(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu xây dựng thôn trở thành miền quê đáng sống những năm qua qua cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Yên Doãn 1, xã Đông Yên (Đông Sơn) luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo nên sự khởi sắc của quê hương và tự hào khi cuối năm 2021 thôn được công nhận thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2N8aw4bupw4DDteG7hyw24bup4buHw4Hhu6kt4bqxw7VsauG7kT434buN4burxrDhu6lsxKnDgHs2MTDGsOG7qcWp4buT4buRajHhu45rw7psN8aw4bqtw6o3w7o34bupa+G7neG7kTfhu49s4buL4burN8O04bq74burNz1o4buRN+G6vuG7k+G6peG7kTc5MC/GsOG7qcWp4buT4buRajEwL2s5MTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pUvhu4fhurHhur82MeG7uHNsN8O04buvw6o34bupbGjhu6s3w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfhu6lr4bud4buRN+G7qcWpw7o34bupa+G6s+G7kWs3w7Rsw63hu5E34bun4buraDfhu4Hhurfhu5FqN8aw4buj4buRajfhu5Fr4bu34buRajfhu5HhuqfDtDfhu6fhu6vhurE34bun4bur4bqxN8Oq4bq34buRN+G6veG7oX034buBw6Lhu5FqN+G7uWxo4buRN+G7ueG6szfhu5BrZOG7kTfhur9k4buRN+G7qWvhu53hu5E3PWjhu5E34bq+4buT4bql4buRNzl9N8OB4bqlN+G7gOG7neG7kWo3PWjhu5E3IuG7gOG7neG7kWo3xq9y4buRIDfDteG7q+G7neG7kTfhu4Hhu5PhurPhu5E34buPaeG7qX034buRcTfDteG7s8OqN+G7uXh14bupN+G7p+G7q+G6sTfhu49r4buZN+G7j2vhuqfhu5F9N+G7qeG6teG7kzfhu5Fo4buRN8aw4buzN+G7j2vDumw3xrDhuq3DqjfDqnbhurE34bun4buraDdreHLhu5FqN+G7ueG6szfhu6nhu7M3a+G6s+G7kzfhu49rbDfDquG7q+G7o2w34buR4bqnw7Q3YThhOTfhu6lr4bud4buRN+G7gXh1w6o3w6rhu53hu5FqN+G7kWvDqeG7kTfhu6lr4bud4buRN+G7keG7neG7kWo34bupa+G7neG7kTfDtHNsNyLhu5Dhu6jDlCA34buPbOG7i+G7qzfDtOG6u+G7q1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDoWHhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYTnhuqMvOeG6r8Oj4bq/OTjhuq/DoTjDocOh4bupxIPDoeG6ocOjOMO1OFvhu43hu6VqPMWpLMSDNjfhurHDteG7qSw24buOa8O6bDfGsOG6rcOqN8O6N+G7qWvhu53hu5E34buPbOG7i+G7qzfDtOG6u+G7qzc9aOG7kTfhur7hu5PhuqXhu5E3OTY3QWzhur/hu6lrLDbEgzg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqHDoWE2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHhu7jDrTfhu6lr4bqnw7Q34bupa+G7neG7kTc9aOG7kTfhur7hu5PhuqXhu5E3OTfDqmvhu7Hhu5FqN+G7qeG7nWw3w6rDosO0N+G7kWvDqeG7kTfhu4F4dcOqN8aw4buzN+G7j2vDumw3xrDhuq3DqjfDqnbhurE34bu54but4buRajfhu6fhu6toN+G7kXJsN+G7gWTDgFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDoWHhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYTnhuqMvOeG6r8Oj4bq/OTjhuq/DoTnDoTjhu6nhuq85w6DDoTnDtThb4buN4bulajzFqSzhuqM4w6A2N+G6scO14bupLDbhu45rw7psN8aw4bqtw6o3w7o34bupa+G7neG7kTfhu49s4buL4burN8O04bq74burNz1o4buRN+G6vuG7k+G6peG7kTc5NjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6ocOhYTY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MUvhurFsN+G6vWjhu5E34buBeHThu5FqN+G7kWvhurM3w6rhurHhu5M34bupZeG7kWo3w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfhu5Fq4bqzw4A3w6rhurPhu5FqN+G7kWtsw63hu6t9N+G7kWp4dGw34bq/ZOG7kTfhu4HDreG7qzfDquG7mTfhuqA34bupa3nDqjfhu6nFqeG7k+G7kWo34bu5bMOsw6o3amzhu7c3am7hu5E34buBeHThu5FqN8O14bqz4buRajfhu5Fq4bubN8OB4buZw7Q3w4HhurHhu5FrNy03xrDhurXDqms3LTfhu4Hhu4Xhu6VbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDZsw4rhu4fhu5Hhu6nhu4fFqTY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8SDODjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT434bqhw6Fh4bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWE54bqjLznhuq/Do+G6vzk44bqvw6FhYcSD4bup4bqj4bqjxIPDo8Ojw7U4W+G7jeG7pWo8xaks4bqvw6A2N+G6scO14bupLDbhu45rw7psN8aw4bqtw6o3w7o34bupa+G7neG7kTfhu49s4buL4burN8O04bq74burNz1o4buRN+G6vuG7k+G6peG7kTc5NjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6ocOhYTY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MeG7qMWp4buT4buRajfhu5Fr4bu34buRajfhu5HhuqfDtDfhu6fhu6vhurE34buQa2Thu5E34bq/ZOG7kTfhu6nFqeG7k+G7kWo34bupa+G7neG7kTfhu6nDqeG7pTfhu6nFqeG7q+G7kWo34buB4bq5w4A3w7ThurXhu5FrN8Oqa+G7q8OA4buL4buRN+G7gXBsN8OqcjfDqsSR4burN+G7j2zhu5FrN+G7qWl9N+G7geG7n+G7kWo34bupa3RsN+G6t+G7pTfhur/hu6/hu5FqN8Oq4bq3w6o34bupbGnhu5E34bq94buhN+G7j2vhu5PhurE3a+G7l8OqNy034buP4bquN+G7qWvhu6vDqeG7qTfhu7nhurPhu5M3xrDDouG7kTfDgeG7q8SR4bupezfhu6Vr4bq34bupN+G7qcWpbOG7i+G7kTfhu4HhurE34bq/4bq14buRajfDquG6t8OqN+G7kWrhurPhu5FrN+G7kWprw6034buRa3g+N0vhurPhu5E3w6pyN+G7j2ttfTfhu5Fr4budw7Q34buPbeG7kWt9N8O04buhw6p9N+G7kcOtfTfhu4HhurnDgDfDtOG6teG7kWs3w4Hhu6vEkeG7qTfhu49r4bq54burN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWpbN0tsw6zhu5E34buR4bqxw4A34bupa+G7qzfhu5Frw6nhu6U34bq9buG7kWs34bun4burZOG7kTfhu4Fl4burN+G7kWp4dGw3w6p24bqxN+G7qWvhu53hu5E34buB4bq14bupN+G6o+G6r305w6E34bupxalsw6zhu6s34buB4buf4buRai/hu5FqeHRsL+G7keG6p8O0WzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6ocOhYeG7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2FhOeG6oy854bqvw6Phur85OOG6r8Ohw6FhxIPhu6nhuqHDoeG6rzg5w7U4W+G7jeG7pWo8xaks4bqjxIM2N+G6scO14bupLDbhu45rw7psN8aw4bqtw6o3w7o34bupa+G7neG7kTfhu49s4buL4burN8O04bq74burNz1o4buRN+G6vuG7k+G6peG7kTc5NjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6ocOhYTY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MeG7qGvhu7PDqjdrbMOs4buRN8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo34bupa+G7neG7kTfhu49s4buL4burN8O04bq74burfTfhu6lr4bud4buRN+G7geG6pTdr4burw4A34buB4buh4buRajfhu5BrZOG7kTfhur9k4buRN+G7geG7meG7kWo3auG7meG7pTfhu4Hhu4s3w7XhurPDtDfDtHNsNzlb4bqjOeG6rzfDtDfhu4F4dOG7kWo3amzhurHhu5M34bupa+G7neG7kWo34buR4bud4buRajfhu6lr4bud4buRfTfhuq84ODfDtDfFqeG6peG7kWs34bupa+G7k+G6t+G7qTfhu5F4c8OqN+G7j2vhu6s34bq/ZOG7kTfDqnhbW1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDoWHhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYTnhuqMvOeG6r8Oj4bq/OTjhuq/DocOgOGHhu6nhuqE44bqhxIPhuqPDtThb4buN4bulajzFqSzDo8OhODY34bqxw7Xhu6ksNuG7jmvDumw3xrDhuq3DqjfDujfhu6lr4bud4buRN+G7j2zhu4vhu6s3w7Thurvhu6s3PWjhu5E34bq+4buT4bql4buRNzk2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqhw6FhNjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYxW1tbN8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo3OVvhuqPhuqE4N8O0N+G7qXh04buRajfFqeG6s+G7kzfhu6lr4buT4bq34buRalswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDoWHhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYTnhuqMvOeG6r8Oj4bq/OTjhuq/DocOg4bqhYeG7qWFhw6Phuq/huqHDtThb4buN4bulajzFqSzDo+G6r+G6ozY34bqxw7Xhu6ksNuG7jmvDumw3xrDhuq3DqjfDujfhu6lr4bud4buRN+G7j2zhu4vhu6s3w7Thurvhu6s3PWjhu5E34bq+4buT4bql4buRNzk2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqhw6FhNjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYx4buQa+G6szfhu7nhuqfhu5E3a+G7meG6sTctN+G7jmvhu6s34bupa+G7izfhu6lr4bqx4buTN+G7qWvhu53hu5E34buBeHXDqjfhu5Fk4buRajfDqsSR4bulfTfDqmvDs+G7kWs34bupxanhurHhu5FqN+G7geG6teG7qTfhu6lsaOG7qzfDqmvhu6vhurnhu5E34bupa+G7h+G7kzfhu6fhu6vDgDfhu4Fv4buRa303w6pyN8aww7o34bu5w6nhu6k3w6prxJHhu6k34buBZcOAN+G7gXZ9N+G7geG6t+G7pTd54buRajfhu4F4dcOqN8OAaOG7qzfDqmXhu6s3xrBs4buRazdr4buT4bq14bupN+G7ueG6p+G7kTdr4buZ4bqxNy034bu54bqn4buRN+G7kWprw6x9N2vhu6FsN2vhu5fhu6U3w6p24bqxN+G7qWvhu53hu5FbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDZsw4rhu4fhu5Hhu6nhu4fFqTY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8SDODjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT434bqjODjhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYTnhuqMvYTjDoeG6vzhhOTnDo2HhuqHhu6nhuqNh4bqh4bqhw6PDtThb4buN4bulajzFqSzDoznDoDY34bqxw7Xhu6ksNuG7jmvDumw3xrDhuq3DqjfDujfhu6lr4bud4buRN+G7j2zhu4vhu6s3w7Thurvhu6s3PWjhu5E34bq+4buT4bql4buRNzk2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqjODg2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjFKbGnhu5FqN8OqcDfDqnbhurE3w7XhurPhu5FqN+G7gXh1w6o34buRanh0bDfhur9k4buRN+G7j2vhu51sN+G7pWvhu6/Dqn03w7V44burN2ps4bu3N+G7kWt4N8O04buh4bupN+G7pWtl4buRN+G7j+G6oDd5w6pbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDZsw4rhu4fhu5Hhu6nhu4fFqTY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8SDODjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT434bqjODjhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYTnhuqMvYTjDoeG6vzhhOTnhuq/DoOG6o+G7qeG6r8SD4bqhOeG6ocO1OFvhu43hu6VqPMWpLMSDYcOgNjfhurHDteG7qSw24buOa8O6bDfGsOG6rcOqN8O6N+G7qWvhu53hu5E34buPbOG7i+G7qzfDtOG6u+G7qzc9aOG7kTfhur7hu5PhuqXhu5E3OTY3QWzhur/hu6lrLDbEgzg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqM4ODY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MeG7gHh04buRajfDteG6s+G7kWo34buRauG7mzfDgeG7mcO0N+G7gXh1w6o3w7TDujfFqeG7oeG7kWp9N8Oq4but4buRajfhu7lzbDfhu5Fr4bu34buRajfhur15w6o34bupxanhurHhu5FrN+G6vW3Dqms3a+G7l+G6sTfDquG6s+G7kWo3w7XhurPDtDfDqmvhu5M3w6rDouG7kWs3xrDhuq3DqjfDteG6s+G7kWo34bun4buraDfhu5Fq4bqzw4A3w6rhurPhu5FqN+G7geG7heG7pTdrcuG7kVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqM4OOG7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2FhOeG6oy9hOMOh4bq/OGE5w6HDoeG6oTnhu6nhuq9h4bqvOMOjw7U4W+G7jeG7pWo8xaks4bqjw6A2N+G6scO14bupLDbhu45rw7psN8aw4bqtw6o3w7o34bupa+G7neG7kTfhu49s4buL4burN8O04bq74burNz1o4buRN+G6vuG7k+G6peG7kTc5NjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6ozg4NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYx4buocOG7kWo34buPbOG7kWs34bula203a+G7q8OAN+G7geG7oeG7kWo34buRauG7q+G7n+G7kTfDteG7s8OqN8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo34buR4bud4buRajfhu6lr4bud4buRN8O0c2w34buPbOG7i+G7qzfDtOG6u+G7qzfhu6lr4bud4buRNz1o4buRN+G6vuG7k+G6peG7kTfhu4HhuqU34bupa+G7s8OqN2tsw6zhu5E3w7XhurM3w6M34bupxII3w6DhuqHhuq834bupxalsw6zhu6s34buB4buf4buRan034bupxanhu5Phu5FqN+G7geG7mTfhu5BrZOG7kTfhur9k4buRN+G7geG7meG7kWo3auG7meG7pX03w6prbGnDtDfhuqPhuqF94bqjw6EhWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6ozg44bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWE54bqjL2E4w6Hhur84YTnDocOgOTnhu6k5ODjEg8Ohw7U4W+G7jeG7pWo8xaksOcOgxIM2N+G6scO14bupLDbhu45rw7psN8aw4bqtw6o3w7o34bupa+G7neG7kTfhu49s4buL4burN8O04bq74burNz1o4buRN+G6vuG7k+G6peG7kTc5NjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6ozg4NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYx4buoa+G7neG7kTc9aOG7kTfhur7hu5PhuqXhu5E3OTfDquG7mTc5xIPEgzdr4buhfTfhuqPhuqFhN+G7kWtk4buRN+G7j2vhurnhu6t9N8Oqa2zhurE34bupa+G6s+G7kWs34bqvN+G7qXA34bup4buzN+G7p+G7q8Oi4buRfTfDquG7mTfhuqE34bupcDfDqmt5w6o3w6prbeG7kWs34bupxalvNy03w4HhuqU3a+G7oWx9N8OhN+G7qXA3w6precOqN8OB4bqlN2vhu6FsWzfDimtsN+G6veG7oTfhu4DDouG7kWo3w6rhu5k3w6HDoTfhu4HDouG7kWo34bu5bGjhu5F9N+G7kWtsw63hu6s34buR4bqnw7Q3w7VsaOG7kTfhu6nhu6/Dqjfhu4F4dcOqN8Oq4bud4buRajfhu5Frw6nhu5E3w4prbDfhur3hu6E34buB4bq14bupN+G7qcWp4buT4buRajfGsOG6tcOqa3034bu54bu34buRajfDtOG6teG7kWt9N+G7qWxo4burN+G6vWzhu4vhu6s3w4Hhu6vEkeG7qTfGsOG6rcOqWzfhu6jEgjfDtcOsN2vhu6E3amzhurE34buBbuG7kWs34buB4bq14bupN2ps4bqxN+G7gW7hu5FrN+G7j2zhu4vhu6s3w7Thurvhu6s3w7XhurM3OeG6o8SDLznEg8SDN2vhu6F9N+G7geG6teG7qTfEg+G6r33DoeG6oyFbN1tbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bqw4bur4bupa+G7k8WpNjHhu6hr4burN+G7qGt2w4AwL+G7pTE=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]