(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã bao năm rời quê lên phố, nhưng cứ mỗi mùa mưa tháng tám, nghe tiếng rít của gió, tiếng gầm của mưa, tôi lại hướng ánh mắt âu lo về phía quê nhà. Ở đó tôi còn những người bà con cũ vẫn đang theo nghề canh nông.
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmwo4buY4buNT+G7reG7jUnhu4jhu7Xhu43huqjDg+G7n+G7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqsSuG7neG7jeG6pkvhu4rhu43hu61Nay/Dg8O1bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySCp34bud4buvw7JsVnHhu43hu7Hhu53huqrhu43huqhy4bqs4buNw43hu4LEguG7jUnhu4jhu7Xhu43huqbhu7Xhuqjhu41Iw4PhurjDrOG7jeG6qMODTuG6qOG6ouG7jeG7rU/hu43huqzhur7EguG7jeG6rErhu53hu43huqxO4bud4buN4buKw4Phu6PhuqjhuqLhu43hu4rhu6PhuqzDrOG7jeG6qOG6osODd+G7jeG7isSC4bu34bqo4bqi4buNw43huq7hu4rhu43hu61M4bud4buN4bqixIJCw6zhu43hu4rEguG7t+G6qOG6ouG7jeG6osWp4bqs4buN4butTOG7neG7jeG6rE7hu53DrOG7jeG7isOJxILhu43huqbhu6HEguG7jcODTuG7huG6qOG6ouG7jeG7o+G6qMOD4buN4bqsc+G7iuG7jeG7peG7iOG7jeG6puG6quG7jcOV4bu54buNSMOD4bqu4bud4buNSeG7iOG7teG7jeG6qMOD4buf4buL4buNYeG7jXZC4buN4buKw4nEguG7jeG7rUPhuqjhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7seG7n+G7jeG7reG6quG6qOG7jeG7rU3hu43DleG7q+G6qOG7jXbhu53huqjhuqLhu43hu4rDg3fhuqrhu43huqjhuqLDg+G7ueG7jeG7reG7neG6qMOD4buN4bqow4nhuqjhuqLhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ON4buN4buv4buKw4Phu4jhuqzhu7HDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jeG7l+G7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buT4buRw7RI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO14buR4buRL8O14bub4buX4buv4buZ4buP4bubw7Thu5Xhu4/hu5vhu4rhu5Phu5fhu5nhu5Phuqbhu5Mtw7Xhu4vDgkjhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyKOG7mOG7jU/hu63hu41J4buI4bu14buN4bqow4Phu5/hu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG6rErhu53hu43huqZL4buK4buN4butTcOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7Lhu5fhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7k+G7kcO0w7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmzEqVDhuqjDg+G7jeG6rMSC4bqow4Phu43Dg0Thu51qay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybD7Dg+G7juG6qOG6ouG7jeG7reG7gOG6qOG7jeG6rE7hu53hu43huqTDg8SC4bu34bqo4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4buQ4bud4buN4buQT+G7jeG7isOD4bu14bqs4buN4bqow4Phu4bhu41J4buI4bu14buN4bqow4Phu5/hu4vhu43Eg8OJxILhu412T+G6qOG6ouG7jeG6puG7teG6qMOs4buN4buxTuG7huG7reG7jcON4bud4buN4bqkw4PEkMSC4buN4butcuG6qOG7jUjDg0PhuqjhuqLhu43huqbhu5/huqzhu43DlcSCQeG7reG7jcOVTuG7gOG6qOG7jcOV4budxILhu43huqjDg+G6sOG6qOG7jeG6rE7hu53DrOG7jeG6pkPhuqjhuqLhu43huqZz4bqo4bqi4buN4bqm4buhxILhu4vhu40o4buY4buNT+G7reG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqsSuG7neG7jeG6pkvhu4rhu43hu61N4buN4butT+G7jeG7isOD4bu34buNw4PEgkHhuqjhu43DleG7ueG7i+G7jeG7puG7kuG7jeG6puG7n+G7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqo4bqi4buf4buS4buN4buKw4Phu6PhuqjhuqLhu43hu4rhu6PhuqzDrOG7jcOM4bud4buI4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu4rDjcaw4bqo4buN4bqsTuG7neG7jeG7rXDhu43hu63hu6PhuqjDg+G7jXbhurrhuqjhuqLhu43huqbhu5/huqjhuqLhu43hu4rDjXPhuqjhuqLhu43hu7Fy4bqo4bqiw6zhu43huqhO4buG4but4buN4bqow4rEguG7jeG6puG7teG6qOG7jUbhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jcON4buI4bq84bqo4bqi4buN4bqkw4Phuqrhu53EguG7jeG6puG7neG6qOG6osOs4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4bqm4buf4bqo4bqi4buNduG6vMSC4buN4bqsTuG7neG7jcON4bud4buNduG6uuG6qOG6ouG7jXZO4bud4buN4bqkw4Phuqrhu53EguG7jcOV4bu54buNdsOB4buN4buKw43hu6PhuqjDg+G7jeG7seG6tuG7jeG6qOG6ouG7peG6rOG7jeG6qE7hu4bhu63hu41J4buI4buj4buN4bqm4bul4buI4buL4buNPsODTuG6qOG6ouG7jcOMT+G7reG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jcOD4buO4buI4buNw4Phu6HhuqjDrOG7jeG6pMODQuG7jXbDgeG7jeG7isON4buj4bqow4Phu412TuG7hOG7reG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4butTOG7jeG6pMOD4bqq4budxILhu43huqbhu53huqjhuqLhu43hu7Hhurbhu43huqjhuqLhu6Xhuqzhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6qE7hu4bhu63hu43hu7Hhurjhu63hu43huqxKxILhu43hu4rDg+G7iOG6rOG7jeG7isODTOG6rOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzEg8OD4bu34buN4bqow4NO4bqo4bqi4buN4butQuG7jeG6pMOD4bqq4budxILhu412w4Hhu41y4bqo4buNdnHhu43hu4rhurjhu4rhu43huqZz4bqs4buNw43hurrEguG7i+G7jSrhurrEguG7jeG7p+G7kuG7jeG6pMOD4bqq4budxILhu43huqbhu53huqjhuqLhu43huqbhu5/hu43huqzhurzhu4rhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqmTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7isODw5Lhu63hu43hu63Dg0zhu4124buh4bqqw6zhu43hu63Dg+G7teG7jeG6pMOD4bqq4budxILhu43hu4rDg0zhuqzhu43huqTDg8SC4buN4bqmxKjhu53hu43hu63Dg07hu53hu43huqJ14buKw6zhu43hu4rDg+G6sOG7jeG7rcOD4bqy4buN4butQ+G6qOG7jeG7reG7o+G7rcOD4buN4bqow4Phurbhuqjhu412QsSC4buL4buNPsOD4buO4bqo4bqi4buN4bqo4bq6xILhu43huqTDg+G6quG7ncSC4buN4bqm4buI4bq84but4buN4buQ4bqq4bqo4bqi4buNSMODcMSC4buNcuG6qOG7jeG6qELhuqjhuqLhu412w4Hhu43hu6Phu4rhu412xILhu43huqxKxILhu43hu4rDg+G7iOG6rOG7jeG7isODTOG6rOG7i+G7jWPhu4bEguG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu6/hu6Xhuqjhu41G4buNw5VK4bqo4bqi4buN4butw4PEguG7teG6rOG7jeG7isONTeG6qOG6ouG7jeG6rOG7iOG6uOG6qOG7jeG7rU3huqjhuqLhu43huqTDg0Lhu43hu61C4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu61M4buN4bqkw4Phuqrhu53EguG7jeG6puG7neG6qOG6ouG7jeG6qOG6ouG7peG6rOG7jeG6qE7hu4bhu63hu43hu7Hhurjhu63hu43huqxKxILhu43hu6fhu5Lhu412w4Hhu41y4bqo4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jeG6osSC4bujSOG7jcOD4buh4buK4buN4buKw4Phu6PhuqjhuqLhu43hu4rhu6Phuqzhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsPsOD4buG4buN4bqm4bufw6zhu43huqzhur7EguG7jeG6rErhu53hu43huqxO4bud4buN4bqo4bqixrBI4buNduG6uuG6qOG6osOs4buNw4zhu53hu4jhu43huqTDg8SC4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu6/hu6Xhuqjhu43DlUrhuqjhuqLhu4124bq64bqo4bqi4buN4bux4bujxILhu412TuG7neG7jeG6pMOD4bqq4budxILhu43DleG7ueG7jeG6qMOD4bufw6zhu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu6/hu6Xhuqjhu43DlUrhuqjhuqLhu4124bq64bqo4bqi4buN4butw4PEguG7teG6rOG7jeG6puG7ocSC4buNduG7t+G6qOG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buNw43hu4jhurzhuqjhuqLhu43huqTDg+G6quG7ncSC4buNw5XDk+G7neG7jeG7isOD4buI4buNw4Phuqrhu6Hhu63Dg8Os4buN4butw4Phu6Xhuqjhu4124buhSOG7jeG7kOG7iOG6uOG6qOG6ouG7jXbhu6fhu4rhu41O4buG4buK4buN4bqsQuG7iuG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4butTOG7jeG6pMOD4bqq4budxILhu43hu61D4bqo4buNw4xC4buK4buN4bqm4buhxILhu4vhu43hu6zDg+G6suG7jeG7rcWp4bqo4buN4butw4Phu6Xhuqjhu43hu63Dg+G7oeG6rOG7jcOV4buf4bqq4buN4butTOG7jeG6pMOD4bqq4budxILhu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buNdnHhu43DjXfhuqrhu43DleG7neG6qOG6ouG7jeG6osSC4buO4bud4buNw43hu4jhurzhuqjhuqLhu4vhu40+w4Phu47huqjhuqLhu43hu6Xhuqzhu43hu4rDg+G7neG6qMOD4buNw43hu6fhu4rhu43huqTDg0Lhu43hu4pw4buL4buNPsODxILhu7nhu4jhu43huqTDg8SC4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4buKw4Phu4jhu43Dg+G6quG7oeG7rcOD4buN4bqkw4Phuqrhu53EguG7jXbEguG7jeG7isONTuG7huG7rcOs4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4bqsQuG7iuG7jeG6pMOD4bqq4budxILhu43DleG7hsSC4buN4butw4PEguG7t+G7reG7jeG6osSCxJDhu43hu7Hhu7Xhuqjhu43Dg8OJ4bqo4bqi4buNw4Phu53hu5Lhu43hu63Dg8SC4bu34but4buN4bux4bq64buN4buKw43hu7Xhuqjhu43huqZO4bqo4bqi4buN4buxTuG7huG7reG7jeG6qOG6ouG7neG7kuG7jeG7isODd+G6quG7jcOM4bud4buIw6zhu43hu63Dg+G7peG6qOG7jeG7r8aw4bqs4buN4buQ4buI4bq44bqo4bqi4buNduG7p+G7iuG7jeG6rOG6quG6qOG6ouG7jeG6pMOD4bqq4budxILhu43hu61D4bqo4buNw4xC4buK4buN4bqm4buhxILhu4vhu40q4bqw4bqow4Phu41w4bqow4Phu43hu63Dg+G6quG7jeG7isOD4bun4buS4buNw4zDkuG7jeG6pMODQuG7jeG6pMODcuG6qOG7jeG7isOD4buCxILhu43hu7Hhu53huqrhu43hu63hu6dIw6zhu43huqjDg07huqjhuqLhu43hu61N4bqo4bqi4buNw43hu6fhu4rhu4124buj4bqo4bqi4buN4bqow4Phu4bDrOG7jeG7isODw4nEguG7jeG7isODxKjhu63hu43hu63Dg8So4bqo4bqi4buN4buKw4nEguG7jUjDg3DEguG7jcODROG7reG7jcOD4buf4bqow4Phu412w4Hhu43Dg+G7kuG7jcOVROG6qOG6ouG7jeG7rULhu43hu4rDg8OB4buN4buKw4Phuqrhu6Phu4rhu412TuG7hOG7reG7jeG7reG7o8SC4buNdkLEgsOs4buN4but4bujxILhu43huqjhuqLDg8Oo4bqq4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybOG7rELhu43huqbFqeG6qOG7jeG7rUrhuqjhuqLhu43huqx54buN4buKw4Phu4jhu43Dg+G6quG7oeG7rcOD4buN4bqkw4Phuqrhu53EgsOs4buN4bqow4PhurDhuqjhu43hu4rDg+G7p+G7kuG7jeG7reG6quG6qOG7jeG7sXjhu43hu61C4buN4bqm4buz4buN4butw4PhurLhu43huqjDg8SQ4buNw4Phu4Dhuqjhu43huqzhurDhuqjDg+G7jeG6rOG6vOG7iuG7jcOD4budxILhu43hu4rhu4jDisSCw6zhu43hu4pC4but4buNduG7iMOJxILhu43hu7FDw6zhu43hu63Dg8SC4bu34but4buN4buj4bqq4buNw43hu6Phu63Dg+G7jeG7sU7hu4DhuqzDrOG7jXZ34bqq4buN4butw4PEguG7t+G7reG7jeG7seG6uuG7jeG7reG7neG6quG7jcOD4buA4bqo4buN4butcOG7jcOV4budxILhu4vhu40+QuG7jeG6rELhu4rhu43huqTDg+G6quG7ncSC4buN4buKw43hu7Xhuqjhu43huqjhuqLhu53hu5Lhu41Iw4PFqeG6qOG7jcON4buI4bq84bqo4bqi4buN4bqow4Phu5/hu43hu4rDicSC4buL4buN4bui4bqow4Phu43huqxz4buK4buN4butTOG7neG7jeG6qELhu43hu63Dg8Wp4bqs4buN4butw4PGsOG6rMOs4buNw4N04bqo4buN4bqm4bu14bqo4buN4but4bujxILhu412QsSC4buNw5Xhu5/hu43huqzhu6fhu4rhu43huqjhuqJM4buL4buNxIPDicSC4buNdnHhu43hu63hurjhu43hu4rhurDhuqjDg+G7jXbDgeG7jeG6puG7ocSC4buNw5Xhu5/EguG7jeG7rUzhu43huqTDg+G6quG7ncSC4buN4buKw43hu7Xhuqjhu43DjeG7iOG6vOG6qOG6ouG7i+G7jcSDw4nEguG7jeG7rcODw7rhuqjhuqLhu43hu7HEguG7t+G7iuG7jeG6puG7n+G6rOG7jeG7isOD4bu34buN4butQuG7jXbEqOG6qOG6ouG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLDrOG7jcOV4bqw4buN4bqo4bqi4bud4buS4buNduG7t+G6qOG7jUjDg8Wp4bqo4buN4bqkw4Phuqrhu53EguG7jeG7isOD4buI4buNw4Phuqrhu6Hhu63Dg+G7jXZO4buE4but4buNw4zhu53hu4jhu43hu4rDjcaw4bqo4buN4bqsTuG7neG7jeG7rU3huqjhuqLhu43hu63Dg8O64bqo4bqi4buN4buKw4PDgeG7jXZM4buN4butw4Phuqrhu43huqzhu6fhu5Lhu43huqzEgkHhuqjhuqLhu41y4bqo4buN4butw4Phu4Lhu43DlUvhu43huqbEqOG7neG7jeG7isOD4buj4bqo4bqi4buN4bqsTuG7gsSC4buL4buNPHnhu43hu7HEguG7t+G7iuG7jeG7isOJxILhu412ceG7jeG7reG6uOG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buN4bqm4buf4bqs4buN4buKw4Phu7fDrOG7jeG6qMODTuG6qOG6ouG7jeG7rcODw7rhuqjhuqLhu43huqhCxILhu43huqLhurDhu4vhu408eeG7jeG7rU3huqjhuqLhu43DjMSC4bqow4Phu43DjeG7neG7jeG7isOT4buNw5VK4bqo4bqi4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7rcODxILhu7Xhuqzhu43hu4rDjU3huqjhuqLhu43hu6fhu5LDrOG7jeG6puG7p+G7kuG7jeG7rcOD4bq64bqo4bqi4buN4bqm4bu14bqo4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7seG7o8SCw6zhu43huqjhu7Xhuqjhu43huqx54buNw4PEgsOB4buI4buN4but4bujxILhu43hu63hu4Dhu43hu63DkuG7reG7jeG7rUzhu53hu43huqjhuqJO4buCxILhu43hu6/hu6Xhuqjhu43huqTDg8SC4buNdk/hu4rhu43hu7Hhu47hu53hu4vhu4vhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsYeG7jXbhurrhuqjhuqLhu43hu7Hhu6PEguG7jeG7rUPhuqjhu43hu61C4buN4bqkw4Phuqrhu53EguG7jeG6ouG6uMSC4buNw5VLw6zhu43hu63Dg0/hu43DlUrhuqjhuqLhu4124bq64bqo4bqi4buN4butw4PEguG7teG6rOG7jeG7isOD4bqw4buN4butw4PhurLhu43hu4rDjcOJ4bqo4bqi4buNw5Xhu5/huqrhu43hu63hu6Xhu5Lhu43huqbEqOG7neG7i+G7jT5y4bqs4buN4bqo4buf4bqq4buN4bqsSuG7neG7jeG6rE7hu53hu41J4buI4bud4buN4bqow4Phu53huqjDg8Os4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu61D4bqo4buN4butQuG7jeG7isODw4Hhu43hu4rDg+G7iOG7jcOD4bqq4buh4butw4Phu412TuG7hOG7rcOs4buN4butw4NP4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqhy4bqs4buN4bqsTuG7neG7jeG7r8Wp4bqs4buN4buKw4PhurDhu43hu61w4buN4but4buj4bqow4Phu4124bq64bqo4bqi4buN4bqmxKjhu53hu43huqjDg07hu43hu7HEgsOB4bqo4buN4bqoTuG7huG7reG7jeG6rOG7teG6qMOD4buN4bqsw4nhuqjhuqLDrOG7jcOMQuG6qOG6ouG7jeG7r8awSOG7jeG7r+G7ueG6qMODw6zhu43huqjDg+G6sOG6qOG7jeG7isODw4nEguG7jXZx4buN4bqo4bqi4bud4bqq4buN4bqo4bqi4buj4bqo4buL4buNPsOD4buO4bqo4bqi4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu7Hhu4jhurrhuqjhu43DjcWp4buI4buNduG7qeG7kuG7jeG7rcODxILhu7fhu63hu43hu4rDg+G7iOG7kuG7ueG6qOG7jeG6qOG7neG6qOG7jcON4bud4buNw43hu4jhurzhuqjhuqLhu43hu69K4bqo4bqi4buNw4Phu6PEguG7jeG6qOG6ouG6qnPhu63hu43hu4rDk+G6qOG6ouG7jeG6qOG6okThuqjhu43huqbEqOG7neG7jeG6puG7teG6qOG7jeG7rXPhu4rhu43hu5DhuqrhuqjhuqLhu43DjeG6usSC4buN4buK4buI4bq44buK4buNw5Xhu5/huqrhu43hu4rDg+G7iOG7kuG7ueG6qOG7i+G7jTzhurzhu4rhu43Dg+G6sOG6qMOD4buNcOG6qMOD4buN4buvSuG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43huqzhu4jhurjhuqjhu43huqjDg07huqjhuqLhu43DleG7q+G6qOG7jUjDg3DEguG7jeG7rcOD4bunSOG7jeG6qMODxrDhuqjDrOG7jeG7sUbEguG7jeG6pMODxILhu43hu6fhu5Lhu43DlcSCQeG7reG7jeG7isSC4bu14buI4buN4buKw4NM4buS4buN4bqixanhuqjhu43huqjDg07hu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4butw4NM4buNduG6vOG6qOG6ouG7i+G7jTzhur7EguG7jeG6rErhu53hu43huqxO4bud4buN4bqmS+G7iuG7jeG6qE7hu4bhu63hu43hu4rDk+G7jeG7isODTuG7hOG6qOG6ouG7jeG6qOG6ouG7iOG6uuG6qOG7jcOMw4nhuqjhuqLhu40q4bqq4buh4buKw6zhu43DjMOJ4bqo4bqi4buNKcOo4bqo4buNw4zFqeG6rOG7jcOMxrBI4buNdsOK4buNw5Xhu7nDrOG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43hu61D4bqo4buN4butw4Phur7hu43hu63Dg+G6quG7jeG6qE7hu4bhu63hu41G4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu63hu6PhuqjDg+G7jXbhurrhuqjhuqLhu41J4buI4bu14buN4buKw4nEguG7jeG7isSC4bu14buI4buN4buKw4Phuqrhu6Phu4rhu4vhu40+w4Phu47huqjhuqLhu43hu4rDg+G7iOG7kuG7ueG6qOG7jeG6psSo4bud4buN4buvSuG7jXZO4buE4but4buNdk7hu53hu43DleG7ueG7jeG6qMOD4bufw6zhu43huqjDg07huqjhuqLhu43hu63Dg+G6suG7jeG6puG7n+G7jeG7reG7o8SC4buN4but4buj4butw4Phu412w4Hhu43huqjhuqJO4buCxILhu43huqjDieG6qOG6ouG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG7seG7huG7iuG7jeG7isSC4bu34but4buN4buQQuG7iuG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu41J4buIcOG7jeG6puG7neG6quG7jXbhurzhuqjhuqLhu43hu61M4bud4buN4bqs4bqw4bqow4Phu4vhu40+w4Phu47huqjhuqLhu43Dg+G7oeG7iuG7jeG6psSo4bud4buN4bqo4bqi4bul4bqs4buN4bqm4bul4buI4buN4bqo4bqi4buf4buS4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43huqhO4buG4but4buNdnHhu43huqhw4buS4buN4bqsxanhuqzhu43hu61D4bqo4buNcuG6qOG7jcOM4bud4bqq4buNdk7hu4Thu63hu43huqjhu47hu53DrOG7jeG7rcOD4bqy4buN4butQ+G6qOG7jeG7reG7o+G7rcOD4buN4bqixIJx4buNw43hu53hu43hu63Dg+G6quG7jeG6osSC4bud4buNw4zEqOG7rcOs4buN4bqixILhu53hu43hu63FqeG6rOG7i+G7jTzhur7EguG7jeG6rErhu53hu43huqZL4buK4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4buv4bul4bqo4buN4bqm4buf4bqo4bqi4buN4bqmxKjhu53hu43huqbhu6HEguG7jUjDg3DEguG7jeG7isONw4nhuqjhuqLhu43DleG7n+G6quG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqscOG6qMOD4buNw43hu4jhurzhuqjhuqLhu41G4buN4bqs4buh4bqo4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7seG7o8SC4buNw4xC4buK4buN4bqm4buhxILhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7rUzhu43huqTDg+G6quG7ncSC4buN4bux4bq44but4buN4bqsSsSC4buN4buKw4Phu4jhuqzhu43hu4rDg0zhuqzhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsYeG7jeG6puG7n+G6qOG6ouG7jUnhu4jhu7Xhu43huqTDg8SC4buN4bqoTuG7huG7reG7jeG6pkvhu4rhu43huqjDisSC4buN4bqm4bu14bqo4buN4buKw43hu7Xhuqjhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7reG7o+G6qMOD4buNduG6uuG6qOG6osOs4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu69D4bqo4bqi4buNw4zDieG6qOG6osOs4buN4butTeG6qOG6ouG7jeG6puG7n+G7jeG7isOD4buCxILhu412xILDgeG6rOG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4butw4PEguG7t+G7reG7jcOVQsOs4buN4butw4PEguG7t+G7reG7jXbhu4DhuqzDrOG7jeG7rcODxILhu7fhu63hu412QuG7jeG6puG7ocSC4buNdk7hu4Thu63hu43huqjhuqJO4buCxILhu43huqbhu5/huqjhuqLhu43huqJH4buN4buKw5Phu43hu7Hhu7dI4buNdnfhuqzhu43DjeG7neG7jXZ14buK4buNRuG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqo4buAxILhu43huqhO4buG4but4buN4butw4Nw4buS4buNdsOB4buNdkLhuqjhu43hu63hu6Phu4vhu40+w4PEguG7ueG7iOG7jeG6pMODxILhu412deG7iuG7jcOVQuG7jeG7kOG6quG6qOG6ouG7jUnhu4jhu53hu5Lhu43huqbhu6HEguG7jeG6qE7hu4bhu63hu412ceG7jeG7reG7iOG6uOG6qOG7jXbEguG7jeG6rOG7p+G7isOs4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jXbDgeG7jeG6qOG6ouG7iOG7kuG7teG6qOG7jeG7seG6vOG7jUnhu4jFqeG6qOG7jeG7o+G6quG7jXbhu53huqjhuqLhu43huqx14but4buN4bqow4Nw4buS4buN4buQ4buI4bq44bqo4bqi4buN4buvQ+G6qOG6ouG7jcOMw4nhuqjhuqLhu412w4Hhu43huqzhuqrhuqjhuqLhu43hu61C4buN4buKw4PDgeG7jcOV4buG4buK4buNdk7hu4Thu63DrOG7jeG7sUbEguG7jXZC4buN4bqm4buf4buN4butw4nhuqjhuqLhu43hu61L4buN4butTOG7neG7jcODROG7jeG6rOG6vsSC4buN4bqkw4PEguG7jeG6qE7hu4bhu63hu43huqZL4buK4buNw5Xhu7nhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsPOG7p+G7iuG7jeG6psSo4budw6zhu43huqzhu6fhu4rhu43huqTDg+G6quG7ncSCw6zhu43hu61D4bqo4buN4bqs4bun4buK4buN4bqm4buIw4nhuqjhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7rcODxILhu7fhu63hu43DlULhu43huqbhu5/hu43huqzhu6fhu4rhu43huqzhu6Phu4rhu41J4buI4buj4buN4bqm4buG4bqo4buL4buNPsOD4buf4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu63Dg8O64bqo4bqi4buN4buxxILhu7fhu4rhu43hu4rDjcOJ4bqo4bqi4buN4budxILhu43huqbEqOG7reG7jeG7p+G7kuG7jeG6qOG6ouG6quG7n8SC4buNw4zDkuG7jeG7isODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7kELhu4rhu43hu61M4bud4buNw4nhuqjhuqLhu43hu4rDjeG7gsSC4buL4buNPOG6vOG7iuG7jeG6qOG7ueG6qOG7jeG6qMOJ4bqo4bqi4buN4bqo4bqiw4PEgkFI4buN4bqmQeG7jeG7isOD4buI4bq84but4buNw5Xhu5/huqrhu43hu4rDg8SC4bu14bqo4buN4bqow4PEguG7teG6qMOs4buN4but4bqq4bqo4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buNSMODcMSC4buN4butw4Phu6dI4buN4bqow4PGsOG6qOG7jcOMw5Lhu43huqzhu53hu5Lhu43DjUzEguG7i+G7jSjDg0Lhu43huqTDg3Lhuqjhu43huqbhu5/hu43hu4rDg+G7t+G7jeG6qMODTuG6qOG6ouG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buNdk/hu53hu43hu4rDjcO94buNw4zEguG6qMOD4buNw43hu53hu41G4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu4rDg8OJ4bqo4buNw5Xhu6vhuqjhu43huqZy4bqo4buN4bqmQuG7reG7jXbDgeG7jeG6puG7huG6qOG7jeG6puG7teG6qOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxWceG7jeG7seG7neG6quG7jeG6qHLhuqzhu43DjeG7gsSC4buNSeG7iOG7teG7jeG6puG7teG6qOG7jUjDg+G6uMOs4buN4bqow4NO4bqo4bqi4buN4butT+G7jeG6rOG6vsSC4buN4bqsSuG7neG7jeG6rE7hu53hu43hu4rDg+G7o+G6qOG6ouG7jeG7iuG7o+G6rMOs4buN4bqo4bqiw4N34buN4buKxILhu7fhuqjhuqLhu43DjeG6ruG7iuG7jeG7rUzhu53hu43huqLEgkLDrOG7jeG7isSC4bu34bqo4bqi4buN4bqixanhuqzhu43hu61M4bud4buN4bqsTuG7ncOs4buN4buKw4nEguG7jeG6puG7ocSC4buNw4NO4buG4bqo4bqi4buN4buj4bqow4Phu43huqxz4buK4buN4bul4buI4buN4bqm4bqq4buNw5Xhu7nhu41Iw4Phuq7hu53hu41J4buI4bu14buN4bqow4Phu5/hu4vhu41h4buNdkLhu43hu4rDicSC4buN4butQ+G6qOG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4bux4buf4buN4but4bqq4bqo4buN4butTeG7jcOV4bur4bqo4buNduG7neG6qOG6ouG7jeG7isODd+G6quG7jeG6qOG6osOD4bu54buN4but4bud4bqow4Phu43huqjDieG6qOG6ouG7i+G7jeG7sMSC4bu34buK4buNw4104bqo4bqi4buN4bux4bul4buS4buN4bqixILhu4Lhu43DlcSCQeG7reG7jeG7isON4bq24buN4buKw4NM4buS4buNdnHhu43Dg8SCQeG6qOG7jXbhu6HEguG7jeG6pnPhuqzhu43DjeG6usSC4buL4buN4busTeG6qOG6ouG7jeG7rcODw7rhuqjhuqLhu43hu61D4bqo4buN4budxILhu41Iw4NwxILhu41y4bqo4buN4bqkw4Phuqrhu53EguG7jeG6puG7neG6qOG6ouG7jeG6rErhu53hu43huqZL4buKw6zhu43hu63Dg8O64bqo4bqi4buN4butQ+G6qOG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4butw4PEguG7t+G7reG7jeG7isOD4buI4buS4bu54bqo4buN4butw4NG4buN4bqmxKjhu53hu43huqzFqeG6rOG7jcOV4bu54buN4bqow4Phu5/hu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jcOMw5Lhu43hu4rEguG7t+G7reG7jeG7kELhu4rhu43huqjhu47hu53hu4vhu43hu6zhu5/huqjhuqLhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4butQ+G6qOG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu6/hu6Xhuqjhu43DleG7hsSC4buN4butw4PEguG7t+G7reG7jeG7seG6uuG7jeG7isOD4bqw4buN4buKw4NLSOG7jeG6puG6vMSC4buN4buKw43hu7Xhuqjhu43hu63hu6PhuqjDg+G7jXbhurrhuqjhuqLhu43huqxC4buK4buN4bqkw4Phuqrhu53EguG7i+G7jcSD4bun4buK4buN4butcOG7jXZx4buN4bqm4buf4buNSeG7iOG7o+G7jcOVceG6qOG6ouG7i+G7jTzhurzhu4rhu43huqjDieG6qOG6ouG7jeG7isODw4nhuqjhu43huqzhu4bEguG7jcOV4buGxILhu43Dg+G6sOG6qMOD4buNcOG6qMOD4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu6/hu6Xhuqjhu43huqbhu5/huqzhu43hu63Dg0zhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4bqo4bqiw4NB4buN4buKw43hu7Xhuqjhu43DjeG7iOG6vOG6qOG6ouG7jXbhurrhuqjhuqLhu43hu4rDg3fhuqrhu43Dg07hu4bhuqjhuqLhu43hu4rDg+G7iMaw4bqo4buN4buKw4PEguG7teG6qOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw+4bqiw4N34buN4bqsTuG7neG7jeG6qMOD4buG4buNSeG7iOG7tcOs4buN4buxRsSC4buN4bqk4buY4buNT+G7reG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43hu6/DgOG7jUjDg+G7ncSC4buN4bqs4buC4buL4buL4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7nOG7iOG7isOD4bqqw43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4buKd+G7kOG7ii3hu53huqbEguG6ouG6qGnhu43DjcSC4bqiw4Phu4rDrcOybGvDjOG7isON4bqq4bqo4bqibCnhu53huqzhu41jTWsvw4zhu4rDjeG6quG6qOG6omxrL0hs

Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]