(vhds.baothanhhoa.vn) - Là người năng động, tiên phong, dám chấp nhận rủi ro để thực hiện niềm đam mê kinh doanh của mình, đến nay mô hình đa ngành nghề của gia đình ông Phạm Văn Phương ở thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) đang là “điểm sáng” kinh tế toàn huyện.
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p3LhuqLDgOG6oOG7neG7l0PDoeG6peG6sVPhu5vhur3huqDhuqfhuqjFqcO6xqHhuqfhuqjhurJ4w7rhuqd0w7XDuuG6p2zhurDhurvhuqdtw7nhurvDuuG7m+G6p8O64bubw63DuuG6p+G6oMOB4buN4bqvL+G7m+G6qeG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhu5pv4bq7beG6peG6sVTDquG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p8O64buDw7rGoeG6p27hu6/Dusahw6DhuqfhuqDhu53DtcO64bqn4bu54bubw7nDusahw6Dhuqdt4bq9deG6p2zhu5vDrOG7ueG6p8O64bub4buJw7rhuqfDgeG6sOG7neG6p8OBw7nhuqdu4buZ4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnw7rhu53hu5F14bqnbuG6u3Xhuqd1w7Xhuqdz4budw7rhu5vhuqdtw7nhurvDuuG7m+G6p2zhurDhurvhuqd14bufw7rhu5vDoOG6p27DtMO64bqnw7rhurtD4bqndeG7q+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqnbuG6u+G6p8O6xqHDqsO64bub4bqnw7rGoeG7m+G7keG6p2zhurDhurvhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6p+G7q8O6xqHhuqfhu7jhu5vhur914bqnPuG7g8O64bqn4bu44bub4bqyeMO6xqHhuqfhu7XhuqfhuqDhu5vhu6HhuqfhuqDDgcOsw7rhuqcjw4LDusah4bqnJOG7m+G7q8O6xqHhuqfDo07hu6vDusah4bqnPXjDusSD4bqnbuG6u8O6xqHhuqd0w6rhuqfigJxu4bud4buZdeG6p8OA4bq9w7rGoeKAneG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqn4bqgw7nDqsO64bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdkYuG6qeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q+G6rWUv4bqr4bqtZW1i4bqpYmTEkeG6qWThuqBi4bq5YuG6ueG6qXThuq3huqFy4bu5xqE5w4E0ZeG6ueG6q+G6peG6p+G6u3ThuqA04bqlU+G7m+G6veG6oOG6p+G6qMWpw7rGoeG6p+G6qOG6snjDuuG6p3TDtcO64bqnbOG6sOG6u+G6p23DueG6u8O64bub4bqnw7rhu5vDrcO64bqn4bqgw4Hhu43huqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6pcOp4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWRi4bqp4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurHhu6rDusah4bqn4bu44bub4bqyeMO6xqHhuqdu4bq7w7rGoeG6p2zhu5vhu4N14bqnw4Dhu6Vs4bqnc+G7m+G6ouG6p+G6qOG6ssO9w7rhuqd1auG6ouG6p2zhurDhurvhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFM4burw7rGoeG6p+G6oEPhuqckw5rhu5rhu5rhuqck4budw7TDuuG6p+G7uOG7m+G6snjDusah4bqnw5rhurt14bqnbcO54bqn4burw7rGoeG6p3TDqnXhuqds4bub4bqw4bqn4bubw7nhur/huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p+G6oMOBw7nDusah4bqndHHDuuG7m+G6p+G6qOG6pGzhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu5tw4bqnbOG7peG6p23DueG6u8O64bub4bqn4bqg4bub4bqi4bqnw4HDrOG6oOG6p2zhurvDueG6p3XDquG6p2zhu6fDuuG6p8ah4bul4bu54bqn4bu54bub4buLw7rhuqfGoeG7neG7geG7neG6p0HhuqJDw7ThuqDhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqndMOqdeG6p2zhu5vDueG6p8ah4buLw7rhuqfhuqnhuq3huq3huqd04bq7w7nhuqdu4buvw7rGoeG6p+G6qHnhu53huqd14bq0bOG6p3ThurJ4w7rGoeG6p+G6oMOC4bqnw6kt4bqp4bqt4bqn4bqgw4Hhu53hu5PhuqLhuqdu4butw7rGoS/Dusah4bqyw73hu50v4bqg4bub4bq9w7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurE+4buxw7rhuqd0w6rhuqfDusah4bqyw73hu53huqdz4bujw7rhuqfhuqDhu53DtMO6xqHhuqdtw7nhurvDuuG7m+G6p8O64bubw63DuuG6p+G7uOG7m+G6v3Xhuqc+4buDw7rhuqfhu7jhu5vhurJ4w7rGoeG6p8OBw6zhuqDhuqfhu6PhuqDhuqfDuuG7peG7neG6p27DtMO64bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfhuqDhu5vhuqLDoOG6p3Thu7Phu53huqfDuuG7m+G6ouG7icO64bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDgOG7gcO64bqnQuG6osOs4bqgw6Dhuqdz4budw7rhu5vhuqdtw7nhurvDuuG7m+G6p2zhurDhurvhuqds4burw7rGoeG6p+G6oEPhuqd14bufw7rhu5vhuqHhuqfDmuG7m+G6ssO6xqHhuqfDusO04bqi4bqnw7rhu5vhu5/DuuG6p3Xhu6/huqDhuqds4bq9bOG7m+G6p+G6oHbDusah4bqn4bqg4bub4buZw6Dhuqdz4bub4bq9bOG7m+G6p0HhuqLhurvDuuG6p+G6qOG7keG6p0HhuqLhur3huqfhuqDDgeG7n8O64bub4bqn4bubw7nhur/huqDhuqds4bqw4bq74bqnTOG7q8O6xqHhuqfhuqBD4bqn4bqgw4Lhuqdz4bub4bud4bqnc+G7m+G7teG7neG6p8O6xqHhu5vhu53hu5Phu7nhuqduw7TDuuG6p8O64bq7Q8Og4bqn4bq74bud4bqnbOG6tsO6xqHhuqds4bul4bqn4bqg4bub4buZ4bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p+G6oOG7m8OsQ+G6p23hurJ54bud4bqnw4DhuqThuqdu4bud4buR4bqi4bqn4bubw6rDuuG7m+G6p2zhurDhurvhuqfhu6vDusahw6DhuqdM4burw7rGoeG6p+G6oEPhuqdu4bq7w7rGoeG6p8O6xqHDqkPhuqdsw6rDusah4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6oeG6p0tmw7rGoeG6p2zhu5vhurTDusah4bqndMOq4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnw7rhu4N14bqnxqHhu4vDuuG6p27DrUPDoOG6p0zhu6vDusah4bqn4bqgQ+G6p27hu4fhuqfhuqjDquG6p27hurvDusah4bqnbuG7i+G6ouG6p+G6oOG6suG6p+G6qMOqw7nhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p3Rxw7rhu5vhuqfhuqjhuqRsw6Dhuqfhuqh54bud4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqdt4bqk4bqn4bq9w7rhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqdu4buLQ+G6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqfhuqjFqcO6xqHhuqfhuqjDquG6p3Phu5vhu4HhuqfhuqDhu5vhu53huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4buqw7rGoeG6p+G7uOG7m+G6snjDusah4bqnbOG7m+G7neG6u+G6p8OA4buNYeG6p07hu5nhuqds4bul4bqnbuG6suG7s2zhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnbOG7q8O6xqHhuqfDuuG7m+G6suG6p+G7m+G7q3XhuqfDuuG6u0PDoOG6p+G6oOG7q+G7neG6p27hu4fhuqfhuqDDgeG7geG7neG6p0HhuqLhurvhuqd14buv4bqg4bqnQeG6ouG6veG6p+G6oMOB4bufw7rhu5vhuqds4bub4buDdeG6p2zhu5tw4bqn4bubxals4bqn4bubxrDhu53huqHhuqck4bur4bud4bqn4bubxals4bqna8Os4bqg4bqnc8SQ4bqn4bq74budw6Dhuqdrw6zhuqDhuqdzxJDhuqdu4bud4buR4bqi4bqnxqHhu5/DoOG6p23EguG6p3R5w7rhuqfhu5vhurtD4bqnw7rhu5vGsMOg4bqnbuG7keG6ouG6p+G7m8WpbOG6p+G7m8O04bqg4bqh4bqnU+G7m+G7neG6p27hu4fhuqfhuqDhu6Ns4bub4bqndOG6tkPhuqdu4bqy4buzbOG6p3Phu53DuuG7m+G6p8O6xqHhu5vhu53hu5N14bqnbMSCw7rGoeG6p+G6qHnhu53huqfhuqjhu53hu5Ns4bqn4bqo4bq7Q+G6p+G6qOG7scO64bqn4bqgw4Lhuqdr4bq/w7rhuqdrw6jDoOG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p+G6oOG7m8Otw7rDoOG6p8O6xqHDrcO64bqn4bubw6rDusahw6DhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6p+G6oOG7q+G7neG6p27hu4fhuqd14bu14bqnbHjhuqfDgOG7teG6p8OA4buBw7rhuqdC4bqiw6zhuqDDoOG6p3Phu53DuuG7m+G6p23DueG6u8O64bub4bqnw7rhu5vGsOG6oeG6pz554bud4bqn4bqgw4Hhu53DtOG6oOG6p3RE4bqnc+G7ncO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfigJzhuqJD4bqn4bqg4bujw7rDoOG6p2zhu5vDrOG6oOG6p3ThurLhu7PDusahw6DhuqfGoeG7neG6veG6p2zhu4Hhuqfhu7nhu5vEguG6p+G7m+G7s+G7ueG6p+KAneG6p8O6w7XDuuG6p2zhur1s4bqnw4Dhu4HDuuG6p+G7ueG7m8SpdeG6p2zhurDhurvhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6p3ThuqLhu6vDuuG6p27hurLhu7Ns4bqndOG7p8O6xqHhuqdz4bub4bq9bOG7m+G6p+G7m8Oqw7rGoeG6oeG6pyTDguG6p27hu6XDoOG6p+G6oOG7q+G7neG6p2vDqsO64bqn4bqoeeG7neG6p+G6qOG7s+G6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqd04buJ4bu54bqnTOG7q8O6xqHhuqfhuqBD4bqnJMOa4bua4bua4bqnJOG7ncO0w7rhuqfhu7jhu5vhurJ4w7rGoeG6p8Oa4bq7deG6p3Phu53DuuG7m+G6p23DueG6u8O64bub4bqn4bqo4buJ4bqg4bqndOG7neG7k+G6ouG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGocOg4bqnbsOs4bqi4bqn4bqg4bub4buL4bqi4bqn4bqg4bub4bud4bqnbOG7q8O6xqHhuqds4bq9bOG6p2zhu6vDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeKApuG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFO4buZ4bqndeG7teG6p8OB4buvw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7oeG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqn4bqg4budw7XhuqLhuqfhuqDhu5vhuq7DoOG6p+G7q8O6xqHhuqdu4buH4bqndOG7g8O64bqndOG7r8O64bqnbsO0w7rhuqds4bq9bOG6p2x44bqnw4Dhu7Xhuqds4bub4bqiQ8O1w7rhuqfhuqjhu5Hhuqd0ccO64bub4bqn4bqo4bqkbOG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p8ah4budeeG7neG6p+G6oOG7m+G7neG7k+G6ouG6p3Vq4bqi4bqndeG7h+G6p+G6qMOq4bqnbOG7m8Os4bqg4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqfDgOG7gcO64bqn4bu54bubxKl1w6DhuqfDuuG7m8O94bqnbuG7peG6p0zhu6vDusah4bqn4bqgQ+G6p23hu4vDuuG6p23hu4vDuuG6p2zhu6Xhuqd04bqy4buzw7rGoeG6p3Phu5vhur1s4bub4bqn4bubw6rDusah4bqndsO64bqnbuG7ocO64bubw6Dhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnw7rhu5vhurLhuqfhu5vhu6t14bqnw7rhurtD4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdkYuG6qeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q+G6rWUv4bqr4bqtZW1i4bqpYmTDqWLhuqvhuqDEkeG6qWVl4bq5dOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTRi4bqrZOG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlU+G7m+G6veG6oOG6p+G6qMWpw7rGoeG6p+G6qOG6snjDuuG6p3TDtcO64bqnbOG6sOG6u+G6p23DueG6u8O64bub4bqnw7rhu5vDrcO64bqn4bqgw4Hhu43huqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6pcOp4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWRi4bqp4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurHDmsahw7nDquG7neG6p3TDquG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p27hurt14bqndcO14bqnc+G7ncO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfhu6vDusah4bqn4bu44bub4bqyeMO6xqHhuqds4bq2w7rGoeG6p8OA4bu14bqn4bub4bqs4bqi4bqn4bqo4bqyw73DuuG6p+G7m8O54bq74bqndOG6u8O64bqn4bqoeeG7neG6p3Phu5vhur3huqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p3TDueG6v+G7neG6p+G7m8O54bq74bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sVPhu5vhu6vDusah4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqndMOqdeG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqnxqHhu53GsOG7ncOg4bqn4burw7rGoeG6p+G7uOG7m+G6snjDusah4bqnbOG7p8O64bqn4bqg4bujbOG7m+G6p2zhuqRs4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p27hu7fhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfhu5vDucOqw7rhuqds4buBw7rhu5vhuqdz4bub4bul4bqnc+G7m+G7g8O64bqn4bqo4bqyeMO64bqndMO1w7rhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2zhuqLhu69s4bqnw4Dhu7HDusah4bqh4bqnS+G7gcO64bqn4bqg4bubw63DuuG6p+G7q8O6xqHhuqds4bunw7rhuqfhuqDhu6Ns4bub4bqnbOG6pGzhuqfhuqDhu5vhurt14bqnxqHhu53hurvhuqdu4bulw7rGoeG6p8ah4bul4bu54bqndMOqdeG6p2zhur1s4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDDgeG7n8O64bub4bqn4bu54bubw4Ns4bqndOG7s+G7neG6p+G7teG6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6oeG6p+G7msOqw7rGoeG6p8O64buDdcOg4bqn4bqow6rDueG6p23hu6Hhu7nhuqd04buVw6DhuqfhuqDDtOG6oOG6p+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqdC4bqiQ8O1w7rhuqfhu7nhu5vhu7Hhu53huqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqh54bud4bqnbOG6vWzhuqdsw6zhu7nDoOG6p8O6xqHDqsO64bub4bqn4bu14bqnbuG7oeG6u+G6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqn4bqgw4HhurvDueG6p0HhuqLDquG6p2zhu5vDueG6p2zhur1s4bqn4bub4buv4bqnw7rGoeG7m8Oow7nDoOG6p2zhu4nDuuG6p8O6xqHhu5vDqMO5w6Dhuqfhu5vhu6/huqds4bul4bqn4bubw7nDqsO64bqnbOG7gcO64bub4bqnc+G7m+G7peG6p3Phu5vhu4PDuuG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hu6Hhurvhuqdrw6rDuuG6oeG6p+G7muG6suG7tcO6xqHhuqfhurTDusah4bqndMO94bud4bqnc8O14bqi4bqnxqHFqeG7neG6p2zhurDhurvhuqc6Q+G6p2vhurvDuuG6p1Vn4bqg4bqn4bqgw4Hhu4nDuuG6pyR24bqnQeG6ouG7sWzhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqdO4burw7rGoeG6pz14w7rDoOG6p0zhu6vDusah4bqn4bqgQ+G6p+G7q8O6xqHhuqdu4buH4bqn4bqww7rGoeG6p+G7m+G7r+G6p+G6qMOqw7nhuqdB4bqi4bq44bqn4bu54bub4bunw7rGocOg4bqnbOG7m+G7scO6xqHhuqdt4buhbOG7m+G6p0zDmT7hu5xNLeG6qeG6ueG6p8OA4bux4bqn4bqg4bud4buRw7rhuqfhuqvhuq3huqfhuqDDgeG7neG7k+G6ouG6p27hu63Dusah4oCm4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdkYuG6qeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q+G6rWUv4bqr4bqtZW1i4bqpYmRlY+G6reG6oOG6qWTEkcOp4bqtdOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTThuqvEkWThuqXhuqfhurt04bqgNOG6pVPhu5vhur3huqDhuqfhuqjFqcO6xqHhuqfhuqjhurJ4w7rhuqd0w7XDuuG6p2zhurDhurvhuqdtw7nhurvDuuG7m+G6p8O64bubw63DuuG6p+G6oMOB4buN4bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXDqeG6reG6reG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqVkYuG6qeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxPnnhu53huqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdzw7ThuqDhuqdB4bqi4buB4bqnbuG7h+G6p27hur/huqDhuqdu4bqy4buzbOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oMOg4bqnc+G7ncO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfhuqjDquG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p27hu6XDusah4bqnxqHhu6Xhu7nhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p+G6u8O64bqnw4Dhu53DuuG7m+G6p0Lhu4fhuqfhu5vhu6/hu53huqdM4burw7rGoeG6p+G6oEPhuqckw5rhu5rhu5rhuqck4budw7TDuuG6p+G7uOG7m+G6snjDusah4bqnw5rhurt14bqn4bqow6rhuqds4bq94bqnw7rhu5vDrcO64bqn4burw7rGoeG6p+G7uOG7m+G6v3Xhuqc+4buDw7rhuqfhu7jhu5vhurJ4w7rGoeG6p27hu4fhuqfDuuG7m+G7icO64bqnbuG6suG7s2zhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p8ah4budw6xD4bqnc+G7m2/DusOg4bqna2bDusah4bqnc+G7m2/DuuG6p2zhurDhurvhuqfhu5vhuqJD4buTw7rDoOG6p+G6oHDDuuG7m+G6p8O64bub4bqy4bqndMOq4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfDusah4bub4bud4buT4bu54bqnbOG7peG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqDhu6Ns4bub4bqnQuG6osOs4bqg4bqnw4Dhu4Vs4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhu7nhu5vDucO6xqHhuqfhuqDDgcOqw7nhuqfhuqDhu5vhu53huqdu4bqi4bq74bqnQ8O14bqi4bqnw7rhurJ5bOG6p8ah4bud4bq74bud4bqnbsO54bq/w7rhuqfhuqvhuq3huqlkLeG6q+G6reG6q+G6rcOh4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqds4bul4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p+G6oOG7o2zhu5vhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p8ah4bud4buBdeG6p8O6xqHhu5vDqMO54bqnw7rhu5vhurvDuuG7m+G6p+G6qMOq4bqna+G7kcO64bqn4bqo4bqsw7rGoeG6p8ah4bud4bq74bud4bqnbsO54bq/w7rhuqfhuqvhuq3huqnEkS3huqvhuq3huqvhuq3huqfhuqjDquG6p+G7ueG7m8O5w7rGoeG6p+G6oMOBw6rDueG6p+G6oOG7m+G7neG6p27huqLhurvhuqfigJwk4bub4bq7w7rhu5vhuqfhu5rhu6Xhurvhuqds4bub4bqiw7rGoeG6p+G6oOG6u0Phuqfhuqjhu5/huqfDusah4bqyw73hu53huqfDusah4bubw6jDueG6py3huqdz4bub4burw7rGoeG6p27hu5nhuqfhurvhu53huqdr4buh4bqna8aw4bqndOG6v+G7neG6p+G7ueG7m+G7o+G6u+G6p8OA4bq74bqi4oCd4bqnxqHhu53hurvhu53huqduw7nhur/DuuG6p+G6q+G6reG6qcOpLeG6q+G6reG6q+G6reG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54bq64bqi4bqg4bubw7nDgeG6peG6scOaxqHhuqJD4buVw7rhuqdO4bq/4bqg4bqvL+G7ueG6sQ==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]