(vhds.baothanhhoa.vn) - Tình trạng phương tiện vi phạm cải tạo, cơi nới kích thước thùng xe, chở quá tải trọng cho phép hoạt động trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đê tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời gây bức xúc trong dư luận.
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5TVOG6ueG6u8SpYS7DklPhursu4buJ4bq7LeG7rGEyMMOg4buSVDjhur3hurnhursyIMSp4buYU+G7nuG7uTI+w6BUZeG6vcSpe+G6u1Thu4lpVGFqVMOgMDEyPsOhVOG7iS5UOjFjVGXhur3hu65U4bq7WDLhu5RUOuG6rTJUw6Dhuqky4buUVDpYMlThurtX4bqhVDkzOjFU4bq7MeG7heG6qTpU4bq7MeG6v8OgMFThu4ku4buiLzHDmuG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJF2LuG7rDtTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhursu4buJ4bq7LeG7rGEyMMOg4buSVDjhur3hurnhursyIMSp4buYU+G7nuG6ujTDoDFU4bq7w6lXw6AwVMSRMeG7heG6rcOgMFThursyW8OgVMOsMlTEkTFXw6FUOlgyVOG6u1fhuqHhu5RUOuG6rTJUw6DhuqkyVDkzOjFU4bq7MeG7heG6qTpU4bq7MeG6v8OgMFThu4ku4buUVDoxY1Rl4bq94buuVOG6u1gyVOG6u8OpxIPDoDBUOjHhuqFUxJExIcSRVDHhuqFX4bq7VCzDosOgMFThurvDqT7DoFQ64buuOlThurvhur3EqXvDoFRl4bq94bqzOlRhw6Lhu5RU4bq7NsOgMVRhw6Lhu5RULOG7heG6q8OgMFQsPlThurvhu64yVDsyIsOg4buUVOG6uzJ9w6FUKsOgVMOgMOG6vcSpVDrhuq1U4buJWMSpVMOp4busVOG6u+G7rDJUw6BXw6BUMDLhu6zhuqFU4bq7MeG6t8OgMOG7lFQs4bq1w6AwVOG6uzHhuqsyVDAjxKlUP2Y6VOG7icOqOlThurvDqeG6ocOgMFQ74buFVGHhur0lw6Dhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVNU4bq54bq7xKlhLsOSU+G6uy7hu4nhurst4busYTIww6Dhu5JUOOG6veG6ueG6uzIgxKnhu5hT4bue4buiMsOhMFQ6YeG7rOG6ueG6ucOSUzJxLsOg4bq7LsOpU1ThurnhurvEqWEuw5JT4buLMjvhursx4buSVOG7qlVVxJHhu4nhu5hUMS4yMDHhurvhu5JU4bum4buq4buqxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5nDmuG7pC/DmsWoVTvFqMOaVcWo4buwxajhu7Dhurvhu6TGr1XDmcWoYVXhu5Y4xJEw4buQw6nDkuG7puG7qFVTVOG7rGHhurvDklPhu7kyPsOgVGXhur3EqXvhurtU4buJaVRhalTDoDAxMj7DoVThu4kuVDoxY1Rl4bq94buuVOG6u1gy4buUVDrhuq0yVMOg4bqpMuG7lFQ6WDJU4bq7V+G6oVQ5MzoxVOG6uzHhu4Xhuqk6VOG6uzHhur/DoDBU4buJLlNU4buLMjvhursxw5JT4buqVVVTVDEuMjAx4bq7w5JT4bum4buq4buqU1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXHhu6zEkeG6uzLhuqHDoFPhu55x4bq3w6AwVOG7rMOgVDHhur3EqVvDoFThuroxxINU4buI4bq9I8OgVDkyPsOgVGXhur3EqXvhurtU4buJaVRhalTDoDAxMj7DoVQ64buuOlThurvDqeG7heG6q8OgMFQxYsSRVMOsMlTEkTFXw6FUZeG6veG7rlThurtYMlThurvDqcSDw6Aw4buUVDrhuq0yVMOg4bqpMlQ5MzoxVOG6uzHhu4Xhuqk6VOG6uzFWw6AxVOG6uzHhur/DoDBUMVbDoDDhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVNU4bq54bq7xKlhLsOSU+G6uy7hu4nhurst4busYTIww6Dhu5JUOOG6veG6ueG6uzIgxKnhu5hT4buec11Uw6Aww53DoFQ6MeG7tsOgVOG6uzTDoDFU4bq7w6lXw6AwVOG6u8OpPsOg4buUVOG6uzHhuqsyVDAy4busw6BUMCTDoFQsI8SpVGFoOlRh4buFYsOgMFQ64bq3w6AwVOG7rMOgVOG6u8Op4bqhw6AwVOG6uzbDoDFULFlUOjHhu4dULMOiw6AwVOG6u8OpMl3DoFQ5MeG7rDJUw6AxMn3hur1UMDJYMlTEkTHhu67EkeG7lFThurvDqeG6ocOgMFQs4bqjVCwqxKlUw6FXw6AxVDrhurfDoDBU4bq74buuOlThurvhur3EqT7DoFThurvDqeG6vcSpfcOg4buUVMSRMeG6pVQ/MnvDoFQ5MnvDoFThursxZjpUxJEx4buuxJFUYeG6vSXhurtU4bq7w6kl4bq7VOG6u2hU4busw6BU4bq74bqhVsOgVDAy4bus4bqhVOG6uzHhurfDoDDhu5hU4bq74bqlVDoxZjpUOWpUOuG7rMOhVDl74bq7VOG6uzFoOlQxMlvDoFTDoDAxMj7DoVRl4bq9xKlULDXDoDFU4bq7WDJU4bq7w6nEg8OgMFThu4kuVCx7w6BUOuG7rjpUOjHhu4dUxJEx4buF4bqtw6AwVOG6uzJbw6Dhu5RUYeG7rjJU4buJLuG7lFQ64bqtVOG6uWNUOTLDoDFUO+G6oeG7rMOgMVTDrCXDoFThurtYMlQ/4bu0w6AwVOG7iS5U4bq3VOG6u+G6t1TDrFZUOjHhu4dUP3vDoFQ/WTJU4bq7w6k+w6BULDXhu6xUP1bDoOG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU1ThurnhurvEqWEuw5JT4bq7LuG7ieG6uy3hu6xhMjDDoOG7klQ44bq94bq54bq7MiDEqeG7mFPhu57hu6Iyw6EwVDph4bus4bq54bq5w5JTMnEuw6Dhursuw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhu4syO+G6uzHhu5JU4buqVVXEkeG7ieG7mFQxLjIwMeG6u+G7klTGr1VVxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5nDmuG7pC/DmsWoVTvFqMOaw5pVVcOaVeG6u8Woxq/hu6jFqOG7pGFV4buWOMSRMOG7kMOpw5Lhu6TDmcavU1Thu6xh4bq7w5JT4bu5Mj7DoFRl4bq9xKl74bq7VOG7iWlUYWpUw6AwMTI+w6FU4buJLlQ6MWNUZeG6veG7rlThurtYMuG7lFQ64bqtMlTDoOG6qTLhu5RUOlgyVOG6u1fhuqFUOTM6MVThursx4buF4bqpOlThursx4bq/w6AwVOG7iS5TVOG7izI74bq7McOSU+G7qlVVU1QxLjIwMeG6u8OSU8avVVVTVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRceG7rMSR4bq7MuG6ocOgU1ThurnhurvEqWEuw5JT4bq7LuG7ieG6uy3hu6xhMjDDoOG7klQ6LsOg4bq7LsOp4buYU+G7nnPDojJUceG6uOG7r+G6ulRx4bq3w6AwVOG7rMOgVDHhur3EqVvDoFR2VlThurrDqeG6vcOgMFQ5Ml3DoVThurvDqeG7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDBU4bq7MlvDoFTDrCXDoFThurtYMlQxVsOgMFQx4bqj4busVOG6u8OpPsOgVOG6u+G6vcSpe8OgVGXhur3hurM6VGHDolTDmuG7pG/hu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVNU4bq54bq7xKlhLsOSU+G6uy7hu4nhurst4busYTIww6Dhu5JUOOG6veG6ueG6uzIgxKnhu5hT4buecD7DoFQ6V8OgMVQs4bqj4buUVOG6uyXEkVThurvDqeG6vcOgMFQsMn3hur1U4bq7w6nhu6xUOuG6rVQ/WMOg4buUVMOpVlThurnhuqHhu67hurvhu5RU4buJ4buuOlQsNcOgMVQ64buuOlThurvhur3EqXvDoOG7lFQsNeG7rFQ/VsOgVOG6u8OpxIPDoDBULDJdw6FU4bq7MeG7heG6q8OgMFThu4nhur3EqT7DoFQ64bqjVDHhuqFX4bq7VCzDosOgMFQ64buH4busVDrhu646VMSRMeG7heG6rcOgMFThursyW8OgVDrhuq0yVMOg4bqpMlQ5MzoxVOG6uzHhu4Xhuqk6VOG6uzHhur/DoDBU4buJLuG7lFQ6MWNUZeG6veG7rlThurtYMuG7lFRl4bq94buuVDkx4bql4buYVGElxJFUO+G7rMOgMVThurnhu646MVQ64buuOlQ74bqh4busw6AxVMOgMDEyW8SRVMOsJcOgVOG6u1gyVOG6uzHhu4XhuqvDoDBU4buJ4bq9xKk+w6BUw6wyVMSRMVfDoVQsXVQ6MeG7h1Qsw6LDoDBUxJExI8OgVDrhurfDoDBU4bq7w6nhu646MVTDoDEyW8Oh4buUVCw14busVD9Ww6Dhu5RUOTHhur1Uw6xoOlQ6MeG6oVThurtnw6AwVDrhu67DoFQ/w6Lhu5RUOjEye8OgVOG6uTdUOTJdw6FU4bq7w6nhu6xU4buJaVRhauG7llRxMTZU4bq7M8OgMVThurtnVCwk4bq9VMOgw53DoVTDmVXDmcOZVCx7w6BUw6Dhu6zEqeG7lFRhaDpUYeG7hWLDoDBUOuG6t8OgMFThu6zDoFThurvDqeG6ocOgMFThurs2w6AxVCxZVOG7iWlUYWpU4bq7w6k+w6BUw5lVVVThurvDqeG7heG6q8OgMFQxYsSRVMOsMlTEkTFXw6FUw6x9VGXhur3hu65U4bq7WDJU4bq7w6nEg8OgMFTDrFZUOuG6rTJUw6DhuqkyVDkzOjFU4bq7MeG7heG6qTpU4bq7MVbDoDFU4bq7MeG6v8OgMFThu4ku4buWVOG6usOp4bqhw6AwVCzhuqPhu5RUceG6t8OgMFThu6zDoFQx4bq9xKlbw6BU4bq6MVc6MVThuroxVsOgMVQsWVThu4lpVGFqVMOZw5pU4bq7w6nhu4XhuqvDoDBUMWLEkVTDrDJUxJExV8OhVMOsfVRl4bq94buuVOG6u1gyVOG6u8OpxIPDoDBUw6xWVDrhuq0yVMOg4bqpMlQ5MzoxVOG6uzHhu4Xhuqk6VOG6uzFWw6AxVOG6uzHhur/DoDBU4buJLuG7lFTEkTFX4bq7VOG6uzJ9w6BUMCTDoFTDmsWoVVThurvDqTJb4bq9VCzhurXDoDDhu5hUOuG6t8OgMFThu6zDoFThursxNVThu4lZVHA2w6FU4bq44bqtw6BU4buJaVRhalQwJMOgVMOZVVThurvDqeG7heG6q8OgMFQxYsSR4oCm4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhursu4buJ4bq7LeG7rGEyMMOg4buSVDjhur3hurnhursyIMSp4buYU+G7nuG7ojLDoTBUOmHhu6zhurnhurnDklMycS7DoOG6uy7DqVNU4bq54bq7xKlhLsOSU+G7izI74bq7MeG7klThu6pVVcSR4buJ4buYVDEuMjAx4bq74buSVMavVVXEkeG7ieG7mFNU4bq5w6k6w5JTLy86O8Og4buWP+G7rOG6oeG6uzHhu6zDoDEx4bqh4bus4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5nDmcOa4bukL8OaxahVO8Wow5rDmlVVw5nhu6bhurvhu6rhu6rhu7BVxahhVeG7ljjEkTDhu5DDqcOSxahVxq9TVOG7rGHhurvDklPhu7kyPsOgVGXhur3EqXvhurtU4buJaVRhalTDoDAxMj7DoVThu4kuVDoxY1Rl4bq94buuVOG6u1gy4buUVDrhuq0yVMOg4bqpMuG7lFQ6WDJU4bq7V+G6oVQ5MzoxVOG6uzHhu4Xhuqk6VOG6uzHhur/DoDBU4buJLlNU4buLMjvhursxw5JT4buqVVVTVDEuMjAx4bq7w5JTxq9VVVNUL+G7nuG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFx4busxJHhursy4bqhw6BTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhursu4buJ4bq7LeG7rGEyMMOg4buSVDouw6Dhursuw6nhu5hT4bueQWg6VGHhu4Viw6AwVHFYw6AxVOG6ueG7ruG6u1QwMuG7rOG6oVThursx4bq3w6AwVOG6u+G6vSTDoFThurvDqeG7rFQ5Ml3DoVThurnhuqHhu67hurtU4buJaVRhalTDoDAxMj7DoVQ64buuOlThu4kuVOG6u1gyVDoxY1Rl4bq94buuVOG6u1gyVOG6u8OpxIPDoDDhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVNU4bq54bq7xKlhLsOSU+G6uy7hu4nhurst4busYTIww6Dhu5JUOOG6veG6ueG6uzIgxKnhu5hT4bue4bq6MeG6qzJUMDLhu6zDoFThurvhuqky4buUVGFoOlRh4buFYsOgMFQ64bq3w6AwVOG7rMOgVOG6u8Op4bqhw6AwVOG6uzbDoDFU4bq5PFThursye8SRVOG6u+G7gTpU4bq7JcSRVOG6u8Op4bq9w6AwVOG6u8OpMl3DoFQ5MeG7rDJU4bq7MWg6VDEyW8OgVDEyW+G6vVRl4bq9WFQ64buuOlQ5e1Qx4bqhVzox4buUVDoxNlQsV+G6oVQ64buH4busVHDDolRx4bq3w6AwVOG7rMOg4buUVOG7rzLhu67DoVQs4bqzOlRx4bq3w6AwVOG7rMOgVOG6uzbDoDHhu5RU4buJaVRhalQ64buuOlQ6MeG6vcSpPsOgVCx9VGXhur3hu65U4bq7WDLhu5RUOuG6rTJUw6Dhuqky4buUVDpYMlThurtX4bqhVDkzOjFU4bq7MeG7heG6qTpU4bq7MeG6v8OgMFThu4ku4buYVDrhurfDoDBU4busw6BUOuG7rjpUMeG6vcSpW8Og4buUVOG6uzE1VOG7iVnhu5RU4bq7MVbDoDFUxJEx4bqzVGElxJFUO+G7rMOgMVThurnhu646MVQ64buuOlTEkTHhu4Xhuq3DoDBU4bq7MlvDoFThu4kuVOG6u1gyVD8uw6BULOG7rMOgMFQx4bqhV+G6u1Qsw6LDoDBU4bq7w6k+w6BULDXhu6xUP1bDoFTEkTEjw6BUOuG6t8OgMFQ64buuw6BUP8OiVOG6uzJ7w6BUMVbDoDFUOjHhuqFUOuG7rjpUxJEx4buF4bqtw6AwVOG6uzJbw6Dhu5RUOjHhu4dUO+G6oeG7rMOgMVTDoDAxMlvEkVThurljVDHDreG6vVTEkTHhu4Xhuq3DoDBU4bq7MlvDoFQ5alQ64busw6FUOXvhurtUOjE9xJFUMVbDoDFUw6AwMTI+w6FUOjE2w6AxVGXhur3EqVQsNcOgMVTDrH1UOTM6MVThursx4buF4bqpOlThursx4bq/w6AwVMOgMOG6vcSpPsOgVD9Yw6BUOuG7h+G7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDBU4bq7MlvDoOG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU1ThurnhurvEqWEuw5JT4bq7LuG7ieG6uy3hu6xhMjDDoOG7klQ44bq94bq54bq7MiDEqeG7mFPhu55x4bq/w6AwVMOs4bqpMlQs4bqj4buUVMSQMcOjw6AwVHFYw6AxVOG6ueG7ruG6u1QwMuG7rOG6oVThursx4bq3w6AwVMOsVlQ64bq3w6AwVOG7rMOgVDrhu646VDHhur3EqVvDoOG7lFThursxNVThu4lZ4buUVOG6uzFWw6AxVMSRMeG6s1Q74bq9xKlU4bq7w6k0VDEyW+G6vVRl4bq9WFQx4bqhV+G6u1Qsw6LDoDBU4bq74bqlVDrhurfDoDBU4bq74buuOlQs4bu2OlQ/Mlvhurvhu5RU4bq5aVQ74buBw6AwVDojw6BU4bq7WDJU4bq7w6nEg8OgMFThurvDncOgMFQ64buF4bqrw6AwVOG6uzFoOlQxMlvDoFThurvhur0kw6BU4bq7w6nhu6zhu5RUOTJdw6FU4bq54bqh4buu4bq74buUVOG7iWlUYWpUxJEx4buF4bqtw6AwVOG6uzJbw6BUw6wyVMSRMVfDoVThurvDqSXhurtU4bq7aFThu6zDoFThurvhuqFWw6BUMDLhu6zhuqFU4bq7MeG6t8OgMOG7lFTDoDE94bq7VGFWVMOsMlTEkTFXw6FUOjFjVGXhur3hu65U4bq7WDLhu5RU4bq7aFRqVDpYMlThurtX4bqhVDl74bq7VDo94bq94buUVDE0w6AxVDvhu67DoDDhu5RUOTM6MVThursx4buF4bqpOlQ64buH4busVOG7iS7hu5RU4bq7MeG6v8OgMFThu4ku4oCm4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkW/hur3hursx4bqhw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhursu4buJ4bq7LeG7rGEyMMOg4buSVMOpMjAx4bq74buYU+G7nkXhur3hurM6VHbhu4Xhuq3DoDDhu6IvxJHhu54=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]