(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày tôi còn nhỏ cha luôn bảo bữa cơm phải đông đủ con cái và cha mẹ ăn mới ngon. Tùy thời điểm, công việc hay lý do nào đó khác thì mới được vắng. Rồi lớn lên, lập gia đình riêng, “bài học” ấy tôi càng thấy quý giá biết nhường nào. Bữa cơm gia đình, đó chính là không gian nuôi dưỡng và kết nối tình cảm gia đình. Ở đó gói gọn biết bao ký ức không phai nhạt trong tâm hồn mỗi người từng đoạn đời, độ tuổi...
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sOG6rOG6r+G6u2LEg1nEg+G6sSpiWWJq4bq74bqxWTLDs2lixINZxKnhurNi4bqvWTE74bqrWcSD4bqxKlkz4bqzYuG6r+G7qi/huq/hu7Lhu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63huq40KjJY4buwQsSDP+G7lVnEqeG6u+G6sVkxxJFiWWLhuq/DqVkx4bqvKlnhuqlq4bq7YlkwO2NZMMO0Klkx4buD4bqrWcOt4bqvO+G6sVkz4bq7YsSDWTNuWTFjYlkxJuG6sVnhu5E/WTHhuq8qWeG6qzZZLmJZ4bqr4buF4bqxWWLEg2Ni4bumWcSobOG7lVnEqeG6r2bhurFZM+G6seG6oeG6q+G7pFkx4bq7YsSDWeG7keG6scOgMVnhuq8q4buVWeG6qeG7l1kyY1liP2NZM2RZ4bqt4bqvJjFZxKnhuq/hurNZ4bqr4buF4bqxWTPDs2cxWeG7kSFixIPhu6ZZ4buKw6rhurFZ4bqp4buFYlnhuqk5YuG7pFnhuqldw61ZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWeG7i+G6sTlixIPhu6RZ4oCcMD/hurFZ4bqvZTHigJ1ZfeG7lVnEqeG6u+G6sVkxP2LEg1nEqeG6r33hu5VZw6xq4buXWcSD4bqxJlkw4bqxYcSpWWLhuq/Ds2ZixINZYj9j4bumWeG7r8O0Klkx4buD4bqrWcSD4bqxKlkz4bqzYuG6r+G7pFkzZFkx4bqv4bq3YuG6r1nhuqk/WeG6reG6r+G6u2LEg1nEg+G6sSpiWWJq4bq74bqxWTLDs2lixINZ4buRP1nhuq1hxKlZYuG6veG6sVnEqeG6s2Lhuq9ZMTvhuqtZxIPhurEqWTPhurNi4bqv4bumWUhZM2RZxINk4bqxWcSDZWJZMOG6sWHEqVkwKmNZ4bqt4buXWcOyMVnhuq3huq/hurtixINZw63huq8q4bqxWWLhuq86xKlZxKnhu4tjYsSDWcSpe+G6q1nhuq/DqmJZ4bqr4buH4bqxWWLEg8OzZuG6sVnEqeG7jWLEg1kzYzpiWTNm4bqx4bukWTPhur9ZxKlq4buB4bqx4bum4bum4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOtdirDrcSp4bqxY2JY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWDLEqeG6r2rhuqswWeG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlk9w53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmlnhu7jhu7ZAw63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04bu24bu0Iy/hu7I9PTLhu7bDnSRAJMOd4bu0xKklPcOd4bu4PeG6qcOd4bum4bqnw63Eg1Xhu4tQ4buyPT1YWSrhuqnEqVBY4bqs4bqv4bq7YsSDWcSD4bqxKmJZYmrhurvhurFZMsOzaWLEg1nEqeG6s2Lhuq9ZMTvhuqtZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWFnhu5PhurEyxKnhuq9QWD3DncOdWFnhuq804bqxxIPhuq/EqVBY4bu44bu2QFhZL+G7sOG7r8O0Klkx4buD4bqrWcSD4bqxKlkz4bqzYuG6r1kzW+G6q1l94bqr4bumWcavcmLhuq9Z4bqr4bqxYuG6r1nhuq9lKuG7qOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG6quG7h+G6sVnhuqvhur/EqVkzZuG6sVlixIPDs2bhurHhu6RZxKnhu41ZxKnhuq9qaFl9alnEqeG6r+G7g1kzYWJZ4bqpazFZxKnhu4vDs2hixINZxKnhuq8/YuG6r+G7pFnhu4nhu49ZMTvhuqtZYuG6r11iWeG7kcOhWTDDtCpZMeG7g+G6q1nEg+G6sSpZM+G6s2Lhuq9Z4buR4buF4bqxWeG6q+G7h+G6sVlixIPDs2bhurHhu6RZ4bqr4buH4bqxWcSp4bqvZuG6sVnhuq3huq8hMVnhuqk64bqxWeG6reG6ryYxWWLhuq8qauG7plnhu4hjYsSD4bukWTNkWeG6qWrhurtiWeG6qT9ZYuG6r8O0YsSDWeG6reG7nVli4bqxw6DhuqtZMyZixINZYuG6r+G7hVli4bqvfcSp4bumWcSC4bqxKlkz4bqzYuG6r1nhuqk/WWLhu4PhurFZ4bqt4bqvaOG6sVlixINqw6piWeG7kT9Z4bqv4bqzYuG6r1nEqeG6rz9i4bqvWWLhuq97YlkxJjHhuq9ZMW4qWeG6q+G7h+G6sVkxY2JZYsSDw7Nm4bqx4bumWULhu4PhurFZfeG7lVkq4bqxWTFvYsSDWTPDs2cxWcOsaipiWcSpe+G6q+G7pFkx4bqvNFkx4bqvaFnEqeG7jVnhu5HEkWLEg1nEqSrhu5VZMW4qWeG6u2LEg1kwP+G7pFkx4bqvKlnhuqs24bukWSpi4bqvWTHhuq/hurVZNOG6q1nhu4tq4bq/xKlZxKnhuq/hurXEqeG7pFnhu5FnWTHhuq/DqmLEg1nhu5E/WTDDtCpZMeG7g+G6q1nEg+G6sSpZM+G6s2Lhuq9Z4bqpP1nigJxi4bqve2JZMeG6r8OyYsSDWFnhu4nhu49ZM2M/YlnEqW1Z4buVOWpZxKnhuq/Ds+G7g2LEg1nEqeG7i2ViWeG7kTZiWeG7l1lixIPhuq/huqUqWWLhuq99xKnhu6ZZ4buK4bqxOWLEg1nEqeG6u+G6seG7pFnhu4nhu49ZMTvhuqtZYuG6r11iWeKAnOG6reG6r+G6u2LEg1nEg+G6s1lixINjYlkwKGLEg1kx4buD4bqrWeG6qzZZYn1q4oCdWTHDslnhuqnhu4ViWTJbYlnEqeG7i2NixINZxKl74bqrWeG6reG6rzvhuqvhu6RZMeG6r2fEqVnhu5FpWcSRKlnhu5Hhu4XhurFZ4bqt4buXWcOyMVlixINlxKlZYsSDP2NZMW4qWeG6q+G6v8SpWcSp4bqvZuG6sVnEg+G6sSpiWeG6reG6r2Thu6ZZw4xqJlliw7UqWTNm4bqxWWLEg8OzZuG6seG7pFli4bqv4buFWeG6qTrhurFZMT9ixINZxKnhuq994buVWeG6qcSRYsSDWeG7i8OzYsSDWeG7i8OzYsSDWeG6q+G6v8SpWWLhu4fhurFZYuG6scOh4bqr4bum4bum4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buvw7QqWTHhu4PhuqtZYsSDP+G7lVl94buV4bukWcSp4bqvZuG6sVkwKmNZMX3DrVnhuq3huq9kWeG6reG6ry5iWTM64bqrWTA6MVnhuqk/4bqrWeG7iSpj4bumWULhuq/Ds2LEg1kww7QqWTHhu4PhuqtZ4bqrNllifWpZ4bqpP1kww7QqWTHhu4PhuqtZMW4qWcSp4bqzYuG6r1nhu5U5alnEqeG6r8Oz4buDYsSD4bukWTFuKlli4bqvw7RixINZMeG6ryHEqVkx4bqv4bqxauG7pFnhu4kqYlnhu4k3WeG6qz9Z4bqrNlkyP2Lhuq9ZMm3huqtZM+G6oVliauG6u+G6sVkqYuG6r1kx4bqv4bq1WTThuqtZxKnhurvhurFZYjliWWLEg8OzZuG6seG7plnhuqo2WeG6qWrhurFZMWrhurFZ4buR4buF4bqxWTBhw61Z4bqpw7Uq4bukWeG7keG7heG6sVlixINlYlkzw6hiWTJbalnhuqk0Y1nhuqk1xKlZ4bqr4buH4bqxWeG7ieG7heG6q1nEqeG6veG6seG7pFnhu5Hhu4XhurFZ4bqpP2JZ4bqt4bqvZOG6sVnhu5km4bqrWcSp4buNWeG6qybhurFZMGHDrVnhuqvhu4fhurFZMeG6r+G6scOhauG7plnEqOG6r8OyMVkuYlkxb2LEg1kz4buDYlnEg+G6sTti4bukWTBq4buB4bqxWeG7iSZixINZ4bqrNlkz4bqxWTHhuq9nWTAmYlli4bqvw7RixINZ4bqr4buFWeG7iypq4bukWcSp4buLJuG6sVnEqeG7i2NixINZ4buRw7NmYlkz4bqhWeG6q2oqWeG7kcOhWeG7kT/hurFZMCpZMWNiWTEmWWLhuq/DqeG7pll4YWJZxIPhurFm4bukWWLhuq/DtGLEg1kww7QqWTHhu4PhuqtZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWeG7kSBiWeG7kTZiWWLEg2rhu5U5YlnEqeG7i2NixINZ4bqt4buXWcOyMeG7plnhuqo2WeG6qT9ZYsSDw7Nm4bqxWeG6reG6rzVjWcSpKuG7leG7pFnhuq3huq81Y1nEqeG6t2Lhuq9ZxKljJmJZYjliWeG6q2wqWWI/Y1nEqeG6r8OyMVlifeG7leG7pll2w7JZxKnhuq9hWeG7kVtiWeG7mWMq4buVWcSp4bqvNGNZ4bqrbCrhu6RZYuG6r8OzYsSDWeG7iSpjWeG6reG6r+G6u2LEg1lixIMmYuG7pFnhuqs/WWLEg2NiWTHhuq/hurFZ4bqpOuG7plnhu4jhu49Z4bqvJmNZ4bqvw7IxWeG6r+G6t8SpWeG6rz9ZMW4qWeG6q33hu5VZMeG6r+G6tVk04bqrWcSp4bq74bqxWeG6r8Oq4bqxWWLhuq/DqVnhuq3huq/hurFZ4bqrNlkww7NixINZ4bqre+G6q1kx4buD4bqrWeG7iyrhu6RZMTtZMeG6ryrhu6RZ4bqrNlnhu5E/WTEmMVkxY2JZM8Ohalnhu5Fq4bqxWeG6qSHhuqvhu6ZZ4buvw7QqWTHhu4PhuqtZMzrhuqtZMDoxWWLhuq/Ds2LEg1kz4bq7YsSDWTNuWTFjYlkxJuG6seG7pFkx4bqvauG7lcOgYlnEqeG7i8SRWeG7i+G6u+G6q1nhu4s74bukWTHhuq8qWeG6qzZZ4bqvw6nhurFZ4bqvKmJZ4buRP1kyKWJZMsSRWTHhuq/hurVZNOG6q1nEqeG6u+G6sVkzblnEqeG6r8OyWTHhuq9q4buVw6Bi4bumWeG7kGrhurFZYuG6r33EqVnhu5EgYlnhuqk/WTDDtCpZMeG7g+G6q1nEqeG6veG6seG7pFkxO1li4bqvP1nhu5lr4bqrWeG7meG6t8SpWWLhuq8qalnDrGoqYuG6r1kx4bqv4bqxYTFZM8OoYlkyW2rhu6ZZQuG6r8O0YsSDWTDDtCpZMeG7g+G6q1nEg+G6sSpZM+G6s2Lhuq9ZYsSDP+G7lVl94buVWeG6qWsxWWI/Y1kxb2LEg1nEqeG6r13EqVlixINjYuG7pFnEqeG6r13EqVnhu5Fq4bqx4bum4bum4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buwxILhurFmWTN74buVWTEmMVnhuqljOuG6sVkx4buD4bqrWeG7kS5iWcOt4bqvxJFixIPhu6RZMeG7g+G6q1nhu4nhurE5alnEqeG6r+G6teG7pFkx4buD4bqrWeG6rz9ixINZ4buRP1kxO1li4bqvw7RixINZMMO0KlnEqeG6scOgMVnEqWxixINZMyxZxKnhu4toWWI5YlnEqeG6r8OzZmLEg1nhu5lq4buVOWJZ4buR4buF4bqxWWLhuq/hurHDoWpZYsSDw7Nm4bqx4bukWWLhuq/Ds2LEg1lixIPhurvhurFZYuG6rz9Z4buRP1kww7QqWTHhu4PhuqtZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWeG7kSBiWeG6q2rhurtiWTNm4bqxWeG6qT9ZYuG7g+G6sVnEg8O14bqxWcSDIeG6q1nhu5U5alnEqeG6r8Oz4buDYsSDWTFuKlnhuqvhu4fhurFZxKnhuq8/YuG6r1nhu5HhurE5YlnEg+G6sSpZM+G6s2Lhuq/hu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu5Dhu4XhurFZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWeKAnOG6qeG7hWLigJ1ZMW4qWcSp4bq74bqx4bukWeG6q+G7h+G6sVnhuqlbYlkzYWJZYsSDP+G7lVnEg+G6seG7h1nhuqs2WeG7kT9ZxIPhurHhu4dZMeG6rypZ4bqpP1nhu4nhu49ZxKnhu4toWeG7kcOhWcSp4bqvXcSpWeG7ieG7j1nEqeG6r+G6sTlixINZ4bqp4bqxOWLEg1li4bqvfcSpWTFuKlkx4bqv4bq1WTThuqtZxKnhurvhurHhu6ZZ4bqqe+G6q1kx4buD4bqrWTFrYsSDWTAqY1nEg+G6sWZZMW9ixINZxKnhu49ZxKkq4buVWTHhuq/hurVZNOG6q1nEqeG6u+G6sVnhuqk/4bqr4bukWeG6reG6r+G6u2LEg1nDrGo5YlkxJjFZ4bqrZGJZLmJZ4bqrP1nhuqs2WTMsWWJ9alkx4bqvY1kxO1li4bqvP1kuYlnhu5E/WWJq4bq74bqxWWJ9YsSDWTHhuq9rYsSDWcSp4bq74bqxWWI5YllixIPDs2bhurHhu6ZZQuG6r8O0YsSDWTF7alkx4bqvauG7lcOgYuG7pFnhuq3hu51ZYuG6scOg4bqrWTPDs2cxWWLhuq8hMVnhuqk64bqx4bukWWLhuq/Ds1kxZFkx4bqvKuG7pFkxZFnhuqs2WeG6qWrhurtiWWhZMDli4bumWULEg2rhu5U5Ylnhu5E2Ylli4bqvw7RixINZYsSDZcSpWWLEgz9jWTFuKlnEqeG6s2Lhuq9ZxKnhuq/Ds+G7g2LEg1nhu5U5alkx4bqvKlnhuqs2WTI/YuG6r1kx4bqvY1kxY2JZMSbhurHhu6ZZ4buvw7QqWTHhu4PhuqtZxIPhurEqWTPhurNi4bqv4bukWX3hu5VZ4bqpP1l94bqrWSbDrVnhu5U5alnEqeG6r8Oz4buDYsSD4bumWXdsWeG6qT/huqtZxIPhurPhu6RZM+G6sVkze2rhu6RZ4buLw6rhurFZKuG6sVlifeG7lVkxb2LEg1nhu5HDoVnhu5Hhu4XhurFZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWeKAnGLhuq/DqeKAnVkxbipZ4bqr4bqzYuG6r+G7pFkwXWJZMOG6tWpZ4buR4buF4bqxWTHhurtixINZ4buR4bqxw6AxWcSp4bqvw7NmYsSDWWLhuq9dxKnhu6ZZQuG6r8O0YsSDWeG6qWbhurFZ4bqvw6nhurFZxKnhuq8u4bqrWeG6reG6r+G6sVnEgynDrVnEg2nhu6RZ4bqvKuG7lVnDrGoqWTPhurHDoGJZxKnhuq9jOuG6seG7pFl6KuG6qWPhu6RZw6MqMTQwY2Phuq1ZMW9ixINZxKnhu4sqY1li4bqvKmpZYuG6r8O0YsSDWeG6r+G6s2Lhuq9ZO2Lhuq9Z4buRw6FZMMO0Klkx4buD4bqrWcSD4bqxKlkz4bqzYuG6r+G7pFnhu5HDoVnhu5E6xKlZ4buLKmpZxKnhu49ZxKnhu4vDqmLEg+G7pFnhuqtkYlkuYlnEqeG7j1lifWrhu6ZZxKjhuq9m4bqxWTBq4buB4bqxWTB74buVWcSD4bqxZlnigJzhu4nhuq/hurHDreKAnVnEqeG6r8OyMVkuYlnhuqk/WWLhuq8qYuG6r1nhuq/hu4NiWWJ9auG7pFli4bqvw7NixINZMWRZ4bqpOFnhu4vDquG6sVkq4bqxWTFvYsSDWeG6q2rhur1iWTPDs2cxWeG6qzZZYn1qWTHhuq9jWS5i4bukWTPDs2cxWTHhuq8qWTA7Y1kwKmJZMChixINZYuG6r8O0YsSDWTF7alkx4bqvauG7lcOgYlli4bqvNlli4bqvP2LEg1li4bqvw7NixINZxKnhu4s/YllixINdw61Z4buXWWLEg+G6r+G6pSrhu6ZZ4buf4bqxWeG7i8Oq4bqxWTFvYsSDWeKAnDFbYuKAnVli4bqvw7RixINZMMO0Klkx4buD4bqrWcSD4bqxKlkz4bqzYuG6r+G7pFnEqeG6r2bhurFZxIPhurEqYlkzw7NnMVnhu4lq4bqrWeG6r2XDrVkz4bqhWeG6qSFixINZYsSD4bqvNOG7pFkx4bqv4bqxKlnhu4k34bukWTPhuqFZMOG6sWHEqVnhu5U5alnEqeG6r8Oz4buDYsSDWWLhuq/hurHDoWpZ4bqv4buDYuG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWFnhu4nEqeG7leG6qTRQWMSpNOG7mcSpLSrhuqnhurHEg2LDmlnhu4vhurHEg+G6r8Spw5lY4buw4buq4buJxKnhu4tjYsSD4buw4bquw6pZxKjhuq9q4buqL+G7icSp4buLY2LEg+G7sOG7qi/DreG7sA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]