(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến Sầm Sơn ngắm bãi cát vàng mịn màng trải dài, thích thú chứng kiến ngư dân trở về mang theo tôm, cá và không quên ghé thăm chợ hải sản lớn nhất thành phố biển xinh đẹp này.
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTUzEg+G6r8OjfXsqTcOz4bqxMj/hu47huq/hurHGr3vhu47huq8mUz7hu47hu64mYeG7jiZRP+G7jsSDUXvhu448OHvhu457JsWo4bqv4buOxILGrz7hu47Egjd7TC/Eg+G6r8OjfXsqTUwvJsOUTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7oVjhu6JW4buMTeG7jeG7uHvhu47EgsavPuG7jsSCN3vhu457KlQ+4buO4busUj/hu47hu67hu57huq/hu45k4bugeyrhu44+LHvhu44+4bugeyrhu47huq/Do1E/4buOVuG7oD/hu4rhu47huq8mOuG7ribhu47huq8m4bq34buO4buuJuG6rXsq4buOKT/hu7h74buOeyrhuqfhu45W4bume+G7juG6r8Ojw6Hhu45kQOG7jj7hu6J7KuG7juG6ryZYfeG7juG6rzE+4buK4buO4buu4bue4buOZOG7oOG7jikmMXsq4buO4bqj4bqx4bu2e+G7jiomWeG7juG6ryZTPuG7juG7riZh4buOJlE/4buOxINRe+G7jjw4e+G7jnsmxajhuq/hu47huq8m4bugeybhu47huqEmMuG7juG7rD89e+G7jmU/eybhu45Xw53huqHhu4574bugw6nhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7mOG7lMOV4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kMOUw5Uvw5Thu5zhu5pWw5XDlOG7ksOV4buS4buS4buY4bqv4buS4bua4buQ4buaw5Q8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7gsag4buc4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jMOz4bqxMj/hu47huq/hurHGr3vhu47huq8mUz7hu47hu64mYeG7jiZRP+G7jsSDUXvhu448OHvhu457JsWo4bqv4buOxILGrz7hu47Egjd74buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5jhu5TDleG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNxakmY3sq4buOeyrhu6DDqeG7juG6ryY5P+G7juG6rz/hu7jhuq/hu457VHsq4buOxag+4buO4bqvw6PDoeG7jjxQP+G7iuG7jnsq4bqn4buOVuG7pnvhu47EgsavPuG7jsSCN3vhu47DozR74buOw6Phu6B7KuG7jsOj4bui4buOKSY3P+G7jmThu6Dhu47huq/Do8Oh4buOZEDhu45k4bugfeG7jjzhurfhu67hu47Eg+G7nnsq4buOxIM4PuG7jj7hu6J7KuG7juG6ryZYfeG7juG6rzE+4buK4buO4buu4bue4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5jhu5TDleG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5DDlMOVL8OU4buc4buaVsOVw5Thu5LDleG7mMOU4buW4bqv4buQ4buY4buQ4buQ4buaPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5Lhu5Lhu5Lhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMw7PhurEyP+G7juG6r+G6scave+G7juG6ryZTPuG7juG7riZh4buOJlE/4buOxINRe+G7jjw4e+G7jnsmxajhuq/hu47EgsavPuG7jsSCN3vhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7mOG7lMOV4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3huq4m4bueeyrhu47hu5Lhu45X4buieyrhu44+4bqz4bui4buO4buu4bue4buO4bqvw6M64buuJuG7iuG7jnsmY3sq4buO4buufXvhu47huq8m4bqxw6lAe+G7jlfhu557JuG7juG7rFThuq/hu44qxq974buO4busOeG7jj7hu6J7KuG7juG6ryZYfeG7jnsmY3sq4buOPuG7suG7juG7ruG7nuG7juG6r8OjOuG7ribhu47huq/Do8Oh4buOZEDhu45k4bug4buOKsOg4buO4buu4bue4buOeyrhu6LDqeG7juG6r1A/4buO4busOeG7juG7rD89e+G7iOG7iOG7iMOz4bue4buO4bqvw6M64buuJuG7jlfhuqdh4buu4buO4bus4buee+G7juG6r1A/4buO4busUj/hu47hu6w/PXvhu45kOD/hu44qP+G7nuG7juG7ksOV4buIw5XDlcOV4buOVzN7Ki8pKuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buY4buUw5XhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQw5TDlS/DlOG7nOG7mlbDlcOU4buSw5Xhu5TDlOG7mOG6r8ag4buQw5Xhu5Lhu5I8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7ksOUxqDhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMw7PhurEyP+G7juG6r+G6scave+G7juG6ryZTPuG7juG7riZh4buOJlE/4buOxINRe+G7jjw4e+G7jnsmxajhuq/hu47EgsavPuG7jsSCN3vhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7mOG7lMOV4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3DsyYs4buOROG6peG7juG6riYs4buOROG7pnvhu4rhu47huqEm4bqnOXsq4buO4bqi4bqxUXsq4buOw7Phuqfhu4rhu47huq7huqDhu47EgsavPuG7jsSCN3vhu45X4buieyrhu44qw6Dhu44+4buy4buO4buu4bue4buO4bqvw6M64buuJuG7jikmP+G7juG6rybhurHDqUB74buO4buuw6Lhu6Lhu457KuG6pzk/4buO4bqvJuG7pnvhu47Do+G7ouG7jikmNz/hu47huq/Do8Oh4buOZEDhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7mOG7lMOV4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kMOUw5Uvw5Thu5zhu5pWw5XDlOG7ksOV4buc4buQ4bua4bqvxqDhu5Dhu5Thu5Lhu5Y8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7kMOVxqDhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMw7PhurEyP+G7juG6r+G6scave+G7juG6ryZTPuG7juG7riZh4buOJlE/4buOxINRe+G7jjw4e+G7jnsmxajhuq/hu47EgsavPuG7jsSCN3vhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7mOG7lMOV4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE1EOD/hu47huq8m4bqxw6lAe+G7jlfhu557JuG7juG7rFThuq/hu44qxq974buO4busOeG7iuG7juG7ruG7nuG7juG6r8OjOuG7ribhu4484bug4buOPH1QP+G7juG7ruG7nuG7jlfhuqdh4buu4buOV+G7nnsm4buO4busVOG6r+G7jnsmP0DhurHhu457JsWo4bqv4buOZOG7oH3hu47huq8m4bueeyrhu47hu5Dhu4rhu47huq8m4bueeyrhu47hu5Lhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7mOG7lMOV4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kMOUw5Uvw5Thu5zhu5pWw5XDlOG7ksOV4buaw5Xhu5Lhuq/hu5bhu5jDlMOV4buUPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5rhu5Thu5Thu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMw7PhurEyP+G7juG6r+G6scave+G7juG6ryZTPuG7juG7riZh4buOJlE/4buOxINRe+G7jjw4e+G7jnsmxajhuq/hu47EgsavPuG7jsSCN3vhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7mOG7lMOV4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3FqSZjeyrhu47huq8m4bqnN3sq4buOPOG7nj/hu47hu65b4buOPsOa4bqv4buOw6Hhu47hu6w54buO4busPz174buO4bqv4bqp4buOxIM4PuG7jlc94buO4buuJjnhu457JmN7KuG7jj7hu7Lhu47hu67hu57hu4rhu47huq8xPuG7juG7rsOi4bui4buOeyrhuqfhu45W4bume+G7juG6r8Ojw6Hhu45kQOG7jmThu6Dhu45XWD7hu47hu6zhu5574buO4bqvUD/hu47hu67hu57hu67hu47hu64mYeG7juG7ruG7nuG7jiZRP+G7jsSDUXvhu47huq/Do+G7tnvhu45XLOG7ouG7juG7rOG7oHvhu47huq8m4bugeybhu47huqEmMuG7jsSCxq8+4buOxII3e+G7jiZ9w5rhu67hu47hu67hu57hu67hu45k4bqzeyrhu4484bume+G7juG7ruG7qHvhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7mOG7lMOV4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kMOUw5Uvw5Thu5zhu5pWw5XDlOG7ksOUw5Thu5TGoOG6r8OU4bua4buU4buUw5Q8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7luG7luG7lOG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zDs+G6sTI/4buO4bqv4bqxxq974buO4bqvJlM+4buO4buuJmHhu44mUT/hu47Eg1F74buOPDh74buOeybFqOG6r+G7jsSCxq8+4buOxII3e+G7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buY4buUw5Xhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG7jeG7uHvhu47EgsavPuG7jsSCN3vhu4rhu47FqSbhu6Z74buOVuG7pnvhu45k4bug4buOVuG6seG7jikm4bue4buuJuG7juG7rlvhu47huq8mPeG7jj7hurHhu6Lhu47hu67hu57hu67hu448fVA/4buOJlE/4buOxINRe+G7jnsq4buiw6nhu47huq9QP+G7juG7rDnhu47hu6w/PXvhu44mfcOa4buu4buOKiZZ4buO4bqvJlM+4buO4buuJmHhu44mUT/hu47Eg1F74buOPDh74buOeybFqOG6r+G7juG6rybhu6B7JuG7juG6oSYy4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5jhu5TDleG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5DDlMOVL8OU4buc4buaVsOVw5Thu5LDlOG7ksOVw5Thuq/hu5rDleG7kOG7kMOUPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4LGoOG7nMOU4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jMOz4bqxMj/hu47huq/hurHGr3vhu47huq8mUz7hu47hu64mYeG7jiZRP+G7jsSDUXvhu448OHvhu457JsWo4bqv4buOxILGrz7hu47Egjd74buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5jhu5TDleG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xN4buNW+G7jjzhu6Dhu47DsyZh4buOw7M04bqv4buO4buNIOG7juG6rybhurE04buu4buO4bqhJuG6pzl7KuG7juG6rsOj4bqnOXsq4buOxII3e+G7iOG7juG7jeG7psOp4buOV+G6p2Hhu67hu45lWD7hu4484bug4buO4buuJmHhu44mUT/hu47Eg1F74buOPDh74buOeybFqOG6r+G7juG7rsOi4bui4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqhJjLhu47EgsavPuG7jsSCN3vhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7mOG7lMOV4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kMOUw5Uvw5Thu5zhu5pWw5XDlOG7ksOU4buYw5Thu5zhuq/DlOG7lOG7mMOU4bucPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5Dhu5bhu5jhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMw7PhurEyP+G7juG6r+G6scave+G7juG6ryZTPuG7juG7riZh4buOJlE/4buOxINRe+G7jjw4e+G7jnsmxajhuq/hu47EgsavPuG7jsSCN3vhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7mOG7lMOV4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3FqSrhu6LDqeG7juG6r+G6qeG7jsSD4bueeyrhu47Egzg+4buK4buO4buuJmHhu47DszThuq/hu47hu40g4buOV1Lhu47huq/FqOG6oeG7jnvhu6jhuqHhu47hu65Reybhu44+4bqx4bui4buO4bus4buee+G7iOG7jsWpNz/hu45X4bumw6nhu45X4bui4buOVlB7KuG7juG7ruG7nuG7ruG7jjx9UD/hu44m4bugeyrhu44mW+G7ouG7iuG7juG6r8OjfXsq4buOV1vhu457NT/hu47huq8/4bu4eyrhu4484bug4buO4bus4buee+G7juG7ruG7nuG7ruG7jjx9UD/hu44mUT/hu47Eg1F74buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5jhu5TDleG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5DDlMOVL8OU4buc4buaVsOVw5Thu5LDlOG7lOG7mMOU4bqv4buS4buU4buW4buW4buYPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5Thu5jDlOG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zDs+G6sTI/4buO4bqv4bqxxq974buO4bqvJlM+4buO4buuJmHhu44mUT/hu47Eg1F74buOPDh74buOeybFqOG6r+G7jsSCxq8+4buOxII3e+G7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buY4buUw5Xhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTcOzJmHhu47DszThuq/hu47hu40g4buOxILGrz7hu47Egjd74buOe1U+4buO4bqvw6Phu7Z74buOV+G6pzl7KuG7juG7peG7tuG7juG7pWE/4buK4buO4bqhJuG6pzl7KuG7juG6rsOj4bqnOXsq4buOxII3e+G7iOG7jsOzJmHhu47hu65b4buOVj8je+G7juG6rzrhu64m4buOJjd74buOxqDhu4jDlcOVw5Xhu44+4buQ4buOZDg/4buOJjd74buO4buSw5XDleG7jik/4buOMuG6r+G7iuG7juG6o+G6scavw6nhu44m4bugeyrhu4rhu47huq/Do317KuG7jldb4buO4buuW+G7jiY3e+G7juG7kMOVw5Xhu47huqPhurHGr8Op4buOJuG7nnsq4buO4bus4buee+G7jlcz4buOJlE/4buOxINRe+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buY4buUw5XhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQw5TDlS/DlOG7nOG7mlbDlcOU4buSw5Thu5bhu5jhu5bhuq/hu5Lhu5rDlOG7kuG7kDzDleG7iCjhuqEqScOj4buCxqDDlOG7muG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zDs+G6sTI/4buO4bqv4bqxxq974buO4bqvJlM+4buO4buuJmHhu44mUT/hu47Eg1F74buOPDh74buOeybFqOG6r+G7jsSCxq8+4buOxII3e+G7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buY4buUw5Xhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTcOzJmHhu47DszThuq/hu47hu40g4buO4bus4bugw6nhu47hu6zhu5574buOV+G7ouG7jlZQeyrhu47hu67hu57hu67hu448fVA/4buOJlE/4buOxINRe+G7iOG7juG7jeG7psOp4buOPOG7oOG7juG6r8Oj4bqxeyrhu47huq/hu6Y+4buOPuG6seG7ouG7juG7rOG7nnvhu44mUT/hu47Eg1F74buOPDh74buOeybFqOG6r+G7juG6r8Oj4bu2e+G7jlcs4bui4buO4bus4buge+G7juG6rybhu6B7JuG7juG6oSYy4buOxILGrz7hu47Egjd74buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5jhu5TDleG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5DDlMOVL8OU4buc4buaVsOVw5Thu5LDlMagw5TGoOG6r+G7mMag4buQxqDhu5I8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7kuG7mOG7kuG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zDs+G6sTI/4buO4bqv4bqxxq974buO4bqvJlM+4buO4buuJmHhu44mUT/hu47Eg1F74buOPDh74buOeybFqOG6r+G7jsSCxq8+4buOxII3e+G7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buY4buUw5Xhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTcWpJmN7KuG7juG7rn174buO4buu4bue4buO4bqvJuG6seG7juG6r+G6pzc/4buOeyp9e+G7iOG7iOG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buY4buUw5XhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQw5TDlS/DlOG7nOG7mlbDlcOU4buSw5Thu5rhu5Dhu5Thuq/GoMOU4buQw5Thu5Q8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7nMOU4buY4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jMOz4bqxMj/hu47huq/hurHGr3vhu47huq8mUz7hu47hu64mYeG7jiZRP+G7jsSDUXvhu448OHvhu457JsWo4bqv4buOxILGrz7hu47Egjd74buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5jhu5TDleG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNxakmY3sq4buO4buufXvhu47hu67hu57hu47hu64mPz7hu45XWHvhu47hu65b4buO4bqvw6Mieyrhu4484bqnYXsq4buOJjd74buOw5QpKuG7iuG7jio/4bue4buO4bus4buee+G7jsOU4buUw5Xhu4jDlcOVw5Xhu45XM3sqLykq4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5jhu5TDleG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5DDlMOVL8OU4buc4buaVsOVw5Thu5LDlMag4buS4buS4bqv4buU4buW4buUw5Xhu5A8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7mMagw5Thu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMw7PhurEyP+G7juG6r+G6scave+G7juG6ryZTPuG7juG7riZh4buOJlE/4buOxINRe+G7jjw4e+G7jnsmxajhuq/hu47EgsavPuG7jsSCN3vhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7mOG7lMOV4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3FqSZjeyrhu47DozXhu47hu67hu57hu67hu47huq/Dozrhu64m4buO4bqv4bqnNz/hu45l4buieybhu45k4bqp4bui4buOV+G6p2Hhu67hu457KuG6p+G7jlbhu6Z74buOV+G7nnsm4buO4busVOG6r+G7juG6r8Ojw6Hhu45kQOG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buY4buUw5XhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQw5TDlS/DlOG7nOG7mlbDlcOU4buSw5Thu5rDlOG7lOG6r8OU4buW4buQw5Xhu5Q8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7gsag4buW4buS4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jMOz4bqxMj/hu47huq/hurHGr3vhu47huq8mUz7hu47hu64mYeG7jiZRP+G7jsSDUXvhu448OHvhu457JsWo4bqv4buOxILGrz7hu47Egjd74buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5jhu5TDleG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNxakq4bqnOT/hu45W4bume+G7jmThu6Dhu45W4bqx4buOKSbhu57hu64m4buO4bqvJn1RP+G7jj7hu54/4buOPOG6q+G7ouG7juG7riYie+G7juG7ruG7nuG7ruG7jjx9UD/hu457KuG7on3hu4rhu44y4buu4buO4busPz174buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5jhu5TDleG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5DDlMOVL8OU4buc4buaVsOVw5Thu5LDlOG7nOG7lOG7mOG6r+G7nOG7mOG7nMOU4buQPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5Lhu5LDleG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zDs+G6sTI/4buO4bqv4bqxxq974buO4bqvJlM+4buO4buuJmHhu44mUT/hu47Eg1F74buOPDh74buOeybFqOG6r+G7jsSCxq8+4buOxII3e+G7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buY4buUw5Xhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG6riY5P+G7juG6rz/hu7jhuq/hu457VHsq4buOxag+4buO4bqvw6PDoeG7jjxQP+G7iuG7jlbhurHhu44pJuG7nuG7ribhu45X4bu4e+G7jsSCxq8+4buOxII3e+G7iuG7juG6ryZR4buOPjt7JuG7jnsqVD7hu47hu6xSP+G7juG7ruG7nuG6r+G7jmThu6B7KuG7jj4se+G7jj7hu6B7KuG7juG6r8OjUT/hu45W4bugP+G7iuG7juG6ryY64buuJuG7juG6rybhurfhu47hu64m4bqteyrhu44pP+G7uHvhu457KuG6p+G7jlbhu6Z74buO4bqvw6PDoeG7jmRA4buOPuG7onsq4buO4bqvJlh94buO4bqvMT7hu4rhu47hu67hu57hu4jhu4jhu4jhu47Eg+G7ouG6seG7jnsmY3sq4buO4buuJuG6scOp4bu4e+G7jsOj4bui4buOKSY3P+G7jmThu6Dhu45X4bqpeyrhu47huqPhurHhu7Z74buOKiZZ4buO4bqvJlM+4buO4buuJmHhu44mUT/hu47Eg1F74buOPDh74buOeybFqOG6r+G7juG6rybhu6B7JuG7juG6oSYy4buO4busPz174buOZT97JuG7jlfDneG6oeG7jnvhu6DDqeG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7geG6seG6ryZ9w6Phu4xNxakqIuG7ruG7juG7oeG6scWoe0wv4bqhTQ==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]