Đóng góp lớn nhất vẫn là nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 84,03 tỷ USD, chiếm 83,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5UzQ+G6vuG7n+G7gOG6quG7qcOAQuG7n0LGsOG7gOG6quG7n0Lhu4Lhu6fhu59Sw5Thu7PDleG7n+G6vELhu7nDlOG7n8OA4buU4bun4bufw4Dhu6vhu5/hu4DGoEvDgOG7n8agS8OA4buf4bqi4bupw5Xhu59w4buh4buh4buPw7pz4bufw5XDmeG7n2RiJOG7mS9CcOG7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk33Dg+G7p+G6oOG7o+G7lSXhu4Lhu4Dhuqrhu5/huqrhu4LDk+G7n8OKS+G7gOG7n+G7gELhu7PDleG7n1BB4buA4bufw4rGsOG7n+G7gELhu4Lhur7hu59CxrDhu4Dhuqrhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BC4bq04bufw4FD4bq04buA4bufxqBLw4Dhu5/huqLhu6nDleG7n8O5c+G7j+G7oXLhu5/DlcOZ4bufZGIk4buP4bufw4BCQ+G6tOG6vuG7n8O5cuG7j3Nt4bufw5Xhu4jhu4Dhuqrhu5/hurxD4bq+4buf4buA4bqq4bupw4BC4bufUsOU4buzw5Xhu5/hurxC4bu5w5Thu4/hu5/DleG7reG7gOG6quG7n8O54buPdW3hu5/hu47hu4bhu59QS0Phu5/DgOG7kuG7gOG6quG7n+G6vFXhu5/hu4Dhu63hur7hu5/DleG7jMagS8OAw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OA4bqg4buAw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vcOG7pXFxL3PDueG6oHBxcXDhu6Xhu6Hhu6HDlXThu6Hhu6Vxw7nDueG7ocOKcMO14bq6w5Phuqrhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Vi4bunw5Thu5904bufw5VCxanhu4Dhuqrhu4/hu5/DgOG7q+G7n+G7gMagS8OA4bufw4Dhu4Lhu59w4bul4buf4bq+d8OV4bufQsaw4buA4bqq4bufUsOU4buzw5Xhu5/hurxC4bu5w5Thu5/huqLhu6nDleG7n0JK4buA4bufcOG7n8OVw5nhu59kYiTDteG7n+G7keG7quG7gELhu5/hur5D4buAQuG7n0JG4bunw7Xhu5824bqqw5TDjOG7gOG7n+G7q+G7gELDsuG7n+G7psO1NuG7k+G7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVY0LDg+G7huG7n8OVQsON4buA4bqq4buf4bq84bqy4bufw4Dhu5Thu6fhu58j4buK4bufPUnhu4Dhuqrhu59jQsagSuG7gOG6quG7j+G7n+G7juG7p8OU4bufdOG7n8OVQsWp4buA4bqq4buf4bqi4bu1w5Thu5/hu4Dhu63hur7hu4/hu5/hurxD4bq+4buf4buA4bqq4bupw4BC4bufQsaw4buA4bqq4bufQuG7guG7p+G7n1LDlOG7s8OV4buf4bq8QuG7ucOU4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DgOG7q+G7n+G7gMagS8OA4bufxqBLw4Dhu5/huqLhu6nDleG7n3Dhu6Hhu6Hhu4/DunPhu5/DlcOZ4bufZGIk4buP4bufw5Xhu63hu4Dhuqrhu5914buPw7pt4buf4buO4buG4bufUEtD4bufw4Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/hurxV4buf4buA4but4bq+4bufceG7oXDDucO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Vi4bunw5Thu5904bufw5VCxanhu4Dhuqrhu4/hu5/DgOG7q+G7n+G7gMagS8OA4bufw4Dhu4Lhu59w4bul4buf4bq+d8OV4bufQsaw4buA4bqq4bufUsOU4buzw5Xhu5/hurxC4bu5w5Thu5/huqLhu6nDleG7n0JK4buA4bufcOG7n8OVw5nhu59kYiThu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6ouG7guG7n8OA4buC4bufcHPhu5/hur53w5Xhu59CxrDhu4Dhuqrhu5/huqLDgsOU4bufw5VCw5Thu4rDgOG7n+G7gELhu4Lhur7hu59CxrDhu4Dhuqrhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BC4bq04bufw4FD4bq04buA4buP4buf4bqqw4zhur7DsuG7n2Lhu6vhu4Dhu5/Dk0Lhu7nhur7hu5/DgELhu7PDleG7n+G6oOG6sOG7huG7jeG7n8OV4buQQ+G7n1LFqcOAQuG7j+G7n1Dhu6fDikPhu4/hu5/hur7hu5bhu4/hu59J4buf4bqg4buS4buN4buf4bqqxKjhu59QxrDhu5/hu47hu6vhu4Dhu5/Dk0Lhu7nhur7hu5/huqrEqOG7jeG7n0LGsOG7gOG6quG7n+G6oOG6pMOV4bufUMaw4buf4bq+4bunU+G7n+G6vnfDgOG7jeG7n1JK4buP4buf4buOTUPhu5/huqDhuqTDleG7n8OAxanDgOG7n8OK4buG4bupQ+G7jeG7n+G6qkPGsFPhu5/huqDEgsOT4bufw4DFqcOA4bufw4rhu4bhu6lD4buN4buf4buO4buvw5Xhu4/hu5/DlULEgsOT4bufw4DFqcOA4bufw4rhu4bhu6lDw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lTbhuqrhu4bGsEPhu5/hu4zhu6fhu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G7gELhu4Lhur7hu5/hu4DGsFPhu5/DgOG7hOG7gOG7n8OA4buC4buf4buO4bur4buA4bufw5NC4bu54bq+4bufw5Xhu5zhu5/hu47hu6/DleG7n8OVQsSCw5Phu43hu5/hurxD4bq+4bufw4rhu4bhu6lD4bufw5VCxqBM4buA4bqq4buf4bq8QsWpw4Dhu59QxrDhu5/hu47hu6vhu4Dhu5/Dk0Lhu7nhur7hu43hu5/hur7FqVPhu59QQ+G7n8OVROG7gELhu4/hu5/hu47hu6vhu4Dhu5/Dk0Lhu7nhur7hu5/huqJD4bqk4buA4bufw5Xhu57hu59QxrDhu5/DikPhu4BC4buf4bq8Q+G6pOG7gOG7jeG7n+G6okPhuqThu4Dhu5/DlULhu4bhu6lD4bufw4DFqcOA4bufw4rhu4bhu6lD4bufUMaw4bufw4pD4buAQuG7n+G6vEPhuqThu4Dhu43hu5/hur7FqVPhu5/hu6vhu4BC4buP4buf4bq+xalT4bufw5LDlOG7p1Phu5/Dk0JD4bq+4bufUMaw4bufw4pD4buAQuG7n+G6vEPhuqThu4Dhu43hu5/hur7FqVPhu5/hur7hu4LDgOG7j+G7n8OVQkPhurTDleG7n8OBReG7j+G7n+G6oOG7mOG7gOG6quG7n8OA4buY4bufUMaw4bufw5NC4buY4bufw5Xhu5Lhu4Dhuqrhu5/hurxCxanDgOG7jeG7n8OTQsagSuG7gOG6quG7n8OVQ+G6pOG7gOG7n1Dhu7fhu4Dhu5/DleG7q0Phu59QxrDhu5/Dk0Lhu5jhu5/DleG7kuG7gOG6qsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5VjQsOD4buG4bufI+G7iuG7nz1J4buA4bqq4bufY0LGoErhu4Dhuqrhu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G7gELhu4Lhur7hu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BC4bq04bufw4FD4bq04buA4buP4buf4bq+d8OV4bufQsaw4buA4bqq4buf4bqiQ+G6pOG7gOG7n8OVQuG7huG7qUPhu59QxrDhu5/DikPhu4BC4buf4bq8Q+G6pOG7gOG7n8OA4buC4buf4bqqQ8Wp4bufw5Xhu4xF4bufUsOU4buzw5Xhu5/hurxC4bu5w5Thu5/Dikvhu4Dhu5/hu4BC4buzw5Xhu5/huqLhu6nDleG7n3Dhu6Xhu4/hu6Xhu5/DlcOZ4bufZGIk4buP4bufw4BCQ+G6tOG6vuG7n3Dhu6Xhu4/Dum3hu5/DleG7iOG7gOG6quG7n+G6vEPhur7hu5/hu4Dhuqrhu6nDgELhu59CxrDhu4Dhuqrhu59C4buC4bun4bufUsOU4buzw5Xhu5/hurxC4bu5w5Thu4/hu5/DleG7reG7gOG6quG7n3Jt4buf4buO4buG4bufUEtD4bufw4Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/hurxV4buf4buA4but4bq+4bufw5Xhu4zGoEvDgMO14bufY0PhurTDk+G7n+G6ouG6tOG7gOG7n8OKxrDhu5/huqJD4bqk4buA4bufw5Xhu57hu4/hu5/hur7FqVPhu5/DlUThu4BC4bufUMaw4bufw4pD4buAQuG7n+G6vEPhuqThu4Dhu43hu5/huqDhuqTDleG7n+G6vuG7p1Phu43hu5/huqpDxrBT4buf4bqgxILDk8O1w7XDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVNkLhu4Lhur7hu5/hu4BJ4buA4bqq4bufw4rDveG6vuG7n8OVQuG7lFPhu5/hu47hu6vhu4Dhu5/huqDhu5Lhu5/huqpDxanhu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/hur53w5Xhu59CxrDhu4Dhuqrhu5/huqpD4bur4bq+4buf4bq+4bup4buAQuG7n+G7gELGoOG7gOG6quG7n1BB4buA4bufw4Dhu4Lhu5904buf4bq+d8OV4bufQsaw4buA4bqq4bufw4Dhu4Lhu5/hurxD4bq+4buf4buA4bqq4bupw4BC4bufUMagTcOV4bufcOG7n8OVw5nhu59kYiThu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6ouG7guG7n8OVQuG7lFPhu5/hu47hu6vhu4Dhu5/huqLhu4Lhu4Dhuqrhu5/huqrhu4LDk+G7n3Lhu49ww7rhu5/DlcOZ4bufZGIk4buN4buf4buM4bunw5Thu5/DksOU4bur4buf4bqiw4Phur7hu59Qw4Lhu59w4buPw7nhu5/DlcOZ4bufZGIk4buN4buf4buAQsO94buA4buf4bqiQ8OCw5Thu5/Disaw4bufcOG7j3Hhu5/DlcOZ4bufZGIk4buN4bufw4DGsOG7n8OTQuG6suG7n3Dhu49ycOG7n8OVw5nhu59kYiThu59QxrDhu5/huqrhu6nhu4bhu5/Disaw4bufcOG7j3Dhu6Xhu5/DlcOZ4bufZGIkw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Phu6bDlMOVQuG7huG7jOG7o+G7lWNCw4Phu4bhu5/huqDhu6fhu4DhuqrDgOG7huG7gOG6quG7juG7p+G7gMO1UOG7gOG7mS/Dk+G7lQ==

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]