(vhds.baothanhhoa.vn) - Là điểm du lịch mới được đưa vào khai thác từ đầu năm 2022, với nhiều trò chơi hấp dẫn, mới lạ, Khu du lịch Anh Phát, thị xã Nghi Sơn thu hút đông đảo khách du lịch, trong đó chủ yếu là du khách nội tỉnh.
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk84bud4buj4burw63huq3DnSnhu6Phuq3hu6nhu6MtM8Ot4buBw6rhu4sjPMOt4bqt4bq94bujPSk7SeG6v+G7nzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzx44buL4bq/POG7luG6vzThu6M84bq/4buh4bujPGnhur80w6Lhur884buLw7Lhu4E6L+G6v3s7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6vuG6rTPhuqUpO8ONNTzhuqfhu4HhurnDrDzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzDrMO04buBPOG6p3Thu5PDojzhuqd0MzzFqTXhu4k8aeG6vzPhu4E84buj4bq/NMOiPOG7o8O6POG6p+G6r+G7nzzhu4s5w6w8fT59fSQ8xanDtOG7gTzhu4vhur/hu4Fl4bufPOG7o+G7m2o8w6Lhur/DteG7gTzhur/Eg+G7lzzhuqXhurPhu4skPMOsw7Thu4E8w602JDxJ4bq/4bufPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/PHjhu4vhur884buW4bq/NOG7oyQ84buj4bq/4buFPOG7qTg84buKw6rhur/hu4E84bucw7Xhu4s84buj4bq/4bufPOG6v+G7oeG7ozzhuqdu4buLw6o84bqnN+G7iTxp4bq/NMOi4bq/POG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/JDzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhuqfEqTzDouG6v3I84burxJHhu588w601POG6peG7nzxp4bq/NMOi4bq/POG7i8Oy4buBPOG7o2bhu4vhur8lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7OuG7gcOsw6o8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu4HDguG6reG7i+G7o+G6reG7myk84bud4buj4burw63huq3DnSnGsOG7geG6peG7o+G6vyM8MT4+4buX4bupPTzhur/huq3hu4HDquG6v+G7oyM8Iltb4buX4bupPSk84bud4bubw6LDnSkvL8Oi4bql4buLJeG6tTPhu4nhu6Phur8z4buL4bq/4bq/4buJMyXFqeG7iy/huqXhuq3hu51p4buj4buJ4buXL+G7i+G6rcaw4budL319fTEvfXs+4bqlIntdWyA+e+G7ozIyIDEgw60+JWjhu5fDqkDhu5vDnX0xMik8M8Ot4bujw50pSeG6v+G7nzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzx44buL4bq/POG7luG6vzThu6M84bq/4buh4bujPGnhur80w6Lhur884buLw7Lhu4EpPMaw4buB4bql4buj4bq/w50pMT4+KTzhur/huq3hu4HDquG6v+G7o8OdKSJbWyk8Lzs6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXw4Iz4buX4buj4buB4buJ4buLKTtJ4bq/4bufPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/PMWpw7Thu4E84bqnMzzhuqU24buLw6o84budN+G7izzhu5fhur/hurfDrDzhuqXhu4XDouG6vzzFqXE84bqnw7LDojzhuqc04buJJDzhur/Eg+G7lzzhuqXhurPhu4s84buL4bq/dCM84buj4bubN+G7gTzhu4vDquG6v+G7gcOpw6w84bqndOG7keG7i8OqPOG6p+G7gTzhu6nhuq084bqn4buFMzzhur/hu4Phu4vhur88eOG7osWoPMOi4bq/4buBZeG7nzzhuqU14buBPOG6v8O14buLPF1pw6wkPOG6p+G7nzM84bup4bqtPOKAnMOibuG7i8OqPOG7o+G6v3XDojx7PMOs4buB4buL4buB4oCdPMOK4buJLUkz4bub4bujPOG7o+G7m2Thu4s84bqndOG7keG7i8OqPOG6p+G7nzM84bq/4buBw6nhu4s84bqnNuG7gSQ84bq1w7Xhu4E84buj4bq/4buf4burZeG7izxJM+G7qzNpJDzhu6Phur8zw6w8xqHhu58z4buLPMOi4bq/ceG7lzw34buL4bq/POG7ozbhu4E8xqHhu5834buLw6o84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG7i8Oq4bq/w6k84buj4bq/4buf4bqx4bujPC08w6zDsuG7ozzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzDouG6v+G7n+G7j+G7gTx7MDzGoeG7nzfhu4vDqjzhu6Phu5t04buR4buLw6o8w6JyMzzhuqXDuTw04buLPOG7o+G6vzXhu4vhur884buX4bq/bzzhu4vDquG6v8OpPOG7o+G6v+G7n+G6seG7ozzDjOG7ieG7izPDouG7iTwtPOG7isOq4bq/4buBPOG7nMO14buLPMWpw7Thu4E8w6I0w6I84bujNMOiPOG7l+G6v+G6t8OsPOG7i8Oq4bq/w6k84buj4bq/4buf4bqx4bujPC08aeG7gcSR4buLPOG7o+G7m+G7ocOiPOG6v+G7iTXhu4s84buj4buJNeG7izxp4bq/NMOiPOG6teG7gcOp4buj4oCmPOG6psOj4burPOG6p2Xhu588w601POG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOG7o+G7mzfhu4E84buLw6rhur/hu4HDqcOsPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/PMOsw7Thu4E8w6xiPOG7mTzhu6Lhur8z4buL4bq/POG6vsSpMyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwxPj7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzwiW1vhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfX19MS99ez7huqUie11dIiIy4bujfXt9XSDDrT4laOG7l8OqQOG7m8OdW30+KTwzw63hu6PDnSlJ4bq/4bufPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/PHjhu4vhur884buW4bq/NOG7ozzhur/hu6Hhu6M8aeG6vzTDouG6vzzhu4vDsuG7gSk8xrDhu4HhuqXhu6Phur/DnSkxPj4pPOG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujw50pIltbKTwvOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fDgjPhu5fhu6Phu4Hhu4nhu4spOyA84buj4bq/NOG7i8OqPOG6p+G6r+G7nzzhu4s5w6wkPGnhur/hu5884bql4bufPMOt4buFw6Lhur884bqnxKnhu4s8aeG6v+G7iTfhu4vDqjwiPiU+Pj48w6104buT4bujPGnhur80w6Lhur884bqnxJHhu4s84buj4bq/M8OsPMah4bufM+G7izzhu6Phu5s34buBPOG7i8Oq4bq/4buBw6nDrCQ8w6104bufPOG7o+G7m+G7oSQ84buj4bub4buJ4buLw6o84bqnxKk8aeG6vzTDouG6vzzhu4vDsuG7gTzhu6Nm4buL4bq/PMOi4bq/4buBxJHDrDwxPuG7tCU8w4Lhur/hu4U84bqmNeG7iTzhu6Lhur/hu4U84buW4bq/dMO14buLw6okPOG7ouG7m3Thu5nhu4vDqjzhu5fhur9q4buLw6o8SeG7geG7i+G6vzzhuqXhu4kz4buL4bq/PMOCbuG7i8OqPOG7o+G7qzzhu6Lhu4rhur7hur484bql4buFw6Lhur88xalxPGnhur80w6Lhur884budNuG7izx44buL4bq/POG7luG6vzThu6MkPMOi4bq/4buJPOG6teG7gcSR4bujIzzigJzFqMO04buBPOG7l+G6v8Oj4buLPGnhur/hu6HDojxp4bq/NMOi4bq/POG7i8Oy4buBPOG7o2bhu4vhur88w601PMOi4bq/cjzhu6vEkeG7nyQ8aeG6v+G7nzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzhu6Phur/hu4fDouG6vzzhur/hu5Phu5c8xanDtOG7gTzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzDouG6v+G7n+G7q8SR4buLPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/POG7i8OqYeG7izzhu4vDqjXhu6s84buL4bq/dDx7POG6p2TDrDx9POG7i8OqNeG7qzzhur/hu4nDoMOiPH084bqnZMOsPFs84buLw6o14burJTzhu4rDquG7iTXhu4E84bubMyQ8w6Jq4buLPMOixKk8w6zDsuG7ozzDrXThu5Phu4vDqjzDrcO04buLPGnhur80w6Lhur884bql4bufPMOt4buFw6Lhur884bujw7k84buj4buhw6IkPOG6p8SR4buLPOG7o+G6vznDrDzGoeG7nzPhu4s8xak1PGnhur80w6w84buX4bq/NOKAnSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwxPj7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzwiMjLhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfX19MS99ez7huqUie11bIH0x4bujIn1bWyLDrT4laOG7l8OqQOG7m8OdICBdKTwzw63hu6PDnSlJ4bq/4bufPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/PHjhu4vhur884buW4bq/NOG7ozzhur/hu6Hhu6M8aeG6vzTDouG6vzzhu4vDsuG7gSk8xrDhu4HhuqXhu6Phur/DnSkxPj4pPOG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujw50pIjIyKTwvOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fDgjPhu5fhu6Phu4Hhu4nhu4spO8OCYcOsPOG7o+G7mzbhu4E84bqnM+G7i8OqPMOtNTzhu6nhu5884bq/dMO04buLw6o8w6JyMzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzhu6Lhur8z4buL4bq/POG6vsSpMyQ8aeG6v+G7nzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzhuqc4POG6pTXhu4vhur884bq1OOG7gTzhuqfEg+G7ozzFqcO04buBPOG6peG7gcOp4buLPOG7o+G7h8Oi4bq/PH0lPj4+w6w64bud4buf4buXO306L+G7neG7n+G7lzskPGnhur/hu5/hu4vDqjzDojfhu4vhur884bqn4bqr4buXJDzhu6Phuq/DrDzhu4vhur/hu4Phu4s84bubMzzhur/DszzGoOG7n8SRPOG7nMO14buLPMOtNcOsPGnhur/hu59u4buLPMWp4buBZOG7izzDomHDrDzhu6Phu5s24buBJTzhurRk4buLPMOiNuG7i+G6vzzhuqfEqSQ8aeG6v+G7nzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzDouG7n+G7i8OqPMOixIPhu5c84bql4buFw6Lhur88xalxPOG7o+G7gcOpw6I84buLdMO04buLw6okPOG7o+G7mzPhu4vDqjzhu6Phu5vhu4c84buj4bubNuG7gSUlJTzhu4vhur/DocOsPOG7oznhu4vDqjzhu6Phu5s34buBPOG7i8Oq4bq/4buBw6nDrDzhu6Phur/hu6E8xanhu4U8w6Lhur/hu4k84bql4bufPGnhur80w6Lhur8lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7OuG7gcOsw6o8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu4HDguG6reG7i+G7o+G6reG7myk84bud4buj4burw63huq3DnSnGsOG7geG6peG7o+G6vyM8MT4+4buX4bupPTzhur/huq3hu4HDquG6v+G7oyM8Iltb4buX4bupPSk84bud4bubw6LDnSkvL8Oi4bql4buLJeG6tTPhu4nhu6Phur8z4buL4bq/4bq/4buJMyXFqeG7iy/huqXhuq3hu51p4buj4buJ4buXL+G7i+G6rcaw4budL319fTEvez4i4bqle3tdWzIie+G7o3sgPl0iw60+JWjhu5fDqkDhu5vDnSBdMSk8M8Ot4bujw50pSeG6v+G7nzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzx44buL4bq/POG7luG6vzThu6M84bq/4buh4bujPGnhur80w6Lhur884buLw7Lhu4EpPMaw4buB4bql4buj4bq/w50pMT4+KTzhur/huq3hu4HDquG6v+G7o8OdKSJbWyk8Lzs6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXw4Iz4buX4buj4buB4buJ4buLKTvhu6Lhu5tqPMOi4bq/w7Xhu4E8w6JyMzxp4bq/4bufPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/POG6v8SD4buXPOG6peG6s+G7izzhuqXhu588aeG6vzTDouG6vyQ84buL4bq/xIPhu6M8w601PMOiNMOiPOG6tTbhu4s84buj4bubYiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwxPj7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzwiW1vhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfX19MS99ez7huqUie11bICJ74bujMTJ7ezDDrT4laOG7l8OqQOG7m8OdW30yKTwzw63hu6PDnSlJ4bq/4bufPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/PHjhu4vhur884buW4bq/NOG7ozzhur/hu6Hhu6M8aeG6vzTDouG6vzzhu4vDsuG7gSk8xrDhu4HhuqXhu6Phur/DnSkxPj4pPOG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujw50pIltbKTwvOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fDgjPhu5fhu6Phu4Hhu4nhu4spO+G6pnThu5PDojzhurXhu4HEkeG7oyQ84buj4bub4buJ4buLw6o84buj4bq/4buR4buBPMOq4buBM+G7izzhu6PDtOG7gTxp4bq/4bufPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/POG7nWM84buj4buBxJHhu5c84bujccOiPOG6p+G6r+G7nzzhu6N0PMWpNTzhuqd0MzzFqTXhu4k84bq/4buJNuG7ozzhuqfDsuG7i8OqPOG7i+G6v+G7gWXhu588w6Ju4buLw6o84buj4bub4buD4buL4bq/POG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG6pcO5PDThu4s84oCc4bui4bq/NeG7i+G6vzzhu5fhur9vPOG7i8Oq4bq/w6k84buj4bq/4buf4bqx4bujPMOM4buJ4buLM8Oi4buJPC084buKw6rhur/hu4E84bucw7Xhu4vigJ084buL4bq/dCM8w6I0w6I8xqHhu5834buLw6o84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG7i8Oq4bq/w6k84buj4bq/4buf4bqx4bujJDzDom7hu4vDqjzhu6Phu5vhu4Phu4vhur88SeG6vzfhu4E84bq/4buJNeG7izzDrG7hu4s8SeG6vzThu6M8xalr4buLw6okPGnhur/hu5884buX4bq/bzzhu6Phur90w7Xhu4vDqjzDrDbhu4EkPMOiccOsPOG6tOG7n8Otw6ozw63hu4nGsDzhurVk4buLPOG7nXThu5Hhu4s84buL4buh4buBJDzDonDhu4vDqjzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzDojnhu4s84bq14buBw6nhu6M84buj4bq/w7k84budM+G7i8OqPOG7o+G7m2vhu4vDqiUlJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5d44buf4buj4bq/4buJ4bubKTvFqMOj4buLPHjhu4vhur86L+G7lzs=

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]