(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù đã mở cửa trở lại, cùng với tâm lý đầu năm người dân thường muốn “lên rừng, xuống biển”, nhưng trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022 lượng khách đến khu du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) rất ít.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk8WpO+G6teG7kFnhurXhu5B9KFg74buQVywqXeG7kHJULOG7kHIwUOG7kMOpw5ldOuG7kMOp4bu44buQ4bqz4bqxIl064buQXTtlXTrhu5BdOlLhur3hu5DDneG7sOG6teG7kOG6u+G6teG7qF1PLzvhu5jDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSDcuG7slBZw5TDk8O14bql4buQw51V4buQW+G6o+G7kFjEkVDhu5DhurPhurHhuqPhu5B9UyxK4buQWOG6pV064buQw6nDoSzhu5DhurPhu6hb4buQfcOq4buQw53hu7DhurXhu5Bdw5pb4buQXTrhuqvDoCzhu5BZ4buoXeG7kOG6szvhuqvDoF064buQW+G6tTVd4buQ4oCcfSNd4buQ4bqxY106SuG7kOG6u+G6tTVdOuG7kFcsKl3igJ1K4buQXTvhuqtdOuG7kOG6s+G6sSJdOuG7kF07ZV064buQXTpS4bq94buQw53hu7DhurXhu5DhurvhurXhu6hd4buQ4burO+G7qFvhu5DDteG7sF3hu5Dhu5Thu5Lhu5Thu5Thu5B94bqr4bqhXTrhu5B7O1FYO+G7kMOdPV3hu5B7O+G6teG7kFnhurXhu5B9KFg74buQVywqXeG7kHJULOG7kHIwUOG7kE3hurM7KOG7kOG6u1Xhu5Dhu6s6Oyzhu5DhurZhXU7hu5DhurHhu6rhurPhu5Au4bqzS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buYxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5rhu5jGoMSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7lOG7kuG7mi/hu5Thu5Lhu5JZ4buc4buU4buY4buYxqDhu5bhu5bhurPhu5bhu5Thu5bhu57hu5h94buSSz7Egzrhu4rhurFH4bui4buW4buew5Thu5BQfeG6s0fDlMWpO+G6teG7kFnhurXhu5B9KFg74buQVywqXeG7kHJULOG7kHIwUOG7kMOpw5ldOuG7kMOp4bu44buQ4bqz4bqxIl064buQXTtlXTrhu5BdOlLhur3hu5DDneG7sOG6teG7kOG6u+G6teG7qF3DlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7mMOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7muG7mMagw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5PDtOG6q+G6oVjhu5DDneG7sOG6teG7kOG6s+G6q+G7kFdSLOG7kFdUXUrhu5Dhuq/hurXhur3hu5BbNOG7kMOpw6Es4buQOyXhu5DhurM7NV064buQWGHhu5DhurfhuqPhu5B94bqr4bq14buQ4bqz4bqxw6Lhu5A7LCVd4buQw51TLErhu5BXVSzhu5BXLCpd4buQw53hu7bEg0rhu5DhurPhurXhur3hu5BdOywjXeG7kF07ZV064buQXTpS4bq94buQw53hu7DhurXhu5DhurvhurXhu6hd4buQ4burO+G7qFvhu5DDteG7sF3hu5B7O+G6teG7kFnhurXhu5B9KFg74buQVywqXeG7kHJSLOG7kHIwUOG7kMOpVl3hu5BYMF3hu5DigJxdOuG6reG7kMOdNF064oCdS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buYxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5rhu5jhu5bEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5Thu5Lhu5ov4buU4buS4buSWeG7nOG7lOG7mOG7mOG7muG7ksag4bqz4buixqDhu5zhu5jhu5x94buSSz7Egzrhu4rhurFH4bug4bug4bugw5Thu5BQfeG6s0fDlMWpO+G6teG7kFnhurXhu5B9KFg74buQVywqXeG7kHJULOG7kHIwUOG7kMOpw5ldOuG7kMOp4bu44buQ4bqz4bqxIl064buQXTtlXTrhu5BdOlLhur3hu5DDneG7sOG6teG7kOG6u+G6teG7qF3DlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7mMOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7muG7mOG7lsOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlMOT4burOlLhur3hu5Bb4bqlXTrhu5Dhu5rhu5DhurM94bqz4buQfeG6q+G6oV064buQeztRWDvhu5DhurM7UFvhu5Dhuq/hurVQXUrhu5BZ4bq14buQfShYO+G7kHs74bq14buQw6lkWOG7kFdVLOG7kFcsKl3hu5ByVCzhu5ByMFDhu5A6LFRb4buQO8WoXUrhu5B7OzRdOuG7kHs7LuG7kMOpw5ldOuG7kMOp4bu4SuG7kMOdIeG6teG7kDss4bq1SuG7kHs7UVjhu5Dhurci4buQw6nDoSzhu5BdOlLhur3hu5DhurM74bqrw6BdOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7mMSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4bua4buYxqDEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5Thu5Lhu5ov4buU4buS4buSWeG7nOG7lOG7mOG7mOG7nOG7mOG7nuG6s8ag4buW4buS4bug4buafeG7kks+xIM64buK4bqxR+G7mOG7nsOU4buQUH3hurNHw5TFqTvhurXhu5BZ4bq14buQfShYO+G7kFcsKl3hu5ByVCzhu5ByMFDhu5DDqcOZXTrhu5DDqeG7uOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kF07ZV064buQXTpS4bq94buQw53hu7DhurXhu5DhurvhurXhu6hdw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5jDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5rhu5jGoMOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlMOTw7ThuqvDoF064buQ4bq7UeG7kMOpw5ldOuG7kOG6s1BdO+G7kOG6u+G7suG7kFg3S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buYxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5rhu5jhu5bEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5Thu5Lhu5ov4buU4buS4buSWeG7nOG7lOG7mOG7mOG7nMag4bua4bqz4buU4bui4buc4bug4buYfeG7kks+xIM64buK4bqxR8ag4buY4buYw5Thu5BQfeG6s0fDlMWpO+G6teG7kFnhurXhu5B9KFg74buQVywqXeG7kHJULOG7kHIwUOG7kMOpw5ldOuG7kMOp4bu44buQ4bqz4bqxIl064buQXTtlXTrhu5BdOlLhur3hu5DDneG7sOG6teG7kOG6u+G6teG7qF3DlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7mMOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7muG7mOG7lsOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlMOTxrBRWOG7kMOdUVjhu5BbN+G6s+G7kOG6tzXhu5B7O1FYO+G7kFnhurXhu5B9KFg74buQw6k3LOG7kMOpVeG7kOKAnFg74buyWHvhu5AsXeKAneG7kOG6sTYs4buQfSNd4buQ4bq74buy4buQ4bqxUOG7kMOpJEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4bua4buYxqDEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5Thu5Lhu5ov4buU4buS4buSWeG7nOG7lOG7mOG7mOG7ouG7kuG7ouG6s+G7ouG7nMag4buS4buWfeG7kks+xIM64buK4bqxR+G7luG7kuG7lMOU4buQUH3hurNHw5TFqTvhurXhu5BZ4bq14buQfShYO+G7kFcsKl3hu5ByVCzhu5ByMFDhu5DDqcOZXTrhu5DDqeG7uOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kF07ZV064buQXTpS4bq94buQw53hu7DhurXhu5DhurvhurXhu6hdw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5rhu5jGoMOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlMOT4bupN+G6s+G7kOG6tzXhu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kFg74bqnxIPhu5BUXTvhu5B94bqr4bq14buQfVMs4buQezsiVF074buQezvDmVjhu5DhurvhurXhu6hd4buQ4bqj4buQVywqXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7mMSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4bua4buY4buaxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buU4buS4buaL+G7lOG7kuG7klnhu5zhu5Thu5jhu5jhu6Lhu5bGoOG6s+G7muG7lOG7luG7nOG7nH3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5Thu5jhu5LDlOG7kFB94bqzR8OUxak74bq14buQWeG6teG7kH0oWDvhu5BXLCpd4buQclQs4buQcjBQ4buQw6nDmV064buQw6nhu7jhu5DhurPhurEiXTrhu5BdO2VdOuG7kF06UuG6veG7kMOd4buw4bq14buQ4bq74bq14buoXcOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buYw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4bua4buY4buaw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5Phu6s7LCThurXhu5B7O1FYO+G7kOG6t1Nd4buQw6lWXeG7kCxb4buQfSFbS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buYxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5rhu5jGoMSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7lOG7kuG7mi/hu5Thu5Lhu5JZ4buc4buU4buY4buY4bue4buU4buU4bqzxqDhu5jGoOG7muG7nn3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5rhu5jhu5TDlOG7kFB94bqzR8OUxak74bq14buQWeG6teG7kH0oWDvhu5BXLCpd4buQclQs4buQcjBQ4buQw6nDmV064buQw6nhu7jhu5DhurPhurEiXTrhu5BdO2VdOuG7kF06UuG6veG7kMOd4buw4bq14buQ4bq74bq14buoXcOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buYw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4bua4buYxqDDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk+G7qzssJOG6teG7kF07UuG7kDtSXTrhu5DDnVXhu5Bb4bqj4buQWMSRUOG7kF074bqrXTrhu5B94bqr4bqhXTrhu5DhurM7ZFjhu5B7O1FYO+G7kHs7NF064buQXTssJOG6tUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7heG6teG6szsi4bqxw5TDk+G6suG6sOG6tOG7q3Hhu5DGsMahTy/Eg8OT

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]