(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), huyện Thạch Thành đã lựa chọn những sản phẩm có lợi thế để phát triển thành sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện có 13 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, trong đó có 9 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận, 4 sản phẩm được UBND huyện công nhận.
4bqmUsOJxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJnNTLMav4buQROG6rGcuM+G7ouG7qsSQc1JI4buOUsSQc1JH4buqUsSQMkwzxJDDlV3hu6pRxJA7SeG7qsSQJlLDk+G7qMSQbmJu4buhxJDhu6pS4buI4buoxJDhu6pM4buqUcSQ4buO4buE4buwxJBRU0bEkCw6w5rEkOG7jkbhu47EkOG7qMSoLMSQUkfhu6pRxJDhu6pZ4buqUcSQO0nhu6rhuqYvUsOJ4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZn4buQ4buEw5VE4bqsc1Jd4buOxJBSU+G7ouG7qsSQYlJ7QOG7qlHEkCw6VeG7qlLEkOKAnGzhu7hTxJAyw43EkOG7qOG7tCzEkDtJ4buqxJAmUsOT4buo4oCdxJDDgm5ibuG7oeG6pOG6tsSQUi4z4bui4buqxJBzUkjhu45SxJBzUkfhu6pSxJDDlMONxJDGr13hu4TEkOG7jlJW4buqxJDhu6pSIOG7qlHEkDtJ4buqxJAmUsOT4buoxJDhu47hu6zEkMavJFPEkCxS4buaxJDDlOG7nsSQJlJGLMSQLDpT4bue4buqxJAsUkfhu6pSxJA7SeG7qsSQJlLDk+G7qMSQbmJu4buh4bqyxJBk4bua4buqxJDhu6rhu4Qz4bq2xJBSLjPhu6Lhu6rEkOG7juG7rMSQw4nhurrEkDtJ4buqxJAmUsOT4buoxJDDlHsk4buOxJDhu45Z4buqUcSQ4buqUk/hu6rEkDtJ4buqxJAmUsOT4buoxJBuYm7hu6HEkOG6usSQO+G7hOG7sOG6tsSQLDrhu7Dhu6pRxJDDlOG7rMSQ4buO4busxJDhu4LEkDtJ4buqxJAmUsOT4buoxJDDlHsk4buOxJB04bqrbWPEkCzDmeG7qlLEkOG7jlnhu6pRxJDhu6pST+G7quG6tsSQ4bq8xJA7SeG7qsSQJlLDk+G7qMSQw5R7JOG7jsSQdOG6q21jxJBSLjPhu6Lhu6rEkOG7jlnhu6pRxJDhu6pST+G7quG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqs4bqmU+G7qFHEkOG7jsav4buEOzvDgURTYuG7kOG7qizhu5A6RMSQOywzxq/hu5DDgUQxU8OVLFLhuq7EkOG7hkVFJjLhurDEkFLhu5BTUVIs4bquxJDDikVFJjLhurBExJA7OuG7jsOBRC8v4buOw5Xhu6rhurLhu4zhu4Thu7AsUuG7hOG7qlJS4buw4buE4bqyMOG7qi/DleG7kDvFqCzhu7AmL+G7quG7kDE7L+G6uOG6uuG6uOG7hi/DieG7gOG6vMOVw4rDieG6vuG6uOG6vMOJw4ks4bq+4bq4w4nhurrhurrGr0XhurLhu6YmUcSCOsOBw4nhu4LDikTEkOG7hMavLMOBRGcuM+G7ouG7qsSQc1JI4buOUsSQc1JH4buqUsSQMkwzxJDDlV3hu6pRxJA7SeG7qsSQJlLDk+G7qMSQbmJu4buhxJDhu6pS4buI4buoxJDhu6pM4buqUcSQ4buO4buE4buwxJBRU0bEkCw6w5rEkOG7jkbhu47EkOG7qMSoLMSQUkfhu6pRxJDhu6pZ4buqUcSQO0nhu6pExJAxU8OVLFLDgUThu4ZFRUTEkFLhu5BTUVIsw4FEw4pFRUTEkC/huqzhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQmYuG7hCYsU+G7sOG7qkThuqxySeG7qsSQJlLDk+G7qMSQ4buoTyzEkOG7sOG7qlHEkOG7jjzhu4TEkGckJsSQLEbhu47EkDLDjcSQbuG7qlHEkOG7qE8sxJBzUkfhu6pSxJBqU+G7qMSQw5R7JOG7jsSQ4buOWeG7qlHEkOG7qlJP4buqxJBuYm7hu6HEkOG6usSQO+G7hOG7sMSQ4buOTSbEkCzDmeG7qlLhurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rGRILMSQw5R7JOG7jsSQxajhu5osxJA/LknEkCw6xqDhu6rhurbEkFIuM+G7ouG7qsSQc1JI4buOUsSQc1JH4buqUsSQw5TDjcSQw5TDkzPEkOG7qEjhu6pSxJDhu45Z4buqUcSQLEbhu47EkCwuM8ag4buqxJAsOi4z4buc4buq4bq2xJAsTybEkFIuTeG7qsSQ4buOUntA4buqUcSQLDpV4buqUsSQbmJu4buhxJDhu45S4buwxJDhu45G4buOxJDDlEDhu6rEkDDDmuG6tsSQ4buOUjzEkCxS4buexJA7SeG7qsSQMi5NLOG6sMSQLOG7tsSQ4buOUn3hu47EkOG7jlLhu7DEkOG7jkbhu47EkOG7jlI8xJAsUuG7nsSQw5RTxJAsUuG7hOG7qMSQPy7hu4Thu6rhurbEkFJW4buOxJAsTybEkMWoU+G7qlLEkOG7qlFSU+G7ouG7qMSQMkwzxJDDlV3hu6pRxJA7SeG7qsSQJlLDk+G7qMSQbmJu4buhxJAsOuG7sOG7qlHEkDBHxJDhu6pR4buwR1PEkCzDmeG7qlLhurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rHM6xqDhu6rEkOG7jkDEkDslxJDGr13hu4TEkOG7jlJW4buqxJDhu45G4buOxJA7SeG7qsSQJlLDk+G7qMSQ4buO4busxJAsU+G7nOG7qMSQ4buqw4zhu6pRxJDDlOG7nsSQMkwzxJDDlV3hu6pRxJAsUkfhu6pSxJA7SeG7qsSQJlLDk+G7qMSQbmJu4buh4bq2xJBSLjPhu6Lhu6rEkHNSSOG7jlLEkHNSR+G7qlLEkMOUw43EkFJ7I+G7qlHEkMOVw5Lhu6rEkOG7jlLhu7DEkOG7jkbhu47EkOG7jlI8xJAsUuG7nsSQMkwzxJDDlV3hu6pRxJAmUntA4buqUcSQRuG7qsSQO0nhu6rEkDIuTSzhurbEkMWoU+G7qlLEkMOV4buw4buE4buqUuG6tsSQLFLhu4QzxJDDlOG7tlPEkFJV4buqUsSQLFJ94buOxJAs4bu2xJDhu45SfeG7jsSQO0nhu6rEkDIuTSzEkCxS4buQ4buwxJDhu6hZxJBSVeG7qlLEkCzhu7bEkFIkJsSQLEbhu47hurbEkFIkJsSQLEbhu47EkDLDjeG6sMSQ4buoJcSQOuG7tOG7qlHEkDtJ4buqxJAyLk0s4bq2xJAsw4zhu6pRxJDhu457PeG7qlHEkMavU8ag4buqxJDFqOG7mizEkMOU4buexJAsw4zhu6pRxJDhu6rDjOG7qlHEkDsuTSzEkDBHxJDhu45STSzEkMaveyThu6pRxJA7SeG7qsSQJlLDk+G7qOG6sMSQ4buqUkzhu6rEkDrhu7Thu6pRxJDhu45G4buOxJDhu6hZxJBSVeG7qlLEkDtJ4buqxJAyLk0s4bq2xJDFqFPhu6pSxJDDleG7sOG7hOG7qlLEkFJT4buiLsSQPy5JxJAsSFPEkMOUw5rhu4TEkCZSe0Dhu6pRxJDDlOG7nsSQ4buO4busxJDhu6pSU+G7nC7EkDtJ4buqxJAmUsOT4buoxJAsUuG7hOG7qMSQUVPhu4TEkG5ibuG7oeG6sMSQxahT4bue4buoxJA74buwRizEkOG7jlLEqCzEkOG7jlLhu5bEkOG7jlnhu6pRxJAsRuG7jsSQw5RJ4buoxJDhu4xJ4buwxJDhu4Thu6rEkCzhu7BH4buqxJAw4buixJA7U+G7qlLEkCxSXeG7jsSQJlLDk+G7qMSQMEfEkOG7jlnhu6pRxJAsRuG7jsSQ4buMSeG7sMSQMOG7osSQ4buoWVPEkCw6ez3hu6pRxJAsOuG7sOG7qlHEkDtJ4buqxJAyLk0s4bq2xJDFqFPhu6pSxJDDleG7sOG7hOG7qlLhurDEkCxT4buaJsSQLCnhu47EkFLhu7jEkCw6JMSQ4buORuG7jsSQ4buOUjzEkCxS4buexJAyTDPEkMOVXeG7qlHEkOG7qOG7tCzEkDvDncSQO0nhu6rEkCZSw5Phu6jEkOG7qlnhu6pRxJDhu6pRUlPhu6ImxJDGryRTxJAsUuG7msSQ4buOPOG7hMSQw5TDmuG7hMSQJlJ7QOG7qlHEkCxSR+G7qlLEkDtJ4buqxJAmUsOT4buoxJBuYm7hu6HhurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rHNS4buQ4buwxJDDlEbhu6pSxJBRU0bhurbEkDvhu4QuxJDFqFJTxJDDlHsk4buOxJDhu45Z4buqUcSQ4buqUk/hu6rEkMOUSCzEkCxTxqAuxJDhu45SLsOT4buqxJBuYm7hu6HhurbEkOG7jkbhu47EkDtJ4buqxJAmUsOT4buoxJDhu4484buExJBSLjPhu6Lhu6rEkHNSSOG7jlLEkHNSR+G7qlLEkMOUw43EkOG7qCXEkDrhu7Thu6pRxJAsUsOaxJAsOns94buqUcSQLFPGoC7EkCxSKcSQLDrhu7Dhu6pRxJAwR8SQ4buqUeG7sEdTxJAsw5nhu6pS4bq2xJDDleG7sOG7hOG7qlLEkCxSLsSQeyPhu47EkCzDjOG7qlHEkCxbxJDhurhFLcSQ4bq6ReG6oOG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqsZ1Phu6Lhu6rEkOG7quG7hDPhurbEkFIuM+G7ouG7qsSQc1JI4buOUsSQc1JH4buqUsSQw5Thu4Thu6pRxJAsTybEkCw6LuG7qlHEkOG7jlLDmcSQw5RI4buwxJDhu45G4buOxJDDlMOa4buExJAmUntA4buqUcSQ4buqTOG7qlHEkOG7juG7hOG7sMSQ4buOUk0sxJDGr3sk4buqUcSQ4buORuG7jsSQO0nhu6rEkCZSw5Phu6jEkOG7qlnhu6pRxJDhu6pRUlPhu6Im4bqwxJDDlOG7suG7qlHEkCxSPVPEkMOUw5MzxJDhu6hI4buqUsSQPy5J4buqUcSQ4buMRuG6tsSQUVMjU8SQLFJT4buiLsSQO0nhu6rEkCZSw5Phu6jhurbEkCxI4buwxJDDlFPhu5wuxJDFqFPhu6Lhu6rEkCzDnVPEkMOU4buExJDhu45S4buwxJDhu45G4buOxJDhu45SPMSQLFLhu57EkCxS4buE4buoxJBRU+G7hMSQMiHhu47EkCxT4bua4buqxJAsUntA4buqUcSQ4buoSFPEkCxSWeG7qlHEkD8u4buExJDhu45G4buOxJBS4bu0U8SQ4buOUiThurbEkCw6U+G7nuG7qsSQxq/DjeG7qOG6tsSQUuG7sEgsxJDDlOG7tOG7qlHEkMOVLsSQxq/DmuG7jlLhurDEkMOUe+G7hMSQO0nhu6rEkCZSw5Phu6jEkG5ibuG7ocSQMEfhu7DEkOG7jlJ7QOG7qlHEkCw6VeG7qlLEkFJH4buqUsSQw5Thu7Thu6pRxJAmUkYsxJAsOlPhu57hu6rEkMWoU+G7qlLEkCzhu5rEkC3EkDLDjcSQUuG7tFPhurbEkFHhu4rhu6rEkDAjU8SQMkwzxJDDlV3hu6pRxJBtWeG7qlHEkCxSWeG7qsSQ4buoI1PEkOG7jjzhu4TEkMOUw5rhu4TEkCZSe0Dhu6pR4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJjkuLFLhu7A6ROG6rOG6pjssOuG7sOG7qlHhuqxqUuG7iuG7jsSQYlnhu6pR4bqmLzssOuG7sOG7qlHhuqzhuqYvJuG6rA==

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]