(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù đã mở cửa trở lại, cùng với tâm lý đầu năm người dân thường muốn “lên rừng, xuống biển”, nhưng trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022 lượng khách đến khu du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) rất ít.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYd3tj4buiPWPhu6IzIiN74buiQH0oNeG7osWp4buofeG7osWpOOG7pOG7ouG7g+G7rDU+4bui4buDP+G7omLhuqk2NT7hu6I1e+G7hzU+4buiNT7FqGfhu6Ik4buyY+G7omZjWTXhu5Ive+G7oOG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8WpJeG7pD3hu5zhu5jhu5vEkeG7oiThu6rhu6I0w6Lhu6Ij4buB4buk4buiYuG6qcOi4buiM8avfeG7jOG7oiPEkTU+4bui4buD4bq3feG7omJZNOG7ojNo4buiJOG7smPhu6I14buwNOG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7omJ74bq74bqzNT7hu6I0Y+G6oTXhu6LigJwzOzXhu6LhuqnDqjU+4buM4buiZmPhuqE1PuG7okB9KDXigJ3hu4zhu6I1e+G6uzU+4buiYuG6qTY1PuG7ojV74buHNT7hu6I1PsWoZ+G7oiThu7Jj4buiZmNZNeG7osO9e1k04bui4bub4buyNeG7olDhu55QUOG7ojPhurvhurU1PuG7ojJ74bumI3vhu6IkLDXhu6Iye2Phu6I9Y+G7ojMiI3vhu6JAfSg14buixanhu6h94buixak44buk4buiw5RieyLhu6Jm4buq4buiw70+e33hu6LhuqrhurE14buQ4bui4bqpw51i4buiW2Lhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu6Dhuqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olPhu6BS4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvL33hu4Phu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvNSXhu4XhuqsvUFDhu55TL1Dhu57hu549VFDhu6Dhu6BSUVFiUVBRw5rhu6Az4bue4buOMeG6pz5P4bqpSlVRw5rhu5zhu6Lhu6QzYkrhu5x3e2Phu6I9Y+G7ojMiI3vhu6JAfSg14buixanhu6h94buixak44buk4bui4buD4busNT7hu6Lhu4M/4buiYuG6qTY1PuG7ojV74buHNT7hu6I1PsWoZ+G7oiThu7Jj4buiZmNZNeG7nOG7ouG7hX09YntK4bucw5rhu57hu6Dhu5zhu6J7JX0+e2JK4bucU+G7oFLhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mOG7neG6u+G6tSPhu6Ik4buyY+G7omLhurvhu6JAxah94buiQOG7qDXhu4zhu6Lhuq1jZ+G7ojTDoOG7ouG7g+G6t33hu6J7IeG7omJ74bqhNT7hu6Ij4bqx4bui4bqrw6Lhu6Iz4bq7Y+G7omLhuqlk4buie30hNeG7oiTGr33hu4zhu6JA4buqfeG7okB9KDXhu6IkJuG6p+G7jOG7omJjZ+G7ojV7fTs14buiNXvhu4c1PuG7ojU+xahn4buiJOG7smPhu6JmY1k14buiw717WTThu6Lhu5vhu7I14buiMntj4buiPWPhu6IzIiN74buiQH0oNeG7osWpxah94buixak44buk4bui4buD4bu4NeG7oiM4NeG7ouKAnDU+w6nhu6Ikw6A1PuKAneG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7oOG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU+G7oFHhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vfeG7g+G7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS81JeG7heG6qy9QUOG7nlMvUOG7nuG7nj1UUOG7oOG7oFPhu55SYlVSVOG7oFQz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSsOZw5nDmeG7nOG7ouG7pDNiSuG7nHd7Y+G7oj1j4buiMyIje+G7okB9KDXhu6LFqeG7qH3hu6LFqTjhu6Thu6Lhu4Phu6w1PuG7ouG7gz/hu6Ji4bqpNjU+4buiNXvhu4c1PuG7ojU+xahn4buiJOG7smPhu6JmY1k14buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7oOG7nOG7onslfT57Ykrhu5xT4bugUeG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYw70+xahn4buiNMSRNT7hu6JT4buiYixi4buiM+G6u+G6tTU+4buiMnvhu6Yje+G7omJ74bukNOG7ouG6rWPhu6Q14buM4buiPWPhu6IzIiN74buiMntj4bui4buD4bq/I+G7okDhu6p94buiQH0oNeG7osWp4buofeG7osWpOOG7pOG7oj594buoNOG7ontXNeG7jOG7ojJ7w6A1PuG7ojJ7W+G7ouG7g+G7rDU+4bui4buDP+G7jOG7oiRdY+G7ont9Y+G7jOG7ojJ74bumI+G7ouG6qzbhu6Lhu4Phurd94buiNT7FqGfhu6Jie+G6u+G6szU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bug4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JT4bugUuG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy994buD4buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1LzUl4buF4bqrL1BQ4bueUy9Q4bue4buePVRQ4bug4bugVOG7oMOaYlJR4buew5lTM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUrhu6DDmuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nHd7Y+G7oj1j4buiMyIje+G7okB9KDXhu6LFqeG7qH3hu6LFqTjhu6Thu6Lhu4Phu6w1PuG7ouG7gz/hu6Ji4bqpNjU+4buiNXvhu4c1PuG7ojU+xahn4buiJOG7smPhu6JmY1k14buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7oOG7nOG7onslfT57Ykrhu5xT4bugUuG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buY4bud4bq74bqzNT7hu6Jm4bum4bui4buD4busNT7hu6Ji4bukNXvhu6JmJeG7oiPDo+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7oOG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU+G7oFHhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vfeG7g+G7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS81JeG7heG6qy9QUOG7nlMvUOG7nuG7nj1UUOG7oOG7oFRSU2JQVVTDmeG7oDPhu57hu44x4bqnPk/huqlKUuG7oOG7oOG7nOG7ouG7pDNiSuG7nHd7Y+G7oj1j4buiMyIje+G7okB9KDXhu6LFqeG7qH3hu6LFqTjhu6Thu6Lhu4Phu6w1PuG7ouG7gz/hu6Ji4bqpNjU+4buiNXvhu4c1PuG7ojU+xahn4buiJOG7smPhu6JmY1k14buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7oOG7nOG7onslfT57Ykrhu5xT4bugUeG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYeOG7piPhu6Ik4bumI+G7ojTDo2Lhu6LhuqvhuqHhu6Iye+G7piN74buiPWPhu6IzIiN74bui4buDw6N94bui4buD4buq4bui4oCcI3slIzLhu6J9NeKAneG7ouG6qeG6o33hu6IzOzXhu6JmJeG7ouG6qeG7pOG7ouG7gy7hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olPhu6BS4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvL33hu4Phu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvNSXhu4XhuqsvUFDhu55TL1Dhu57hu549VFDhu6Dhu6BV4bueVWJVVFLhu55RM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUpR4bueUOG7nOG7ouG7pDNiSuG7nHd7Y+G7oj1j4buiMyIje+G7okB9KDXhu6LFqeG7qH3hu6LFqTjhu6Thu6Lhu4Phu6w1PuG7ouG7gz/hu6Ji4bqpNjU+4buiNXvhu4c1PuG7ojU+xahn4buiJOG7smPhu6JmY1k14buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xT4bugUuG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYecOjYuG7ouG6q+G6oeG7oj594buk4buiJF01e+G7oiN7ZeG6p+G7ouG7qDV74buiM+G6u2Phu6Izxq994buiMns24buoNXvhu6Iye+G7rCPhu6JmY1k14buiw6Lhu6JAfSg14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bug4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JT4bugU+G6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy994buD4buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1LzUl4buF4bqrL1BQ4bueUy9Q4bue4buePVRQ4bug4bugVVFSYlNQUVRUM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUpQ4bug4bue4buc4bui4bukM2JK4bucd3tj4buiPWPhu6IzIiN74buiQH0oNeG7osWp4buofeG7osWpOOG7pOG7ouG7g+G7rDU+4bui4buDP+G7omLhuqk2NT7hu6I1e+G7hzU+4buiNT7FqGfhu6Ik4buyY+G7omZjWTXhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bug4buc4buieyV9PntiSuG7nFPhu6BT4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5jDvXt9LmPhu6Iye+G7piN74bui4bqrxq814bui4buD4bu4NeG7on004buiM1004buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bug4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JT4bugUuG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy994buD4buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1LzUl4buF4bqrL1BQ4bueUy9Q4bue4buePVRQ4bug4bugw5pQUGJS4bugUlPDmjPhu57hu44x4bqnPk/huqlKU+G7oFDhu5zhu6Lhu6QzYkrhu5x3e2Phu6I9Y+G7ojMiI3vhu6JAfSg14buixanhu6h94buixak44buk4bui4buD4busNT7hu6Lhu4M/4buiYuG6qTY1PuG7ojV74buHNT7hu6I1PsWoZ+G7oiThu7Jj4buiZmNZNeG7nOG7ouG7hX09YntK4bucw5rhu57hu6Dhu5zhu6J7JX0+e2JK4bucU+G7oFLhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mMO9e30uY+G7ojV7xajhu6J7xag1PuG7oiThu6rhu6I0w6Lhu6Ij4buB4buk4buiNXvhurs1PuG7ojPhurvhurU1PuG7omJ74bq/I+G7ojJ74bumI3vhu6Iye8OgNT7hu6I1e30uY+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu4ljYns24bqp4buc4buYQuG6qEPDveG7p+G7onhy4buSL+G6p+G7mA==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]