(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ nổi danh là thánh địa của vương triều Hậu Lê, cái nôi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, mà Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân) còn là một quần thể chứa đựng nhiều công trình kiến trúc đặc sắc, đóng góp quan trọng vào kho tàng di sản văn hóa của dân tộc.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJWV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbhu4sy4buR4buLLSThuqfEg+G6o+G6qVRX4bqnMuG6oeG7i1VW4buo4bqkw6Phu4lXMMSDV+G7i+G6ryDDo1dJ4buJ4bq5IFfhuqPEgyRXMSEgVyLEg2Hhu4tX4bqmJOG6rVfhuqTEg+G6qcOjVy1X4buvPuG7iVfhu4vhuq8gw6NXIGPhuqlX4bqnJsSDV8O1KlfhuqPEgyVX4buLw63hurdXw7XhurXhuqnDo1fDoy7huqnhuqNUV+G7puG7sSrEg1dZxahXLVfhu4rDs1cgw6PEgznhu4lXw6w84buJV2nhu4klV+G6pcOjb8avL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG6pMOjw6nhuqnhuqNXIMOj4bqzV+G6qcOqxINXMCThuqnDo1fhuqcqV+G7i8OjJeG6qcOjVzHhurckVyBsJFfDtW7hu4HhuqnhuqNX4buLw63Egznhu4lXw4N94buJV+G6pjfDmlcgJcSDV+G6qcOpxINXIGwkVyDhu4nhur0gV+G6pcOjZsSDV+G6qeG6o8Oj4bq1JFfhuqYk4bqtV8OM4buB4bqpw5pX4bqtKlfhuqTDo+G7iVcwxINX4buL4bqvIMOjV0nhu4nhurkgV+G6o8SDJFcxISBXIsSDYeG7i1fhuqYk4bqtV+G6pMSD4bqpw6NX4bum4buKw6NkV+G7kOG7iTzhuqnFqFcgY+G6qVfhuqcqV+G6reG6veG7i1dp4buJe+G6qVfhu4vDo8OhVyDDo28kVzHDsuG6qeG6o1fhuqnDo8SDOeG7iVcgw6nhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo1fhuqXEgzjhuqlX4buLw63EqSBXMSEgV8OsLCDDmlcxYuG6qeG6o1fhuqNiaFdp4buJJOG6qVfhu4vDrWThuqnhuqNXw7Uq4bqrV+G6pcOj4bqrV+G7iyrhuqnhuqNXMMSDV8OsP+G6qVfDtTvhuqlXw6NiJFcgbCRXMDzhuqlX4buL4bq9IMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu24buyWWjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOd4buyQC/DnVhAMOG7tFlYWSPhu7I94buLw53hu7I94bu4QOG6p1jDmcOiaOG6o1PDreG7nj3DnVZXJOG6p+G7i+G7nlbhuqTDo+G7iVcwxINX4buL4bqvIMOjV0nhu4nhurkgV+G6o8SDJFcxISBXIsSDYeG7i1fhuqYk4bqtV+G6pMSD4bqpw6NXLVfhu68+4buJV+G7i+G6ryDDo1cgY+G6qVfhuqcmxINXw7UqV+G6o8SDJVfhu4vDreG6t1fDteG6teG6qcOjV8OjLuG6qeG6o1RX4bum4buxKsSDV1nFqFctV+G7isOzVyDDo8SDOeG7iVfDrDzhu4lXaeG7iSVX4bqlw6NvVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7bhu7JZVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bqo4bqjw6PEg1fhuq3DqeG6qcOaVyDDqeG6qeG6o1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G6pcSDOOG6qVfhu4vDrcSpIFcxISBXw6wsIFfhu4smxINX4bqkw6Phu4lXMMSDV+G7i+G6ryDDo1fhuqfhurcgw6NXw6zhu41X4bqmJOG6rVfhuqTEg+G6qcOjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDozLhuqtXw6zhu41Xw6wlIMOjV+G6o8OjxINX4bqnJsSDw5pXIOG7ieG6vSBX4bqlw6NmxINX4bqp4bqjw6PhurUkVzDhuqtX4bud4bqpw6NXw6Nq4bqp4bqjVzA84bqpV+G7i+G6vSBX4bqmN1fhuqbhu4XEg1fhuqXDo2bEg1fhu5Fu4buH4bqp4bqjV8O1Klfhuqc64bqpw6NXMSbhuqtXw7Uq4bqrV+G6rWokV+G7keG7iTzhuqlX4bqpO+G6rVdZ4bu0WSNXIizhu4tXMXvhu4lX4buLw7NX4bqpxKnEg1fDrcOz4bqp4bqjV+G6piThuq1Xw4zhu4HhuqnDmVfhu4rDrT/Eg1dp4buJJFfhuqnDo8SDOeG7iVfhuqPEgyThuqlX4bqpJOG6qcOaV+G7i8Oj4buNV+G7i8OjJSDDo8OaV8O14buHxINXw6zDslcx4bq74bqp4bqjV+G6p2PhuqnhuqNX4buLw6034bqpVzBu4buHxINXw7UqV+G7i+G6r+G6qcOjVyDDoz7hu4tXIMOj4bqv4bqpw6NX4bqp4bqjw6PhurUkVyBsJFcg4buJ4bq9IFcxPuG7iVfhu4vDrSThuqnDo1fhuqPEgz/Eg1dow6Ni4bqp4bqjVzA84bqpV+G7i+G6vSDDmlcg4buJ4bq5xINXIGrhuqnhuqNXIOG7ieG6vSBX4bqlw6NmxINX4bqp4bqjw6PhurUkVzE6V+G6o8SDKuG6qcOjV+G7i+G6qyrhuqlX4buLw6Ms4bqp4bqjw5lXw4wk4buJV+G6pcOjxINX4bqnN+G6qVfhuqnhuqPDqcSDV8OD4bqrKuG6qeG6o1cxOMOaV+G6qTvhuq1XWeG7tOG7slhXw5Xhu4kkV+G6pjdX4buKw6MlxINX4buKw6pXIMOj4bqrVzHDqsSDV+G6piThuq1Xw4zhu4HhuqlX4buLw6Mq4bqpw6NX4buKPOG7k1fhuqTEg+G6qcOjV8OjJOG7k1fhuqYk4bqtV+G6pMSD4bqpw6NXMcOhV2jDozzhuqlXIsSDYeG7i1fDteG7h8SDV3bDqeG6qeG6o1fhuqTEg+G6qcOjVy1X4buKw6M74bqp4bqjV+G6puG6q+G6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu24buy4buyaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw53hu7JAL8OdWEAw4bu0WVjDnVhZ4bu44buLWVjhu7bhu7jhu7bhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu5494buy4buyVlck4bqn4buL4bueVuG6pMOj4buJVzDEg1fhu4vhuq8gw6NXSeG7ieG6uSBX4bqjxIMkVzEhIFcixINh4buLV+G6piThuq1X4bqkxIPhuqnDo1ctV+G7rz7hu4lX4buL4bqvIMOjVyBj4bqpV+G6pybEg1fDtSpX4bqjxIMlV+G7i8Ot4bq3V8O14bq14bqpw6NXw6Mu4bqp4bqjVFfhu6bhu7EqxINXWcWoVy1X4buKw7NXIMOjxIM54buJV8OsPOG7iVdp4buJJVfhuqXDo29WV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7suG7slZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG6pMOj4buJV+G6pzvhuqnhuqNX4bqt4bq9V8OV4buJJFfhuqY3V+G7isOjJcSDV+G7isOqw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDozLhuqtXICUgV+G6qcOjKlfhuqnhuqPDo8SDN+G6qVcgb+G7iVfhuqfhurcgw6NXw6zhu41X4buLw6PhurFX4bqlw6Phu4lX4bqtxIM44buJVzHEg2HhuqlX4bqmJOG6rVfhuqTEg+G6qcOjVyIs4buLVzF74buJVzFu4buFIFfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhuqk74bqtV1nhu7Thu7Lhu7LDmlfDrCThu4lX4bqlw6PEg1fDleG7iSRX4bqmN1fhu4rDoyXEg1fhu4rDqlfhuq0+4buLV8O1KlcxbuG7hSBXMW4kV8O1OVck4bqpV+G7iyXhuqnhuqNXZlfhuqYk4bqtV+G6pMSD4bqpw6PDmVd2OOG6qVfhuqk74bqtV1nhu7Thu7ZAV+G6reG6veG7i1fDrOG6uVcgw6nhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo1fhuqnDo25X4buLW+G6rVcg4buJ4bqp4bqjV+G7i8Oj4buDV+G7isOjJcSDV8OD4bqrKuG6qeG6o1fhu4vDoyXEg1dow6PEg1fDtSpX4bqtxIM44buJV+G7i8Oj4buDV+G7reG7ieG6qeG6o1fhu4vDs1dJ4buJ4bq5IFfhu4vDoyXEg1fhuq1d4buJV+G7i8SDOGhX4buLayBXMW7hu4UgV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjw5pX4bqjxIPEqWhXw6Phuqsq4bqpV+G7i8OjxINh4bqpVzDEg2HhuqlX4bqtJuG6q1fhu4vhuqsq4bqpVyLhur1X4bqlw6Phu4lX4bqtxIM44buJVzHEg2HhuqnDmlfhuqc74bqp4bqjV+G7i1vhuq3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOj4buDxINXPuG7k8OaV+G6piThuq1X4bqkxIPhuqnDo1fDoyThu5NXIGPhuqlX4bqnKlfigJzhuqXEg+G6qcOjVzHDqVfhu4tuZuG6qeG6o1fhuqnEg2Hhuq3igJ1XIGwkV+G6qcOjKlfDg33hu4lX4bqmN1fhuqcqV+G6reG6veG7i1fhu4vDreG7ieG6qeG6o1fhu4s84bqtV8OjKuG6qcOjV+G6p8OgV+G7i8Oj4buDV+G7i8OyVyAlIFfDteG7iSRXw7UqV8Oj4bqrKuG6qeG6o1fhu4vDoyXEg1fDo33hu4lXw7Uq4bqrV+G6p+G6qybEg1fhuqfhu4fhuqlX4bqpw6M+4buLw5pX4buLxIM34buJVyLEg8Oh4buJV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV8Os4buJ4bq54buLVyDDo8SDOeG7iVcwKsSDV+G6p+G6tyDDo1fDrOG7jVdow6PhuqvhuqnhuqNX4bqlxIM44bqpV2ZXw5XEg2Hhu4tX4bqoJOG6rcOZV+G6piThuq1X4bqkxIPhuqnDo1fhuqPhurvhuq1X4bqt4bq94buLV2nhu4l74bqpV+G7i8Ojw6FX4bqlxIM44bqpV+G7i8OtxKkgVzHEg2HhuqnDmlfhuq3Egzjhu4nDmlfhuqc74bqp4bqjV+G6reG6vcOaV8OsPOG6qVfDreG6u+G6qeG6o8OaV+G7iz9Xw7Xhu4nDmlfDo+G7j+G7iVfDteG7icOaV+G6qeG6o8OjxINX4bqtw6nhuqnDmlfhu4vDoyrhuqnDo1fhuqdt4buTw5pX4bqlw6MyV+G6qOG6o2QgV8O1KlcgJSBXIMOp4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4bqlxIM44bqpV+G7i8OtxKkgV+G6pcOjJSBXMW7hu4UgV2jDozzhuqlXIuG6uVfDtcOzJFfhu4t9aFfhu4vDreG7ieG6qeG6o1fDtcOzJFfhu4vDrT/Eg1fDreG6veG6qeG6o8OaV2jDo+G6ryRX4buxLCBXMMOyJFfDtSrhuqtX4bqpxKnEg1fhu6974buJw5pX4bqtIeG7i1fhuqgk4bqtV+G6qcOj4bqx4bqpV8OtJFfDrMOp4bqp4bqjV+G7rcOj4buJw5lX4butauG6qeG6o1fDteG7h8SDV8Osw7JXIiThuqtXImQgVyBsJFfDrcOz4bqp4bqjV+G6qcSpxINX4bqlw6PEgzjhuqlXIMOj4bqrVyA/4bqpw6NXaeG7iSThuqlX4buLw6PEgzfhuqlX4bqpw6PEgzfhuqlX4bqp4buBxINXMTzhu5NX4buLw7JX4bqpw6Phu4nhurnhuq1X4bqtKuG7iVcgw6pX4bql4bqv4bqpw6PDmlfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6pcOj4bqvV+G7iVfhu4vhurcgw6PDmlfhu4vDrSThuqnhuqNX4bqp4bqjw6PEgzfhuq1X4bqtKlfhuqXDo8Op4bqp4bqjVyB74bqpV8Osw7JX4buLJSBXMeG6veG6qeG6o1cgbCRXIOG6q+G6qVfhuqnhuqNu4buDxIPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOt4bqr4bqp4bqjV8OsJSDDo1figJzhuqbhurcgw6NX4buLw63Egznhu4lXw6PEgzjhuqlXIMOjbuG7geG6qeG6o1fhuqfhuqsmxINXIMOj4bqv4oCdw5pXSMOjJOG6qVfDg+G7ieG7k1fhu63Do8SpVyBiV8O1xIM44buLVFfigJx2xINh4bqpV+G6piThuq1X4bqkxIPhuqnDo1cxLuG6qeG6o1fDrCThu4lX4bqj4bq5xINXw7Uq4bqrV+G6qcSpxIPDmlfhu4vDrW7hu4cgV+G6rSHhu4tX4buLw63DqeG6qeG6o1fDrSRXw6zDqeG6qeG6o8OaVyLhurnhuqlXIjfhuqlX4bqp4bqr4bqpV+G7kSThuqnDo8OaV+G6qW7hu4cgVyLEgzggw5pXw63Ds+G6qeG6o1fDrX3huq1X4buJ4bqtV+G7i2rhuq3DmVfDleG6teG6qcOjV+G6pjvhuqnhuqNXIGwkV+G6pjdX4buKw6MlxINX4buKw6rDmlfhu4rDo8SDYeG7iVfhuqY74bqp4bqjVyBsJFfhuqY3V+G7isOjJcSDV+G7isOp4bqp4bqjV8O1Klfhuqc74bqp4bqjVyBsJFcgJSBX4bqpw6MqV8O14buJJFfDtSpXw6Phuqsq4bqp4bqjV8OjfeG7iVfhuqnDoypX4bqmN1cxOeG7iVdmVzE84buTVyA/w5pX4bqnO+G6qeG6o1fhuqkq4bqrVyBt4bqp4bqjVyBiVyLEgyTigJ3DmVfhu60lIFcgw6nhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqYk4bqtV+G6pMSD4bqpw6NXMTnhu4lXMW7hu4UgV+G7iybhuqtXMMOy4bqp4bqjV+G6rSThuqnhuqNXMX3huq1X4bqtKuG7iVfDrCwgVyBsJFfhuq3hur3hu4tX4bqp4buBxINXMCrhuqnDo1cgw6PhuqtX4bqp4bqjbuG7g8SDVzE6V+G6pcOj4buJPuG7i8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVzDhu4vDo+G7ieG6rSJWV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7JZaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw53hu7JAL8OdWEAw4bu0WVjDnVjhu7bhu7jhu4vhu7bhu7RY4buyPeG6p1jDmcOiaOG6o1PDreG7nj3hu7Lhu7ZWVyThuqfhu4vhu55W4bqkw6Phu4lXMMSDV+G7i+G6ryDDo1dJ4buJ4bq5IFfhuqPEgyRXMSEgVyLEg2Hhu4tX4bqmJOG6rVfhuqTEg+G6qcOjVy1X4buvPuG7iVfhu4vhuq8gw6NXIGPhuqlX4bqnJsSDV8O1KlfhuqPEgyVX4buLw63hurdXw7XhurXhuqnDo1fDoy7huqnhuqNUV+G7puG7sSrEg1dZxahXLVfhu4rDs1cgw6PEgznhu4lXw6w84buJV2nhu4klV+G6pcOjb1ZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buyWVZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG7scSDJFfDleG6teG6qcOjV+G6pjvhuqnhuqPDmlciP+G6q1fDtX3hu4tXSeG7ieG6uSBX4bqjxIMkV+G7iybEg1fhuqTDo+G7iVcwxINX4buL4bqvIMOjV+G6p+G6tyDDo1fDrOG7jVfhuqYk4bqtV+G6pMSD4bqpw6PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7iuG7ieG7k1fhuqnDo8SDN+G6qcOaV+G7i8OtP8SDV2nhu4kkV+G6qSzhuqnhuqNX4bqpxKnEg8OaV+G6rW4kV+G6qeG6oyrhuqnDmlfhuqXDo+G7iVcwxINX4buL4bqvIMOjV+G7i8Oz4bqp4bqjVyLhurdX4buLKuG6qVdow6Mlw5pXICUgV8OjJuG6qeG6o1fhuq1rIFcgw6nhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo1fhuqN74bqpV+G6qcOjblcgw6PhurNXIGPhuqlX4bqnKldow6M4V+G7i+G6ryDDo8OZV+G6qDvhuq1XWT3hu7jDnVfhu6/Eg1fhu4vhuq8gw6NX4bqn4bq3IMOjV8Os4buNV+G6piThuq1X4bqkxIPhuqnDo1cxOlcxbuG7hSBX4buROGhXw6Mm4bqp4bqjV+G6pypXMMSDV+G7i+G6ryDDo1dp4buJ4bq5IFfhuqPEgyRXw7UqVzFuJFfDtSrhuqtXaeG7ieG7k1fDo+G6qyYgw6NXMcOhVyI/4bqrV8O1YcOZV+G6qDvhuq1XWT094bu0w5pX4buKw6NsV+G7i27hu4fhuqnhuqNX4butw6Phuq/huqnDo1dow6NsVyDDo+G6r+G6qcOjV+G7i8OjbyBXaMOjN1cw4buJ4buTYeG7i1fhu6/Dslcl4bqpV2jDo2sgV8Oj4bq7xIPDmlfhu4vDqeG6qVfhu4sm4bqrw5pXIj/huqtX4buL4bq74bqpV8O1Kldow6Ml4buLV8Oj4buJ4buTV+G6o8SDJVfhu4vDreG6t1fhuqTDo+G7iVfhu6/Eg1fhu4vhuq8gw6NX4bqn4bq3IMOjV8Os4buNV+G6piThuq1X4bqkxIPhuqnDo8OaV+G6pyrhuq1XIOG7gVfDrGZXIMOj4bqrV8O1xINhIFciP+G6q1fhu4vhurvhuqlXw7UqV+G6pcOjw6nEg1dow6NrIFfhuqcmxINXMMSDYeG6qVfhuq0m4bqrV+G6piThuq1X4bqkxIPhuqnDo1fhuqnDo25X4bqp4bqjKuG7k1fhuqkk4buTw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7JZaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw53hu7JAL8OdWEAw4bu0WVjDnVnhu7ZA4buL4bu4I1kj4bu44bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bueQFk9Vlck4bqn4buL4bueVuG6pMOj4buJVzDEg1fhu4vhuq8gw6NXSeG7ieG6uSBX4bqjxIMkVzEhIFcixINh4buLV+G6piThuq1X4bqkxIPhuqnDo1ctV+G7rz7hu4lX4buL4bqvIMOjVyBj4bqpV+G6pybEg1fDtSpX4bqjxIMlV+G7i8Ot4bq3V8O14bq14bqpw6NXw6Mu4bqp4bqjVFfhu6bhu7EqxINXWcWoVy1X4buKw7NXIMOjxIM54buJV8OsPOG7iVdp4buJJVfhuqXDo29WV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7sllWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhu6/hu4lX4bqlw6MlIMOjV+G7i8OjJOG6rVdp4buJJOG6qVfhu4smxINX4bqkw6Phu4lXMMSDV+G7i+G6ryDDo1fhuqfhurcgw6NXw6zhu41X4bqmJOG6rVfhuqTEg+G6qcOjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDs1cxYlcxOOG6qVfhuqkk4buTVyBiV+G6pcOj4bqrP+G6qeG6o1fDnVhXw6Mm4bqp4bqjV+G6rWsgVyDDqeG6qeG6o1fhu4vDreG6seG6qcOjVzE6VzFu4buFIFfhu4vDqeG6qVfhu4sm4bqrw5pX4bqpw6rEg1cifeG7i1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1cxYlfhuqcqV+G7i+G6qypXIMOj4bqv4bqpw6NXMcSDYeG6qVVXICUgV+G6pcOj4buJV+G6pzvhuqnhuqNX4bqt4bq9V8O14buJJFfDtSpXw6Phuqsq4bqp4bqjV+G7i8OjJcSDV8OjfeG7iVVXICUgV+G7i2MkV+G6rcSDOOG7iVVXw6w84bqpV8Ot4bq74bqp4bqjw5pX4bqp4bqjw6PEg1fhuq3DqeG6qVVXIHvhu4lX4buxJiDDo8OaVzE54bqpV+G7i8Oj4buDV8OV4buJJFfhuqY3V+G7isOjJcSDV+G7isOqVVcxOeG6qVfhu4vDo+G7g1fhuqY3V+G6piTEg8OZw5nDmVfhu61q4bqp4bqjV8O14buHxINXMWLDmlcgJSBXw6Mm4bqp4bqjV+G6rWsgV+G6qcOjblfDo+G6u1fhuqjDo25X4buj4bqp4bqjw5pX4bqjxIM44bqp4bqjVyDDqsOaV+G6pcOjMlfhuqjhuqNkIFfDtSpXID/huqnDo1dp4buJJOG6qVfhu4vDo8SDN+G6qVfhuqnDo8SDN+G6qVcgbeG6qeG6o1cxbuG7hSBXID/Eg1fhu4sm4bqrV8O1KlciP+G6q1fDtWFX4bqp4bqjw6PEgzfhuq1X4bqp4bqjIeG7i8OZV+G6qMOj4buDVzFiw5pX4bqmJOG6rVfhuqTEg+G6qcOjVzE6V+G7i8Ojw7IgV8Osw7JXMW7hu4UgV+KAnMOj4bq7xINXw6zEg+G6qcOj4oCdV+G7i8OzV+G7i8Ot4bqrV+G7iyrhuqlXaMOjOFfhu4vhuq8gw6NXw7UqVyBiVzFu4buFIFcwxINh4bqpV+G6rSbhuqtXIjlX4buLw6M4w5pX4buLw60k4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjxIM34bqtw5pX4bqnxIPhuqnDo1fhu4vDo8SDN+G6qeG6o1cxw6FXw6N94buJV+G7i8OjOFfhu4vhurHhuq1Xw7U5V+G6qeG6o25n4bqp4bqjV8O1ZOG6qeG6o8OaV+G7i8OtxINXPOG6qVcgw6nhuqnhuqNXMW8gV+G7i8SDOeG6qVfhuqnDozzhuqlX4buLxIM34bqpw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDleG7h8SDV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhu4vDreG6seG6qcOjV+G6pcSDOOG6qVfhu4vDrcSpIFfhuqnhuqPDo2FX4buLw6Phu4l94buLVzEhIFfDrCwgw5pX4bqjxIMlV+G7i8Ot4bq3VyBsJFfhuqTDo+G7iVcwxINX4buL4bqvIMOjV+G6p+G6tyDDo1fDrOG7jVfhuqYk4bqtV+G6pMSD4bqpw6NX4bqnKlfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G7i8Ojw6FXaMOjbFfhuqnDo33huqlXw7UqV+G6qTvhuq1Xw51YWcOdVzE6V8O1xIPhuqnDo1cww7JXMW7hu4UgV+G7isOjbFfhu4tu4buH4bqp4bqjV+G7rcOj4bqv4bqpw6NXaMOjbFcgw6nhuqnhuqNX4bqpw6N94bqpV+G6pypX4buvxINX4buL4bqvIMOjV0nhu4nhurkgV+G6o8SDJFcxISBXIsSDYeG7i8OZV8OMw7JXw7XEg+G6qcOjVzAk4bqpw6NX4bqpKuG7k1cxOlfhuqXDoyjhuqnhuqNXMeG6t+G6qcOjV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6o8SDJVfhu4vDreG6t1fhu4vDrW7hu4PhuqnhuqNX4buL4bq74bqpV8O1OVfhuqfhurcgw6NXw6zhu43DmlfDtTvhuqlXw6NiJFctV+G6pcSDOOG6qVfhu4vDrcSpIMOaV+G6qeG6o8OjYVfhu4vDo+G7iX3hu4tXIGwkV+G6piThuq1X4bqkxIPhuqnDo1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVyDDo+G6s1fhu4vEgzfhu4lXIsSDw6Hhu4lXIMOj4bqrV+G6reG6veG7i1fhu4vDo+G7g8SDVzEmxINX4bqtKlcgY+G6qVciZsSDVzDEg1fDrD/huqlX4bqpKuG7k1cxOlfhu4vDrT/Eg1dp4buJJFfDrMOyVyDDo2ThuqlX4bqnZCBX4bqlw6MsIFfhuqnhuqPDo8SDYeG7i1cgbCRX4buLw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqlXw7UqV+G6p+G6tyDDo1fDrOG7jcOaVzHDoVfhu4vDrWZX4buLw6Mq4bqpw6NX4bqt4bq94buLV2jDo3vhuqlX4buLxIPhuqnDo1fDo+G6qyRX4bqnPmhX4bqnJeG6qcOjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6pcOj4bqrV+G7iyrhuqnhuqNXw7U74bqpV8OjYiRXMeG6u1fDrOG6vVcgbCRXMDzhuqlX4buL4bq9IFfDlcSDYeG7i1fhuqgk4bqtw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bud4buJ4buLw6PhuqvDrVbhu6jhuqjDo2Lhuq1XSMOVV+G7reG7ii3hu5DDg8avL2jhu6g=

Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]