(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 20-3-1962, Báo Thanh Hóa đổi mới ra số đầu tiên. Tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, là tiếng nói của Nhân dân, là diễn đàn của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa.
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG6rsO04buo4bqzYTThurfhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM44bu4w7Lhu6jhurHhu7jhurfhu6jhu6Xhu7bhurXhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tFUvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmuG6sjjhu7jDsuG7qOG7rOG7qi3hu64t4buw4buyWOG7rFDhu6jhu6Xhu7bhurXhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tOG7qH3EkWHhu6jhurfhurlh4buo4buD4bu04buo4buFYuG7qH0uZ+G7qGZhMeG6s1Hhu6hG4bq74buoPOG7tuG6teG7qOG6seG7uOG7qD7DqeG7qOG7h2fhu7ThurPhu6jhurM44bqr4bqz4buo4bqxZyHhurPhu6g+w6zhu7Thu6jGsCPhurM44buoPGThu6hm4bqj4bqzOVDhu6jhurHhu7jhu6hmYTLhurM44buo4bqzw6Jh4buoPsOs4bu04buo4bqyOTvhurPhu6h7O+G6s1Dhu6jhurHhu7jhu6h7YTbhurPhu6h94bu44bqz4buoPsOs4bu04buoxrAj4bqzOOG7qDxk4buobuG7uOG7qOG6sjk74bqz4buoezvhurPhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq97Zjln4bq3POG7qGHhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buoWeG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7rMOd4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4bus4buw4buwL+G7sOG7qld74bus4buw4buq4buw4bus4buwWGZZ4buuWVnhurHhu7BRxIPhu4E4xq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/huq7DtOG7qOG6s2E04bq34buo4bqzOW3hurM44buo4bqzOOG7uMOy4buo4bqx4bu44bq34buo4bul4bu24bq14buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7TGr+G7qG9he2Y54buUxq9Z4buq4buqxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1fhu6zDncav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5rGsGPhurM44buoPjnDoeG7qOG6tuG7tGHhu6jDk2c74bqz4buo4bq2YeG6szlQ4buo4buAOcOi4buo4bulw6Hhu6hmOeG7ieG7qEbhuqPhurM54buow6zDslDhu6jhu6c5w6zhu6hm4bqhPjnhu6hH4bul4bqyxanhu6hm4bqj4bqzOeG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu04buoZjkk4bq34buobuG7uOG7qOG6seG7uOG6t+G7qG5hND7hu6hu4bq5YeG7qOG6sjnhu7jhu6hh4bqz4buo4bul4bu24bq14buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6hT4buu4buqLVct4buw4buy4buyw51UUeG7qMah4bqzOeG7nuG7qEbhu4nhu6jhurBhNGdVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pGauG7qOG6syThurfhu6jhu7Dhu7JY4bus4buofTLhurPhu6jhurMk4bq34buo4buw4buyWeG7rFDhu6hm4bqrYeG7qD454bqj4buo4bqx4bu44buo4bq3ZGbhu6g+ZOG6szjhu6hm4bu2PuG7qG5hMeG6s+G7qGbDoT454buoPms+4buoPsOs4bu04buoZuG6u+G7qDzhu7bhurVQ4buoZjnhu4nhurvhurM44buow7Nnw7Ix4bqz4buoPsOi4buoZmHhurPhu6g84bu4YVDhu6gj4bqzOeG7qH0k4bqzOOG7qGbhu4Mx4bqz4buoPOG7tuG6tVHhu6jhu6dnYmHhu6jhurMk4bq34buo4buw4buyWeG7rFDhu6hm4bqrYeG7qH3hu4nhur0+4buoRuG6o+G6sznhu6jDrMOy4buofWEzZ+G7qH1k4bqzOOG7qG4z4buo4bqx4bu44bq34buo4buBOcOi4bqzOOG7qG5hMeG6s+G7qGbhu7Y+4buo4bqzODlhNOG7geG7qD7DrOG7tOG7qDzhu7bhurVR4buoRjnhurth4buofWE14bq34buo4bqz4bu4w7JQ4buoPiPhu6jhurPhu4nhurk+4buoZuG7tOG7qHtj4bqz4buo4buFxKk+4buoPjnhurXhu6g54bu0YeG7qOG6szlhNOG6t+G7qG7DreG7qD45YTLhurPhu6jhurHhu4nhur0+4buoZuG7g+G6p+G6szjhu6h9QGHhu6jhurHhu7jhu6h94bu24bqzOeG7qGY5JeG6szjhu6g4YSY+4buo4bq24buR4buow7M74bq34buo4bqx4buJ4bq9PuG7qOG6t2Ez4bqz4buo4bqy4bu04bq34buobuG7uOG7qMOzO8Oy4buoe2vhurM44buoPjnDrOG7qOG6szg5w6Phu7Thu6jDsz3hu6g5ZGHhu6jDquG7qOG6t2Ez4bqz4buo4bulJT5R4buoxrDDouG7qOG6seG7uOG7qDnhu7Rh4buo4bqzOWE04bq34buobsOt4buo4bq34bu44buoZuG6o+G6sznhu6hm4bu04buoPmnhurM44buoPiPhu6jhurPhu4nhurk+4buobuG6uWHhu6jhu4dnw7IyZuG7qGY74bq34buo4bqx4bq54bqzUOG7qG7hurlh4buo4bqzOW3hurM44buo4bqvOShn4buoOWE0Z+G7qOG6sWfhuqvhurPhu6hh4bqz4buofSHhurfhu6hm4buDMeG6s+G7qD7hu7Y+4buoZuG7g+G7tOG6szjhu6g84bu24bq14buo4oCcRixm4buoPiPhu6huw6Dhu6jhurdhM+G6s+G7qOG6suG7tOG6t+G7qOG7g2dkZuG7qGY54bqhZuKAnVDhu6jigJzhurZlYeG7qOG6szjhu4nhurth4buo4bqx4bu44bq34buobmE0PuG7qDwq4bqzOOG7qDnhu7Rh4oCdUOG7qOKAnE7DoOG7qOG6t2Ez4bqz4buo4bqy4bu04bq34buoZjnDoj7hu6jhuq854bqr4bqzOOG7qGY5YTJn4buo4bq3ZGbhu6g+O+G6s1Dhu6jhu4dnO+G6s+G7qOG6rznhuqvhurM44buoZjlhMmfhu6jhurdkZuG7qOG6szjhu4nhurth4oCd4oCm4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6jhurHhu7jhu6hm4bqj4bqzOeG7qOG6seG6ueG6s+G7qG4z4buo4bqz4bqr4bqzOOG7qOG6szg5YTThu4FQ4buo4bqvOWHhu6gsw7Lhu6huYTQ+4buoPmfhurM44buoPizhu4Hhu6jhurHhu4nDqeG6szjhu6hmOWs+UOG7qGY5az7hu6jhu4E5KOG6t1Dhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qG7hu7jhu6g+w6zhu7Thu6g+OeG6teG7qD45YTLhurPhu6hm4buD4buJ4bq74bqzOOG7qOG6seG7uOG7qOG6szlhNOG6t+G7qG7DreG7qDnhu7jhurM44buofS5nUeG7qEbhu4PhurXhurM44buofTPhu6g+4buJw6nhurM44buoZmfDsjHhurPhu6hm4buDZ8OyM+G6s+G7qGbhu4Mx4bqz4buo4bul4bu24bq14buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6jhurFn4bqr4bqz4buo4bqzMWfhu6g+4bu04bq14buoPuG7tj7hu6h9YTXhurPhu6g5w6DhurM54buoZmEx4bqz4buoZmEy4bqz4buobjPhu6jhu4Uj4bqz4buow7NnLGbhu6jhurPhuqvhurM44buo4bqzODlhNOG7gVHhu6hG4bqj4bqzOeG7qOG6sSzDsuG7qOG7ueG6veG7geG7qGbhu7Y+4buow7M94buoxrDhuqHhurM54buo4bun4bqr4bqzOOG7qOG6seG7uOG6t+G7qOG6szjhuqfhurPhu6g+4bq74buofS5nUOG7qD7hu7Y+4buoZuG7g+G7tOG6szjhu6g84bu24bq1UOG7qDzhu7hh4buoPOG7tuG6teG7qG4z4buo4buFI+G6s+G7qMOzZyxm4buo4bqz4bqr4bqzOOG7qOG6szg5YTThu4Hhu6jhurFn4bqr4bqz4buo4bqzMWfhu6jhu4Phu7Thu6jhurM5beG6szjhu6g84bu4YeG7qDnhuqc+4buo4bqvYeG6sznhu6jhurM4OWE04bq34buofTXhu6jhurfhuqdh4buo4bqzw6lh4buo4bqx4bu44bq34buoZjlb4bq14buo4oCcxrDhuqHhurM54buo4bun4bqr4bqzOOG7qDnDouG7tOKAneG7qOG6seG7uOG7qOG7gTnhurXhurM44buoZuG7g+G7uOG6teG7qGY5YeG7qH1n4bu04buofeG7ieG6vT7hu6g+I+G7qOG6s+G7ieG6uT7hu6g54buJw6rhurM44buoxKnhurM4UeG7qOG6sjlhM2fhu6jhurPDqWHhu6jhurHhu7jhurfhu6hmOVvhurXhu6h9PeG7qH1AZuG7qOG6syThurM44buo4buFZyxm4buo4bqxaOG7tOG7qFfhu6hmLOG6s+G7qGY5w6I+4buo4bq3ZGbhu6g5XT7hu6hm4bu0UeG7qEbhuqXhu7Thu6g84bu24bq14buoPuG7i+G6szjhu6jhu4MsZuG7qD7hurVh4buoZuG7g+G6p+G6szjhu6huYTQ+4buo4buBOTvhurPhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG7gTnDouG6szjhu6huYTHhurNQ4buoPuG7tuG6s+G7qDxk4buoPGEx4bqz4buoZiHhu4Hhu6jhu4E5w63hu6hm4buD4bu2PjlQ4buo4bqx4bu44bq34buo4bqzxJFh4buoPjnDrOG7qH0z4buoZmfDsjHhurPhu6hm4buDZ8OyM+G6s1Dhu6g+w6Lhu6hm4buD4bqn4bqzOOG7qGY74bq3UOG7qGbhu4PhuqfhurM44buofWE14bq3UOG7qD7DouG7qOG6seG6ueG7geG7qOG6seG7tOG6szhR4buo4bun4bu2PuG7qH1hNeG6s+G7qDnDoOG6sznhu6hmYTLhu4Hhu6hmw60+4buo4bqzxJFh4buo4bqxMeG6s+G7qOG6sznhu4nhu6jhu7nhur3hu4Hhu6hm4bu2PuG7qMOzPeG7qMOSMeG6s+G7qEbhu4Phu4nhurvhurM44buoU8OSMeG6s+G7qMaw4bqh4bqzOVThu6h94buJ4bq9PuG7qOG7peG7tj7hu6jhu7lj4buobjPhu6hmOSThurfhu6hu4bu44buoZibhurM44buo4bq34bu2w7Lhu6jhuq9d4bq1UeG7qOG7ueG6veG7geG7qGbhu7Y+4buow7M94buoxrDhuqvhurM44buo4buAOeG7icOp4bqzOOG7qOG7uWPhurM44buoU0Y54bqn4buo4bu5I2FQ4buoRjnhuqfhu6jDk2c74bqzVOG7qH1h4buofS5n4buoZuG7g+G6teG6szjhu6hmOTvhurfhu6g+4bu04bqzOeG7qDhhYuG6szjhu6jhurfhurlh4buofUBm4buo4bqzJOG6szjhu6jhu4VnLGbhu6g+4bu04bq1UOG7qOG7gTnhurXhurM44buoZuG7g+G7uOG6teG7qD4sw7Lhu6g4YSThurM44buoezvDsuG7qGY5P+G6szjhu6g54bu44bqzOFDhu6jhurM5beG6szjhu6jhuq/hu5Hhu6hmOWchZuG7qGY5O+G6t+G7qD7hu7ThurM54buo4bq34bq5YeG7qMOzZyxm4buoOWE04bqzUOG7qH3hu4nhur0+4buo4buBOcOi4bqzOOG7qG5hMeG6s+G7qG5hMmbhu6g84bu4YeG7qH3hu4nhu7Thu6hmYeG6s+G7qD7EkeG7qG7hu4vhu6jhurM44bu0w7JR4buo4bul4bu04bqz4buoPGEx4bqz4buoZiHhu4Hhu6g+4bq1YeG7qGbhu4PhuqfhurM44buobmE0PuG7qH3hu7jhurXhu6hmQOG6teG7qDxjYeG7qHvhu4nhur/hurM44buoPuG7tj7hu6g+O8Oy4buoPGhm4buoPjlnw7Ix4bqz4buo4buFO2fhu6h9NeG7qH3hu7bhu4Hhu6jEqeG6szjhu6h94buJ4bq9PuG7qMOyMWfhu6g+Lmfhu6hmZ8OyMeG6s+G7qGbhu4Nnw7Iz4bqzUeG7qOG6sjnhu4nhu6jhuq85Z+G7qG5rPuG7qOG6s+G6q+G6szjhu6jhurM4OWE04buB4buoPsOi4buoPuG7tj7hu6g+O8Oy4buoPGhm4buo4bqw4buJw6nhurM44buoTsOj4bqzOeG7qOG6sEDhurM4UOG7qOG7ueG6teG7uOG6szjhu6jhurA74bq3UOG7qOG7ueG6teG7uOG6szjhu6jhuq454bq5YVDhu6hGOWfhu6hOYTThurNQ4buo4bqyOGfDsjbhurPhu6hGOeG6oeG7qEYs4bqzUeG7qOG6sMOj4bqzOeG7qG5rPuG7qGZnw7Ix4bqz4buoZuG7g2fDsjPhurPhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG6szg5YTThu4Hhu6hu4bu44buoPuG7tj7hu6jhurM44bu44bqzOeG7qD7DouG7qEbhu4Mu4bqz4buo4bu5YTThu4FQ4buo4bqyOGfDsjbhurPhu6hGZyzhurNQ4buo4bu54bq14bu44bqzOOG7qOG7hmfhu41R4buoTjPhu6jDszvDsuG7qHtr4bqzOOG7qMawI+G6szjhu6g+w6Lhu6g+4bu2PuG7qD47w7Lhu6g8aGbhu6hOJOG6s+G7qEYh4buBUOG7qEbhu4Mu4bqz4buoxrDhu7jhurdQ4buoTuG7i+G7qEZnLOG6s1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pOM+G7qD7huqvhurM44buo4bqzODlhNOG7geG7qG7hu7jhu6g+4bu2PuG7qOG6szjhu7jhurM54buo4bqvOWHhu6gsw7Lhu6hm4bql4bu04buo4buF4bq1QOG6s+G7qDzhu7bhurXhu6jhurEsw7Lhu6jhurI54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6jhu7dhLMOy4buo4bqw4bu04bq34buo4buEw6nhurNQ4buo4bqyOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buo4bunw6nhu6jhuq85w6Hhu6jhu4ThuqvhurM44buo4bunOWdQ4buo4bqyOeG7uOG7qOG6t+G7tsOy4buo4bunw6nhu6jhuq85w6Hhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tOG7qOG6seG7uOG6t+G7qD7hu7Y+4buo4bq34bqr4buoOcOg4bqzOeG7qG7hu4nDqeG6s+G7qOG6sTHhurPhu6jhu4E5w60+4buobsOt4buoZmJm4buo4buFI+G6s+G7qMOzZyxm4buo4bqz4bqr4bqzOOG7qOG6szg5YTThu4FR4buoRuG7gzHhurPhu6hm4buD4bu04bqzOOG7qOG7ruG7qD7DrOG7tOG7qDzhu7bhurXhu6jhurFn4bqr4bqz4buoPsOi4buo4bqzOW3hurM44buoPOG7uGHhu6jhurMxZ+G7qH1hNeG6s+G7qDnDoOG6sznhu6hmYTHhurPhu6hmYTLhurNQ4buoPuG7tj7hu6g44buJw6nhurM44buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6hmYmZQ4buobmE0PuG7qGZiZlFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu6Xhu7ThurPhu6g8YTHhurPhu6hmIeG7geG7qD7hurVh4buoPuG6q+G6szjhu6hm4bu2PuG7qGZnw7Ix4bqz4buoZuG7g2fDsjPhurPhu6jDszvDsuG7qHtr4bqzOOG7qMawI+G6szjhu6hm4buDMeG6s+G7qOG6tyZm4buoPOG7tuG6teG7qOG6seG7uOG7qOG6szlhNOG6t+G7qG7DreG7qOG7h2fhu7ThurPhu6hm4buD4bqn4bqzOOG7qDnhu7jhurM44buofS5nUeG7qOG7peG7tuG6teG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu04buo4bqvOWHhu6gsw7Lhu6jhurEsw7Lhu6jGsCPhurM44buoPGThu6g5Z8OyNOG6s+G7qEbhu4NhNGfhu6jhu4TDqeG6s+G7qOG6seG7uOG6t+G7qH1hNeG6s+G7qDnDoOG6sznhu6jDszvDsuG7qHtr4bqzOOG7qMawI+G6szjhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG7hUA+OVDhu6hubeG6szjhu6jhurdA4bqzOeG7qG7hu7jhu6jhu4E54bu2ZuG7qH1k4bqzOOG7qOG7gTnhurXhurM44buoZuG7g+G7uOG6teG7qGY5YeG7qH1n4bu04buobuG6uWHhu6jGsCPhurM44buoPGThu6g5Z8OyNOG6s+G7qEbhu4NhNGfhu6jhu4TDqeG6s1Hhu6jGsGPhurM44buoZjnhurth4buo4bqxLMOy4buoOWfDsjThurPhu6jhu7nhu7jhu6hG4buDZ+G6szjhu6jhurHhu7jhurfhu6h9YTXhurPhu6g5w6DhurM54buow7M7w7Lhu6h7a+G6szjhu6jGsCPhurM44buobuG7uOG7qDhhI2Hhu6jhu4dnw7IyZuG7qD7hu7Y+4buofSPhurM44buoPGThu6jDsjJn4buo4bqvXeG6t1Hhu6jhurI5YTNn4buoPOG7uGHhu6g54bqnPuG7qOG7h2fhu43hu6g4YeG7tuG7qH3hu4nhur0+4buo4buBOcOi4bqzOOG7qG5hMeG6s+G7qOG6szFn4buo4bqxMeG6s+G7qH094buoOMOi4buB4buo4buBOS7hurPhu6jhurHhu7ThurPhu6hm4bqt4bu04buo4buBOeG6teG6szjhu6hm4buD4bu44bq14buoZjlh4buofWfhu7Thu6jDsjFn4buo4bqz4buJ4bq5PuG7qOG7heG6q2Hhu6jhurPEkWHhu6g+w6zhu7Thu6hm4bqj4bqzOeG7qOG6sznhu7hRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bqyOW3hurM44buo4bqzJOG6t+G7qOG6rznhu7bhurM44buoPjlhMuG6s+G7qD45YuG6szjhu6jhurbhu5Hhu6g+xKln4buo4bqz4buJ4bq5PlDhu6h9ZGHhu6jhurM44buL4buo4bqx4bu44bq34buoPOG7tuG6teG7qD7DrOG7tOG7qGbhu7Thu6g+4bql4bqz4buo4buDLGbhu6jhuq85YTHhurfhu6hmYuG6s1Hhu6jhu6cj4buoPsOp4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qD454buJ4bu04buofcOs4buoOeG7tGHhu6jhurfhu4nDqWHhu6jhurM44buJ4bq7YVDhu6jhu4E54buJw6nhurM44buoZmE04bqz4buofWHhu6jhurFAYVDhu6jhurHhu7jhurfhu6huYTQ+4buoOS5n4buo4bqzOeG7ieG7qOG6rznhuqvhurM44buoPsOi4buoOMOgUOG7qOG6szjhurXhu7hh4buoPjvDsuG7qDxoZuG7qG7hu7jhu6hmYeG6sznhu6hmOS7hurPhu6jhurM54bu44buoPOG7tuG6teG7qOG6sznhu4nhu6g+OWEy4bqz4buo4buFw6Phu6jDs2fhurM44buo4bqvw6E+OeG7qGbhu4Mx4bqz4buo4bq3Jmbhu6hm4buDIeG6s+G7qGbhu4nhu6hm4buJw6rhurM4UeG7qOG6sjnhu4nhurM44buo4bu04bqzOeG7qFvhurfhu6jhu4E5w6LhurM44buobmEx4bqzUOG7qDxhMeG6s+G7qGYh4buB4buobmEx4bqz4buo4bqxZ+G6q+G6s+G7qH3hurXhu7jhurPhu6jhuq8yZuG7qOG6t2Rm4buo4bqx4bql4bqzOOG7qG7DoOG7qOG6t2Rm4buoZuG6u+G7qDzhu7bhurXhu6g+4bu2Pjnhu6jhurdA4bqzOFDhu6huw6Dhu6jhu4E54bq14bqzOOG7qGbhu4Phu7jhurXhu6hmOWHhu6h9Z+G7tOG7qD7DrOG7tOG7qGbhuqPhurM5UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkY54bq7YeG7qOG6r+G7j+G7qOG7sOG7sljhu6wt4buw4buyWFhQ4buoZuG6u+G7qDzhu7bhurXhu6jhurfhu7ThurM44buoZjHhurPhu6jigJxGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tOG7qH3EkWHhu6jhurfhurlh4oCd4buo4bqvOcSR4buoOSLhu4Hhu6jhu6xZw7NW4busPuG6t1Dhu6jhurdlYeG7qGZnLuG6s+G7qOG7g+G7tOG7qOG7rOG7qOG6r+G7j1Dhu6hh4bqz4buoZuG7gzHhurPhu6g4YSzDsuG7qDzDoOG6sznhu6h7O+G6s1Dhu6jhurFAYeG7qGHhurPhu6g8KuG6szjhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG6szg5NOG7qGbDsi3hu4HhuqtQ4buo4buFJeG7geG7qD45beG7qD45w6Dhu6jhurFAPuG7qDkhZ+G7qG7hu7jhu6jhurM5YTNn4buo4buF4bu0YeG7qOG7hcOiZlHhu6jhu4Thu7Rn4buo4bqzJOG6t+G7qOG7sOG7slnhu6xQ4buo4bul4bu24bq14buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6h94buJ4bq9PuG7qOG6szvhurM44buo4bqxMeG6s+G7qOG6rznEkeG7qOG7g2ThurM44buoVuG7sMOzV8OdPuG6t1Dhu6g84bu24bq14buo4buD4bu04buo4bus4buo4bqv4buPL2ZnLuG6s+G7qOG7g2Nh4buo4bqxMeG6s+G7qFbhu6jhuq/hu48vZmcu4bqzUeG7qOG6sjjhu7jDsuG7qOG6s+G7tMOy4buo4bul4bu24bq14buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6jhu4Phu7Thu6g54bu44bqzOOG7qOG6szjhu7jDslDhu6jDneG7qGbhu4Phu7ThurM4UOG7qD7DouG7qDzhu7bhurXhu6g+Z2Jh4buoZmcu4bqzUOG7qDzhu7bhurXhu6g5KuG6szjhu6hmOeG7tuG6szhRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bqyJOG6t+G7qOG7sOG7ssOdw51Q4buoRjnhu4nhurvhurM44buobsOt4buoRuG6o+G6sznhu6jDrMOy4buo4buD4bu04buoZjnhuqvhurM44buoPOG7tuG6teG7qD454bq14buo4buBOV3hu4Hhu6hm4bql4bu04buo4buF4bq1QOG6s+G7qDzhu7bhurXhu6hmOeG7uOG6sznhu6jhurEh4buB4buoPsOp4buo4buFw6rhu6hh4bqz4buofTXhu6hh4bqz4buoZuG6u+G7qDzhu7bhurVR4buoRmfDsuG7qOG6szlhMeG6s1Dhu6g+4bql4bqz4buo4buBOSNh4buofeG6vWHhu6hH4bul4bqyxanhu6hm4bqj4bqzOeG7qOG7g+G7tOG7qOG7h2fDsjJm4buofeG6oeG6sznhu6hu4bu44buoPsOi4buo4bqvMuG7qDnhurVAPjnhu6hmOcOg4buo4bq34bq5YeG7qD7DouG7qOG6szg74bqz4buo4buF4bu2PjlR4buo4bquOeG6tSPhurM44buoZjnhurth4buoOGHhu7ThurPhu6g+OeG6u+G7qH3hur1h4buo4bqzODvhurPhu6jhu4Xhu7Y+OeG7qOG6sjnhu7jhu6jhurPhu4nhurk+4buoPuG6peG6s+G7qHvhu7hhUOG7qOG6t+G7uOG7qGbhurvhu6g84bu24bq14buoOeG7uOG6szjhu6jhurM44bu4w7Lhu6huKeG6s+G7qH3hu7ThurM44buo4buBOSNh4buoYeG6s+G7qGbhu4Mx4bqz4buo4bqzOW3hurM44buoPmXhu6jhurfhu7bDsuG7qGbDsi3hu4Hhuqvhu6g+4buL4buo4bqv4buR4buo4bqxQD7hu6g5IWdQ4buoPOG7tuG6teG7qGY54buJ4bq74bqzOOG7qMOzZ8OyMeG6s+G7qOG7g+G7tOG7qD45IeG6t1Hhu6jFqeG6teG7qH3DouG7qOG7peG7tOG6s+G7qOG7pWEx4bqz4buoZiHhu4Hhu6jhurFoPuG7qOG6s+G7uMOy4buo4buHZ8OyMmbhu6h94bqh4bqzOeG7qOKAnEZr4buoPsSpZ+G7qOG6sSzDsuG7qOG6t8Og4bqzOeG7qGbhu4Phu4nhurk+4buo4bqvOWHhu6hm4buD4bq7YeG7qD7EqWfigJ1R4buo4bqq4bqzOOG7qOG6sjhnw7I24bqz4buoTiThurPhu6jhu7dh4bu24buoPmnhurM44buoPuG7tj7hu6g+ZOG6szjhu6jhu4Vr4buoZuG7g+G6teG6szjhu6hm4bql4bu04buo4buF4bq1QOG6s+G7qD45QMOy4buofeG6q+G6s+G7qH3hu7bhurXhu6hu4bu0w7Lhu6hmYTPhurNQ4buobuG7uOG6szhQ4buo4bqvMWfhu6g44bqnYeG7qOG6rzkl4buB4buo4bqzw6lh4buow6zhurM44buoOWThu6hm4bql4bu04buo4buF4bq1QOG6s+G7qOG7hSXhurfhu6jhurfhu7bDsuG7qGHhurPhu6jhurfhurlh4buofTXhu6hh4bqz4buoPOG7tuG6tVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu4IsZuG7qOG6t+G7tMOy4buo4bqx4bu44buo4bqvOWHhu6gsw7Lhu6g5Z8OyNOG6s+G7qOG7pyjhurfhu6hGOcOsw7Lhu6h94bu04bqzOOG7qD7DouG7qD7huqvhurM44buoZuG7g8Og4bqzOeG7qOG6rznhu7Rh4buoZjnhu7Y+4buobuG7uOG6szjhu6hu4bu44buobuG6uWHhu6hmLOG6t+G7qOG6seG6peG6szjhu6hu4bu44bqzOFDhu6g5Z8OyNOG6s+G7qOG7pyjhurfhu6hGOcOsw7Lhu6h9PeG7qD454bq14buoPOG7tuG6teG7qG7hu7TDsuG7qG7hu7jhurM4UOG7qOG7peG7tOG6s+G7qOG7pWEx4bqz4buoZiHhu4Hhu6jhuq/hu43hu6g4bGHhu6hu4bu44bqzOOG7qG7hu7jhurXhu6jhurM4O+G6s+G7qDnhu7jhurM44buo4bqxLMOy4buoZmEz4bqz4buo4bq3Z+G7tOG7qOG6t+G7tsOyUeG7qOG7p2nhurM44buobuG6uWHhu6g5Z8OyNOG6s+G7qOG7pyjhurfhu6hGOcOsw7Lhu6jhurHhu7jhu6jhurI54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6hGOWdiPuG7qOG6seG7tuG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu0UOG7qEbDsuG7qOG6sOG7icOp4bqzOOG7qGY5az7hu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tFDhu6jDsz3hu6jhu4ZnI+G6szjhu6jhurI54bu04bq3UVFR4buofT3hu6jDrOG6szjhu6g5ZOG7qOG6szlt4bqzOOG7qH1j4bqzOOG7qG5i4bqz4buow6Fm4buo4bqtYeG7qD454bq14buoZuG6peG7tOG7qOG7heG6tUDhurNRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaxrAmPuG7qDxhNGbhu6g+w6Lhu6jhu4Vr4buoOGFo4buB4buofeG6v+G7qOG7gyxm4buoPjnDoeG7qGbDoOG6szlQ4buoPjnDoeG7qOG6szg5w6Phu7Thu6g+w6zhu7Thu6jhurI54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6jhu6fDqeG7qOG6rznDoeG7qGHhurPhu6jhu7nhu7jhu6jhurJkYVDhu6g+4bu2PuG7qOG6sznhu7jhu6hh4bqz4buo4bqx4bq54bqz4buow6rhu6jhu7nhu7jhu6jhurJkYeG7qOG6sznhu4nhu6hh4bqz4buoRmEy4bqz4buo4bulZFDhu6hh4bqz4buo4bulZOG7qOG6sDvhurfhu6jhurM4OWE04buBUFFRUeG7qH094buoOGFo4buB4buofeG6v+G7qH3hu7jhurXhu6hmQOG6teG7qD7huqvhurM44buo4bqzOTvhurPhu6jhuq/hu5Hhu6hmOWchZuG7qD7hu7Y+4buo4bqx4bq1QGFQ4buoOGFo4buB4buoPjlnw7Ix4bqz4buoOGHhu7Thu6hu4bu44bq14buoZiHhurPhu6jhurM54bu44buo4bq34bu2w7Lhu6g+OeG6o+G7qGbhu7TDsuG7qGbhu4Nnw7Iz4bqz4buo4bqzODkz4buobuG7uOG7qMOzO8Oy4buoe2vhurM44buo4bq3ZGbhu6g8ZOG7qOG7gTkh4bqz4buoYeG6s+G7qH3DrOG7qH014buo4buD4bu04buoZuG6u+G7qDzhu7bhurVRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4buE4bu0Z+G7qDgu4bqz4buo4buw4buo4bqzJOG6t+G7qOG6sSThurPhu6jhurFkYeG7qG7hurlh4buoPuG6q+G6szjhu6huYTQ+4buow7M7w7Lhu6h7a+G6szjhu6jhurM54bu44buoYeG6s1Dhu6h9aOG6szjhu6jhurM44bu4w7Lhu6jhu6zhu7Dhu6hmOeG7tuG6szjhu6jhu7Dhu6zhu6jhurMk4bq34buo4buw4buy4buy4buw4buoZuG6u+G7qDzhu7bhurXhu6g+OeG7uOG6teG7qOG6t2rhurM44buo4bqzOOG7uMOy4buoZjnhu7jhurM54buo4bqxIeG7geG7qOG7hmc74bqz4buofWRh4buo4bqyOTvhurPhu6h7O+G6s+G7qE5hNGbhu6jhurLhu7Thurfhu6jhu4Phu7Thu6h94bq7YeG7qGbhu4Mx4bqz4buo4bq34bu2w7Lhu6hh4bqz4buo4bq34bq5YVHhu6jhu6VA4bqz4buofeG6pz7hu6g+I+G7qGbhuqPhurM54buoOTvhurPhu6g54bq14bu04bqz4buofcOi4bqz4buofeG6pz7hu6gs4bqz4buo4buBOSjhurfhu6hh4bqz4buoZuG7gzHhurPhu6jhurfhu7bDsuG7qGLhu4Et4buFW2bhu6jhu6zhu6jhurfhu7hnUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7gDnhu7Zm4buoOWfDsuG7qGY5JeG6szjhu6jhurHhur1h4buoPOG7tOG6s+G7qH0uZ+G7qH3DolDhu6g+aeG6szjhu6huYTQ+4buoZsOhPjnhu6g+az7hu6g+OeG6teG7qOG6szjhu4nhurth4buofWHhu6h94bu44bq14buoZkDhurVQ4buoOeG6pz7hu6hmIeG7geG7qOG6r+G7keG7qGY5ZyFm4buoZmEx4bqz4buoZmEy4bqz4buo4bqx4bu44buobmE0PuG7qDzhu7bhurfhu6jhu4Xhu7Zm4buo4buFa+G7qOG6sT3hurM54buofUDhurXhu6g+w6zhu7Thu6hG4bqj4bqzOeG7qMOsw7JQ4buoR+G7peG6ssWpUOG7qOG6sznhurvhu6g+OWfDsjHhurPhu6g4YeG7tOG7qOG6seG7uOG6t+G7qOG6sWch4bqz4buoPjnEqeG6szjhu6jhuq9h4bqzOeG7qGYy4buo4bqvw6Phu6hmOWchZuG7qD454bq14buo4bqzOeG7uOG7qGHhurPhu6hu4bu44buow7Nh4bqz4buo4bqvYeG6sznhu6jhu4E5w6Hhu6jDszvDsuG7qHtr4bqzOFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhurI54bu44buoYeG6s+G7qDzhu7bhurVQ4buo4bq34bu44buoPDvDsuG7qDhh4bq74buo4bqx4bu44buo4bun4bqr4bqzOOG7qGbDsuG7qOG7p+G7gOG7qEHhurPhu6g84bu24bq14buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6h9PeG7qH1j4bqzOOG7qDnhu7jhurM54buoPmnhurM44buoZuG6peG7tOG7qOG7heG6tUDhurNQ4buofT3hu6h94bu24buB4buoxKnhurM44buoPuG7tj7hu6jDsjFn4buoPi5n4buoPsOs4bu04buoZuG6u+G7qDzhu7bhurXhu6jGsCPhurM4UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG6sOG6ueG7geG7qOG6szjhu4nhurth4buo4bqx4bu44bq34buoPOG7tuG6teG7qGbhu4Phu4nhurk+4buofTvDsuG7qOG6sznhu4nhu6g+OWjhurM44buoZuG6q2Hhu6jhu4MsZuG7qOG6sSzDsuG7qOG6seG7uOG6t+G7qGZr4buoOeG7uOG6teG7qG4z4buo4bq3ZGbhu6h9ZGHhu6jhurM44buL4buo4bqx4bu44bq34buoPOG7tuG6teG7qOG6szjhu7jDsuG7qOG6s+G7tMOy4buo4buDLGbhu6jhurM5QMOy4buoPF3hurPhu6hu4bq5YeG7qGY54bq7YeG7qD5nZD5Q4buo4bqxZ+G6q+G6s+G7qOG6sWfhuqvhurPhu6g+I2Hhu6hmYTLhurPhu6g+I+G7qG4z4buo4bqzZGHhu6h7Z+G6szjhu6hu4bu44buoOcOg4bqzOeG7qGY5xKk+4buofTXhu6hm4bq74buoPOG7tuG6teG7qOG6sWfhuqvhurPhu6jhurHhu7jhu6g+w6nhu6jhu4dn4bu04bqz4buo4bqzOOG6q+G6s+G7qOG6sWch4bqz4buoPsOs4bu04buoxrAj4bqzOOG7qDxk4buoZuG6o+G6sznhu6hu4bu44buo4bqx4bu44buoe2E24bqz4buofeG7uOG6s+G7qOG6rznhuqvhurM44buoZjk14buoZjlhMmfhu6g+w6zhu7Thu6jhurfhuqdh4buoZi7hurM44buo4bqx4bq54buB4buo4bqyOTvhurPhu6h7O+G6s1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu4Thu7Zn4buo4bq34buJw6lh4buo4bqzJOG6t+G7qOG6t2Rm4buoPjkm4bqzOOG7qH3hu4nhurvhurM44buo4bqx4bqhPjnhu6jhu4Vs4buoPsOs4bu04buoPOG7tuG6teG7qMawI+G6szjhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tFHhu6jhu6VhMmbhu6g84bu04bq14buoPGdj4bqz4buobmdhUOG7qDxhMmbhu6g84bu04bq14buo4buFa+G7qOG6r2E04bqz4buo4bqx4bqhPjnhu6jhu4Vs4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6jhurHhu7jhurfhu6g84bu24bq14buofT3hu6g+OcSp4bqzOOG7qOG6r2Ey4bqzUOG7qH094buofWPhurM44buoOeG7uOG6sznhu6g+aeG6szjhu6h9LGbhu6jhurPhu4nhurk+UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG6sjjhu7jDsuG7qOG6s+G7tMOy4buoPjnhuqPhu6g+w6Lhu6hmOTXhu6g4OWHhu6jhurFAYeG7qG7hu7hh4buo4bqvw7Thu6jhurNhNOG6t+G7qOG6sznhuq3hu6h9NeG7qD5p4bqzOOG7qOG6q+G6s+G7qOG6sUBh4buo4bq3ZGbhu6hmOeG6u2Hhu6g54bu44bq14buoOWnhurM4UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4buTZ2Y54bq14buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9mW8OzZi3hu7ThurFhOOG6s+G7nuG7qOG7g2E4OWbhu6DGr8OaVeG7hWbhu4PhurXhurM4w5pG4buCdOG6suG7qMaw4buV4bq2LVUv4buFZuG7g+G6teG6szjDmlXhu4Vm4buD4bq14bqzOMOa4bqyOGfDsjHhurPhu6hG4buD4buJw6rhurM44buo4buBOeG6peG6szjhu6hGOeG7ieG7qOG6r+G7jeG7qGbhuqXhu7Thu6jhu4XhurVA4bqzUOG7qFUv4buFZuG7g+G6teG6szjDmlXhu4Vm4buD4bq14bqzOMOa4bqzOGfDsjHhurPhu6jhu7dh4bu24bq34buofWI+4buo4bqyOeG7uOG7qGHhurPhu6jhu6Xhu7bhurXhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tFUv4buFZuG7g+G6teG6szjDmlUv4buBw5o=

TRẦN ĐÀM-Nguyên Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, nguyên Giám đốc Nhà in Báo Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]