(vhds.baothanhhoa.vn) - Học sinh tại trường mầm non, Tiểu học và trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông và sinh viên không đến trường nếu bản thân đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở; cần đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học (khuyến khích), khi ra về, khi cần thiết, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay không dùng chung đồ dùng cá nhân...
4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDleG7ksO5MS4yIcOiVOG6sygp4bu04buY4buWLeG7lnYo4bq9MSHhu5YgxJHhuq3hu5bhu4Phu5bhu7g5KeG7luG6p8OiJOG7lkAw4buWMFcw4buWMTIxTuG7lig14bu04buW4bqlKTEo4buWw6rDmuG7luG6pSkxKOG7lsOqKSox4buWIigp4buW4bqnw6LhurHhu5Ygw5kp4buW4bqnw6LEkcSDMSHhu5YoNeG7tOG7ji8o4buaw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqzw7pAVOG7tuG7lMOVw7o14bu04buW4bqlKTEo4buW4bqnw5kp4buW4bqnw6LEkcSDMSHhu5YwVzDhu5YxMjFO4buW4bqmKTvhuq3hu5YoNeG7tOG7lsOqw5rhu5bhuqfDouG6rTEh4buWKDXhu7Thu5bhu7ThuqPhu5bhuqXhurHhu5bDkuG6psO64buT4bqk4buMTuG7luG6psOi4bqtMSHhu5YoNeG7tOG7luG6syjDoOG7luG6pyg4MSHhu5bDqsOa4buW4bqlKTEo4buWw6opKjHhu5YiKDgxIeG7luG7uCYx4buW4bqnw6LEkcSDMSHhu5YxJuG6reG7luG7suG7pDHhu5bhuqco4buuMeG7luG7uFQxIeG7luG6p8OiMjEh4buW4bqnKMSDKeG7liEpVDHhu5bhu7RV4bu0KOG7liDhu4fhu5bhuqfDmSnhu5YxKMOa4buWKDLhu6rhu7Thu5bhu7Qz4buW4buyKTvhuq3hu5YoKTox4buW4bqlOeG6p07hu5YoMk7hu5YiKDPhu5bhuqco4bqxTeG7luG7tFcx4buW4bu4QDLhu5YiKFnhuq3hu5bhuqfDolQxIeG7liIoKeG7luG7uCYx4buW4bqnw6LEkcSDMSFO4buW4bqnw6IyMSHhu5Ygw6PhurPhu5YoNeG7tOG7lsOSIijhuq3hu4cmMeG7liIoPOG7tCjhu4xO4buWIigp4buWw6JU4buWw6o/TuG7liIoKeG7luG7tFcx4buW4bqnKCkm4bqnTuG7luG6pyjEkcSDMSHhu5bhu4Hhuq3hu4cqMeG7lsOi4bq7VOG7luG6p1Thu4fhu5bDqsOjKeG7luG7gcOa4buW4bqzKDQxIeG7ligy4buq4bu04buW4bu24bqtMSHhu5bhu7Z74bu0KOG7luG6pVXhuqfhu5YiKOG6rVkx4buW4bqnVOG7h+G7liIoODEh4buW4bu24bqrMSHhu5bhu7Qo4bqtMSHhu5bhu7hh4buW4bu24bqrMSHhu5bhu7RV4buWMSjhu64xT09P4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7jikwIeG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5Thu7bhuqco4bqtMOG7suG7luG7tigp4bu2QOG7linhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZSxqDGoOG6s+G7gU3hu5YoQCkhKOG6p0zhu5bhu6Dhu5pR4bqz4buBTeG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tOG7tjFP4buyVDLhuqcoVDEoKDJUT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4buc4bucxqDhu6Av4buaU1Phu7bGoOG7mlDhu6JS4bui4bua4bqnUeG7nFPhu6IgUy3hurMoMjEhLeG7tCgyMSEt4bu2KeG7tCgt4bqnw6Lhuq1PXeG6syHhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buU4buSw7kxLjIhw6JU4bqzKCnhu7Thu5jhu5Yt4buWdijhur0xIeG7liDEkeG6reG7luG7g+G7luG7uDkp4buW4bqnw6Ik4buWQDDhu5YwVzDhu5YxMjFO4buWKDXhu7Thu5bhuqUpMSjhu5bDqsOa4buW4bqlKTEo4buWw6opKjHhu5YiKCnhu5bhuqfDouG6seG7liDDmSnhu5bhuqfDosSRxIMxIeG7lig14bu04buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lFLGoMag4buU4buWKEApISjhuqfDjOG7lOG7oOG7mlHhu5Thu5Yvw5Xhu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buOKTAh4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lCnhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZSxqDGoOG6s+G7gU3hu5YoQCkhKOG6p0zhu5bhu5pSxqBR4bqz4buBTeG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tOG7tjFP4buyVDLhuqcoVDEoKDJUT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4buc4bucxqDhu6Av4buaU1Phu7bGoOG7mlDhu6JS4bue4bui4bqnUFJT4bucIOG7ni3hurMoMjEhLeG7tCgyMSEt4bu2KeG7tCgt4bqnw6Lhuq1PXeG6syHhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buU4buSw7kxLjIhw6JU4bqzKCnhu7Thu5jhu5Yt4buWdijhur0xIeG7liDEkeG6reG7luG7g+G7luG7uDkp4buW4bqnw6Ik4buWQDDhu5YwVzDhu5YxMjFO4buWKDXhu7Thu5bhuqUpMSjhu5bDqsOa4buW4bqlKTEo4buWw6opKjHhu5YiKCnhu5bhuqfDouG6seG7liDDmSnhu5bhuqfDosSRxIMxIeG7lig14bu04buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lFLGoMag4buU4buWKEApISjhuqfDjOG7lOG7mlLGoFHhu5Thu5Yvw5Xhu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buOKTAh4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lCnhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZSxqDGoOG6s+G7gU3hu5YoQCkhKOG6p0zhu5bhu5xQUeG7muG6s+G7gU3hu5Thu5bhuqXDouG7tMOM4buULy/hu7Thu7YxT+G7slQy4bqnKFQxKCgyVE/DqjEv4bu2QOG6pSLhuqcy4bqzLzFA4bq/4bqlL+G7nOG7nMag4bugL+G7mlNT4bu2xqDhu5pQ4buiUuG7oFDhuqfhu5zhu6Dhu6BRIMagLeG6sygyMSEt4bu0KDIxIS3hu7Yp4bu0KC3huqfDouG6rU9d4bqzIeG7lOG7llQg4bqnw4zhu5Thu5LDuTEuMiHDolThurMoKeG7tOG7mOG7li3hu5Z2KOG6vTEh4buWIMSR4bqt4buW4buD4buW4bu4OSnhu5bhuqfDoiThu5ZAMOG7ljBXMOG7ljEyMU7hu5YoNeG7tOG7luG6pSkxKOG7lsOqw5rhu5bhuqUpMSjhu5bDqikqMeG7liIoKeG7luG6p8Oi4bqx4buWIMOZKeG7luG6p8OixJHEgzEh4buWKDXhu7Thu5Thu5bhur8p4bu24bqnKMOM4buUUsagxqDhu5Thu5YoQCkhKOG6p8OM4buU4bucUFHhu5rhu5Thu5Yvw5Xhu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buOKTAh4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lCnhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZSxqDGoOG6s+G7gU3hu5YoQCkhKOG6p0zhu5bhu5zGoFBS4bqz4buBTeG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tOG7tjFP4buyVDLhuqcoVDEoKDJUT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4buc4bucxqDhu6Av4buaU1Phu7bGoOG7mlDhu6JTxqBQ4bqn4buaUcag4buaIMagLeG6sygyMSEt4bu0KDIxIS3hu7Yp4bu0KC3huqfDouG6rU9d4bqzIeG7lOG7llQg4bqnw4zhu5Thu5LDuTEuMiHDolThurMoKeG7tOG7mOG7li3hu5Z2KOG6vTEh4buWIMSR4bqt4buW4buD4buW4bu4OSnhu5bhuqfDoiThu5ZAMOG7ljBXMOG7ljEyMU7hu5YoNeG7tOG7luG6pSkxKOG7lsOqw5rhu5bhuqUpMSjhu5bDqikqMeG7liIoKeG7luG6p8Oi4bqx4buWIMOZKeG7luG6p8OixJHEgzEh4buWKDXhu7Thu5Thu5bhur8p4bu24bqnKMOM4buUUsagxqDhu5Thu5YoQCkhKOG6p8OM4buU4bucxqBQUuG7lOG7li/DleG7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurNp4bqt4bqnKDLDouG7lMOV4buvVCnhu5bDuuG6reG7hz8x4buOL+G6s8OV

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]