhurzhu5vDueG6pOG7s8ONw7nhurLhu7Phu4rDueG6vOG6vnfhu4rDueG7nMOKTcOM4bq8w7nhu5zDik3DjOG6vMO54bua4buiTuG7nMO54bucxqBDw4zDueG7nMOD4bucw7nhurThu7PDueG6tHjhurTDueG7nOG7ouG7qETDjMO54bqkU8OUw4zhurzDueG6pETDjMO5SMOK4buiw7nDguG7osO5SeG7guG6tMOKw7nhurLhur7DicOMw7k04buz4bq+w7nhur/hur5Ew4zhu5vDueG7nMageMOMw4rDueG6pMOJw7nGr+G7s+G7qMO5xqB3w7nhu5zhu4bDjMOKw7nhu5zGoMO9w4zhurzDueG7oMOMw7nhu5zhu7nhurTDueG6vOG6vnfhu4rDueG7nMOKTcOM4bq8w7nhu5zDveG6vsO54bq0eOG6tMO54bqk4bq+w4nDjcO5w4zhu57hu5zhu5vDucOM4buO4bq+w7nDguG6vuG6uMOMw7nGoHfDuUnhurjDucOKw5Phur7DueG7pnnDueG6tHjhurTDueG7nOG7ouG7qETDjMO54bqkU8OUw4zhurzDueG6tMOK4buAw4zDisO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bqkQ8ONw7nDguG6vuG6uMOMw7nGoHfDueG7msOaw7lI4bq+RcOM4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxKE/DjOG6vMO54bucw4rDlOG6vuG7m8O5xq/huqLhu6jDucOCw5rDjOG6vMO54buUw4pT4buOw4zhurzDuXjDjMO54bua4bu54buUw7nGr0Thu5TDueG7lMOKU+G7jsOM4bq8w7nhu5zhur5Fw4zDuUlT4buiw7nhu5zDik3DjOG6vMO54bucxqBDw4zDueG6tHjhurTDueG7nMagUOG6tMO54bqkU8OUw4zhurzDueG6tMOK4buAw4zDisO54bumeeG7isO5SMOK4buiw7nhu6bDmuG6tMO5w4Lhur7hurjDjMO5xqB3w7lJ4bq4w7nDisOT4bq+w7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhurTDiuG6vsSQ4buiw7nFqeG7ry3hu6nhu53DuS5Qw7nhu5zDisOJ4buXw7nhur9Vw7nhu6fhu6vDiuG7peG7pcO5SMOKTcOM4bq8w7nhurTDiuG7isO54buUw4pT4buOw4zhurzDueG7nOG6vkXDjMO54bqk4bq+w7nhu6Z54buKw7lIw4rhu6LDueG7psOa4bq0w7nhurvhu6Lhu7PDjOG6vMO54bucxqBTw5TDjOG6vMO54bqy4bq+w4nDjMahw7nhu5xVw7nhu6fhu7HDiuG7peG7peG7m8O54bq0w4PDjcO54buUw4pT4buOw4zhurzDueG7nOG6vkXDjMO54bqk4bq+w7nhu5xVw7nDo+G6vOG7tcO54bucU8O54bqkU8OUw4zhurzDucWpxanDjcO54bumeeG7isO54bq74bui4buzw4zhurzDueG7nMagU8OUw4zhurzDueG6suG6vsOJw4zGocO54bucVcO54bun4buvw4rhu6Xhu6XDueG6tOG7oMOM4bq8w7nDjOG6vHnhu6jhu5vDueG6tMODw43DueG7lMOKU+G7jsOM4bq8w7nhu5zhur5Fw4zDueG6pOG6vsO54bucVcO5w6Phurzhu7XDueG7nFPDueG6v+G6vsSQw4zDueG6v8OKTcOMw7nhu5/Gr+G7tcO5NOG7ikHDjOG6vMO54bq/4bq+RMOM4buhw7nhuqREw4zDueG6u+G7ouG7s8OM4bq8w7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nhurLhur7DicOM4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhurRJd+G7muG7msO1w7rDguG7nMOK4buiw43hurLDueG6vi7huqbDjOG7nOG6psagw7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6xajhur7DguG7nMOK4buXw7nhu6/hu6Xhu6Xhu5TGr8ahw7nDiuG6puG6vuG6vMOK4buc4buXw7nhu6nhu63hu7Hhu5TGr8ahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanGsOG7p+G7rS/hu6fhu63hu6XDguG7qeG7peG7peG7q+G7qeG7qeG7seG7nMWp4bur4buxduG7r0nhu6Xhu51H4buU4bq84buVxqDDteG7q+G7q8O6w7l3SeG7nMO1w7o04bui4buow7nhuqTDk8OM4bq8w7lJw5rhurTDuUlT4buQw4zhurzDueG6suG7s+G7isO54bqk4buzw43DuVfDo+G6v+G6v8O5w43hu6B3w7nDguG7osO5SeG7guG6tMOKw7nhurLhur7DicOMw7nhu5LDuTThu7Phur7DueG6v+G6vkTDjMO6w7nFqOG6vsOC4bucw4rDtcO64buv4bul4bulw7rDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zDtcO64bup4but4buxw7rDuS9xcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxKE7hur7DueG7psOV4bq+w7nhurRNw4zhurzDueG7nHjhurTDueG6suG7s+G7isO54bqk4buzw43DuXfDjMO54buc4buKecOMw7nhurTDiuG7isO5w4Lhu6LDuUjDinjhurTDisO54buc4bu5w43DueG6suG6vsOJw4zhu5vDucOK4bui4buoRcOMw7k04buKQcOM4bq8w7k04buId8O54bqk4bu1w7nhu5zGoOG6vsOJw4zDuUjDinfhur7DueG7lMOKU+G7jsOM4bq8w7l4w4zDueG6sk7DueG7nMag4buAw7lJw5rhurTDuUlT4buQw4zhurzDueG7pnnDueG7lMOKU+G7jsOM4bq8w7nhu5zhur5Fw4zDueG6tOG7s8OMw4rDueG6snjhu4rhu5vDueG7nOG7hsONw7lI4bq+RMONw7nhurRU4buiw7nDjMO9w4zhu5vDueG6tFThu6LDucOKw5PDueG7nMag4buKw4zhurzDucON4bugd8O5w4Lhu6LDuUnhu4LhurTDisO54bqy4bq+w4nDjOG7ncO5Lk3DjOG6vMO5d8OMw7nDiuG7ouG7qEXDjMO5NOG7ikHDjOG6vMO5w4rhu4h3w7nhurTDiuG7hMO54bqkw73hu4rDueG6tHjhurTDucav4bu1w7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7lIw4rhu6LDucOC4buiw7lJ4buC4bq0w4rDueG7nMOKecOMw4rDuUnhuq7hu5TDueG6tHjhurTDueG7nMOSw7lXw6Phur/hur/hu5vDueG6tHjhurTDueG6pMOT4bq+w7nhurRU4buiw7nDisOTw7nhurRU4buiw7nDjMO9w4zhu53DueG6veG6vkPDjOG6vMO5KE/DjMO5LOG6vkPDjMO54buUw4rEqMOM4bq8w7k04buKQcOM4bq8w7nhur/GoFPDlMOM4bq8w7nhuqThu7XDueG7lMOK4bqiw4zDueG6tE3DjOG6vMO5ScOa4bq0w7lJU+G7kMOM4bq8w7nhu5zDilPDlMOM4bq8w7nhu5zGoMOa4bq0w7nhurxPw43DueG7p+G7pcO54bq0eMOMw7nhurLDk+G7m8O54bq0w4rhur5Ew4zDueG7mkbDueG6tOG7oMOM4bq8w7nhu6bDleG6vsO54buUw4pT4buOw4zhurzDueG7nOG6vkXDjMO54bq0d8OM4buKw7nhu5TDilDhurTDueG7plDDueG6tE3DjOG6vMO54buceOG6tMO54bq0VOG7osO5w4rDk+G7m8O54bq0VOG7osO5w4zDvcOMw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhu5rhu6JO4bucw7nDjeG7oHfDucOC4buiw7lJ4buC4bq0w4rhu53DuSjhu47DjMO54bum4buCw7nhu5zDksO54bq0w4pU4bq0w7nhurThu7nDjcO54but4bulw7nhurRK4bq0w7nhu5zhur5D4buiw7nhurThu7PDjMOKw7nhurJ44buKw7lIw4rhu6LDueG7psOa4bq0w7nDjOG6vOG7ouG7qMO5w4rhur7DicONw7nhu5zGoEPDjMO54bqy4bq+w4nDjOG7m8O54bqkT8OM4bq8w7nhu5zDisOU4bq+w7nhu5zhu6Lhu6hDw4zDueG7nMag4bui4buoxJDDjMO54bqkRMOMw7nDo8OK4bqiw4zDucOC4bqiw4zhu5vDucOC4buiw7lIw4p44bq0w4rDueG6pMOJw7nhurTDilHDueG6pMOTw4zhurzDueG7lMOKxKjDjOG6vMO54bucxqB4w4zDiuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lFfhu6Lhu5zDiuG7isagw7pxxKnhur5F4bucw7k0U+G7jsOM4bq8cC/hu5Rx

Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]