(vhds.baothanhhoa.vn) - Tàu cá của ngư dân vùng biển xứ Thanh sau thời gian dài nằm bờ do giá nhiên liệu, lương thực, thực phẩm tăng cao giờ đã buông neo, bắt nhịp trở lại. Những khoang thuyền đầy ắp cá, tôm không chỉ là niềm vui mà còn là động lực giúp ngư dân bám tàu, bám biển, đặc biệt trong những tháng cuối năm.
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKiXhuq8q4buE4bq5w7Xhursu4buVNuG6sS5o4bq5dWjDqS7hurHhurnGoeG7p+G6q2guw7pww7NoLuG7heG6ucOz4bq7LuG7lSDGoS5ow6kx4bunLuG6tzHhursu4bq7Zy42aMOpJS/huq8qJS/hurkoKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6uOG6tSDhurcsKuG7ljHGoS7hurEwLuG6seG7nyAuaMOpcC7hurfDoWguw7rhu51ow6ku4bqv4bq7ZGgu4bulcS7hu5bhurkgaOG6uS7hu5UgxqEu4buX4bq54buN4bq7LsOp4bq7IGgu4bq3MeG6uy5oN2cu4bqv4buNLuG6t2kuw6nhurswLmjhurnhurvhuqloLmbhurtjxqHhu7guZnDDs2jDqS7hu5fhurlz4bqx4bu4LuG7l+G6uXPhurEu4buR4bq5w6NnLuG7lzVow6ku4bqxIGkuw6nhurvhu40u4bqzNC7huq/GoWpow6kuaOG6tWnhu7gu4bqvNuG7ly5o4bq54bq/4buRLuG7l+G7mcO1LmYy4bq7QC5I4bq5dWjDqS7hu4XhurlpIGjDqS7hu5fhurnGoeG7p2JoLuG6s+G6oeG7py424buRLuG6sTDhu7gu4buXamcu4buF4bq5amjDqS7hurHhurnhu4EuZjEuaOG6u2JnLsO6xqHhursuZzEu4bqxw6xoLmYxLuG6s21ow6kuZnPhurEuw6nhurvhu5vhu5EuaMOpcC7hurfDoWgu4bqvMGcu4buXMcah4bu4LuG6rzBnLuG6r+G6u2Ro4bu4LuG6szjhurEu4bqv4bq7Y+G7ly7hu5fhu5lpaMOpLmjhurl1aMOpLuG7l+G6uTBow6ku4bqxxqFr4bq7Lmg1Z0AlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bqvKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5kuLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC5dISHhu5Hhu6Xhu7Yu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5fhu7Quezw84buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLykpPjwvKSEp4bq3PighKFs8KOG7lyJ7e1tbZiFA4buD4buRw6nhu7Lhu5lWeyI8LC4gZuG7l1Ys4buE4bq5w7Xhursu4buVNuG6sS5o4bq5dWjDqS7hurHhurnGoeG7p+G6q2guw7pww7NoLuG7heG6ucOz4bq7LuG7lSDGoS5ow6kx4bunLuG6tzHhursu4bq7Zy42aMOpLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1Ysezw8LC4vKiUv4bqvKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwq4bq4w7NoLl0hWC7hu5VrLuG7lzHGoS7hu5cy4bq7LuG6sTNow6ku4bqxMC7hurjDrCAuRm3hurEuPeG6uOG6o8ahLkZt4bqxJC7hurM0LsO6cMOzaC7hu4XhurnDs+G6uy7hu5fhu5nDtS5mMuG6u0AlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhurLhuqHGoS7hu5UwaMOp4bu4LuG6t8OsaMOpLmjDqXDhu43hursu4buXcy7huq8gaS7DqeG6u+G7jS7hurM0LuG6s24uw7piLuG6sTNow6ku4bqxMC7hurjDrCAuRm3hurEuPeG6uOG6o8ahLkZt4bqxJC5nbeG7ly7hurEw4bqx4bq5LuG7l8Og4buRLmjhuqPhu5FALkdt4buXLuG7heG6uWpow6ku4buF4bq54bq9LsO6xqHhursu4buXcMOz4bq7LuG6ueG6u+G6q2cu4bqxw60u4buVIMahLuG7lcaha+G7ly7hu5fhurnhu43hursuw6nhursgaC7hurcx4bq7LuG6seG6ueG6v8ahLjNo4bq5LuG6uXDDtWjDqS7hurHhu58gLuG6t+G6v+G6seG6uS7huq9jaOG6uS7DujEuw6nhurswLuG7pTVow6ku4bq34bqhxqEu4buXNWjDqS7hu5HhurnhursuZzRAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqSmjDqS5G4bqpLsOaNWgu4buW4bq5NWjDqS4tLsOJ4bq7MGcu4bqza+G6sS7huq4gaC7hu5LGoTNoLmbFqS7hurEzaMOpLuG6sTAu4bq4w6wgLkZt4bqxLuG6seG6uWku4bqv4bq74bqr4buX4bu4LuG7l+G7qy5mYy7hu5cxxqEu4buX4bq5xqHhu6diaC7DunDDs2gu4buF4bq5w7Phursu4buX4bq54buN4bq7LuG6s+G6u2RnLuG6ueG6u2NoLuG7lzLhursu4buF4bq5aTNow6kuXXsu4bqz4bqraC4iIVhALuG6ssOh4bunLmYxLmdt4buXLuG7l+G7mWlow6kuaOG6uXVow6ku4buX4bq9aC7hurnhurtjxqEu4bqzMGjDqS5ncmjDqeG7uC7hurM44bqxLuG6r+G6u2Phu5cu4bq34bq/4buRLmjhurl1aMOpLuG7l+G6uTBow6ku4bqxxqFr4bq7Lmg1Z+G7uC7hu5Xhuq0u4buR4bq54bqhaC5oMWku4oCc4buX4bq74bqr4buRLuG7lXHhurHigJ0u4bqx4bq5aS5ow6lw4buN4bq7LuG6s+G6uy7huq/hurtkaC7hurEzLsO6Yi7hu5fhurto4bq5LuG7l+G6ueG6oWgu4bqx4buhaMOpLmjhurlwLuG7heG6u2jhurku4buX4bqrQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6sOG6ueG7ny7hu5cxxqEu4bq4aTFow6kuw5o1aC7hurDhurnhurvhuqto4bu4LuG7pTQu4bq4w6wgLkZt4bqxLuG6seG6uWku4bqv4bq74bqr4buX4bu4LiBo4bq5LuG6seG7nWjDqS7hurEw4bqxLuG6rzJoLuG7lzHGoS7hurM0LuG7k8ah4bun4bqr4buXLuG6s+G6v2jhurkuaOG6uW4uaOG6tWnhu7guw7pww7NoLuG7heG6ucOz4bq7LuG6rzBnLuG6r+G6u2RoLuG7lSDGoS7hurHhurnGoW/hursuaMOpMeG7py4zZy7hurMyZy7hurdpLjNo4bq5LuG6uXDDtWjDqS7hurHhu58gLsOp4bq7MC5o4bq54bq74bqpaC5m4bq7Y8ahLsO6MS7hurfhur/hurHhurku4bqvY2jhurlALuG6uMOzaC4oIS5ow6kx4bunLuG6rzBnLuG6r+G6u2Ro4bu4LuG7lzHGoS7hu5fhu5nDtS7DumIu4bqzw6Dhu5cuZuG6u2JoLsO6w7LhursuaOG6u2JnLsO6xqHhursu4buX4bq5NmjDqS5m4buP4bq7QC7hu61o4bq5LuG6sOG6ueG6u+G6q2gu4bqvM2nhu7gu4bqx4buhaMOpLmbDocahLmY2Zy7hu5ls4bq7LiBo4bq5LuG6tWcu4bqvMmgu4buX4bq5xqHhu6diaC5mMuG6uy5nw7Lhursu4bqzcOG7j+G6sS7hurHhurnGoeG7p+G6q2gu4bqvbeG6uy7hu5fhurnGoUAuRsWpLsOp4bq7M+G6uy7hurHhurlpLuG6s+G6u2LGoS5oMeG7p+G7uC7hu5fhurnhurVpLiBo4bq5LuG7lSDGoS7hu5fhurnhu43hursuw6nhursgaC7hurcx4bq7LuG6seG6ueG6v8ahLjNo4bq5LuG6uXDDtWjDqS7hurHhu58gLuG6t+G6v+G6seG6uS7huq9jaOG6ueG7uC7hu5VrLmZw4buPaMOpLuG7lzHGoS7hu5fhurnGoeG7p2JoLuG6szBo4bq5LuG6rzbhu5cu4buX4bq5w6Dhu5Hhu7gu4bqzw6Hhu6cuZjEu4bqxw7Mu4bq5beG6uy7hurNkLuG7keG6ueG7o+G6sS7hurls4bq7LmjDqcahbGguZuG7j+G6uy7DumIu4buX4bq54buf4bunLuG7lTNoQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ll0hIeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC57PDzhu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKSk+PC8pISnhurc+KCEoWz5d4buXKXt7fX1mIUDhu4Phu5HDqeG7suG7mVZdPlssLiBm4buXVizhu4ThurnDteG6uy7hu5U24bqxLmjhurl1aMOpLuG6seG6ucah4bun4bqraC7DunDDs2gu4buF4bq5w7Phursu4buVIMahLmjDqTHhu6cu4bq3MeG6uy7hurtnLjZow6ksLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXVix7PDwsLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCpGbeG6sS7huq/hurtkaEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5QgxqEu4buR4bq54bub4buXLuG6seG6ueG6uyAu4buV4bqnLmjhurkgaOG6ueG7uC4gaOG6uS7hurDhurnhurvhuqtoLmYy4bq7LuG6seG7nWjDqS7hurEw4bqxLuG7l+G6ucah4bunYmguw7rhurvhuqloLuG6uWvhursu4bq5My7hurHhurnGoeG7p2RoLuG6sTAu4buXci7hu4XhurlpIGjDqS5m4bqpaC7hurEzaMOpLuG6seG6uWku4bqxMGjhurku4buX4bq5cMOzaMOpLmYw4bq7LuG6szQu4buX4buZc+G6sS7hurHhurnhu40u4buXci5mw6HGoUAu4buWauG6uy7hu5kzaS7hurHhurnDoWgu4buVIGjDqS5nbeG7ly7hurFpaC7hu5cxxqEu4buF4bq5MOG6sUAu4bqw4bq54bufLuG7lzHGoS7hurhpMWjDqS7hu6TGocOhaC7hurjGoeG7p+G7uC7hu6U0LuG6uMOsIC5GbeG6sS7hurMgaMOpLuG6seG7nWjDqS7hurEw4bqxLuG7l+G6ucah4bunYmguw7rhurvhuqloLmjhurkgaOG6uS7hurHhurnDrWjDqS7DuuG6o2gu4bqx4bq5xqHhu6dkaC5o4bq5dWjDqS7hu4Xhurkg4bunLuG7l2pn4bu4Lmdz4bqx4bu4LuG6sTAu4bqz4bqh4bunLjbhu5Eu4buVIMahLuG6seG6ucah4bun4bqraC7DunDDs2gu4buF4bq5w7PhurtALuG7rWjhurku4bq4xqHhu6cu4bqx4bq5aS7huq/hurvhuqvhu5fhu7gu4buX4bq54buN4bq7LuG6s+G6u2RnLsOp4bq7MC7hurfhuqHGoS7hurEgaeG7uC7hurNkLsOp4bq7dS7hurHhurnDoWgu4bqvMmgu4buXMcahLiBo4bq5LuG6seG7oWjDqS7huq/GoWpow6kuaOG6tWku4bqx4bqhZy7hurHhurlyaMOp4bu4LmjhurlwaMOpLmjDqXAu4buX4buZcOG7jWjDqS7hurMwaOG6uS7huq824buXLuG7heG6uSBoLuG6ueG6u+G6q2fhu7guZuG7jeG6uy5mNOG6uy7hu5fhurnGoS5mMuG6uy7hurHhurk5aMOpLuG6s3Dhu4/hurEuZjEu4bqvIGlALuG7lCDGoS7DujHhursuZuG6oWgu4bqvxqFqaMOpLmjhurVpLuG7l+G6ucahIC5mb+G7uC4gaOG6uS7hurMxaOG6uS7hurNkLuG7lzHGoS5oN2cu4bqv4buNQC5IIOG7py7DqeG6uzAu4bq34bqhxqEuw7UuZ3HhurEuKT4tKXsuaMOp4bq5w6poLuG6s2xow6kvZuG6veG7l+G7uC4gaOG6uS7hurjGoeG7py7hu5PGoeG7p+G6q+G7ly7hurPhur9o4bq5LuG6r8ahamjDqS5o4bq1aUAu4buUIMahLuG6ucOzaC5bLmjDqTHhu6cu4bqzMGjhurku4bqvNuG7ly7DtS7DmuG6v2jhurku4bquNuG6sS7huq9t4bu4LuG7lzHGoS7hurEwLuG6scOtLuG6sWpow6ku4buVxqHDoOG7ly48eyHhurDDmi7hurHhu58gLiBo4bq5LuG6szQu4buX4buZw7Uuw7piLuG7l+G6uTZow6kuZuG7j+G6u0AlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhurbhu50uw7rhuqPhu6fhu7guIGjhurku4bq4xqHhu6cu4bqx4buhaMOpLuG7heG6uWpow6ku4buF4bq54buJ4bq7LmZpLmY2aMOp4bu4LuG7l+G6ueG7jeG6uy7hu5fhurvhuqvhu5cuw6nhursgaS5n4budIC7hurHhu6Fow6kuZjEuZ23hu5cu4buX4buZw7UuaMOpMuG6u+G7uC5maS5mNmjDqS7hurHhurlpLmjhurnhurtixqEu4bqx4bq54bufLuG7lzHGoUAuSOG6q8ahLuG6seG6uTlow6kuZyDhu6cu4buX4bq54buN4bq7LuG7l+G6u+G6q+G7ly7hu4XhurlqaMOpLm5oLuG6s+G6v2jhurnhu7guaOG6ueG6u2LGoS7hu5cxxqEu4bqxw60u4buX4bq5ZC7hu5cg4bunLuG7l+G7mTZow6ku4buX4buZw7Uuw7piQC7hurJkLmjhurl1aMOpLuG7l+G6uTBow6ku4bqxxqFr4bq7Lmg1Zy7hu5fDqmjhurku4bq5w6po4bq5LuG6szBo4bq5LuG6rzbhu5cu4bqx4bufIC7huq8xLuG6sWloLuG7heG6ucO14bq7LuG7lTbhurEu4buX4bq5w6ou4bun4bqrxqEu4buXay7hu5fhurnhu43hursu4buX4bq74bqr4buXLsOp4bqhaC5o4bq5cC7hu5PGoeG7p+G6q+G7ly7hurPhur9o4bq5QCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ll0hIeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC57PDzhu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKSk+PC8pISnhurc+KCEpIT5d4buXPHspIXtmIUDhu4Phu5HDqeG7suG7mVZbfTwsLiBm4buXVizhu4ThurnDteG6uy7hu5U24bqxLmjhurl1aMOpLuG6seG6ucah4bun4bqraC7DunDDs2gu4buF4bq5w7Phursu4buVIMahLmjDqTHhu6cu4bq3MeG6uy7hurtnLjZow6ksLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXVix7PDwsLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCrhu4ThurlqaMOpLuG7heG6ueG6vS5o4bq5bWguaOG6ueG6v+G7kS7DtS7hurEzaMOpLuG6sTBAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4buW4buZ4bqpaC7huq/huqtoLuG6t3DDsuG6uy7hu5fhurnGoeG7p2Jo4bu4LuG7l+G6u+G6q2jDqS5ow6lw4buN4bq7LsOp4buL4bq7LmjhurkgxqHhu7gu4bqxcOG7jeG6uy5ow63hurvhu7gu4bqxMGjhurku4buX4bq5cMOzaMOpLmYw4bq7LuG7keG6ucOhaC7hurHhurnhursgLuG7l3Jow6ku4buV4buL4buXLuG6sTDhu7gu4buXamfhu7gu4buF4bq54bq74bqraC7hurHhurlpLuG6r+G6ocahLuG7heG6uWpow6ku4buF4bq54bq9LsO1LuG6sTNow6kuZ2/hursuZuG7m+G6sS5nbeG7ly7hu5Vq4bq7LuG6s21ow6nhu7guaOG6uW1oLmjhurnhur/hu5FALuG6sDDhurEu4bqx4bq54bufLuG7lzHGoS7DunDDs2gu4buF4bq5w7Phursu4buX4bq5NmjDqS5m4buP4bq7LuG7hcOiaS7hu5fhurnhurVpLuG6s8OtLmYxLmjhurtiZy7Dusah4bq7LuG6seG7nyAuaOG6uXVow6kuaMOpcOG7jeG6uy7DqTZoLmjDqeG6uWIu4bq54bqjxqEu4bqx4bqhaC7huq/hurtkaEAu4bqw4bq54bq/LuG7luG7meG6v2jhurku4buW4bq54bq/LuG7lsOhZ+G7uC7hu6U0LuG6uMOsIC5GbeG6sS7hurHhurlpLuG6r+G6u+G6q+G7l+G7uC7hu5UgxqEuaOG6ueG6u2LGoS7hu5fhurkwaMOpLuG7heG6uWpow6ku4bqxw60uw7rhurtj4bqxLmYxZy7hu5Hhurkz4bq7LuG6seG6ucah4bunZGguaMOp4bq5Yi7hurHhurnhu48u4bqv4bubIOG7uC5oIOG7py7hurNw4buP4bqxLuG7l+G7mcO1LmYy4bq7LuG6sTDhursuaMOp4bq5Yi7DqTZoLsO6w7Lhursu4bqv4bq7ZGjhu7guw7rDsuG6uy7hurEw4bu4LuG7l2pnLmcxLsOp4bqhaC7DqeG7oeG6u+G7uC7Dusah4bq7LmdyaMOpQC7DmuG6u2PhurEuZjFnLmjhurnhurtixqEu4bq5w7No4bu4LuG6seG6ueG6vy7hu5bDoWcu4buV4bqtLuG6scOtLuG7l+G6ueG6qWcu4buX4bq5xqEuaOG6ueG6o+G7kS5maS7hurHhurlpLuG6sWloLuG6sTDhursu4bqzcOG7j+G6sS41aC7hurnhu4vhurEu4bqz4bqraC5ow7Phursu4bqz4bqraC7hurHhurlraEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCpKaMOpLkbhuqkuw5o1aC7hu5bhurk1aMOpLi0uw4nhurswZy7hurNr4bqxLuG6riBoLuG7ksahM2guZsWpLuG6sTNow6ku4bqxMC7hurjDrCAuRm3hurEu4bqx4bq5aS7huq/hurvhuqvhu5fhu7Qu4buUIMahLuG7l+G6ueG7jeG6uy7DqeG6uyBoLuG6tzHhursu4buXMcahLuG7l+G6ucah4bunYmgu4buF4bq5amjDqS7DunDDs2gu4buF4bq5w7PhursuaCDhu6cu4bq5aTLhu5cu4bqzbWjDqS7hurMwaOG6uS7huq824buXLuG6seG7nyAuaMOpcC7hurfDoWgu4bqzNC7hurfhuqFoLuG7l+G7mcO1LmYy4bq7QC7hurjhurtjaC7hurM0LuG6scOtLuG7l+G7meG6qWguXSEuWC7hu5cxxqEu4bqxMC7hurM0LuG6r8ahamjDqS5o4bq1aeG7uC7huq8wZy7huq/hurtkaEAu4buUay7hurHDrGguZjLhursu4buX4bq54bq1aS5qaMOpLuG7luG6uTVow6kuZjEu4buVay7hu5cxxqEu4bqzNC7hu5Hhurkw4buXLmc04bq7LsO6MS5oN2cu4bqv4buNLuG7l3Iu4bqz4bqhxqEuaDVnLuG6s+G6q2guaCDhu6dALuG6tmku4buF4bq5amjDqS7hurlpMuG7ly7hurNtaMOpLuG6t8SDaC7hurPhuqtoLuG6rzJoLuG7lzHGoS7hu5fDqmcuw7rhurtj4bqxLuG7heG6uTDhurHhu7gu4buF4bq5amjDqS7hurHDrS5mIGku4bqzbWjDqS7hurNkLsO6cMOzaC7hu4XhurnDs+G6u0AlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhu63GoeG7l+G6uWnhu5ksKiXhuq8q4bqyw6po4bq5LsOJ4bq7IGjDqSUv4bqvKiUv4buRKg==

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]