(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là một trong những tỉnh đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy khôi phục du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu đón khách nội địa trở lại, với phương châm “An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”. Các tour du lịch được kích hoạt trở lại, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút khách du lịch, kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
SiXhu47DkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8Ohw4Mqw6MoVsOTS07hu588PT4k4bqh4buaw6ElKuG7sOG6o0/Dki3Dkm/Eg8OSKDrhu7Alw5LDgyXhu5o8JcOS4buje+G7mkjDksODPsSD4bqhw5Lhu6zEg8OSKDrhu7Alw5LigJxC4bu2w5IpKuG7tjzDkuG7rCrDkuG6o+G7oDzDkuG7pSo8JcOSbT88JcOSLcOSw4Ml4buaPCXDkuG7o3vhu5rigJ1KLyXhu45LSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoeG7o1bhu5rhu6zDk0vDgyXhu5o8JcOS4buje+G7msOSKOG7osOSKTLDo8OSw6PhuqE+PCTDkjwl4bqrPCTDksOjOzwlw5Lhu64qw5Lhu67hu6bEg8OSw6PhuqE+PCTDkmIq4bu44buww5LDoyXhuq3hu7DDkiUq4bu4PMOS4buw4buc4buww5Lhu6oq4bu4PMOSw6El4bucw6HDksOjJeG6r+G7sMOS4buuxq/EkcOSISUgKsOSw6El4bq34buww5Lhu6zEg8OSKDrhu7Alw43DkuG7sOG7nOG7sMOSISXEg8ONw5Lhu64qQCnDkuG7rMSDw5IoOuG7sCXDksOj4bqh4buyPMOS4buuOuG7msOS4buq4buiPMOSw6M7PCXDkuG7rlDDkuG7qlLDo8OS4buu4bumxIPDkuG7rns8w5IhJeG7nOG7sCXDkjwyKsOS4buuOuG7msOSw6PhuqE5w5Io4bueKsONw5JiNirDksOhJcOiNTwkw5Lhu7Alw5kpw5LigJzDqjzDksOjPuG7ojzDkuG7ruG7tDzDkuG7rsOZxIPDkik5w5Lhu7Dhuqnhu5rDkuG7ruG7tDzDkuG7rnvDjcOSKTnDkuG7sOG6qeG7msOSw6El4bugKsOS4buaPMOSw6M+4buiPOKAncOMw5Ju4buc4buww5LDoz7Eg+G6ocOS4busxIPDkig64buwJcOS4buuw6I44buww5IhJuG7sCXDkiU+4buew6PDksOj4bqhOcOSKOG7nirDjcOSJHvDocOSw6El4bumPMOSw6DEg+G7oDwkw5Lhu6rhu5zDkiU/PCXDkuG7oDwlw5Ji4buiw5LDoyXEg8OSJeG6r8Ojw5IhJeG7nOG7sCXDkuG7rMSDw5IoOuG7sCXDjcOSIcOpw5JiWzwkw5LDo+G7nj7DkuG6oeG7msOS4buqw6I24buww5Lhu64yw6PDksOhJeG7nMOSw6PhuqE+PCTDksOhJeG7nMOjw5LDo+G6oSpAPMOS4busxIPDkig64buwJcOSw6PhuqHhu7I8w5Lhu6464buaw5Lhu6rhu6I8w5LDozs8JcOMSi/DoUtKw6HDkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8OhbT7hu6zEkcOTS0oqKSTDkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk+G7rMOjJcSDKeG7qsOS4busJSrhu6xWw5IqblY8w6NW4bqhw5PDkuG6o8OjxJEoVuG7gMOTYyrhu6zDoyVIw5Lhu5bhu4zhu4zDoWRJw5IlViokJcOjSMOS4buS4buU4buYw6FkScOTw5LhuqPhuqHhu7Dhu4DDky8v4buw4busPMOM4buq4buaPsOjJeG7mjwlJT7hu5rDjGI8L+G7rFbhuqMhw6M+w6EvPFZj4bqjL8OVw5XDleG7lC/hu47GoMag4busw5Thu47hu4zhu5Lhu5Thu5DDlcOj4buUxqDDlMOVKMOVLcOjPsSD4bqhLcOjJeG7mjwlLSU+4buaLTwqPMOMLsOhJMOTw5Lhu5oow6Phu4DDk07hu588PT4k4bqh4buaw6ElKuG7sOG6o0/Dki3Dkm/Eg8OSKDrhu7Alw5LDgyXhu5o8JcOS4buje+G7mkjDksODPsSD4bqhw5Lhu6zEg8OSKDrhu7Alw5LigJxC4bu2w5IpKuG7tjzDkuG7rCrDkuG6o+G7oDzDkuG7pSo8JcOSbT88JcOSLcOSw4Ml4buaPCXDkuG7o3vhu5rigJ3Dk8OSYyrhu6zDoyXhu4DDk+G7luG7jOG7jMOTw5IlViokJcOj4buAw5Phu5Lhu5Thu5jDk8OSL0tKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NLSiopJMOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTKm5WPMOjVuG6ocOTw5LhuqPDo8SRKFbhu4DDk2Mq4busw6MlSMOS4buW4buM4buMw6FkScOSJVYqJCXDo0jDkuG7kMOUxqDGoMOhZEnDk8OS4bqj4bqh4buw4buAw5MvL+G7sOG7rDzDjOG7quG7mj7DoyXhu5o8JSU+4buaw4xiPC/hu6xW4bqjIcOjPsOhLzxWY+G6oy/DlcOVw5Xhu5Qv4buOxqDGoOG7rOG7kOG7juG7jMOU4buS4buS4buUw6PDlOG7lMOV4buSKMOULcOjPsSD4bqhLcOjJeG7mjwlLSU+4buaLTwqPMOMLsOhJMOTw5Lhu5oow6Phu4DDk07hu588PT4k4bqh4buaw6ElKuG7sOG6o0/Dki3Dkm/Eg8OSKDrhu7Alw5LDgyXhu5o8JcOS4buje+G7mkjDksODPsSD4bqhw5Lhu6zEg8OSKDrhu7Alw5LigJxC4bu2w5IpKuG7tjzDkuG7rCrDkuG6o+G7oDzDkuG7pSo8JcOSbT88JcOSLcOSw4Ml4buaPCXDkuG7o3vhu5rigJ3Dk8OSYyrhu6zDoyXhu4DDk+G7luG7jOG7jMOTw5IlViokJcOj4buAw5Phu5DDlMagxqDDk8OSL0tKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NLSiopJMOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTKm5WPMOjVuG6ocOTw5LhuqPDo8SRKFbhu4DDk2Mq4busw6MlSMOS4buW4buM4buMw6FkScOSJVYqJCXDo0jDksOUxqDDlMOUw6FkScOTw5LhuqPhuqHhu7Dhu4DDky8v4buw4busPMOM4buq4buaPsOjJeG7mjwlJT7hu5rDjGI8L+G7rFbhuqMhw6M+w6EvPFZj4bqjL8OVw5XDleG7lC/hu47GoMag4bus4buQ4buO4buMw5Thu5bhu5Lhu5LDo+G7kOG7kMag4buUKOG7ki3Doz7Eg+G6oS3DoyXhu5o8JS0lPuG7mi08KjzDjC7DoSTDk8OS4buaKMOj4buAw5NO4bufPD0+JOG6oeG7msOhJSrhu7DhuqNPw5Itw5JvxIPDkig64buwJcOSw4Ml4buaPCXDkuG7o3vhu5pIw5LDgz7Eg+G6ocOS4busxIPDkig64buwJcOS4oCcQuG7tsOSKSrhu7Y8w5Lhu6wqw5LhuqPhu6A8w5Lhu6UqPCXDkm0/PCXDki3DksODJeG7mjwlw5Lhu6N74bua4oCdw5PDkmMq4busw6Ml4buAw5Phu5bhu4zhu4zDk8OSJVYqJCXDo+G7gMOTw5TGoMOUw5TDk8OSL0tKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6HDqsSDw6MlPuG6ocOTS8O54buaKsOS4bujxIPEkeG7tjxKL8OhSw==

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]