Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các trạm y tế (TYT) trên địa bàn tỉnh đã có sự đầu tư về máy móc, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước số hóa trong hoạt động. Qua đó mang lại sự thuận tiện cho người dân khi đến khám, chữa bệnh ban đầu và đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9SxqHhu5vhuqVC4bqlw4DDteG6pWt34bqlw4Hhu7PhuqXDgOG6tHXhu5fhuqVq4bq2eGvhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pW3hu6/hu5vhuqXDgeG7q8SDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq9K4buPdeG6pWvDqnXGoeG6peG6rOG7m+G7kWvhuqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqVrxqHDrcOA4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pXXhu5fhuqDhu7F14bqldcahaXXhuqVzw4Jrw6HhuqXDgEHDunXhu5fhuqVq4bur4bub4bqla+G6v3XGoeG6pWzhu59rxqHhuqVLw5o84buaTC3huq3DqeG6pWzhu5vhu5l14bqlauG7m8O1deG6peG7t8ah4bqya+G6pcOAw6rhu7fDoeG6pcahw6zhuqDhuqXGocO1w4DhuqVr4bq7a+G6pcOAQcOqdOG6pULhuqXDgMO14bql4bqjPX09w6PhuqXDgEHhu4914bqlbeG7n+G6ueG6pWrhur114bqlw4Dhu6F1xqHhuqVt4buB4bqla8O54bqlw4HDguG6pW3DrOG6oOG6pcOA4bq24bql4bqsw7ThuqV04bq7QuG6pXTDuWvDoeG6pcOAQeG6uXXhu5fhuqXDgMah4bubw7XDgOG6pWrhu5/DoeG6peG6snXhu5fhuqVsxIJ14buX4bqla+G7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5HhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOA4bubdeG6peG6rOG6veG6pcOA4bq0deG7l+G6pWrhurZ4a+G6pcOB4bur4bqlxqHDueG6ueG6pcOAQcO6deG7l+G6pcahw7rDqsOA4bqlbeG7rXXhu5fDoOG6peG7uOG6oOG6ueG6pW3DueG6pXThurl14buX4bqlc8Oq4bub4bqlw4HDguG6pcOAxqHhuqDhu4t14bqlw4Dhu5vhu5F14bqla8ahw7rhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWxpdeG6pXLGoeG7m+G6pW3DtXXhuqVyxqHhurt0w6HhuqVrxqHhuqbhurnhuqVq4buRdcah4bqlauG6uXXhuqVtw6zhuqDhuqXhuqzhur3huqVt4bq74bu34bql4bqydeG7l+G6pXXGoeG7m+G7kXThuqXhuqzEguG6peG7t8ah4buldeG7l8Oh4bqla8ah4burdeG7l+G6pWzhu59rxqHhuqVLw5o84buaTC3huq3DqcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDomzDgMah4bqgdGrhuqXhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlZOG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWLhuqnDqeG7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqp4bqnw6kv4bqtxJHEkWxj4bqnw6nhuqtk4bqpY8OA4bqpYmNjZHPhuqfDoHHhu7fhu5c4QTNj4bqrxJHDouG6peG6uXPDgDPDolLGoeG7m+G6pULhuqXDgMO14bqla3fhuqXDgeG7s+G6pcOA4bq0deG7l+G6pWrhurZ4a+G6pWvGoeG6oELhu5N14bqlbeG7r+G7m+G6pcOB4burw6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDomThuqfhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6Ji4bqpw6nDouG6pS/huq/GoOG7keG6pcOAxqHhu6t14buX4bqldOG6u0LhuqXDgeG7m+G7j+G6oOG6pWl04bqlbeG6tsO9a+G6pcOAQeG6uXXhu5fhuqVq4buf4bql4buz4bqlPUHDqnThuqV94bqlw4DDteG6peG6quG7geG6pcagw7rhu4V14buX4bqlPcah4bq9dcah4bql4bqjxqDDuuG7hXXhu5fhuqXGoMO54bq5w6PDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1XDteG6oOG6pXXGoeG6tuG6pcOAQeG6tnhr4bqlbWlCw6HhuqVrxqHhuqDhu4l14bqlauG7n+G6pXJE4bqlw4Dhu5vhu4904bqla8ah4bqudeG7l+G6pXThu7PhuqVB4butdeG7l8Oh4bqla8ah4buf4bqlU+G7j+G6pT3GoeG7n+G6pT3GoeG6uXXGoeG6pUzhuqB14buXw6HhuqV1xqFpdeG6peG6rOG7m+G7j3XhuqU9fT3huqXhuqrhu4HhuqXGoMO64buFdeG7l+G6pT3GoeG6vXXGoeG6peG6o8agw7rhu4V14buX4bqlxqDDueG6ucOj4bql4bu3xqHhur/hu5vhuqV14buX4bux4bub4bqldOG7s+G6pcOB4buv4bqldOG7peG6pXTEqXThuqXDgOG6tHXhu5fhuqVt4bur4bub4bqlw4DhurbDvXXhu5fhuqXhuqpudOG6pW3hu4HhuqVtw7V14bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl14bqlw4Dhu5vhu4904bqla8ah4bqudeG7l8Oh4bqldOG6sOG7m+G6pXXhur3DuuG6pWvGoeG6tuG6ueG6pcOA4bub4buPdMOh4bqldOG6sOG7m+G6pXXhur3DuuG6pW3hu4HhuqVtw7V14bqlxqHDqnXhuqV1xqHhu4Nr4bqlc8Oq4bubw6HDoMOgw6DhuqVB4bux4bub4bqlc+G7i+G7t+G6pWzhurl1xqHhuqXDgeG6u2vGoeG6peG7l+G6pOG7m+G6peG6quG6oOG7q3Xhu5fhuqXDgMah4bupdcOh4bql4bqs4bubw7XDgOG6peG7l+G7m8OtQuG6pcOAxqHhu6l14buX4bqlauG6u8O64bqlbcO1deG6pcOA4bq0deG7l+G6pXXGoeG6vcOg4bqlPOG7m+G7kWvhuqV14bq9QuG6peG7l2lC4bqlc+G7gXXhu5fhuqXhu7fGoeG7neG6pcOAxqF54bub4bql4buX4bub4bq5deG6pWvhuq7hurnhuqV1xqFpdeG6peG6rOG7m+G7j3XhuqVC4bqlw4DDtcOh4bql4bu3xqHhur/hu5vhuqXhu7nhuqDhurnhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pXLGoWnhuqDhuqXhuqzhur3huqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlw4DGoeG6uXThuqXhu5fhu5vhurnDoOG6pT3hurThuqVyxqHhu5vhuqU9fT3huqXhuqrhu4HhuqXGoMO64buFdeG7l+G6pT3GoeG6vXXGoeG6peG6snXhu5fhuqVsxIJ14buX4bql4bu3xqHDrHXhuqV0w7R04bql4bu54bqg4bq/deG6pXND4bqlw4Dhu5vhu4904bqla8ah4bqudeG7l8Oh4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXDgOG7m3XhuqXhuqzDtOG6pcOB4bur4bqlc+G6tsO9deG7l8Oh4bqlbeG7q+G7m+G6pcOA4bq2w7114buXw6HhuqXDgMaheeG7m+G6peG7l+G7m+G6uXXhuqXDgOG7m+G7j3ThuqVt4bq2w71r4bqla+G7i+G7t+G6pXXGoeG7i8OA4bqlw4DGoeG6tnl14buX4bql4bqq4bqgQuG7j3XDoeG6pW3DrELhuqVt4bquw6HhuqV14buPdeG6peG6rOG7m+G7kWvhuqXDgMahbsO64bqlbMaw4bub4bqla+G6u2vhuqV04bqw4bub4bqlw4Dhu5vhu4904bqlw4BB4buz4bqldeG7j3XhuqVs4buZ4bqlbOG6vXXhu5fhuqXGoXd14bqlQcOtw4DhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6peG6rOG6veG6pWvGoeG7oeG6pWvDrHXhuqV04butw4DhuqV1xqFpdeG6peG6rOG7m+G7j3XhuqVC4bqlw4DDteG6pXPhur3huqVt4bquw6DhuqXGoHd14bqldeG6puG6ucOh4bqlPX094bql4bu3xqHhu6vhu5vhuqXGocO94bu34bql4bqseOG7m+G6pTxV4bu2PcOh4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqVq4bq7w7rhuqVtw7V14bqlw4Hhu6vhuqVt4bub4buRdeG6pcOAxqHDusOq4bub4bqla+G6ruG6ueG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlw4DGoWl14bqlbeG7q+G7m+G6pcOA4bq2w7114buX4bqlw4Dhu5vhu4904bql4bqsw7ThuqXDgMaheeG7m+G6peG7l+G7m+G6uXXDoeG6pW3hu5/hurnhuqVt4bub4buTdMOh4bqldOG6sOG7m+G6pcOA4bub4buPdMOh4bqldeG7j3XhuqXDgMah4bqg4buLdeG6pcOA4bub4buRdeG6pWvGocO64bqla+G6v+G6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4DGoW7DuuG6pWzGsOG7m8Og4bqlVeG7l8O64bq94bub4bqlQeG6ucOh4bql4oCcdcO14bqg4bqlw4BB4bq2eGvhuqVtaULhuqVyxqHhu5vhuqVq4bq7a+G6pcOBcOG6pXPhur104bqlw4Hhu5vhu4/huqDhuqVpdOG6pcOAxqHhu6PhuqVrw6x14bqla8O54bqldcahaXXhuqXhuqzhu5vhu4914bqldeG7l+G7seG7m+G6peG6rOG7m8O1w4DhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOA4bubdeG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdcOh4bqlw4DGoeG7o+G6pcah4bub4buRdeG6pXXhurlC4bqlbeG7geG6pWvDueG6peG7t8ahw6x14bqldMO0dOG6pULhuqXDgMO14bqlw4DGoeG6uULhuqXDgMahw7XDoOG6pT3GoW7DuuG6pW3DucOh4bqla8ah4buh4bqla8OsdeG6pXXGoeG7i+G7t+G6pXThu63DgOG6pXPDrHXhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOA4bubdeG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdcOh4bqlw4DGoeG7o+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVzw6x14bqlw4HhurnhuqDhuqVrxqHhu6HhuqVrw6x14bqldcah4buL4bu34bqldOG7geG6pcOB4burw6HhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqXDrULhuqXDgeG7jeG6pWvDueG6pcOAxqHhu6l14buX4bqlw4Dhu5t14bql4bqsw7ThuqXDgOG7m8O0deG6pcOB4bqk4bqlcsah4bq7dMOh4bqla8ah4bqm4bq54bqlauG7kXXGocOh4bqldcah4bq24bqlw4Dhu4914bqlauG7kXXGocOh4bqlc8O6w6rhu5vhuqXDgMah4bqg4bura+G6pW3hu4HhuqVsw4N14buXw6DDoMOg4bqlVcaheeG6pW3DueG6pWvhu6l14buX4bql4bqs4bub4buRa+G6pWvhuq7hurnhuqVrxqHhuqJ14buX4bqlw4Dhu6nhu5vhuqVtw6rDgOG6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/4bqlxqF3deG6pXXGoeG7m8O04bqgw6DhuqU94bq04bqlcsah4bub4bql4bqydeG7l+G6pWzEgnXhu5fhuqXhu7fGocOsdeG6pXTDtHTDoeG6pcOAxqHhurlC4bql4bqs4buj4bqldHbhu5vhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqVrw6x14bqlxJHhuqUt4bqlZeG6peG7t8ah4bqiw4DhuqXDgMah4buj4bqldeG6uULhuqXhuqx44bub4bql4bqp4bqlLeG6peG6q+G6peG7t8ah4bqiw4DhuqVz4bq94bqlxqHDuuG6vXXhuqXDgMOtw4DhuqVr4bq7a+G6pcOAxqHhuq7huqXDgMSCa+G6pcah4bq9dcah4bqla8ah4buddcahw6LDoeG6pWvGoeG7n+G6pVPhu4/huqU9xqHhu5/huqU9xqHhurl1xqHhuqVM4bqgdeG7l+G6pWvGocO64bqlauG7m8O1w4DDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vhu6l14buX4bqldeG7l8ah4buR4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXDgOG7m3XhuqXDgEHDunXhu5fhuqVyxqHhurt0w6HhuqVrxqHhuqbhurnhuqVq4buRdcah4bqlcsah4bupdeG7l+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqV04bq5deG7l+G6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlw4Dhu5vhu5F14bql4buda8ah4bqla8ahw7rhuqVr4bq7deG6pWrhu63DoeG6pXXGoWl14bql4bqs4bub4buPdeG6pULhuqXDgMO14bqldOG6veG6pWvhu6V14bqlbW504bqlc8Oq4bub4bqlw4HDguG6pcah4bq94bub4bqlc+G7pXXhu5fhuqVr4bqu4bq54bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXDoOG6pUvGoeG7n+G6pVXhu5fhu6nhuqU9xqHhu5/huqVTw7p14buXw6HhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWxpdeG6peG6quG7geG6pcagw7rhu4V14buX4bqlPcah4bq9dcahw6HhuqVrxqHDuuG6pWrhu5vDtcOAOeG6peKAnFRma+G6pWzDg+G6pWvDunXhuqXDgOG7qeG7m+G6pWvDueG6pcOB4buv4bqlw4DGoW7DuuG6pWzGsOG7m+G6pcOA4bub4buPdOG6pWvGoeG6rnXhu5fDoeG6pXXGoeG6tnXhu5fhuqVrw7nhuqV1xqHhuqZ14buX4bqldOG6sOG7m+G6pcOA4bub4buPdOG6pWvhurtrxqHhuqV1xqHhurnhuqDhuqXDgHjhu5vhuqVr4bq/4bqldeG7h3TDoeG6pcOA4bub4buPdOG6pXXGoeG7g2vhuqVzw6rhu5vhuqXhu7PhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pW3hu63huqXDgOG6oOG7r+G7m8Oh4bqldeG7j3XhuqVBw63DgOG6pXLGocO54bqlw4DGoW7DuuG6pWzGsOG7m+G6pcahw7XDgMOh4bqlbOG7meG6pWrFqeG6pcOBw7nDgMOg4bqlUsah4bub4bqlbeG6tsO9a+G6pXXGoWl14bql4bqs4bub4buPdeG6pULhuqXDgMO14bql4bqq4buB4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXDgOG7m3XhuqXhuqzDtOG6pcOB4buv4bqlw4Dhu5vhu4904bqla8ah4bqudeG7l+G6pW3hu5vhu5F14bqlw4DhuqThuqXDgEHDunXhu5fhuqXGoeG7keG6pcOAxqHhu6t14buX4bqlw4Dhu5vhu4904bqla8ah4bqudeG7l+G6peG7ueG6oOG7q2vhuqXhu5fhu5vhurnDoeG6pcOA4bup4bub4bqlw4DGocOtQuG6pUHDrcOA4bqlw4DGoeG6oOG7i3XhuqVzw73hu5vDoOG6pVThu6fhu5vhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOA4bubdeG6pcOA4bub4buPdOG6peG7t8ah4buldeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqVrw7p14bqlbcO04bqg4bqlbeG6tsO9a+G6pWvhu4vhu7fhuqV1xqHhu4vDgOG6pW3DrELhuqVt4bquw6HhuqXDgOG7qeG7m+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVrw6x14bql4bu3xqHhur/hu5vhuqV04bq5deG7l+G6pcOAxqFuw7rhuqXDgeG7r+G6peG7l+G7m8OtQuG6pXR24bub4bqlcsah4bub4bqlbeG6tuG6ueG6pWvDunXhuqVtw7V14bqlPX094bql4bqq4buB4bqlw4Dhu5vhu4904bqla8ah4bqudeG7l+G6pXXGoeG6tuG6pcOAQeG6tnhr4bqlbWlC4oCdw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/igJw94bubw7XDgOG6pXLhu5vhu5F04bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl1w6HhuqXDgOG7m8O1w4DhuqVy4bub4buRdOG6pXXGoWl14bqlc8OCa+G6pXPhur3huqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v+G6pcOAxqHDrULhuqVBxrDhuqV1xqHDrcOA4bqla+G6ruG6ueG6peG6rOG7m+G7kWvhuqXhurJ14buX4bqlbMSCdeG7l+G6pWvhu6l14buX4bqldeG7l8ah4buR4bql4bqs4bq9w7rhuqVyxqHhurt0w6HhuqVrxqHhuqbhurnhuqVq4buRdcah4bqlw4BBw7p14buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl14bqlbOG7n2vGoeG6pWrhu5F1xqHhuqVLw5o84buaTC3huq3DqeG6pWzhu5vhu5l14bqlauG7m8O1deG6peG7t8ah4bqya+G6pcOAw6rhu7fhuqV1xqHhurbhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV14bq5QuKAncOh4bqlauG6u2vhuqXDgXDhuqVT4buP4bqlTeG7o3XGoeG6peG7uOG6oOG7j8Oh4bqlPUHDqnThuqXDgEHhurbhu7N14buX4bqlPX094bql4bqq4buB4bqlxqDDuuG7hXXhu5fhuqU9xqHhur11xqHDoeG6pXLGoWd14buX4bqlbeG7n3XGocOg4bqlSuG7s+G7m+G6pcOAxqFuw7rhuqVq4bq7a+G6pcOBcOG6peG7uOG6oOG7j8Oh4bqldeG7l+G6oOG7sXXhuqV1xqFpdeG6pXPDgmvhuqVr4bqu4bq54bqlPX094bqlbeG6uXXhu5fhuqXhu7fGoeG6v+G7m+G6pXV24bqlc8OCa+G6pcahw7XDgOG6pXThu6N1xqHhuqVt4buT4bql4bqs4bq04bq54bqlw4Dhu4vhu7fhuqXDgEHhuqB14buX4bqla8ahw7rhuqVr4bupdeG7l+G6pcOA4bq7a+G6peG7t8ah4buldeG7l8Oh4bqla8ah4burdeG7l+G6pWzhu59rxqHhuqVLw5o84buaTC3huq3DqcOh4bql4bqs4bq04bq54bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pcOAxIJr4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgOG6u2vhuqVrxqHhu4d04bqlw4HDuWvhuqXDgeG6smvhuqVyxqHFqW7huqVq4bq5deG6pW3DrOG6oOG6pWvGocO64bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXDoOG6pcag4bub4buRdcOh4bqlPX094bql4bqq4buB4bqlxqDDuuG7hXXhu5fhuqU9xqHhur11xqHhuqV0duG7m+G6pXXhu5fhur1C4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqVyxqHDuuG6v3Xhu5fhuqXhuq3huqfhuqfhuqVt4bur4bub4bqlw4DhurbDvXXhu5fhuqVz4bub4buPdeG6peG7ueG6oOG6uXXhuqVtw7V14bqlS8OaPOG7mkwt4bqtw6nhuqXhuqzhur3huqXhuqnhuqfhuqUt4bql4bqr4bqn4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVtw7V14bqlcsah4bq7dMOh4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqlauG7kXXGocOg4bqlTeG7k+G6pW3hurvhu7fhuqXhurJ14buX4bqlQuG7j+G6oOG6pWvDrOG6oMOh4bqlPX094bql4bqq4buB4bqldeG6vULhuqVt4bq5deG7l+G6pWzDrHXhuqXGocO64bq9deG6pcOAxqHhu5vhu5F14bqlxqHhu7HhuqXDgXfhuqXDgeG6smvhuqVyxqHFqW7huqVt4bub4buRdeG6pcOA4bqk4bqla8ahw7rhuqVVxqFpdeG6pWxpdcOh4bqlbeG7iULhuqV0w6p1xqHhuqXDgeG7q+G6pcahw7nhurnhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu7nhuqDhur914bqlc0PDoeG6pcahw7rDqsOA4bqlbeG7rXXhu5fDoOG6pU3hu7F14buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqVtw6zhuqDhuqXDgOG6tuG6peG6rMO04bqldOG6u0LhuqV0w7lrw6HhuqXDgEHhurl14buX4bqlw4DGoeG7m8O1w4DhuqVq4buf4bqlQuG6pcOAw7XDoeG6pXXGoeG6tuG6pXThurtC4bqlw4Hhu5vhu4/huqDhuqVpdMOh4bqldOG6u0LhuqXhuqpvw4DhuqV14buXxqHhu5vhu5F04bqlw4Hhu5t1xqHhuqXGocO54bq5w6DDoMOg4bql4bu3xqHEgmvhuqXhuqzEguG6pXXGoeG6oOG6pWvDrOG6oOG6pWvhuq7hurnhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWxpdcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqVk4bqn4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlZMOpYuG7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqp4bqnw6kv4bqtxJHEkWxj4bqnw6nhuqtkY2XDgGThuqvDqWPDqXPhuqfDoHHhu7fhu5c4QTPEkWXEkcOi4bql4bq5c8OAM8OiUsah4bub4bqlQuG6pcOAw7XhuqVrd+G6pcOB4buz4bqlw4DhurR14buX4bqlauG6tnhr4bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVt4buv4bub4bqlw4Hhu6vDouG6peG6qOG7m2zDgMahM8OiZOG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomTDqWLDouG6pS/huq884bub4buRa+G6pW3DrOG6oOG6pcOA4bq24bqldOG6u0LhuqV0w7lrw6HhuqXDgEHhurl14buX4bqlw4DGoeG7m8O1w4DhuqVq4buf4bqlbeG7geG6pcOAw6rDuuG6pW3hu5vDtOG6oOG6pXLhu5vhu5F14bql4buX4bub4bqi4bu34bqla+G6u2vhuqXDgEHDqnThuqVC4bqlw4DDteG6peG6quG7geG6pWvGoeG6oELhu5N14bqlbeG7r+G7m+G6pcOB4burw6HhuqVt4bq74bu34bql4bqydeG7l+G6pULhu4/huqDhuqVrw6zhuqDhuqV1xqHhu5vhu5F04bql4bqsxILhuqXDgEHDunXhu5fhuqVq4bur4bub4bqla+G6v3XGoeG6pWzhu59rxqHhuqVLw5o84buaTC3huq3DqeG6pWzhu5vhu5l14bqlauG7m8O1deG6peG7t8ah4bqya+G6pcOAw6rhu7fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3hurZ3deG7l+G6pcOAw4LDoeG6pT19PeG6peG7t8ah4bq2eXXhu5fhuqVK4bq54bqlTeG7o3XGoeG6peG6oz3hu7bhuqU9xqHhurl1xqHhuqXGoMO54bq5w6PhuqVt4buB4bql4bqydeG7l+G6pWzEgnXhu5fhuqVr4bupdeG7l+G6pXXhu5fGoeG7keG6pcOAxqHhu6l14buX4bqlw4Dhu5t14bqlw4BBw7p14buX4bql4bu54bqg4bq/deG6pXNDw6HhuqVrxqHhu4d04bqlw4HDuWvhuqXDgeG6smvhuqVyxqHFqW7huqV14buX4bq2eeG7m+G6pWxpdcOh4bqldcah4bq24bql4bu3xqHDrHXhuqV0w7R04bqlw4Dhu5vhu4904bqla8ah4bqudeG7l+G6pXThu7PhuqVB4butdeG7l8Oh4bqlw4Hhu6/huqXDgeG6smvhuqVyxqHFqW7huqVt4bub4buRdeG6pcOA4bqkw6HhuqXhu7nhuqDhur914bqlc0PhuqVr4bupdeG7l+G6pcOA4bq7a+G6pWxpdeG6pcOB4bur4bqlcsO14bqlxqHDusOqa8ah4bqlxqHDueG6ueG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHDoeG6peG7ueG6oOG6v3XhuqVzQ+G6peG6uXXhuqXDgMO64bq9deG6peG6rOG7keG6pcOB4bubdcah4bqlw4DGocOCa+G6peG7t8ah4buJdMOh4bqlcsah4bq7dOG6pWvGoeG6oELhu4914bqlcsahw7rhurnhuqXhuqNz4bq5w7rDoeG6pcOAaXThuqXDgMahw6x1w6HhuqXDgeG7q8OA4bqlQW/DgMOjw6DDoMOg4bqlVcaheeG6pW3DucOh4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqVtw7V14bqlcsah4bq7dOG6pWvGoeG7oeG6pWvDrHXhuqV1xqHhu4vhu7fhuqV04buB4bqlw4Hhu6vhuqXDgMah4buj4bqlw4Hhu43huqVrw7nhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOA4bubdeG6pcOA4bubw7R14bqlw4HhuqTDoeG6pWrhu5F1xqHhuqXhurt1w6DDoMOg4bqlxqDhu5vhu5F1w6HhuqU9fT3huqXhu7fGoeG6tnl14buX4bqlbeG6uXXhu5fhuqXhu7nhuqDhur914bqlc0PhuqVyxqHDuuG6v3Xhu5fhuqXDqeG6pzXhuqXGoeG7seG6pcOBd+G6pcOB4bqya+G6pXLGocWpbuG6pW3hu5vhu5F14bqlw4DhuqThuqVr4bqu4bq54bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXDoOG6pUrhur3huqVV4buX4bqgQuG7mXXhuqU9xqHhu5/huqVV4buX4bupw6HhuqVl4bqn4bqlw4DhuqDhu6/hu5vDoeG6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6peG6quG6oELhu4914bqlbcO1deG6pXLGoeG6u3ThuqXDgMOq4bub4bqlw4BBw6p0w6HhuqVrxqHDuuG6pWrhu5vDtcOAOeG6peKAnEvDueG6pXPDrHXhuqVtw7V14bqlPX094bql4bu3xqHhurZ5deG7l+G6pXLGoeG6u3ThuqVq4buRdcahw6HhuqXDgOG7qeG7m+G6peG7ueG6oOG7j3XhuqVyxqHhu6l14buX4bqldOG6uXXhu5fhuqXDgMahbsO64bqlbXd14bqlw4DGoeG6oOG7q2vDoeG6pXXGoeG6tnXhu5fhuqVq4bq7a+G6pcOBcOG6pWvDueG6pcOAxqHhu5PhuqXDgEHhurnhuqVt4bq2w71r4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXDgOG7m3XhuqXhu7nhuqDhurnhuqXhu7fGocOsdeG6pXTDtHThuqV14buPdeG6pUHDrcOA4bqlw4Dhu5vhu5F14bqlc8O94bub4bqla8ahw7rhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWrhu5F1xqHhuqV1xqHhurbhuqXDgOG7qeG7m+KAncOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvSuG6veG6pVPhu4/huqU9xqHhu5/huqU84bubdcahw6HhuqU9QcOqdOG6pcOAQeG6tuG7s3Xhu5fhuqU9fT3huqXhu7fGoeG6tnl14buX4bqlSuG6ueG6pU3hu6N1xqHDoeG6pWvGocO64bqlauG7m8O1w4A54bql4oCcS+G6u2vhuqXhurJ14buX4bqlbMSCdeG7l+G6pWvhu6l14buX4bqldeG7l8ah4buR4bqlcsah4bupdeG7l+G6pWvGoeG7oeG6pcOA4bubw7XDgOG6pXLhu5vhu5F04bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl1w6HhuqXhu7nhuqDhurl14bqlw4BB4bundeG7l+G6pcahd3XDoeG6peG7l+G7m+G6ouG7t+G6pWvGoeG6onXhu5fhuqXDgOG7qeG7m+G6peG7ueG6oOG6v3XhuqVzQ+G6pcOA4bubw7R14bqlw4HhuqThuqVq4buRdcah4bqldcahaXXDoOG6pUvGoeG6tuG6ueG6pXLhu5PDoeG6pcah4bub4buRdeG6pXXhurlC4bql4bqs4bub4buRa+G6pXLGoeG6u3ThuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOA4bqgQsO1deG6pW3hu4HhuqVt4bq2w71r4bql4bq74bu34bqlbMSCdeG7l8Oh4bql4bu3xqHDrHXhuqV0w7R04bqlw4Hhu43huqXhu5fhu5vhuqLhu7fhuqVr4bq7a+G6pWrhurtr4bqlw4Fw4bqla+G7i+G7t+G6pXXGoeG7i8OA4bqlbeG6tsO9a+G6pcOB4bur4bqlc8OsdeG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6pXLGoeG6u3TDoeG6peG7ueG6oOG6ueG6pW3DueG6peG7ueG6oOG6v3XhuqVzQ+G6pW3hurbDvWvhuqVq4buRdcahw6HhuqXDgMah4bqg4bura8Og4bql4bu2xqHDrHXhuqV0w7R04bqla+G6sHXhu5fhuqXDgOG7h3Xhu5fhuqXDgcOC4bqlw4DGoeG6oOG7i3XhuqVzw73hu5vhuqVrxqHDuuG6pcOAxqHhu6t14buX4bqlcuG7j8Oh4bqlauG6u8O64bqla+G6u8O64bqlbMO64bqlxqHhu5vhu5N14bqlw4DGoeG7n+G6pUHGsOG6pWvhurtr4bqlbOG6uXXGoeG6pXTEgmvDoeG6peG7l+G7sXThuqVr4bq/4bqlw4DGoeG6oOG7q2vhuqXGocO1w4DDoeG6pcOAxqHhuqDhu6tr4bqlw4Dhu7F14bqlcsahw7rDoMOgw6DhuqVt4buT4bqlcuG7n+G7t+G6pcOAxqF54bub4bqlauG7r+G6pcOB4bqgdeG7l+KAncOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqv4buodeG7l+G6pVPhu4/huqU84bub4buRw4DhuqXGoMODdeG7l8Oh4bql4buW4bub4bq7dOG6pW3hu6tr4bqlPUHhuqB14buX4bqlw4BpdOG6pX3huqXDgMO14bqlPeG7tuG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7nhurnDoeG6pWvGocO64bqlauG7m8O1w4A54bql4oCcTcO1deG6pXXhurlC4bql4bqt4bqn4bqnNeG6pT19PeG6pcOAQeG7j3XhuqVt4buf4bq54bqlauG6vXXhuqVt4buB4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6peG6snXhu5fhuqVsxIJ14buX4bql4bu3xqHDrHXhuqV0w7R04bqlQuG6pcOAw7XhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu7nhuqDhur914bqlc0PDoeG6pXLGoeG6u3ThuqVrxqHhuqbhurnhuqVq4buRdcahw6DhuqXhu7jhuqDhurnhuqVtw7nDoeG6pWzDg+G6peG7t8ah4bq/4bub4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pWvDg3Xhu5fhuqVz4bqia+G6pXXGoeG7m8O04bqg4bqldcah4bub4buRdOG6peG6rMSC4bqlw4BBw7p14buX4bqlauG7q+G7m+G6pWvhur91xqHhuqVs4bufa8ah4bqlS8OaPOG7mkwt4bqtw6nhuqVs4bub4buZdeG6pWrhu5vDtXXhuqXhu7fGoeG6smvhuqXDgMOq4bu3w6HhuqXDgcO6deG7l+G6pWvhurtr4bqlPX094bqlbeG7geG6pW3hurvhu7fhuqXhurJ14buX4bqlbeG6tsO9a+G6pXXGoeG7m+G7kXThuqXhuqzEguG6peG7l+G7m+G6ucO6w6HhuqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqVBxrDhuqVB4buRw4DhuqVr4bupdeG7l+G6pcOA4bq7a+G6pXLGoeG6u3TDoeG6pWvGoeG6puG6ueG6pWrhu5F1xqHhuqVq4bq5deG6pW3DrOG6oOG6pWvGocO64bqlVcahaXXhuqVsaXXigJ3DoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3GoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl14bql4bu54bqg4bq5w6HhuqV1xqF54bqlbeG7iULhuqV0w6p1xqHhuqXDgOG6oELhu4914bqlw4BB4bqgQsO0dcOh4bqlxqHhurZ4deG7l+G6pWzEqXXhuqVrxqHDuuG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlbGl14bqlxqHhu5vhu5PhuqDhuqVt4bq2w71r4bql4buX4bub4bq74bqlw4BB4buf4bqla+G6ruG6ueG6pcah4bux4bqlw4F34bqlw4HhurJr4bqlcsahxalu4bqlbeG7m+G7kXXhuqXDgOG6pMOh4bqldeG7j3XhuqXDgEXhuqVz4buR4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqXDgMah4bq5dOG6peG7l+G7m+G6ueG6pXXhu5fhur1C4bqla+G6vXXhu5fhuqVt4bupdeG7l8Og4bqlPeG7nXXGoeG6pW3DtXXhuqXGocO1w4DhuqV14buHdOG6peG6qeG6p+G6qeG6rcOh4bqlbeG7geG6pWvDueG6pcahd3XhuqXhuqvhuqc14bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqXDgEHhu4914bqlbeG7n+G6ueG6pWrhur114bqlw4Dhu6F1xqHhuqVrw7nhuqXGoeG7seG6pcOBd+G6pcOB4bqya+G6pXLGocWpbuG6pW3hu5vhu5F14bqlw4DhuqTDoOG6pT3GoW7DuuG6pVLDteG6pcahw7rDqmvGoeG6pcOB4bur4bql4bqp4bqrZC1SxqAvJEpVTOG6pXXhu5fhur1C4bqlw6kt4bqt4bqtLeG6qeG6p+G6qeG6p+G6pWvhuq7hurnhuqUkSlVM4bqlw4Dhu6F1xqHDoeG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7nhurnhuqVt4bq5deG7l+G6peG7t8ahw6114bqlbcOt4bqg4bqlbcO1deG6pXXhu4d04bql4bqp4bqn4bqpY8Oh4bqlw4DDuuG6vXXhuqVq4but4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqVrw7nhuqXGoeG7seG6pcOBd+G6pcOB4bqya+G6pXLGocWpbuG6pW3hu5vhu5F14bqlw4DhuqThuqVt4bq2w71r4bqla+G7i+G7t+G6pXXGoeG7i8OAw6HhuqVq4buv4bqlw4HhuqB14buX4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXDgOG7m3XhuqXDgMah4bq2eXXhu5fhuqXhuqrhuqBC4buPdeG6peG6rOG6veG6pW3hurbDvWvhuqVyw7XDgOG6pXXhu6vhu5vhuqXhuqx44bub4bqlw4DDrcOA4bqla+G6v+G6pWvhurtr4bqla3fhuqXDgeG7s+G6pXLGoeG6u3TDoeG6pWvGoeG6puG6ueG6pWrhu5F1xqHhuqXDgEHDunXhu5fhuqVr4bq/4bqldeG6tnhrw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oiw4Bu4bqqw4At4bq5c+G7m+G7l3U54bqlQeG7m+G7l8ahw4Bhw6Lhuq/Eg8OBw4BBw7p14buX4bqvSuG6veG7m+G6peG6rOG6veG6peG6v3XGoTnhuqXhu7bGoeG6uXXhuqU8aXXEgy/DgcOAQcO6deG7l+G6r8SDL+G7t+G6rw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]