(vhds.baothanhhoa.vn) - Là điểm du lịch mới được đưa vào khai thác từ đầu năm 2022, với nhiều trò chơi hấp dẫn, mới lạ, Khu du lịch Anh Phát, thị xã Nghi Sơn thu hút đông đảo khách du lịch, trong đó chủ yếu là du khách nội tỉnh.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfhu6vhu4PDgOG7qy3hurfDtG1r4buTezjDtOG7g2rhu6t9NzLDlWzhu7E44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG6tuG7k2w44bumbOG6s+G7qzhs4but4burOMO1bOG6s+G6v2w44buTcG0xL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3MsOU4bq1OOG7h23hu4nhu5E44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG7kXRtOOG7h3nDuuG6vzjhu4d54bq3OEHhurXhu5k4w7Vs4bq3bTjhu6ts4bqz4bq/OOG7q+G7szjhu4fDqeG7sTjhu5Phuq3hu5E4w6E5w6HDoVs4QXRtOOG7k2xtw6zhu7E44burxrDhu5c44bq/bHNtOGxl4bunOOG7geG6veG7k1s44buRdG04w7TDols4w5Vs4buxOOG7geG7sTjDtMOz4bq/bDjhurbhu5NsOOG7pmzhurPhu6tbOOG7q2zDszjDgOG6pzjhu5JrbG044buoc+G7kzjhu6ts4buxOGzhu63hu6s44buH4buj4buTazjhu4fhuqXhu5k4w7Vs4bqz4bq/bDjhu4Hhu7E4w7TDs+G6v2xbOOG7q8aw4buZ4buTazjhu4fhu5U44bq/bHc44bqgw63hu7E4w7ThurU44buB4buxOMO1bOG6s+G6v2w44buTcG044burw7Lhu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6o8Ogw6Dhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HDoeG6ry/DoWE54buB4bqjYeG6ocOgw6M5YeG7q+G6seG6scOj4bqvw6PDtDld4buP4bunaz7GsC7DoeG6r+G6sTc44bq3w7Thu6suN8OVbOG7sTjhu4Hhu7E4w7TDs+G6v2w44bq24buTbDjhu6Zs4bqz4burOGzhu63hu6s4w7Vs4bqz4bq/bDjhu5NwbTc4w4Ft4buB4burbC434bqvOTk3OGzhu4Nta2zhu6suN+G6o8Ogw6A3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcyw5Vs4buxOOG7geG7sTjDtMOz4bq/bDhBdG044buH4bq3OOG7gcOi4buTazjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhu4HDs+G6v2w4QXY44buHcOG6vzjhu4fhurPhu5lbOGxl4bunOOG7geG6veG7kzjhu5NseXs44burxrDhuqVtOOG7k2tsbeG7i+G7kTjhu4d5deG7k2s44buHbTjDgOG7gzjhu4fDs+G6tzhsb+G7k2w44bq24buqQDjhur9sbcOs4buxOOG7geG6tW04bHPhu5M44bqhw7Xhu5FbOOG7h+G7seG6tzjDgOG7gzjigJzhur/hu6Phu5NrOOG7q2zDveG6vzhhOOG7kW3hu5Nt4oCdOEvhu5ktw5XhurfGsOG7qzjhu6vGsGnhu5M44buHeXXhu5NrOOG7h+G7seG6tzhsbeG7i+G7kzjhu4fDom1bOMOqc2044burbOG7seG6oMOs4buTOMOV4bq34bqg4bq3w7VbOOG7q2zhurfhu5E4xanhu7Hhurfhu5M44bq/bHbhu6c44bql4buTbDjhu6vDom04xanhu7HhuqXhu5NrOOG7q8aweXXhu5NrOOG7k2ts4buLOOG7q2zhu7Hhurnhu6s4LTjhu5Fw4burOOG7q8aw4buZ4buTazjhur9s4buxcm04YcSDOMWp4bux4bql4buTazjhu6vGsHl14buTazjhur934bq3OOG7geG7tTjhurPhu5M44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu5NrbOG7izjhu6ts4bux4bq54burOOG7kOG7meG7k+G6t+G6v+G7mTgtOOG7kmtsbTjhu6hz4buTOEF0bTjhur/hurPhur844bur4bqz4bq/OOG7p2zhurvhu5E44buTa2zhu4s44burbOG7seG6ueG7qzgtOMO1bcOt4buTOOG7q8aw4but4bq/OGzhu5nhurXhu5M44bur4buZ4bq14buTOMO1bOG6s+G6vzjDqm3hu4vhu6vigKY44buGxJHhuqA44buHw6zhu7E4w7ThurU44buTbOG7ueG7k2s44burxrDhuqVtOOG7k2tsbeG7i+G7kTjhu4Hhu7E4w7TDs+G6v2w44buRdG044buRZzjDuTjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6o8Ogw6Dhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HDoeG6ry/DoWE54buB4bqjYeG6oeG6oeG6o+G6o+G6seG7q8OhYcOh4bqhw6PDtDld4buP4bunaz7GsC7DoMOhOTc44bq3w7Thu6suN8OVbOG7sTjhu4Hhu7E4w7TDs+G6v2w44bq24buTbDjhu6Zs4bqz4burOGzhu63hu6s4w7Vs4bqz4bq/bDjhu5NwbTc4w4Ft4buB4burbC434bqvOTk3OGzhu4Nta2zhu6suN+G6o8Ogw6A3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcyw6M44burbOG6s+G7k2s44buHw6nhu7E44buT4bqt4buRWzjDtWzhu7E44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG7h+G7leG7kzjDtWzhu5nhuqXhu5NrOOG6ozldOTk5OMO0ecO64burOMO1bOG6s+G6v2w44buHw63hu5M44burbOG6t+G7kTjFqeG7seG6t+G7kzjhu6vGsOG6pW044buTa2xt4buL4buRWzjDtHnhu7E44burxrDhu61bOOG7q8aw4buZ4buTazjhu4fhu5U4w7Vs4bqz4bq/bDjhu5NwbTjhu6vDsuG7k2w44bq/bG3DreG7kTjhuq85KF044bq+bMOzOOG7huG6teG7mTjhu6psw7M44bumbHlz4buTa1s44buqxrB5w7nhu5NrOOG7p2zhu5fhu5NrOMOVbeG7k2w44buB4buZ4bq34buTbDjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhu6rhu5JMTDjhu4HDs+G6v2w4QXY4w7Vs4bqz4bq/bDjhu6nDouG7kzjhurbhu5NsOOG7pmzhurPhu6tbOOG6v2zhu5k4w6ptw63hu6t7OOKAnEB0bTjhu6dsxJHhu5M4w7Vs4but4bq/OMO1bOG6s+G6v2w44buTcG044burw7Lhu5NsOMO04bq1OOG6v2x3OOG6oMOt4buxWzjDtWzhu7E44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG7q2xu4bq/bDhsw7rhu6c4QXRtOOG7k2zhu7nhu5NrOOG6v2zhu7HhuqDDreG7kzjhu4Hhu7E4w7TDs+G6v2w44buTa+G6qeG7kzjhu5Nr4bq14bqgOOG7k2x5OGE44buHaeG7kTjDoTjhu5Nr4bq14bqgOGzhu5li4bq/OMOhOOG7h2nhu5E4w6A44buTa+G6teG6oF044buSa+G7meG6tW04xrDhurdbOOG6v+G7l+G7kzjhur/hu5U44buRcOG7qzjDtHnDuuG7k2s4w7R04buTOMO1bOG6s+G6v2w44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG7q+G7tTjhu6vhu63hur9bOOG7h8Ot4buTOOG7q2zhuq3hu5E4xanhu7Hhurfhu5M4QeG6tTjDtWzhurPhu5E44bunbOG6s+KAnV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq85OeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjhuqPhurHhurHhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HDoeG6ry/DoWE54buB4bqjYeG6ocOgw6PDoeG6r+G7q+G6o8Ohw6DDoOG6o8O0OV3hu4/hu6drPsawLsOjw6PhuqE3OOG6t8O04burLjfDlWzhu7E44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG6tuG7k2w44bumbOG6s+G7qzhs4but4burOMO1bOG6s+G6v2w44buTcG03OMOBbeG7geG7q2wuN+G6rzk5Nzhs4buDbWts4burLjfhuqPhurHhurE3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcy4bq+4bqp4buROOG7q8aww6JtOOG7h+G6t+G7k2s4w7ThurU4w4Dhu7E4bHl04buTazjhur934bq3OOG7geG7sTjDtMOz4bq/bDjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3WzjDtWzhu7E44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG7h+G6pzjhu4HhurXhu5NsOMOq4bqnbTjhu4dl4burOEF0bTjhu4Ft4buL4buTOOG7q27hur9sOMOhXTk5OeG7kTHhu6nhu7Hhu6cyw6ExL+G7qeG7seG7pzJbOMO1bOG7seG7k2s44bq/4bql4buTbDjhu4dm4bunWzjhu6vDqeG7kTjhu5Nsb+G7kzjGsOG6tzhs4buhOMWo4buxw6044buoc+G7kzjDtOG6teG7kTjDtWzhu7Hhu6Phu5M4QW1p4buTOOG6v+G6qeG7kTjhu6vGsMOibV04w4pp4buTOOG6v8Oi4buTbDjhu4fhu5VbOMO1bOG7sTjhu4Hhu7E4w7TDs+G6v2w44bq/4bux4buTazjhur9l4bunOOG7gcOz4bq/bDhBdjjhu6tt4buL4bq/OOG7k3l04buTa1s44burxrDhurfhu5NrOOG7q8awbjjhu6vGsMOibV1dXTjhu5Ns4bqr4buROOG7q+G6reG7k2s44burxrDhuqVtOOG7k2tsbeG7i+G7kTjhu6ts4butOEHDszjhur9s4buZOOG7geG7sTjDtWzhurPhur9sXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6o8Ogw6Dhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HDoeG6ry9hOeG6o+G7gWFh4bqhw6DhurHhuqNh4burYcOjOeG6oeG6o8O0OV3hu4/hu6drPsawLsOj4bqh4bqvNzjhurfDtOG7qy43w5Vs4buxOOG7geG7sTjDtMOz4bq/bDjhurbhu5NsOOG7pmzhurPhu6s4bOG7reG7qzjDtWzhurPhur9sOOG7k3BtNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq85OTc4bOG7g21rbOG7qy434bqjw6DDoDc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhu6rGsOG7lzjhur9sc2044bq/d+G6tzjDtWzhu7E44buB4buxOMO0w7Phur9sOGxl4bunOOG7geG6veG7kzjhu4Hhu7E4w7Vs4bqz4bq/bFs44buTbGXhu6s4w7ThurU44bq/4bqz4bq/OMOqw6Lhu5M44burxrBnXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6o8Ogw6Dhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HDoeG6ry/DoWE54buB4bqjYeG6ocOgw6PhuqNh4bur4bqv4bqxYWHEg8O0OV3hu4/hu6drPsawLsOgw6HhurE3OOG6t8O04burLjfDlWzhu7E44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG6tuG7k2w44bumbOG6s+G7qzhs4but4burOMO1bOG6s+G6v2w44buTcG03OMOBbeG7geG7q2wuN+G6rzk5Nzhs4buDbWts4burLjfhuqPDoMOgNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG7hnnDuuG6vzjDqm3DreG7q1s44burxrDhu5nhu5NrOOG7q2x1bThrbeG6t+G7kzjhu6t0bTjDtWzhu7E44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG7qWg44burbcOt4bunOOG7q3bhur844buHw6nhu7E44bureThB4bq1OOG7h3nhurc4QeG6teG7mThs4buZw6Lhu6s44buHcOG7k2s44buTbG3DrOG7sTjhur/hu6Phu5NrOOG7q8awb+G7k2w44burxrDhu5nhu5NrOOG7geG7tTjhurPhu5M44oCc4buqbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu5NrbOG7izjhu6ts4bux4bq54burOOG7kOG7meG7k+G6t+G6v+G7mTgtOOG7kmtsbTjhu6hz4buT4oCdOOG7k2x5ezjhur/hurPhur84xanhu7HhuqXhu5NrOOG7q8aweXXhu5NrOOG7k2ts4buLOOG7q2zhu7Hhurnhu6tbOOG6v+G7o+G7k2s44burxrBv4buTbDjDlWzhuqVtOGzhu5nhurXhu5M44buR4buj4buTOMOVbOG6s+G7qzhBxqHhu5NrWzjDtWzhu7E44bunbOG7nzjhu6tseXPhu5NrOOG7kcOibVs44bq/duG7kTjDiuG7scO0a+G6t8O04buZw4E4w6pp4buTOOG7qXl14buTOOG7k+G7rW1bOOG6v+G7r+G7k2s44buTbOG7ueG7k2s44bq/4bqt4buTOMOqbeG7i+G7qzjhu6ts4bu1OOG7qeG6t+G7k2s44burxrDGoeG7k2tdXV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhurbhu7Hhu6ts4buZxrA3MkDEkeG7kzjhurbhu5NsMS/hu6cy

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]