(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc không ai không biết đến anh Bùi Văn Quân (SN 1981). Anh Quân không chỉ là trưởng thôn gương mẫu mà còn tiên phong trong phát triển kinh tế giỏi của địa phương. Thông qua mô hình trồng cây ăn quả kết hợp nuôi cá lồng, cá bè, mỗi năm gia đình anh Quân thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi.
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhuq49JCPDmcOaxqDhurDhuq5L4bqwaOG7muG7nOG6piQjLOG7tMOaxqDhuqYk4bua4buqw5rhuqZUw4pV4bqmU+G7nMOa4bua4bqmJMOU4bqmxqDhu5zGr+G7nOG6ri9L4bqw4bquLz0kI8OZw5rGoOG6sOG6ri/hu5rhuqjhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uMOqT+G6uk3huqThurDhuqXDlMOa4bqmJOG7muG7qsOa4bqm4bud4buaxajhuqbhu5Xhu5oqw4DhuqZ94buG4bqmaOG7nMOVw5rhuqbhu53hu5rFqMOA4bqm4buaJVvhu5LDmuG6psOsxqDFqEzhuqZpR0zhuqZT4bua4buqw5rGoOG6puG6uuG7nOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmS+G7nMOUJOG6pk7DlMOa4bqm4bq6w5rhu5rhuqbhurMm4buc4bqm4bun4buCw5rhuqbhu5clw43DmuG6psOD4bubw6zhuqbhuqjhurjDieG6qMSC4bqg4bqmMsOa4bua4bqm4buXJcONw5rhuqZT4bua4buqw5rGoOG6pkzhu5pQ4bqmVMOK4bqmJCMs4bu0w5rGoOG6piThu5rhu6rDmuG6psagLFjDmsag4bqmVUol4bqmVcOK4bqmTOG7psOa4bqmJOG7nMOVw5rhuqbhu7jhu5rDmcOaxqDhuqYkI8OZw5rGoOG6puG7uOG7muG6vCThuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmU+G7nMOa4bua4bqmJMOU4bqmxqDhu5zGr+G7nOG6pkw64bq64bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6oOG6puG7neG7muG7qsOaxqDhuqZAJeG6uuG6plXhu6rhuqbhu5rhu57DmuG7muG6piQj4busw5rGoOG6pkzDjVvhuqbhu4LDmuG6pkAl4buA4bqmU8OUJOG6puG7muG7suG7uOG6psOaJeG7quG7nOG6pkzhurzhuqZU4busw5rGoMOA4bqmTOG6vOG6pkvDqMOA4bqmVVfhu5zhuqbDmuG7glXhuqbGoOG7nOG6uuG6pk7hu57DmuG7muG6puG6usOa4bua4bqm4buXJcONw5rhuqYk4buaJeG6pj7hu5Dhuqbhu5rDisOaxqDhuqYkI+G7glXhuqYkI+G7nOG7kiXhuqZO4busw5rGoOG6piThu5zhu5DDmuG6plThu4bhu5zhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bquPSQjw5nDmsag4bqw4bquS+G6sOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqkTSThu5olVUvhuqbhu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkRCQuG7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6qkLhuqhFL+G6quG6rOG6qk1E4bqs4bq44bqsRELEkCRF4bqoROG6rMOJVOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN5RUPhuqzhuqThuqbhurpUJHnhuqRo4bua4buc4bqmJCMs4bu0w5rGoOG6piThu5rhu6rDmuG6plTDilXhuqZT4bucw5rhu5rhuqYkw5ThuqbGoOG7nMav4buc4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMOJ4bqs4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqREQkLhuqThuqYv4bqw4bquL0vhurDhuq4vPSQjw5nDmsag4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurAyw5rhu5rhuqbhurMm4buc4bqm4bun4buCw5rhuqbhu5clw43DmuG6pkvDlcOa4bqmVeG7quG6puG7muG7nsOa4bua4bqmJCPhu6zDmsag4bqmVeG7oiThuqbhu53hu5rhurzhu5zhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6zhu4JV4bqm4bqq4bqs4bqoRcOA4bqmPlnhu5zhuqY94buw4bqmJOG7nOG7kMOa4bqmxqDhu4rDmuG6puG6qEThuqzhuqYkI+G7nOG7kiXhuqZO4busw5rGoMOA4bqm4bq6w5rhu5rhuqbhu5clw43DmuG6piThu55V4bqm4bua4buc4buYJcOA4bqmS+G7hCThuqYk4bq6W+G6pj7DisOZ4bqm4oCcU+G7muG7tOG7nOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jigJ3huqZLRsOaxqDhuqY+4buc4buSTOG6plUl4bq64bqmQkThuqzhuqbGoOG7sEzhuqZM4bq6VeG6puG7p+G7nMOa4bua4bqmPuG7kOG6piQj4busw5rGoOG6oOG6puG7m+G6uiXhuqZV4buuJOG6piThu5rDneG7nOG6psag4buc4bq6w5rDgOG6pkzhurpV4bqm4bua4buy4bu44bqmTsOMJOG6pkvDk8Oa4bqmI+G7lMOA4bqmPeG7nMOa4bua4bqmJCMs4bu0w5rGoOG6puG7uOG7muG6vCThuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmJOG7sCThuqDhuqbDrOG7glXhuqbhuqrhuqzhuqrhuqzDgOG6pj4o4bq64bqmTOG6ulXhuqZO4buG4bqmS+G7hCThuqZO4buKJeG6pkzhu5rDmeG6piThu5ol4bqm4buaw5nhur5M4bua4bqmVC7hurrhuqZO4buKJeG6pj5Z4buc4bqmPeG7gMOa4bqmVCzhu7LDmsag4bqmROG6piTDjMOaw4DhuqbGoOG7nOG6vOG6pkvhurzDmuG6puG6quG6rOG6psOaxqDhu5rhu57DmuG6pk7hu6zDmsagL1PGoMOA4bqm4bq6w5rhu5rhuqYk4buaJeG6pj7hu5DhuqZT4buaw5nhu4DDmsag4bqm4bqo4bqs4bqs4bqmJCPhu5zhu5Il4bqmTuG7rMOaxqDhuqDhuqbhu50jIeG6puG7msOUJOG6pkzhu5rhu5zhuqbhu7jhu5rhu6LhuqYk4buaJcOV4bqmw5rhu5rDjcOa4bqmTOG7qsOaxqDhuqbhu5rhurzhu5zDgOG6piThu5zhu5DDmuG6puG7uOG7msONw5rhuqZL4bukw5rhuqZM4bua4buCVeG6pj3hu6RMw4DhuqbGoOG7nOG6uuG6pk7hu57DmuG7muG6puG6usOa4bua4bqmTOG7psOa4bqmVOG6vuG7nOG6pkXhuqzhuqYkI+G7nOG7kiXhuqZO4busw5rGoOG6piThu5zhu5DDmuG6plThu4bhu5zhuqDhuqbDrOG7glXhuqYk4buaLuG6puG7muG6uuG7nMOA4bqmPeG7gMOa4bqmVCzhu7LDmsag4bqmTOG6ulXhuqYk4buCw5rGoOG6plTDlcOa4bqm4bqo4bqo4bqmJMOMw5rDgOG6puG6usOa4bua4bqm4buXJcONw5rhuqYk4buaJeG6plTDneG7nOG6psag4buKw5rhuqbhuqrhuqzhuqzhuqYkI+G7nOG7kiXhuqZO4busw5rGoOKApuG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhurXhu6ThuqZOLOG7skzhuqY94buw4bqmPuG7sMOa4bqmJOG7okzhu5rhuqZUO1vhuqYkIeG6psOa4buaPMOaxqDhuqY+KOG6uuG6pkzhurpV4bqmTuG7iiXDgOG6puG6usOa4bua4bqm4buXJcONw5rhuqYk4bucw5Thu7jhuqYkP0zhuqZM4buA4buc4bqmJOG6vsOZ4bqmTsOMJMOA4bqmVSXhurrhuqYk4buaw5VV4bqm4bqoROG6rOG6psag4buwTOG6plbhu5zhuqYkLuG6pkAlXcOA4bqmROG6rOG6psag4buwTOG6plXhu6Ik4bqm4bud4bua4bq84bucw4DhuqZD4bqs4bqmxqDhu7BM4bqmSyzhu7Thu5zhuqZN4bq64bqmfeG6usOa4bua4bqmPuG7kOG6piQj4busw5rGoOG6pn1Pw5rhuqZM4bq6w5rhu5rhuqDhuqbDrOG7msOd4bqm4bq84bu44bqmTT/Dmsag4bqmTirDmsag4bqmU+G7msOZ4bq64bqm4buaxahM4bqmUzHhuqYk4buaJeG7iCThuqYkI8OZw5rGoOG6pj7hu5zhu5JM4bqmTOG7muG7glXhuqY94bukTOG6plXDiuG6psOa4buCw5rGoOG6pj0lw4wkw4DhuqY94buAw5rhuqZULOG7ssOaxqDhuqZMw41b4bqm4buCw5rhuqZAJeG7gOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmw5rGoCHDmsag4bqmJOG7gsOaxqDhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqwaOG7muG7qsOaxqDhuqZNIcOaxqDhuqZU4bq+4buc4bqm4bu04bqmPuG7nOG7kkzhuqbhu7jhu5rhurwk4bqmJCPhu5zhu5jDmuG6pkzDjVvhuqbhu4LDmuG6pkAl4buAw4DhuqbhurrDmuG7muG6puG7lyXDjcOa4bqmTuG7huG6piThu4jDmuG6pk0/w5rGoOG6piThu5olw5XhuqYk4bua4buKJeG6plThur7hu5zhuqZN4buc4buSw5rhuqYk4buiTOG7muG6plVHJOG6psOaLFlM4bqmJCHhuqZU4bumw5rGoOG6puG7muG7rOG6pk7hu6Dhurrhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqZO4buKJeG6piQs4bqmJOG7msOVVeG6plXhu6rhuqbhu5rhu57DmuG7muG6psOaJeG7quG7nOG6pkzhurzhuqZU4busw5rGoMOA4bqmTOG6vOG6pkvDqOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmROG6qkPhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqpC4bqoRS/huqrhuqzhuqpNROG6rOG6uOG6rOG6uENFJERFw4nDiUJU4bqs4bqgUuG7uMag4bu5I3lCQuG6rOG6pOG6puG6ulQkeeG6pGjhu5rhu5zhuqYkIyzhu7TDmsag4bqmJOG7muG7qsOa4bqmVMOKVeG6plPhu5zDmuG7muG6piTDlOG6psag4bucxq/hu5zhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkw4nhuqzhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pEThuqpD4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4bud4buaT8OZ4bqm4bq6w5rhu5rhuqbhu5clw43DmsOA4bqmw5rhu4RV4bqmPjzDmsag4bqmUzHhuqYk4buaJeG7iCThuqZM4bua4buCVeG6pj3hu6RM4bqmxqDhu6Thu7jhuqbhu7jhu5rhu4rDmuG6piThu4LDmsag4bqmw5rhu4LDmsag4bqmPSXDjCTDgOG6pj3hu4DDmuG6plQs4buyw5rGoOG6pkzDjVvhuqYkI+G7rMOaxqDhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bq14bua4buc4bq64bqmPeG7jOG6pj7hu5DhuqZMWOG6pk0lW8OVw5rhuqZOw5TDmuG6pj5Z4buc4bqmVeG7quG6puG7muG7nsOa4bua4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqZT4bucw5rhu5rhuqYkw5ThuqZMOuG6uuG6plXhu57DmuG7msOA4bqm4bq6w5rhu5rhuqbhu5clw43DmuG6pkzhu5rDmeG6pkvhu5zDlCRB4bqm4buXJVvDlCThuqZO4bugw5rhu5rhuqZM4buaJVvhu5jDmuG6pk5W4buc4bqm4bqow4BF4bqm4bua4bq64bqmTsOMJOG6plXhu6LhurrhuqY9JVvhuqYk4buaw5nhurzhu5zhuqY94bq6w5rGoOG6piQj4busw5rGoOG6pkzDjVvhuqbhu4LDmuG6pkAl4buA4bqmfSXDjCThuqbhu7jhu5rhurwk4bqmPeG6uiXhuqZM4buaJVvDlMOa4bqmTuG7nOG6piThu5rhu4JVw4Dhuqbhu5rFqEzhuqbhu5rGr+G7nOG6plPhu5zDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5JV4bqmJCHhuqZV4buq4bqm4bua4buew5rhu5rhuqY+LMOdw5rhuqZM4bq6VcOA4bqmTMONW+G6puG7gsOa4bqmQCXhu4Dhuqbhu7Thuqbhu5olW+G7ksOa4bqm4bq14bq6w5nhuqbhu5Xhu5rDmcOaxqDDgOG6piRQw5rhu5rhuqbDquG7puG6uuG6puG6s+G7nsOa4bua4bqmTcOZ4bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6piRW4bqmTOG7mi5M4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7m+G6uiXhuqZM4buaJVvDlMOa4bqmTuG7nOG6puG7msWoTOG6piThu4jhu7jhuqZT4bucw5rhu5rhuqbDmsag4bua4buc4buSVeG6psOMW8OA4bqm4bq6w5rhu5rhuqbhu5clw43DmuG6psOa4bua4buIw5rhuqYk4buaw4xb4bqmJOG7mlbhuqbDmuG7mizhu7bDmsagw4DhuqZT4bua4bui4bqm4bua4buIJeG6puG7tOG6pk7hu6Dhurrhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqYjw4wk4bqm4bu44buaJuG6puG7muG7suG7uOG6pk7hu5jhuqYkI+G7rMOaxqDhuqZMw41b4bqm4buCw5rhuqZAJeG7gOG6oOG6puG6s8OKw5rhuqY+WeG7nOG6pj7hu7LhuqY+4buQ4bqmPuG7nOG7kkzhuqZM4buaJVvhu5jDmuG6pk5W4buc4bqmTMONW+G6piQj4busw5rGoOG6piQh4bqmVeG7ouG6uuG6pj3hurrDmsag4bqmTMONW+G6puG7gsOa4bqmQCXhu4DhuqY94buO4bqmTk9V4bqmVOG6vuG7nOG6puG7muG7nOG7kiXhuqZAJeG7gOG6piThu5ol4bqmw5rhu5rhu4jhu7jhuqZM4bq6w5nhuqbhu5pYw5rhuqY+w4rhuqbDmuG7muG7iMOa4bqmTizhu7JM4bqmPSjhuqZO4busw5rGoOG6piThu5ol4buIw5rDgOG6puG6usOa4bua4bqm4buXJcONw5rhuqZO4buG4bqmJCjhuqbDmsag4bua4bucw5XDmuG6pkwuJeG6puG7msWoTOG6piThu4jhu7jhuqZTMeG6piThu5ol4buIJOG6pkzhu5rhu4JV4bqmJCPhu6zDmsagw4DhuqZUKOG6uuG6pkzhu5rFqMOa4bqmxqDhu5zhu7DDmsag4bqmTMONW+G6puG7uOG7mibhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqwaOG7muG7qsOaxqDhuqbDmsag4bq+4buc4bqmU+G7muG7pMOA4bqmw5rGoOG6vuG7nOG6plPhu5pWw4DhuqbDmsagw4pb4bqmw5rGoMOKW+G6puG7muG6uuG7nOG6pj7hu7LhuqZM4bua4busw5rGoOG6puG6usOa4bua4bqmw5pX4bqmVChM4bqmTsOKw5nhuqZOw4wk4bqmJCPhu6zDmsag4bqmTMONW8OA4bqmJOG7sOG7nOG6pj7hu5DhuqbhurrDmuG7muG6puG7lyXDjcOa4bqmVOG6vuG7nOG6plXhu7Thuqbhu5zDmiRPI8OaTyThuqYj4bq64bqmJOG7nlXhuqbhu5rhu5zhu5gl4bqmUzHhuqYk4buaJeG7iCThuqZM4bua4buCVeG6pj3hu6RMw4DhuqZM4buEJOG6piRQ4bq64bqg4bqg4bqg4bqm4bud4buaT8OZ4bqm4bq6w5rhu5rhuqbhu5clw43DmsOA4bqmTOG6vOG7nOG6plPhu5rhu6ThuqZMOuG6uuG6pj7hu5zhu5JM4bqmJCPhu6zDmsag4bqmTMONW+G6puG7gsOa4bqmQCXhu4DhuqZUw4rhuqbhu7jhu5rhu4Dhu5zhuqbDmuG7hFXhuqZM4bua4buETOG6pk4s4buyTOG6plMx4bqmJOG7miXhu4gk4bqmTOG7muG7glXhuqZL4bukw5rDgOG6pkzhu4Qk4bqmJFDhurrhuqZOKsOaxqDhuqYk4buaw53hu5zhuqZO4buc4buYVeG6pk7hu5jhuqZMw41b4bqmI+G6uuG6puG7msOZ4bq6w4DhuqZTw5Qk4bqmJCPhurzhu5zhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkRCw4nhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqpC4bqoRS/huqrhuqzhuqpNROG6rOG6uOG6rOG6uOG6rOG6uCRFxJBDROG6uFThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeUVC4bq44bqk4bqm4bq6VCR54bqkaOG7muG7nOG6piQjLOG7tMOaxqDhuqYk4bua4buqw5rhuqZUw4pV4bqmU+G7nMOa4bua4bqmJMOU4bqmxqDhu5zGr+G7nOG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkRELDieG6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sDLDmuG7muG6puG7lyXDjcOa4bqmS8OVw5rhuqZV4buq4bqm4bua4buew5rhu5rhuqbDmiXhu6rhu5zhuqZM4bq84bqmVOG7rMOaxqDDgOG6pkzhurzhuqZLw6jhuqYkI8OVw5rhuqZU4bumw5rGoOG6puG7muG7rOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhurXhu6rDmsag4bqmPuG7nOG7kkzhuqbhu7ThuqY+LMOdw5rhuqZMw41b4bqmU+G7muG6vOG6pkvhu4jDmuG6piPhu67DmsOA4bqmPcOZw5rGoOG6puG6usOa4bua4bqm4buXJcONw5rhuqZUJeG7qsOa4bqmTuG7gFXhuqbDmuG7muG7nOG7klXhuqYk4buwJOG6puG7muG6uuG7nOG6pj7hurrhu5zDgOG6pj4h4bq64bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqZT4bucw5rhu5rhuqYkw5TDgOG6pj4h4bq64bqmVMOKVeG6piThu7Ak4bqmTOG7qsOaxqDhuqY+4buc4buSTOG6pkw64bq64bqmVeG7riThuqYkIyzhu7TDmsag4bqmJOG7muG7qsOa4bqg4bqm4oCc4bunWeG7nOG6pkwsWMOaxqDhuqY+4bug4bqmJCMs4bu0w5rGoOG6piThu5rhu6rDmsOA4bqmw5rGoCzDneG7nOG6pkzhu6ThuqYlW+G6piThu6LDmsOA4bqmJOG7quG7nOG6plQl4buqw5rhuqZ94bq8TOG6pk7hu6DDmuG7muG6pkvhu4DDmuG6piThu5rDjcOa4bqm4bu44bua4buA4buc4bqmxqAsWMOaxqDhuqZVSiXDgOG6piThu5zDlcOa4bqm4bu44buaw5nDmsag4bqmJCPDmcOaxqDhuqZVxajhu5zhuqbhu5rDmeG6viThuqZO4buuw5rGoMOA4bqm4bu44buaw5nDmsag4bqmJCPDisOZ4bqmTuG7mOG6piThur7DmeG6pj0o4bqmTsOZw4rDmuG6plPDlCThuqYkI8OZw5rGoOG6pkzhu5rhu5zhuqZL4buuw4DhuqZO4busw5rGoOG6piThu5ol4buIw5rhuqYkI8OZw5rGoOG6psOs4buaw43DmuG6pk3DjcOa4oCd4bqmLeG6puG6usOa4bua4bqm4buXJcONw5rhuqZL4buuTOG6pkvhur5M4bua4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sG3Dmsag4bqm4buXJeG6vEzhu5rhuqbhu6fhu4LDmuG6puG7leG7msOZw5rGoMOA4bqm4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqm4buj4bqzw6zDouG6pn3hu4bhuqZo4bucw5XDmuG6puG7neG7msWo4bqmw5rhu5rhu4jDmuG6pk7hu6DDmuG7mkHhuqYyw5rhu5rhuqbhu5clw43DmuG6plTDiuG6plXhu64k4bqmw5rGoCzDneG7nOG6psOa4buCw5rGoOG6pk7hu67Dmsag4bqmU+G7muG7nOG6pj4h4bq64bqmVMOK4bqmJCMs4bu0w5rGoOG6piThu5rhu6rDmuG6psagLFjDmsag4bqmVUolw4DhuqY+IeG6uuG6plTDiuG6psOaxqAsw53hu5zhuqZUw4pV4bqmU+G7nMOa4bua4bqmJMOU4bqmxqDhu5zGr+G7nOG6oOG6psOs4buaPMOaxqDhuqZV4buq4bqm4bua4buew5rhu5rhuqYkI+G7rMOaxqDhuqZMw41b4bqm4buCw5rhuqZAJeG7gMOA4bqmw5ol4buq4buc4bqmTOG6vOG6plThu6zDmsagw4DhuqZM4bq84bqmS8Oo4bqmw5rhu5os4bqmTDrhurrhuqbhurrDmuG7muG6puG7lyXDjcOa4bqmTuG7huG6pj7DiuG6pk7hurrDmsag4bqmJOG6vsOZ4bqmI+G6uuG6puG7uOG7msOZw5rGoOG6piQjw4rDmeG6piThu5rhu5zhuqZOJeG6uuG6piThur7hu5zhuqZM4bq8TOG6piThu5rhu6rDmsOA4bqmJCHhuqZO4buk4bqmxqDhu6Thu7jhuqbhu7jhu5rhu4rDmuG6pj7DisOZ4bqmTOG7miVb4buYw5rhuqZOVuG7nOG6pkxY4bqmTMOMJeG6pkzDjVvhuqYkI+G7rMOaxqDDgOG6psOaw43Dmsag4bqmTOG6usOZ4bqmw5rGoCXhu6zDmuG6piThu5ol4bqmw5rhu5rhu4jhu7jhuqZM4buaw5nhuqbDmsagLMOd4buc4bqmw5rhu6rDmsag4bqmTcONw5rhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7gyJSThu5rDmSPhuqThurDhuq49JCPDmcOaxqDhurDhuq5L4bqw4bql4buew5rhu5rhuqbhur3hu5zhurrDmsag4bquL0vhurDhuq4vPSQjw5nDmsag4bqw4bquL+G7uOG6sA==

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]