(vhds.baothanhhoa.vn) - Tết của lính biên phòng là tết xa nhà, xa người thân nhưng cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị vẫn đong đầy tình cảm bởi sự quan tâm của chỉ huy, lãnh đạo các cấp, cấp ủy chính quyền địa phương, nghĩa tình của người dân nơi đơn vị đóng quân. Tết nơi miền biên viễn cũng đầy đủ bánh kẹo, mai, đào, cây cảnh, bánh chưng xanh...
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LDk+G6s+G6teG6tyAiO8OS4bq8w6Lhu6oi4buS4buwXeG7kiLDoS7hu5JYLj0i4buSWWLDoSI7w5Mv4bqz4bq14bq3ICI7w5LDky8s4buUw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9z4bu0UcOd4buQw5LhurQk4bq14buSWeG6qVHhu5JbISIs4buSWC49IuG7kuG6rywxIjvhu5JbU+G7kuG6tSThurXhu5Lhur1R4buSIixTS+G7kuG6vVHhu5IiO2LhuqEu4buS4bq1LOG7qiLhu5IiLGIiO+G7kllSIuG7klg4S+G7klksLiQi4buS4bqzPuG7ksOj4buSWVJZ4buS4buyw6Ei4buS4bq5KeG7kuG6uVci4buS4buyICI74buS4buy4busw6rhu5LhurUoIizhu5JZVV3hu5JYw6Mu4buS4bqzxJHhu5LhurHDolEi4buS4bq14buqXeG7klnhuqlR4buSWSw84buSLMOiw6pL4buSW8OaIizhu5Lhu7JUIOG7kllSWeG7klnhu7Dhuq9L4buSWeG7sOG6r+G7kuG6qcOq4buSWSwhIizhu5LhurHDosOqJSLhu5Lhu7IpUeG7kuG6ryxiw6EiO0vhu5IiOyw+UeG7kuG6tSgiLOG7klnhuqlR4buSIjti4bqhLuG7ksOd4buqIuG7kiLDoS7hu5Lhu7LDoSLhu5Lhurkp4buS4buyMCI74buS4bqxw6Lhu6oiTOG7kuG6tCThurXhu5Iiw6Eu4buSXS4lIuG7klguPSLhu5LhurkuPyLhu5JZ4bqrIjvhu5Lhu7Lhu6zDquG7kuG7suG6qeG7klhSIizhu5J94bu4IEvhu5JdUS5L4buS4buyUyBL4buSWeG7qsOq4buSWVUiLEvhu5JYUiIs4buSWSxiIjvhu5Lhur1RIixMTEzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu6Lhu5rGoOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7luG7mOG7nC/hu5RQ4bugw53hu5bhu5jGoOG7nOG7mOG7nOG7mOG6teG7nuG7nOG7osag4bugW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0hQ4buc4buc4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bq8w6Lhu6oi4buS4buwXeG7kiLDoS7hu5JYLj0i4buSWWLDoSI74buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7ouG7msag4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDkuG6tCThurXhu5Lhu7IkIkvhu5Lhur3DouG7qiLhu5LhurklS+G7klnhuqciO+G7kuG6uSVL4buSWeG6pyI74buS4bq5w6Au4buS4bq1LMSRWeG7kiwuKiLhu5LhurU24bq14buSIiwuKl3hu5Lhurnhuq3hu5LhurHDolUi4buSW+G6v0vhu5JYVSDhu5Lhurkq4buSWC49IuG7kjsuw6AuS+G7klvEkVnhu5JbYuG6oyI74buSWDjhu5Lhu7I4LuG7klguPSLhu5Lhuq8sMSI74buS4bq1OeG7klksY1nhu5LDtSxiw6EiO+G7kuG6teG6tygiLOG7kuKAnOG6vMOi4buqIuG7kuG7jy49IuG7kuG6rywxIjvhu5It4buSbl3hu5JbMSI74buSw53hu6oi4buSWFUi4oCdS+G7kjsw4bqv4buS4bqvLOG7rCLhu5JZLMOZXeG7klsg4buS4bq0JOG6teG7klksIOG7kiIs4buqIuG7ksOd4buqIuG7kn0sw6Lhu5LhurnEkVnhu5JYLj0i4buSOy7DoC5Mw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bua4buc4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buY4bucL+G7lFDhu6DDneG7luG7mMag4buc4buU4buU4bui4bq14bui4bue4bui4bui4buaW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jGoOG7lOG7mOG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6vMOi4buqIuG7kuG7sF3hu5Iiw6Eu4buSWC49IuG7klliw6EiO+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5rhu5zhu5jhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4buxLMOpIjvhu5Jb4bqhLuG7kuG6tSzDmV3hu5IsMy5L4buSLFMiO+G7kuG6teG6t8OZXeG7kuG6s8Oi4buw4bq14buS4bqxw6JT4buS4buyw5rhu5Lhu7Ji4bqjWeG7klg44buS4buyOC7hu5JYLj0i4buS4bqvLDEiO+G7kn0sw6Lhu5LhurnEkVnhu5JYLj0i4buSOy7DoC7hu5Lhu7Lhu7DhurXhu5JbLiUi4buS4bq14bq3USDhu5LhurXFqCI74buSLDjhu5IiOyzDqCBL4buSWTDhu5IsIFMi4buSWVUiLOG7kn0sMOG7kn0sw5ki4buS4bq14bq3PSLhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG7ssOhIuG7kuG6uSnhu5Lhu7IwIjvhu5LhurHDouG7qiJL4buS4bqxw6JVIuG7klvhur/Dky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5rhu5zhu5jhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5jhu5wv4buUUOG7oMOd4buW4buYxqDhu5zhu5TGoOG7luG6tcag4bui4buW4buc4buWW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jGoOG7oOG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6vMOi4buqIuG7kuG7sF3hu5Iiw6Eu4buSWC49IuG7klliw6EiO+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5rhu5zhu5jhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4bq0ZOG7kl0uJSLhu5JYLj0i4buS4burYuG6oSI74buS4bupUuG6tUvhu5LhurDDolEi4buSczBR4buS4buyJCLhu5LhurDDolEi4buS4bqyw6EiS+G7kuG6tCxi4bqhIjvhu5LhurzDouG7qiJL4buS4bupUSI74buSw7UsUiIsTExMS+G7kiLDoS7hu5Lhu7Lhu6rDouG7klkw4buSw53hu7DDouG7klks4buqIuG7klg44buS4buyOC7hu5JYLj0i4buS4bqvLDEiO+G7kltT4buSIsOhLuG7kuG7sjDhu5JZMOG7kuG6tSgiLOG7kllVXeG7kuG6scOi4buqIuG7ksOd4buqIuG7kuG6tSzhu6Rd4buS4bq1LC4k4bq1TOG7kuG7q2Eu4buSw50p4bqv4buS4bq1JOG6teG7kuG7siQi4buS4bq9w6Lhu6oi4buS4bq5JUvhu5IiLMOpIjvhu5JZUiLhu5JYOOG7klksLiQi4buS4bqzPuG7kllSWeG7kuG7ssOhIuG7kuG6uSnhu5JbVC7hu5Lhu7IkIuG7kuG6tSzDmV3hu5IsMy7hu5LhurUoIizhu5IsKCIs4buS4buy4bqhLuG7kuG6szYiO+G7klhT4buSWSAi4buS4buxLOG7qiLhu5LDneG7qiLhu5LhurnhuqciO+G7klguPSLDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu6Lhu5jhu5jhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5jhu5wv4buUUOG7oMOd4buW4buYxqDhu5zGoOG7llDhurXhu5rhu5bhu5rhu5zhu5Zb4buYTHvhuq874buI4bq3SOG7lOG7ouG7oOG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6vMOi4buqIuG7kuG7sF3hu5Iiw6Eu4buSWC49IuG7klliw6EiO+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu6Lhu5jhu5jhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4buxLMOpIjvhu5JdMCLhu5LhurHDolPhu5LhurUsJuG7kiwuKiLhu5LhurPEkeG7kuG6scOiUSLhu5LhurXhu6pd4buSWeG6qyI74buSW1Phu5Jb4bqhLuG7kllVXeG7ksOhIuG7klks4buqIuG7kuG6tSxTIizhu5JZ4bqpUeG7klvEkVnhu5JbYuG6oyI74buSWC49IuG7kuG6rywxIjvhu5Lhu7I2LuG7kuG6ucOgLuG7kiIsw6kiO+G7kiI7YuG6oS7hu5JZMOG7ksOiw6rhu5LhurUhIkvhu5IiO2LhuqEu4buSWFUg4buS4bq5KuG7klk44bq14buSXTZZS+G7kjsuU+G7kltTIjtL4buS4bq14bq3YsOjIjvhu5JYVSJMTEzhu5Jbw6I1IuG7kuG6s1LhurXhu5JZUiIs4buSWeG6pyI74buSWDjhu5Lhu7I4LuG7klguPSLhu5Lhuq8sMSI74buS4bq14bq3ICIs4buSWTUiO+G7kuG6tVJZ4buSWFUg4buS4bq5KuG7klks4bqp4buS4bqxw6LDqiUi4buSW8OaIizhu5LhurUsOUvhu5JRIuG7kiIuIizhu5JYLj0i4buSOy7DoC7Dky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu6Lhu5jhu5jhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5jhu5wv4buUUOG7oMOd4buW4buYxqDhu5zhu5bGoOG7oOG6teG7ouG7lMag4bua4bucW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu5TGoOG7nOG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6vMOi4buqIuG7kuG7sF3hu5Iiw6Eu4buSWC49IuG7klliw6EiO+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu6Lhu5jhu5jhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4bq0VC7hu5JZUlnhu5JYVSLhu5Lhur1R4buS4bq9NS7hu5JZ4bqpUeG7kuG6vcOa4buS4bq04bq3w6IiO+G7kuG7qeG6v0vhu5Isw6LDqioi4buS4burYuG6oSI74buS4bupUuG6teG7kuG6tTnhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5JbLj0i4buSIjtTIizhu5JZ4bqpUeG7klg44buS4buyOC7hu5JYLj0i4buS4bqvLDEiO+G7kuG6uVPhu5LDtTUiO+G7klEi4buSLMOiw6oqIuG7kuG7q2LhuqEiO+G7kuG7qVLhurXhu5LDnSDhu5Lhu7I3Ijvhu5JZLCHhu5LhurThurfhu6wi4buS4bq4w5ki4buSc+G6pyI74buSTuG7kTci4buS4buPLj0i4buS4bqvLDEiO+G7kuG6tOG6t8OiIjvhu5Lhu6nhur9PS+G7kuG6tTnhu5LhurXhurdiw6MiO+G7kuG6tTnhu5JbLj0i4buSIjtTIizhu5LhurM24buS4bucS+G7kuG7sjgu4buSWy49IuG7kiI7UyIs4buS4bqzNuG7kuG7lEvhu5Lhuq8s4bqt4buS4bq14bq3Ulks4buSxqDhu5JYVSLhu5LhurRT4buSw7UwXUvhu5LDtVIiLOG7ksO1OCI7S+G7ksO1UuG7knIuUiI74buS4buyJCLhu5LhurUsw5ld4buSLDMu4buS4buy4bqhLuG7kuG6szYiO+G7klhT4buSWSAi4buS4bq5UyDhu5LDnSnhuq/hu5LhurUk4bq14buS4bq9w6Lhu6oi4buS4bq5JcOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7muG7olDhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5jhu5wv4buUUOG7oMOd4buW4buYxqDhu5zGoOG7mlDhurVQ4buW4bui4bua4buWW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu5bhu5jhu5Thu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DhurzDouG7qiLhu5Lhu7Bd4buSIsOhLuG7klguPSLhu5JZYsOhIjvhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4bua4buiUOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5Lhu7Es4buqIuG7ksOdKeG6r+G7kuG6tCThurXhu5Lhu7E7w6LDqj0i4buS4buyUiLhu5Lhu7Es4buqXeG7ksO04busIuG7kuG7luG7mOG7luG7lkvhu5JYOOG7klksLiQi4buS4bqzPuG7kuG7kTci4buS4buPLj0i4buS4bqvLDEiO+G7kuG6ruG6p+G7kuG7sSwuS+G7kizDosOqKiLhu5Lhu6ti4bqhIjvhu5Lhu6lS4bq14buS4buyw5rhu5LhurU54buSWSxjWeG7kjswLuG7kixTIjvhu5LhurXhurfDmV3hu5JZLC4kWeG7klhSIizhu5JZLGIiO+G7kuG6tcWoIjvhu5I7LlPhu5JbUyI7S+G7kuG6teG6t2LDoyI74buSWFUiS+G7kiI7YuG6oS7hu5JYVSDhu5Lhurkq4buSWTjhurXhu5JdNllL4buSWFPhu5JZICLhu5JZMOG7kiwgUyLhu5JZVSIs4buSfSww4buSfSzDmSLhu5I7LuG6peG6r+G7klhT4buSWSAi4buS4bq1LD1d4buS4buwXeG7klsxIjvDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu6Lhu5jhu5jhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5jhu5wv4buUUOG7oMOd4buW4buYxqDhu5zhu5zGoOG7muG6teG7muG7nOG7nFDhu5xb4buYTHvhuq874buI4bq3SOG7luG7muG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6vMOi4buqIuG7kuG7sF3hu5Iiw6Eu4buSWC49IuG7klliw6EiO+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu6Lhu5jhu5jhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOSw4Phu5IiLMOpIjvhu5JZLDbhurXhu5Lhuq8sMSI7S+G7klksNiI74buSw50pWSzhu5LDteG7reG6uHTDtC3hu5RQ4buSIsOhLuG7klguPSLhu5JZYsOhIjtL4buSIizDqSI74buSWVIi4buSWDjhu5JZLC4kIuG7kuG6sz7hu5IiOyBTLuG7kuG6tSzhuqEu4buSOy5RIuG7kuG6tcOi4busIuG7kuG6teG6t1FL4buSWFUg4buS4bq5KuG7kuG7smLhuqEiO+G7klguPSLhu5JZOOG6teG7kl02WUvhu5Lhuq8sMSI74buSWSw2Ijvhu5LDnSlZLOG7kiLDoS7hu5JYLj0i4buSOy7DoC7hu5JZ4bqrIjvhu5JZLMOiViLhu5JYKeG7kllTIizhu5Lhu7JTIEvhu5JYUiIs4buSfeG7uCBL4buSXeG7ql3hu5IiO+G6q+G7kuG6scOiVUxMTOG7kuG7sjAi4buS4bq1JOG6tcOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7ouG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7luG7mOG7nC/hu5RQ4bugw53hu5bhu5jGoOG7nOG7nOG7mlDhurXhu6Lhu6LGoOG7nuG7olvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdIUMag4bue4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bq8w6Lhu6oi4buS4buwXeG7kiLDoS7hu5JYLj0i4buSWWLDoSI74buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7ouG7mOG7mOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5LhurTDosOq4buSOy5VIuG7ksOdKeG7kiIsYiI74buS4buwXeG7klnhuqUiO0vhu5I7MOG6r+G7kuG6ryzhu6wi4buS4buy4bu0XeG7kuG7siQi4buSfSw1Ijvhu5J9LCHhu5Lhur3DouG7qiLhu5LhurnDoi7hu5LhurViw6EuS+G7kuG6ucOhLuG7kuG7si7hu5IiYS7hu5IiLMOg4buSIixTS+G7kjsw4bqv4buS4bqvLOG7rCLhu5JZLOG7pFnhu5LhurVRw6rhu5LhurPhuqUiO+G7kjsuw6nhu5LhurnDqSI74buSWSzhuqnhu5LhurHDosOqJSLhu5JRIuG7kiIuIizhu5JYLj0i4buSOy7DoC7hu5JZ4bqpUeG7kuG6tDnhu5LhurHDojZZTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7muG7oMag4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buY4bucL+G7lFDhu6DDneG7luG7mMag4buc4buixqDhu5rhurXhu57hu5jhu5ZQ4buUW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu5zGoOG7mOG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6vMOi4buqIuG7kuG7sF3hu5Iiw6Eu4buSWC49IuG7klliw6EiO+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5rhu6DGoOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5LhurhTIOG7kuG6tSzhuqEu4buSfSzhu6RZ4buSOy5RIOG7kuG6tSxkUUvhu5JZUiLhu5JYOOG7klksLiQi4buS4bqzPuG7kuG7kTci4buS4buPLj0i4buS4bqvLDEiO+G7ksO1ZVHhu5J9LFbDouG7kuG6sMOiNlnhu5LhurUk4buS4buxUeG7kuG7q8OoIOG7klnhuqciO+G7kiIsUcOi4buS4buyMCLhu5JZLFMg4buSIsOZXeG7kl3DoC7hu5Lhu7Es4buqXeG7ksO04busIuG7kuG7luG7mOG7luG7luG7kuG6ucOgLuG7kuG6scOiw6ok4bq14buS4bq14buqXeG7kn0sMOG7kn0sw5ki4buSIlMg4buSWeG6qyI74buS4bq5YuG6o+G6teG7kuG6scOiUUvhu5IiLC4qXeG7kuG6ueG6reG7kiJTIOG7klnhuqsiO+G7kiwgUyLhu5LhurUsUyIsw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4buc4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buY4bucL+G7lFDhu6DDneG7luG7mMag4buc4bui4buaUOG6teG7luG7nuG7nuG7muG7nlvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4bugUOG7luG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG6vMOi4buqIuG7kuG7sF3hu5Iiw6Eu4buSWC49IuG7klliw6EiO+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zhu5zhu5jhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4bq04bq3ICI74buS4bq1LOG6oS7hu5J9LOG7pFnhu5LhurUsLj0iO+G7klsuPSI74buS4buyPV3hu5I7LlEg4buS4bq1LGRRS+G7kiIsw6kiO+G7kiI7YuG6oS7hu5JbISIs4buSWC49IuG7kuG6rywxIjvhu5Lhu7JjIjvhu5IiOywuPV3hu5LhurXhurdRIjvhu5JYPSLhu5JZOOG6teG7kl02WUvhu5LhurHDosOqJOG6teG7kuG6teG7ql3hu5JYVSDhu5Lhurkq4buS4bq5w6kiO+G7klks4bukWeG7klks4bqp4buS4bqxw6LDqiUi4buSUSLhu5IiLiIs4buSWC49IuG7kjsuw6AuS+G7kuG7suG7tF3hu5JbVC7hu5LhurPEkeG7klgoIizhu5LDqj0i4buSWSwg4buS4buxLOG7qiLhu5LDneG7qiLDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buSw53hurUsw6JdWOG7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bua4buc4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buY4bucL+G7lFDhu6DDneG7luG7mOG7muG7luG7luG7luG7ouG6teG7ouG7msag4bui4buUW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu5rhu6Dhu5rhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DhurzDouG7qiLhu5Lhu7Bd4buSIsOhLuG7klguPSLhu5JZYsOhIjvhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4bua4buc4buY4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDkuG7sSzDqSI74buSIjtTw6rhu5Lhur3DouG7qiJL4buSIizDqSI74buSIjti4bqhLuG7klshIizhu5JYLj0i4buS4bqvLDEiO+G7kuG6tSzDmV3hu5IsMy5L4buSWSzhuqVZ4buS4bq1JOG6teG7klhT4buSWSAi4buS4buxLOG7qiLhu5LDneG7qiLhu5JdLiUi4buSWC49IuG7kjsuw6AuTExMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bua4buc4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buY4bucL+G7lFDhu6DDneG7luG7mMag4buc4bue4buY4bug4bq14bui4buW4buU4bue4buiW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu57hu5ZQ4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bq8w6Lhu6oi4buS4buwXeG7kiLDoS7hu5JYLj0i4buSWWLDoSI74buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7muG7nOG7mOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5JMTExZ4bqnIjvhu5LhurUsUV3hu5I7LlHhu5JZUlnhu5LhurXhurcx4buSWSzDoS7hu5IiO1PDquG7kuG6vcOi4buqIuG7kuG6ucOgLuG7klhT4buSWSAi4buSw53hu6oi4buSWFUiw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bui4buY4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buY4bucL+G7lFDhu6DDneG7luG7mMag4buc4bue4buW4bug4bq14bue4bui4bug4buY4bugW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu5xQ4bui4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bq8w6Lhu6oi4buS4buwXeG7kiLDoS7hu5JYLj0i4buSWWLDoSI74buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7ouG7mOG7mOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5Lhu489IuG7kiIsw6kiO+G7kiIk4bqv4buSIixTS+G7kiwgUeG7kuG7slMgTExMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4bua4buc4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buY4bucL+G7lFDhu6DDneG7luG7mOG7muG7lsag4bucxqDhurXhu5Thu5zhu5Thu5bGoFvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4buc4buW4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bq8w6Lhu6oi4buS4buwXeG7kiLDoS7hu5JYLj0i4buSWWLDoSI74buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7muG7nOG7mOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5JMTEwsIFHhu5Jd4buuIuG7kljDoiI74buSIsOj4buS4bq1VCDhu5J9LDUiO+G7kn0sIeG7kuG6vcOi4buqIuG7kuG7sF3hu5Iiw6Eu4buSWC49IuG7klliw6EiO8OTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nOG7mOG7nuG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7luG7mOG7nC/hu5RQ4bugw53hu5bhu5jGoOG7nOG7nuG7nFDhurVQUOG7nuG7ouG7oFvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4bug4bui4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bq8w6Lhu6oi4buS4buwXeG7kiLDoS7hu5JYLj0i4buSWWLDoSI74buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nOG7mOG7nuG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5JyUlnhu5JbVC7hu5IsVCIs4buS4bqvLOG6pVnhu5LhurcuPSI74buS4buyYuG6o1nhu5LhurHDouG7qsOq4buS4bqxw6Lhu6wi4buSWD0i4buSOy5R4buS4buyKCIs4buS4bq5UyDhu5IiLMOpIjvhu5IiO1PDquG7kuG6tSThurXhu5Lhu7IkIuG7kuG6vcOi4buqIuG7kuG6s1EiO0vhu5IiLMOpIjvhu5IiO2LhuqEu4buSWyEiLOG7klguPSLhu5Lhuq8sMSI74buSIsOhLuG7klguPSLhu5JZYsOhIjvhu5Lhu7IwIuG7kuG6tSThurXhu5LhurXhurc9IuG7kuG7ssOhIuG7kuG6uSlL4buSWVJZ4buSWSw24bq14buS4bqvLDEiO+G7klksNiI74buSw50pWSzhu5LhurlT4buS4bq5VyLhu5JYUl3hu5LhurXhurfhuq1L4buSWSzhu6RZ4buS4bq1UcOq4buS4bqz4bqlIjvhu5I7LsOp4buS4bq5w6kiO+G7klks4bqp4buS4bqxw6LDqiUi4buSUSLhu5IiLiIs4buSWC49IuG7kjsuw6Au4buSWeG6qVHhu5LhurQ54buS4bqxw6I2WUvhu5LhurnDoi7hu5Lhur3DouG7qiLhu5Jdw6Au4buSfSw1Ijvhu5LhurHDoj0i4buSIiwuKl3hu5Lhurnhuq3hu5Lhu7Im4buSIjti4bqhLuG7ksOd4buqIuG7kuG7sjAi4buS4bq1JOG6teG7kuG6ucOiLuG7kuG6tWLDoS5L4buSWCgiLOG7ksOqPSJMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9mw6LhurUsIOG6t+G7kMOS4buxOzJZ4buSc8Oi4buwIsOTL+G6r8OS

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]