(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thống kê của Ban quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, từ ngày mùng 1 đến ngày 22 tháng Giêng năm 2023 (ngày 20-1 đến 12-2-2023), Khu di tích lịch sử Lam Kinh đón gần 80.000 lượt khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buJUDtD4bqrUUM6UsOSUEPhu587WMOSQ+G7oFHhu4ZD4buO4buKw5JDw5NR4buaOkPEqeG7hsWoQ+G7iVHGr1BD4buO4buqxq9D4bugTMavQ+G6vkThurBERERD4bumPCM6Q+G7jDtD4bukUOG7gsOSUMOCL1DEkOG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhu4XDleG7huG7jELhuqRxUMOV4buoQzpQWMav4bugQ+G7pOG7lEPDkijhu4ZD4bqt4buGxq9DKjtHxq9D4bumMkPhu4lQO0PhuqtRQzpSw5JQQ+G7nztYw5JD4bugUeG7hkPhu47hu4rDkkPDk1Hhu5o6Q8Sp4buGxahD4buJUcavUOG6rkM6e0PGr+G7oOG7hDFDxaguxq/hu6BDxJBD4buO4buWxq9Dxq/hu6Dhu4QxQ0VFQzpQ4buCxq/hu6BD4buDUeG7lMav4bugQ8avScWoQ0VERcOJQ+G6ssav4bug4buEMUNFRC3EkEPhu47hu5bGr0PEkEUtRS1FREXDieG6tOG6rkPhu4lQO0Phu4xRQzpSw5JQQ+G7plTDklBDP1tDxKnhu4bFqEPhu4lRxq9QQ+G7juG7qsavQ+G7oEzGr0Phur5E4bqwREREQ+G7pjwjOkPhu6RQ4buCw5JQQ+G7juG7lsavQ+G7jErGr+G7oENQPOG7tsav4bug4bquQzpQ4buGxahDKjvhu4bGr+G6rkMiSMavQ8OSR8avUOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QlHhuqnDlcavOsOVJkJDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0PhurrDicOKJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRcOJRMOKL8SQw4rhurjhu4zEkMSQ4bq6RMSQ4bq64bq8OsOK4bq44bq6w4nhu4Dhu6ZE4bqww5kl4bug4bqiJuG7ueG6uuG6uOG7gEJD4buG4bumOuG7uULhu4lQO0PhuqtRQzpSw5JQQ+G7nztYw5JD4bugUeG7hkPhu47hu4rDkkPDk1Hhu5o6Q8Sp4buGxahD4buJUcavUEPhu47hu6rGr0Phu6BMxq9D4bq+ROG6sEREREPhu6Y8IzpD4buMO0Phu6RQ4buCw5JQQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq6w4nDikJDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqkYlfGr+G7oEPhu45H4buoQ+G7jDtD4bukUOG7gsOSUEPhu47hu5bGr0Phu4xKxq/hu6BDUDzhu7bGr+G7oOG6rkM6UOG7hsWoQyo74buGxq/huq5DIkjGr0PDkkfGr1BDOkZRQ+G7iVA7Q+G6q1FDOlLDklBD4bufO1jDkkPhu6BR4buGQ+G7juG7isOSQ8OTUeG7mjpDxKnhu4bFqEPhu4lRxq9Q4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMSp4buGxahD4buJUcavUEPhu6bhu4RD4buOSzpDOuG7skPDkijhu4ZDxq9Q4buEQ8Sp4buU4bquQ8av4bu2UUM/UcavUEMm4buGQzfGr1BDUC7Gr+G7oEPhu4xKxq9DOsOdw5JDxKnhu5RDxKkjUUMi4buEQ+G7puG7hEPGr+G7tlFDJVDhu4I6QzpSw5JQQ8OSO8Odw5JD4bukUD1RQ8av4bugUMOa4buGQ8Sp4buGxahDcOG7tsavQ+G7pnvGr+G7oEPhu6ZPMUPDklBR4buWxq9Dw5JXxq/hu6BDPUM6UOG7lkPhu6Q1Q+G7r+G7seG6sENw4buGO0Phu6RQUUPhu47hu4LGr1BD4buOO+G7slFD4bugUeG7isOSQ2pRxq9Q4bquQ+G7puG7lMavQ8av4bugV1FDUOG7qOG7hMav4bugQ+G7juG7lkMi4buEQ+G7juG7qsav4bugQ+G7jldDPUNxUEnGr+G7oEPEqeG7qMav4bug4bquQyI74buGQ8Sp4buUQ3FQ4buCUUM64buyQ+G7jkhDw5JQ4buoQzBKMUPhu4x9xq/hu6BDw5Lhu4LDkkPhu6RR4buWxq9DOiYsw5JD4buOUeG7msav4bquQ8WoUeG7ljvhurDhurDhurBDPUPEqeG7hsWoQ+G7iVHGr1Dhuq5D4bum4buExahDxq/hu7ZRQz1Dw5Io4buGQ8OS4buCw5JDIjvhu4ZDxKnhu5RD4bukUFFDIsagQyo74buUQyLhu4RDxq/hu7ZRQzHhu5TGr0PGr+G7oFBVQ8OSKOG7hkPDkuG7gsOSQyJUQyI74buGQ8Sp4buU4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGtQw4zFqEMlUCHDkkMiIUM6WDpDxq9QO0PDkkw7Q8OSKOG7hkPhu4w7Q+G7pFDhu4LDklBD4buO4buWxq9D4buMSsav4bugQ1A84bu2xq/hu6Dhuq5DOlDhu4bFqEMqO+G7hsav4bquQyJIxq9Dw5JHxq9Q4bquQ+G6reG7hsavQ+G7nztHxq9D4bumMkPhu4lQO0Phu4xRQzpSw5JQQ+G7plTDklBDP1tD4bufO1jDkkPhu6BR4buGQ+G7juG7isOSQ8OTUeG7mjpDxKnhu4bFqEPhu4lRxq9QQ+G7jkhDOknGr+G7oEPDkjxAxq/hu6BD4buOTDtDOjxDxq9Kxq/hu6BDw5JLJeG6rkPDkkdRQzpG4buoQ+G7pFA7Q+G7jFFDOlLDklDEgkMlUFhRQ1AjJUMi4bu4UUPDkuG7gsOSQ8OS4bu2Qyo74buGxq/huq5Dw5Phu4bGr0PGr+G7oOG7hMavUEPDkuG7qkPhu6ZR4buUxq9DKjvhu4bGr0Phu45HxahDw5NH4buoQ8OSV8av4bugQzrhu4LDkkPhu4bGr0PGr1HGr1BDOiZNOkM6feG6rkMlUOG7sMav4bugQ8OSUFjGr+G7oEPDklDhu4IxQ8av4buy4bquQ+G7hsavQzrhu6jhu4TGr0Mi4buaQz9Rxq9QQzpQfcOSQyVQTsWo4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6uuG7gOG7gCUwxIJCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0XDiUTDii/EkMOK4bq44buMxJDEkOG6ukTEkOG6uOG6uDrhu4BFw4lEw4rhu6ZE4bqww5kl4bug4bqiJuG7ucOK4bq+xJBCQ+G7huG7pjrhu7lC4buJUDtD4bqrUUM6UsOSUEPhu587WMOSQ+G7oFHhu4ZD4buO4buKw5JDw5NR4buaOkPEqeG7hsWoQ+G7iVHGr1BD4buO4buqxq9D4bugTMavQ+G6vkThurBERERD4bumPCM6Q+G7jDtD4bukUOG7gsOSUEJDIFHhu4w6UOG7uULhur5EREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6uuG7gOG7gEJDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqkceG7glFDUFHhu5rGr0Phu6RQV8av4bugQ+G7oFHhu4bGr0Nx4buWOkMwPOG7hkM6RlFD4buJUDtD4bqrUUM6UsOSUEMqO1jDkkPhu6BR4buGQ+G7juG7isOSQ8OTUeG7mjpDxKnhu4bFqEPhu4lRxq9Q4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG6qS7Gr+G7oEMi4bu4UUPhu47hu6rhuq5D4bqt4buGxq9DKjtHxq9D4bumMkPhu4lQO0Phu4xRQzpSw5JQQ+G7plTDklBDP1tD4bufO1jDkkPhu6BR4buGQ+G7juG7isOSQ8OTUeG7mjpDxKnhu4bFqEPhu4lRxq9QQ8OS4buwxq9DOuG7skPDklA+w5JDxq9QUcagO0NQ4buoRjpD4buOw53Gr+G7oEMiScavQ1Dhu6rhu4bhuq5DOibhu7BDw5JQ4bu2UeG6rkM6JuG7sEPhu4xR4buixq9D4buMSsavQ+G7oFHhu4bGr0Phu47hu4rDkkM/w43DkuG6sENiUeG7nMavQ1BTxq9QQ+G7puG7hEM64buCUUNQUeG7msavQ+G7pkZRQ+G7pFBXxq/hu6BD4bugUeG7hsavQ3Hhu5Y6QzA84buGQyLhu7hRQ8OT4buCxq9QQ8OSUDzGr+G7oOG6rkPDk+G7gsavUEPhu6BRTDHhuq5DxahKxahDxq/hu6ApQyo7R+G6rkNQ4buo4buGQ+G7juG7hOG7qOG6rkNQ4buo4buGQ8Wo4buGUeG6sOG6sOG6sEMi4buEQzomPMav4bugQ8OT4buEMUMl4buGxq/hu6hDR8avUEPhu6BR4bu4UUM6UFHhu5o7QyLGoEMiLsav4bugQ+G7jks6Q8Sp4buGxahDcOG7tsavQzA84buGQyLhu4RDxq/hu4YxQzpGUUPhu6RQO1fGr0MiUeG7lMavQ+G7pFA7Q+G7jFFDOlLDklDhurBD4bqt4buGxq9D4bufO0fGr0Phu6YyQ+G7jFFDOlLDklBDw5Ipxq/hu6BDxahR4buixq9DIsOUQzpQ4buGxahDKjvhu4bGr0PDklDhu6hD4buMO0Phu6RQ4buCw5JQQzom4buoxq/hu6BDw5Lhu4LDkkPGr+G7oOG7hDFDceG7ljrhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJTc7OlDhu6gmQuG6pMOCPzom4buoxq/hu6DhuqThu4lQw43DkkPhuqlXxq/hu6DDgi8/Oibhu6jGr+G7oOG6pMOCLyXhuqQ=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]