(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thống kê của Ban quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, từ ngày mùng 1 đến ngày 22 tháng Giêng năm 2023 (ngày 20-1 đến 12-2-2023), Khu di tích lịch sử Lam Kinh đón gần 80.000 lượt khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh.
4bq+4buuw41IUOG7uE4wMOG6rEdddlYx4bu4U0fhu4Dhu5nhu64ySGZWSDFXUOG7rkjhu7EyO1BI4busVk5IUuG7klBI4bugVsavMUjhu5VOQEjhu5lWI+G7rkhSJCNI4bus4buaI0hMSeG6uElJSUjhu7g4ezFIUTJI4bu24buuT1Dhu67hur4v4buuw43hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXcOzU05RR+G7gHbhu65TPUgx4buuOyPhu6xI4bu24bukSFA2Tkjhu4NOI0giMuG7jCNI4bu44bqxSOG7meG7rjJIZlZIMVdQ4buuSOG7sTI7UEjhu6xWTkhS4buSUEjhu6BWxq8xSOG7lU5ASOG7mVYj4buuw4lIMWFII+G7rMOT4bqvSEA0I+G7rEjDjUhS4bumI0gj4busw5Phuq9Iw4zDjEgx4buuTyPhu6xIb1bhu6Qj4busSCPDlUBIw4xJw4zhu4pI4bq8I+G7rMOT4bqvSMOMSS3DjUhS4bumI0jDjcOMLcOMLcOMScOM4buKw4rDiUjhu5nhu64ySFFWSDFXUOG7rkjhu7hZUOG7rkgww6BI4buVTkBI4buZViPhu65IUiQjSOG7rOG7miNITEnhurhJSUlI4bu4OHsxSOG7tuG7rk9Q4buuSFLhu6YjSFHhu5Yj4busSOG7rjgpI+G7rMOJSDHhu65OQEgiMk4jw4lI4bqj4buOI0hQ4buMI+G7ruG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4M9UeG6r0fhu4Dhur5WQOG7rEhQ4bu4TjAw4bqsR1bhu4VTIzFTIEdIMDHhuq/hu7hT4bqsR8OjVlEx4buuxJBITElJXcSDRUjhu65TVuG7rOG7rjHEkEjEqOG7iktdxINFR0gwIFDhuqxHLy9QUSPhurjhu6BOPTHhu65OI+G7ruG7rj1O4bq44bqjIy9RUzDhu7YxPV0vI1PDozAvw4zhu4pJSy/DjUvhu4hRw43DjcSoScONxKhKMUvhu4jEqOG7ik3hu7hJ4bq44bu0XeG7rEQg4bqsxKjhu4hNR0hO4bu4MeG6rEfhu5nhu64ySGZWSDFXUOG7rkjhu7EyO1BI4busVk5IUuG7klBI4bugVsavMUjhu5VOQEjhu5lWI+G7rkhSJCNI4bus4buaI0hMSeG6uElJSUjhu7g4ezFIUTJI4bu24buuT1Dhu65HSMOjVlEx4buu4bqsR0xJSUdI4buuU1bhu6zhu64x4bqsR8So4buKS0dIL+G7gOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4VOXTFWPSNH4buAZzoj4busSFLhu4w9SFEySOG7tuG7rk9Q4buuSFLhu6YjSFHhu5Yj4busSOG7rjgpI+G7rMOJSDHhu65OQEgiMk4jw4lI4bqj4buOI0hQ4buMI+G7rkgxw5JWSOG7meG7rjJIZlZIMVdQ4buuSOG7sTI7UEjhu6xWTkhS4buSUEjhu6BWxq8xSOG7lU5ASOG7mVYj4buu4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gOG7lU5ASOG7mVYj4buuSOG7uMOTSFLGoDFIMSFIUDZOSCPhu67Dk0jhu5Xhu6TDiUgjKVZIMFYj4buuSCBOSOG6pSPhu65I4buuNCPhu6xIUeG7liNIMS5QSOG7leG7pEjhu5V7VkjhuqPDk0jhu7jDk0gjKVZIXeG7rk8xSDFXUOG7rkhQMi5QSOG7tuG7rn1WSCPhu6zhu67hu7JOSOG7lU5ASOG7rykjSOG7uGEj4busSOG7uOG7nuG6r0hQ4buuVuG7piNIUDoj4busSH1IMeG7ruG7pkjhu7bhurVIxILhuqLhurhI4buvTjJI4bu24buuVkhSTyPhu65IUjIhVkjhu6xW4buSUEjhu5dWI+G7rsOJSOG7uOG7pCNII+G7rDpWSOG7rj3DkyPhu6xIUuG7pkjhuqPDk0hSJCPhu6xIUjpIfUh24buuw5Uj4busSOG7lT0j4busw4lI4bqjMk5I4buV4bukSHbhu65PVkgxIUhS4buOSFDhu649SMSD4buW4bqvSFHDoSPhu6xIUE9QSOG7tlbhu6YjSDEgM1BIUlbGryPDiUhAVuG7pjLhurjhurjhurhIfUjhu5VOQEjhu5lWI+G7rsOJSOG7uMOTQEgjKVZIfUhQNk5IUE9QSOG6ozJOSOG7leG7pEjhu7bhu65WSOG6o8WoSCIy4bukSOG6o8OTSCMpVkjhuq/hu6QjSCPhu6zhu67DnUhQNk5IUE9QSOG6o1lI4bqjMk5I4buV4buk4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gMah4buu4buQQEhd4buuNVBI4bqjNUgxOzFII+G7rjJIUOG7mjJIUDZOSFEySOG7tuG7rk9Q4buuSFLhu6YjSFHhu5Yj4busSOG7rjgpI+G7rMOJSDHhu65OQEgiMk4jw4lI4bqj4buOI0hQ4buMI+G7rsOJSOG7g04jSOG7sTLhu4wjSOG7uOG6sUjhu5nhu64ySFFWSDFXUOG7rkjhu7hZUOG7rkgww6BI4buxMjtQSOG7rFZOSFLhu5JQSOG7oFbGrzFI4buVTkBI4buZViPhu65IUuG7jkgxw5Uj4busSFA4PiPhu6xIUuG7mjJIMThII+G7liPhu6xIUMagXcOJSFDhu4xWSDHDkj1I4bu24buuMkhRVkgxV1Dhu65FSF3hu647Vkjhu657XUjhuqM8VkhQT1BIUClIIjJOI8OJSOG7oE4jSCPhu6zDkyPhu65IUCRI4bu4VuG7pCNIIjJOI0hS4buMQEjhu6Dhu4w9SFA6I+G7rEgxT1BITiNII1Yj4buuSDEg4bucMUgxw6HDiUhd4buuJSPhu6xIUOG7rjsj4busSFDhu65P4bqvSCMhw4lITiNIMT3DkyNI4bqjxq9IMFYj4buuSDHhu67DoVBIXeG7ruG7okDhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buA4bq+VkDhu6xIUOG7uE4wMOG6rEdW4buFUyMxUyBHSDAx4bqv4bu4U+G6rEfDo1ZRMeG7rsSQSExJSV3Eg0VI4buuU1bhu6zhu64xxJBIxKhNTV3Eg0VHSDAgUOG6rEcvL1BRI+G6uOG7oE49MeG7rk4j4buu4buuPU7hurjhuqMjL1FTMOG7tjE9XS8jU8OjMC/DjOG7iklLL8ONS+G7iFHDjcONxKhJw43hu4jhu4gxTcOM4buKSUvhu7hJ4bq44bu0XeG7rEQg4bqsS0zDjUdITuG7uDHhuqxH4buZ4buuMkhmVkgxV1Dhu65I4buxMjtQSOG7rFZOSFLhu5JQSOG7oFbGrzFI4buVTkBI4buZViPhu65IUiQjSOG7rOG7miNITEnhurhJSUlI4bu4OHsxSFEySOG7tuG7rk9Q4buuR0jDo1ZRMeG7ruG6rEdMSUlHSOG7rlNW4bus4buuMeG6rEfEqE1NR0gv4buA4bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7hU5dMVY9I0fhu4B2T1ZI4buuVsavI0jhu7bhu646I+G7rEjhu6xWTiNIduG7pjFIxIM4Tkgxw5JWSOG7meG7rjJIZlZIMVdQ4buuSCIyO1BI4busVk5IUuG7klBI4bugVsavMUjhu5VOQEjhu5lWI+G7ruG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4M9UeG6r0fhu4Dhu4U0I+G7rEjhuqM8VkhSJMOJSOG7g04jSCIy4buMI0jhu7jhurFI4buZ4buuMkhRVkgxV1Dhu65I4bu4WVDhu65IMMOgSOG7sTI7UEjhu6xWTkhS4buSUEjhu6BWxq8xSOG7lU5ASOG7mVYj4buuSFAlI0gxIUhQ4buuOVBII+G7rlbFqDJI4buuPcOSMUhSLiPhu6xI4bqjw5UjSOG7riROw4lIMSAlSFDhu64pVsOJSDEgJUhRVuG7qiNIUeG7liNI4busVk4jSFLhu5JQSDDDlFDhurhIZ1bhu6gjSOG7rlgj4buuSOG7uMOTSDFPVkjhu65Wxq8jSOG7uMOSVkjhu7bhu646I+G7rEjhu6xWTiNIduG7pjFIxIM4TkjhuqM8Vkjhu6BPI+G7rkhQ4buuOCPhu6zDiUjhu6BPI+G7rkjhu6xW4bua4bqvw4lIQOG7lkBII+G7rDdIIjLhu4zDiUjhu649TkhSw5M9w4lI4buuPU5IQE5W4bq44bq44bq4SOG6o8OTSDEgOCPhu6xI4bugw5Phuq9IXU4jPUjhu4wj4buuSOG7rFY8Vkgx4buuVsavMkjhuqPFqEjhuqM0I+G7rEhSxqAxSOG7lU5ASOG7rykjSMSDOE5I4bqjw5NII07huq9IMcOSVkjhu7bhu64yOiNI4bqjVuG7pCNI4bu24buuMkhRVkgxV1Dhu67hurhI4buDTiNI4buxMuG7jCNI4bu44bqxSFFWSDFXUOG7rkhQNyPhu6xIQFbhu6ojSOG6o1RIMeG7rk5ASCIyTiNIUOG7rj1IUTJI4bu24buuT1Dhu65IMSA9I+G7rEhQT1BII+G7rMOT4bqvSHbhu6Yx4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG6pTIx4buuPSBH4buA4bq+MDEgPSPhu6zhu4Dhu5nhu67DlFBI4buFOiPhu6zhur4vMDEgPSPhu6zhu4Dhur4vXeG7gA==

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]