(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 8-4-2022 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công nhận xã Quảng Lưu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Nhân dân và cán bộ xã nhà.
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MOG7pOG7qeG6tcO0xKk24buOd+G7qTZqd3LDtMSpNuG6v2jDtDbDlMavw5U2xrBq4bubw7TEqTbDtWvDtGogL2o4MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDuUrhu4Hhuq/DqjUww5TEqeG6t8OBNsOjLcOhLTk3OTk24bq8auG7rzbGsG7hur1qNuG7qOG6usOUw4o2xrBvw7RqNuG6v8OiNuG7jcOANuG7peG7qcOBaMawNuG6v27DtGo24bq94bubw7TEqTbDtGplw7Q2QcOiNuG7pOG7qeG6tcO0xKk24buOd+G7qTbhur/hurPGsDbhur1q4bupw6nDtDbDlMavw5U24buNa8Os4bupNsO14bq54bupNsO04bqlw7U2OTc5OHs24bq/4bqxw7RqNsOqZOG7qTbEqWvhuq9rNuG6v+G7keG6s8O0NsO5auG6scawNsaw4buna8Osw7Q2w7Vyazbhur3hu6/huq82w5RqY8O0NsOqY8O0NuG7t+G6tzbhur3hurHDtDbhurvhu582QcOiNsO0auG6t30gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgYTnDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly9r4bu3feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw7Thu4Hhu7nFqS85OTjhuqEvOMSD4bqjw6o4ODc34bqjYcOjxrA5OOG6ozfhuqPhu483fcOyw7nEqSnhu6c74bqhNzg1NuG6r+G7j8awOzXhu6Thu6nhurXDtMSpNuG7jnfhu6k2andyw7TEqTbhur9ow7Q2w5TGr8OVNsawauG7m8O0xKk2w7Vrw7RqNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOgYTk1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTBA4bqx4bq9NuG6v27DtGo2QWPDgTbDqsO9w7TEqTbDlMavw5U24buP4bq3NuG7peG7qeG6sTbGsOG7p23DtGo2xrDhu5HhurfDtDbDqmvDrcO0ezbhu49j4bupNsOq4bq3azbhu7fhurc24bq7acO0NuG7t+G7tcO0xKl7NsO0xKnhuq/DgTbFqeG6r+G7qTbhu41qazZq4buR4bq3w7Q2xrBq4bq3w7RqNkFjw4E2w6rDvcO0xKk2w5TGr8OVNsO04bqlw7U2OTc44bqhNuG7t3JrNuG7peG7qeG6r8O0NuG6v2vDrMO1NuKAnEFjw4E2w6rDvcO0xKk2w5TGr8OVNuG6vWpvNuG6veG7kzbhur9rw6zDtTbhu41qdWs24bq/xJHhu6k2w7Rqd8O0xKk24buNauG7m8O0xKk24bq94buTNuG6v2vDrMO1NuG7jWjGsDbGsGrhu6vhur3igJ17NuG6vuG6tcO0xKk24bq74bufezbhur1qbMO0ajbhu6Xhu6nDgWnDtHs2w7RqY8O0NsOqY8O0NkHDojbhu6Thu6nhurXDtMSpNuG7jnfhu6k24bq/w6I24bul4bupw4FoxrA2xrBjw7U2auG7qcOBNuG6v+G7n8O0xKk2xal44bq9NsO14bqzw7RqNsaw4buhw7TEqTZqdMO5ezbDuWrhurHGsDZq4bupw4E2xrBrw7RqNsawasSRw7Q24bq/4buR4bq3w7Q24buNaMawezbDtOG7n2s24buPw73hur02xrB5NsWpeOG6vTbDqmPDtHs24buNauG7m8O0xKk2w7TEqXnDtMSpNmrhu5HhurfDtDbGsGprw63DtHs2w7Rjw7TEqTbhur3huq/hu5E24bq9amTGsDbhu493dMO0xKk24bq94bqx4bq9Nsawa2fhu6k24bq9amx7NuG7jWrhu5vDtMSpNsO0xKl5w7TEqTbDtGPDtMSpNuG6veG6r+G7kTbhur9zazbFqeG7ncO0xKk24bu3ZcawNuG6vWpkxrB7Nsawa8O0ajbGsGrEkcO0NuG6vWrhu5E2w5RqY8O0NsOqY8O0ezbGsOG6s+G7kTbDqmvDrcO0NsO14bqz4buRNsO1cms24bq9auG7kTZBw6I2xrBq4buB4buRNmp3csO0xKk2xanhurHDtMSpNi02QeG6r8O0ajYtNsWp4bqz4bq9ajYtNuG6v+G7g8O5fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6HDoDfDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly9r4bu3feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw7Thu4Hhu7nFqS85OTjhuqEvOTc4w6o3OOG6oTc5w6A5xrA44bqhw6M5w6Phu483fcOyw7nEqSnhu6c7YTjDoDU24bqv4buPxrA7NeG7pOG7qeG6tcO0xKk24buOd+G7qTZqd3LDtMSpNuG6v2jDtDbDlMavw5U2xrBq4bubw7TEqTbDtWvDtGo1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6HDoDc1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTDhu7ZyazbDuWp3ccO0xKk24bq9amPDtTbDuWrhurHGsDZq4bupw4E2w7Thu59rNuG7j8O94bq9NuG7j+G6tzbhur1qbMO0ans24buPZMOBNsOUamPDtDbDqmPDtDbhu4/hurfDtTbhur1q4buvNsawasOsNsaw4bun4buVw7TEqTbGsGPDtTbGsOG7p+G7kcO0xKk2QWPDgTbDqsO9w7TEqTbDlMavw5V7NuG6u3dy4bq9NuG6v+G7n8awNsO5auG6sTbhu49yw7Q2w7RqZMawNuG6veG7r+G6rzbhurxqd3HDtMSpNsaw4bunbcO0ajbDteG7reG6vTbGsGtn4bupNuG7pOG7qeG7neG6vTbEqWvhuq82QWPDgTbDqsO9w7TEqTbDlMavw5U2dTbhu6Thu6nhurXDtMSpNuG7jnfhu6k24buP4bq3NsO5auG6scawNsaw4buna8Osw7Q2xanhurXDtDZB4bupZMawNsO04bubw7TEqTbDtMSpamvDrcO5NsawauG7geG7kTZqd3LDtMSpNsawbOG6vWo24bq9w73hur19NkDDojbhu6Thu6nhurXDtMSpNuG7jnfhu6k24bq/w6I2xrBlw7k2xrDhu6fhu6nDtMSpNuG6v8Opw4E2w7XhurPDtGo24bq9auG7qcOBw6zDtDbhur/hu6FrNuG6vXE24bq9ZOG7qTbhu41rw7RqNsawaHs2am3DtGo2xrBq4bq3w7RqNuG6veG6seG6vTbhu7fhu7HDtMSpNsWp4bq1w7Q2QeG7qWTGsDZq4bq3w7TEqTZq4buT4bqvNsawZcO5Nsaw4bun4bupw7TEqXs24bq/d+G6rzbhur3hurHhur02xKlr4budw7TEqTbhu4/hu6vhuq824bq94buTNsO04bqlw7TEqTbFqeG7qWTGsHs24bq9amTGsDbhu493dMO0xKk24bq94bqv4buRNuG7t+G6t+G7kTbEqWvhu4Hhu5E2xrDhu6fhu6PDtMSpezbhurHDuTbDquG7rcO0xKk2xrBraMO0NuG6u+G7nzbhu41q4buR4bqvNmrhu5Xhur02LTbhu43EgjbGsGrhu6llxrA24bu34bq34buRNsWp4bq1w7Q2QeG7qWTGsH02xq/hu5HhurfDtDZBw6I24bq94buTNjjDoDZq4bqvNsaw4bun4bujw7TEqTbhu6fhuq/hu6k24bqvw7Q2xrDhu5HhurfDtDbhur93dOG6vTbhur1kw7k2xKlrZMOBNuG6vWp4w7TEqTbDtGplw7Q24bu2a+G7gcawxKjhuq7DmTbhur/hu4HDtTbhu4/hurNrNmprw63hu6k24bul4bup4bq1NuG7jWvDtGo2xrBoNuG6veG6r+G7kX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgYTnDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly9r4bu3feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw7Thu4Hhu7nFqS85OTjhuqEvOMSD4bqjw6o4ODc3w6PDoMSDxrA4w6PhuqM4N+G7jzd9w7LDucSpKeG7pzthw6PEgzU24bqv4buPxrA7NeG7pOG7qeG6tcO0xKk24buOd+G7qTZqd3LDtMSpNuG6v2jDtDbDlMavw5U2xrBq4bubw7TEqTbDtWvDtGo1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6BhOTU2LzAgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6vOG6r8O5xrBr4buRw7Q1MMWo4buRw7TEqTbFqeG7kcO0xKk24bu3cms2w7lq4bqxxrA2xrDhu6drw6zDtDbDtOG7m8O0xKk2w7TEqWprw63DuXs24bq9ZMO5NuG7r8OBezbhur1qbMO0ajbhu6Xhu6nDgWnDtDZBw6I24bq/w6I24buNauG7m8O0xKk2w7TEqXnDtMSpNsaw4bqz4buRNuG6v2tp4bupNuG7jWvDrcO0ezbGsG3DtTbhu41raMO1ezbDquG7qTbDtGplw7l7NuG6v+G6rzbDquG6s8O0xKk2auG7k+G6rzbhur3hurHhur02w7TEqeG6t8O0ajbDtMSpaml7NsO5auG6scawNsaw4buna8Osw7Q2auG7keG6s8awNuG6v+G7n8O0xKk2w6pu4bq9ajbhu7fhu602LTbGsGp3ccO0xKk2w7XhurNrezbGsGrhu6k2auG7q8awNsOq4buR4bqvw7RqNsO0xKlqa8Otw7k24bq/xJHhu6k2xrB3NuG7t+G6t+G7kTbhur9u4bqvNuG6u+G6t8O0fTbhu6Thu6nhuq824bq/4buTNsaw4bqz4buRNuG7t2vDreG6vTbhu4/hurfDtXs2w7Rjw7TEqTbhur3huq/hu5E2xrBq4bupNsO0amXDuTbhur1q4buRNuG7j+G6r+G7kTbhur/hu5/DtMSpNsO04bubw7TEqTbGsGrhu5vDtHs2xrBq4bur4bq9NuG6v8Opw4E2w7lq4bqxxrA2xrDhu6drw6zDtDbhu41rw7RqNsawaDbhur9u4bqvNsO5andxw7TEqX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOhw6A3w7lBPjU2xanhu6fhur07NS8va+G7t33hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8O04buB4bu5xakvOTk44bqhLzk3OMOqNzjhuqE3YcOgw6DGsOG6oTg4Nznhu483fcOyw7nEqSnhu6c7xIM5YTU24bqv4buPxrA7NeG7pOG7qeG6tcO0xKk24buOd+G7qTZqd3LDtMSpNuG6v2jDtDbDlMavw5U2xrBq4bubw7TEqTbDtWvDtGo1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6HDoDc1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTBKa8Otw7Q2w7Thuq/DgXs2xrDhu6dnw7Q24bq/buG6rzbhurvhurfDtDZBw6I24bq94buTNjk5NsOq4buR4bqvw7RqNsO0xKlqa8Otw7l7NuG6veG6seG6vTbDquG7keG6r8O0ajbDtMSpamvDrcO5NuG6v2nhu6k2auG7keG6s8awNuG6v+G7n8O0xKk2amvDreG7qTbhu6Xhu6nhurV7Nsaw4bqz4buRNuG7t2vDreG6vTbhu4/hurfDtTbhu6HDtDbhur9uw7RqNuG6vWrhu5E2anHDtDY4fTc3Nzbhu4/huq/hu5E24bq/4bufw7TEqTbhur9u4bqvNsO5andxw7TEqX02w5TEqeG7keG6t2s24bun4bqvezbGsOG7p2fDtDbhur9u4bqvNuG6u+G6t8O0NuG6veG7mcO0NuG6veG7kzZhw6M3Nmrhu582xrBrw6zhu6k2xrBqd3HDtMSpNuG7jWvDtGo2w6rhu5Hhuq/DtGo2xrBqd3PDtMSpNkHhu6nDgWfDtHs2xKnhu5PDuTbDuWrEkcO0NuG7peG7qeG6r8O0Nsaw4bun4buVw7TEqTbGsOG7p+G7kcO0xKk24bu3a8Ot4bq9NuG6v+G6scO5NnjDtMSpNsO0auG7qTbhur3EkeG7qTbFqWvDtGo2auG7keG6s8awNuG6veG7r+G6rzbDlGpjw7Q2w6pjw7R9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbhuqE3N8O5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL2vhu7d94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DtOG7geG7ucWpLzk5OOG6oS85NzjDqjc44bqhN8OjOGHGsOG6o2HEg+G6oeG6oeG7jzd9w7LDucSpKeG7pzvDoDg3NTbhuq/hu4/GsDs14buk4bup4bq1w7TEqTbhu4534bupNmp3csO0xKk24bq/aMO0NsOUxq/DlTbGsGrhu5vDtMSpNsO1a8O0ajU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXhuqE3NzU2LzAgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6vOG6r8O5xrBr4buRw7Q1MMOUanM24buNauG6r2s2xrBq4bqx4bq9Nmprw63hu6k24bul4bup4bq1Nsawa2nDtTbDtOG6pcO0xKl7NuG7j3RrNsawamh7NuG7jWvDtGo2xrBoezbhu7fhuqXDtDZq4buT4bqvezZBw6I2auG7n2t7NuG7pOG7qeG6tcO0xKk24buOd+G7qTbhur/DojbDuWrhurHGsDbGsOG7p2vDrMO0Nsaw4buR4bq3w7Q2w6prw63DtHs24bq7acO0NuG7t+G7tcO0xKl7NuG6vWpkxrA24buPd3TDtMSpNuG7t+G6tzZqa8Ot4bupNuG7peG7qeG6tXs2xrDhurPhu5E24bq/d3Thur024bq7d3Lhur024bq/4bufxrA2w7lq4bqxNsO5auG6scawNsaw4buna8Osw7Q2w7XhurPDtGo24bu3aTbhu41oxrA24bq9ZOG7qTZq4bqzNsawxJHDtMSpezbGsOG6s+G7kTbDtGfDtDbDqmvDrcO0NsO14bqz4buRNsO04bubw7TEqTbGsGrhu5vDtDbDtXJrNuG7jWvDrOG7qTbDteG6ueG7qX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NuG6oTc3w7lBPjU2xanhu6fhur07NS8va+G7t33hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8O04buB4bu5xakvOTk44bqhLzk3OMOqNzjhuqE3w6HDoDjGsDk44bqhw6HEg+G7jzd9w7LDucSpKeG7pzs4OTk1NuG6r+G7j8awOzXhu6Thu6nhurXDtMSpNuG7jnfhu6k2andyw7TEqTbhur9ow7Q2w5TGr8OVNsawauG7m8O0xKk2w7Vrw7RqNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NeG6oTc3NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUwxKhr4bqvazbhur/hu5HhurPDtDY5NzjhuqEtOTc5OHs2QcOiNuG6v8OiNuG6v8SR4bupNsawdzbDocOjw6F74bqhOMOgNsaww4M24bq/4bujw7TEqTbGsHk24bq94bqx4bq9NsO0xKnhu6nhu6PDtDbhu7fhu53DtDbhur1q4buRNsO5auG6scawNsaw4buna8Osw7Q2w7Thu5vDtMSpNsO0xKlqa8Otw7l7NsO04bubw7TEqTbGsGrhu5vDtHs2xrDhu6fhu5XDtMSpNsawY8O1NuG7j+G6tzbhur/EkeG7qTbGsHc2QWPDgTbDqsO9w7TEqTbhur3hurHhur024bq94bubw7TEqTbGsOG7p23DtGo24bu3aTbEqWvhuq/hu5E2xrBq4bubw7TEqTbGsGrhu5vDtDZB4buTw7V7NsawauG7r8OBNuG7j3RrfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw24bqhNzfDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly9r4bu3feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw7Thu4Hhu7nFqS85OTjhuqEvOTc4w6o3OOG6oTfDoDg3xrDhuqHEgznEg8Oh4buPN33DssO5xKkp4bunO+G6o8SDOTU24bqv4buPxrA7NeG7pOG7qeG6tcO0xKk24buOd+G7qTZqd3LDtMSpNuG6v2jDtDbDlMavw5U2xrBq4bubw7TEqTbDtWvDtGo1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs14bqhNzc1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTDhu47hurc2w7Xhu5/GsDbGsOG7p+G7kcO0xKk2w7Rq4bu1w7TEqTZBw6I24bq94buTNsawa2nDtTbDtOG6pcO0xKl7NuG7j3RrNsawamg24bu3aTbEqWvhuq/hu5E2xrBq4bubw7TEqTbhu7dyazbhur3hurHhur02xrDhu6nDgWjDtDbhur93c8O0xKk2w6Hhuq57NsOh4bq6ezbDoeG6vDbhur9rNuG7peG7qeG6rzbhu7fhurc2xKnEkcO0Njg24buNw7U24bq7czbhurtrw6zDtDbGsGrhu6llw7Q2xrBrw63DtDbhur1q4buRNuG7j3fhu6k2xrBq4bubw7TEqTZq4bq3w7TEqTZq4buT4bqvezbDuWrhurHGsDbGsOG7p2vDrMO0NuG7jWvDtGo2w6rhu5Hhuq/DtGo2w6pu4bq9ajbhu7fhu63igKYgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NuG6oTc3w7lBPjU2xanhu6fhur07NS8va+G7t33hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8O04buB4bu5xakvOTk44bqhLzk3OMOqNzjhuqE3w6DDocOhxrDhuqPEg8SDOMOg4buPN33DssO5xKkp4bunO+G6oTc4NTbhuq/hu4/GsDs14buk4bup4bq1w7TEqTbhu4534bupNmp3csO0xKk24bq/aMO0NsOUxq/DlTbGsGrhu5vDtMSpNsO1a8O0ajU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXhuqE3NzU2LzAgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6vOG6r8O5xrBr4buRw7Q1MOG6oS/huqE2xrBq4bubw7Q24bq/d3Thur024bq94bubw7TEqTbDtGplw7Q24buNauG7qTbDqmPDtDbhur13NuG7t+G6pcO0Nmrhu5Phuq99IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoGHDocO5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL2vhu7d94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DtOG7geG7ucWpLzk5OOG6oS85NzjDqjc44bqhN+G6oTfDoMawOTc5xIPhuqPhu483fcOyw7nEqSnhu6c7w6HEgzU24bqv4buPxrA7NeG7pOG7qeG6tcO0xKk24buOd+G7qTZqd3LDtMSpNuG6v2jDtDbDlMavw5U2xrBq4bubw7TEqTbDtWvDtGo1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6Bhw6E1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTDhurzhurU2YTbGsOG7p3dzw7TEqTZq4buV4bq9NuG6v2nhu6k24bq/4bqzxrA24bq9auG7qcOpw7Q24buk4bup4bud4bq9NsSpa+G6rzbDtXjhur024bq/4bufNjl9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoGFhw7lBPjU2xanhu6fhur07NS8va+G7t33hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8O04buB4bu5xakvOTk44bqhLzk3OMOqNzjhuqE34bqhOcOgxrA54bqhw6HhuqPDoOG7jzd9w7LDucSpKeG7pzvhuqHDoMOjNTbhuq/hu4/GsDs14buk4bup4bq1w7TEqTbhu4534bupNmp3csO0xKk24bq/aMO0NsOUxq/DlTbGsGrhu5vDtMSpNsO1a8O0ajU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGFhNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUw4bq8cTbFqXU24bu3ZcawNuG6vWpkxrA2w4E2xrBoNuG6v3d04bq9Nsaw4bqlw7TEqTbhur13c8O0xKl7NuG6vWpkxrA24buPd3TDtMSpNuG6vWrhuqXDtTbFqeG7k+G6vTbFqXjhur024buNauG7l+G7gTbhurvhuq/DtDbhur/EkeG7qTbhur1q4buRNsOUamPDtDbDqmPDtDbGsHnDtMSpNuG6u3dy4bq9NuG6v3d04bq9NsO0Y8O0xKk24bq94bqv4buRfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw24bqhNzfDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly9r4bu3feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw7Thu4Hhu7nFqS85OTjhuqEvOTc4w6o3OOG6oTfEgzjhuqHGsOG6oeG6ocOjw6PEg+G7jzd9w7LDucSpKeG7pzs44bqjw6M1NuG6r+G7j8awOzXhu6Thu6nhurXDtMSpNuG7jnfhu6k2andyw7TEqTbhur9ow7Q2w5TGr8OVNsawauG7m8O0xKk2w7Vrw7RqNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NeG6oTc3NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUw4bq84bqx4bq9NuG7jWrhu6k24bu34bupazbhur1qcWs24bq9auG7kTbGsGpraOG7qTbDtGprNuG6v3d04bq9NuG6v8SR4bupNsawdzZBY8OBNsOqw73DtMSpNuG7jWrhuq/DtMSpNsaw4bun4bqvw7TEqX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NuG6oTc3w7lBPjU2xanhu6fhur07NS8va+G7t33hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8O04buB4bu5xakvOTk44bqhLzk3OMOqNzjhuqE34bqhw6E5xrBhOMSDYTjhu483fcOyw7nEqSnhu6c7w6PDoDk1NuG6r+G7j8awOzXhu6Thu6nhurXDtMSpNuG7jnfhu6k2andyw7TEqTbhur9ow7Q2w5TGr8OVNsawauG7m8O0xKk2w7Vrw7RqNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NeG6oTc3NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUwQMOiNuG6veG7kzbhur1q4bux4bqvNsOVZeG7qTZAd3HDtMSpNl3hurxq4bux4bqvNsav4bupw4FoxrA2xahxw7Q2w5lq4buRw7TEqTbGr8O9Ijbhu4/hurc2w7Xhu5/GsDbDtMSp4bubazbhur1q4bux4bqvNuG6veG7oTbhur3hu5M2xrB5NsawanNrNsO0auG6tzbGr+G7p8SRw7Q2XeG6veG6seG6vWo24bq/Y8OBNuG7jWrhu5HhurXDtMSpNuG6oTc3NsO04bqlw7UiNsaw4bqzazbGsGrhu5vDtDbDlWXhu6k24bq+4bubw7TEqX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzbDqsawauG7qcO14bq7NTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6HDoDfDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly9r4bu3feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw7Thu4Hhu7nFqS85OTjhuqEvOTc4w6o3OOG6oTfhuqM4w6DGsMSDw6PhuqM3YeG7jzd9w7LDucSpKeG7pzs44bqjNzU24bqv4buPxrA7NeG7pOG7qeG6tcO0xKk24buOd+G7qTZqd3LDtMSpNuG6v2jDtDbDlMavw5U2xrBq4bubw7TEqTbDtWvDtGo1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6HDoDc1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTDGr2pzazbEqWvhuq/DtDbGsHJrezbhur7hurXDtMSpNuG6u+G7n3s24bq9amzDtGo24bul4bupw4Fpw7Q24bu34bq3NsOUamPDtDbDqmPDtDZBw6I24buk4bup4bq1w7TEqTbhu4534bupNkHhurHhur024bq/bsO0ajbGsGtow7k2xrDhu63hur02w6rhu6nDgTbGsOG7p2024bq94bqx4bq9Nsawa2fhu6k24bq9amw2QcOiNsOUxq/DlTbhu41rw6zhu6k2w7Xhurnhu6k2xKnhuqfDtDbhu7dyazbDquG7qTbhu49u4bq9ajbFqWvDtGo2xrBq4bqxa3s2andyw7TEqTbhur9ow7Q2w5TGr8OVNsawauG7m8O0xKk2w7Vrw7RqNuG7t+G6tzZBY8OBNsOqw73DtMSpNuG6v+G7mzbGsGpuNuG7t+G6pcO0NsO1a8O0ans2amvDrcO0NuG6v+G6s2t7NsO5amTDtDbhur9k4bupNuG6v2jDtDbDtOG6pcO1Njk3YTc24bq/4bqzxrA2xrBrZ+G7qTbhur1qbDbhur/hu5s2xrBqbn0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6ruG7qcawauG7keG7pzUw4buOa8O0ajZKd3HDtMSpIC/DuTA=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]