(vhds.baothanhhoa.vn) - Vốn là con nhà nông quanh năm gắn bó với đồng ruộng nên chị Lê Thị Tuyết ở thôn Tỉnh Thôn 2, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân luôn mong muốn có thể thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, làm giàu bằng nghề nông nghiệp trên chính mảnh đất của quê hương. Trải qua những khó khăn vất vả ban đầu, đến nay sản phẩm dưa vàng của gia đình chị đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG7ilJQUUbhu4ZW4buhxrDDuuG6seG7uUrhu6nhu4JG4bu5UuG7qVHFqOG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qVHhu6DDlUvhu4Lhu6nhuqrhu6Thu7Xhu6nEqOG7pOG7lEbhu6lQQeG6qOG7hHUv4buE4buxw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiOUPhu7XhuqrGsMO6buG7jkvhu6nEqOG7ueG7qeG6qExL4bupS+G7hOG7ueG7qUvhu4xL4buC4bup4bueUuG7tUvhu4Thu6lL4bqgSuG7qeG7guG6okvhu6nhuqxN4bup4buw4buURuG7qULDlUvhu4Lhu6nhu6BSw5RL4buC4bupS+G6uEvhu6nhuqjhu4RJ4bup4bqx4bq44bupZuG7hEnhu6lmUlbhurpR4bup4bua4bupUeG7hOG7jEvhu6lmw41L4buE4bupZuG7hOG7jEvhu6nhu61w4bup4buuw4Dhu6nDs1LhurZL4bupOU7hu7Vw4bup4buEUlbDikvhu6lm4buET+G7qcOzUuG6tkvhu6nEqFLhu4xL4bupSkxL4buC4bupSlLhu45L4bup4bqoTeG7qVHhu4Thur7hu6lR4buE4bu1VuG7qULhu5BG4bup4bui4buE4buk4buYS+G7guG7qVHhu4Thu6bhuqjhu6lQw4FL4bup4buuUuG6slHhu6lR4bugUlbhurxL4bupUeG7hOG7jkvhu4Jw4bupxKjhu7lK4bup4buCRuG7uVLhu6nhuqzDg0vhu4Lhu6lL4buC4buE4bq84bupS+G7jEvhu4Lhu6lL4buC4buERsOK4bui4bupUeG7oOG6uEvhu6nhuqjhu4RHS+G7hOG7qUrDgUvhu4Thu6lC4bqyUeG7qeG6qMOa4bu14bup4bueUuG6uOG7qeG7hOG7pOG7mEvhu4Jx4bupZuG7oMOBRuG7qeG7nlLhu7Xhu6lL4buE4buqS+G7guG7qeG7iOG7hE3hu6nhu4jhu4ThuqBL4bup4buw4bqyUeG7qeG7sMOB4bup4bqs4bu1S+G7qULhurRScOG7qULhurpL4bupS+G7tVbhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qeG6quG7pOG7teG7qeG7sOG7uUvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7gkbhu7Xhu6lCSEvhu4Thu6nhuqjhu4RJ4bupQsOA4bupQuG7pMag4bqo4bup4bqo4buMS+G7guG7qUvhu4TDgkvhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qeG6tT7hurXhu4Hhu6nhu6/hu6lQ4bu1TOG7qeG6qOG6suG7ouG7qVHDjUvhu4R1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7p1Rkrhu4Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrBGPkNLUUPhu6DGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcaw4busRuG6qlHhu4Thu5/hu6nDveG7q+G7q+G7ouG7ruG7oeG7qeG7hENG4buC4buEUeG7n+G7qXjhu6vhu6vhu6Lhu67hu6HGsOG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqo4bqqS3Hhuqzhu7VMUeG7hOG7tUvhu4Thu4RM4bu1ceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4but4bux4buv4buvL+G7reG7q+G7r+G6qnjhu7F44bur4bux4bux4burUcO9d+G7q+G7s3jEqOG7q3Hhu4rhu6Lhu4Lhu6Phu6Dhu5Xhu7Hhu7N4xrDhu6nhu7XEqFHhu5XGsOG6seG7uUrhu6nhu4JG4bu5UuG7qVHFqOG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qVHhu6DDlUvhu4Lhu6nhuqrhu6Thu7Xhu6nEqOG7pOG7lEbhu6lQQeG6qOG7hMaw4bup4busRuG6qlHhu4Thu5XGsMO94bur4burxrDhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5XGsHjhu6vhu6vGsOG7qS/DunUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPuG7teG7olFGTEvGsMO6PuG7hEnhu6nhurHhurjhu6lm4buESeG7qWZSVuG6ulHhu6nEqFLhu4xL4bupUUhK4bupUU5G4bup4bumS+G7guG7qeG6qlVL4buC4bupUUbhurpL4bup4bqsw5Thu6nhu4jhu4RM4bu14bup4buET+G6qOG7qS3hu6nhu4jhu7Lhu6lR4buEUsOCUeG7qULhur7hu6lR4bugw5VL4buC4bup4bqq4buk4bu14bupxKjhu6Thu5RG4bupUEHhuqjhu4Thu6lK4bu1S+G7guG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6nhuqjhu7VMdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO64buF4bu1UuG7qeG7iOG7hEbhu6lR4buOUeG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6lL4buC4bu5S+G7hOG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lL4buC4buEw4rhu6lQRkvhu4Thu6nhu4RP4bqo4bup4bqow5rhu7Xhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qX1BRuG7qeG7hE/huqjhu6nhurPhu4xL4buC4bupS+G7guG7hEbDiuG7ouG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SuG7qXNL4bu1VuG7qcSo4bu54bupOU/huqjhu6nhu7BGw4pL4bup4bqz4buMS+G7guG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUp0cOG7qeG6qOG7hEnhu6lmUlbhurpR4bupQsOA4bup4bqoTeG7qUvhu4RG4bq8UuG7qUvhuqBK4bupxKjhu7lK4bup4buwRsOK4bqo4bupUUFG4bup4buI4buEUuG7qUvhu4Lhu4RG4bq4S+G7qeG6qOG7plLhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bupS+G7jEvhu4Lhu6lL4buC4buERsOK4bui4bup4bqo4buMS+G7guG7qUvhu4Lhu4TDiuG7qeG6qOG7tUzhu6nhuqjDmuG7teG7qT7hu4xL4buC4bupUVbhu6k+4buB4bupSkfhu7Xhu6lC4buk4buWS+G7guG7qeG6seG7tUrhu6nhu4Xhu5hLceG7qeG7h1Lhu7fhu6lR4bugSEvhu4Thu6lQw4FL4bup4buuUuG6slFw4bup4bqo4buESeG7qcSoUuG7jEvhu6lR4bug4bqgS+G7qVHhu6Dhu5rhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6nEqOG7uUrhu6nhu4JI4bup4buw4bu54bupxKjhu7lK4bupS+G7hOG7pOG7qVHhu4Thurrhu6lL4bu5TOG7qULhur7hu6lC4buk4bu14bupQuG7pMag4bqo4bupSuG7jOG7qeG7hEhL4buE4bupUeG7oMOVS+G7guG7qeG6quG7pOG7teG7qcSo4buk4buURuG7qeG7sOG6vOG7qUJJ4bu14bup4bui4buE4buk4buYS+G7gnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rhurPhu4Lhu4TDjOG7qcSo4bu54bupxKjhu7lKcOG7qVDhu7VS4bup4buI4buERuG7qeG7rkZL4bupS+G7guG7hMON4bup4buwRsOK4bqo4bupUUFG4bup4bqo4buMS+G7guG7qVFWcOG7qeG6qOG7hEnhu6nhuqzhuqJR4bupQuG6tFLhu6nhuqhSw5Thuqjhu6nhu4Thu7lL4buE4bupUeG7oEhL4buE4bupxKjhu7lK4bup4buCRuG7uVLhu6lR4bug4bq4S+G7qeG6qOG7hEdL4buE4bupSsOBS+G7hOG7qULhurJR4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu55S4bq44bup4buE4buk4buYS+G7gnHhu6lu4buURuG7qeG6qkbDikvhu6lRR+G6qOG7hOG7qULhurJR4bup4bqo4buY4bup4bqsw4FL4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buE4bup4bqo4buEw43hu6nhuqhN4bup4buxcXfhu6vhu6tK4but4bup4bqoVEvhu4Lhu6lQ4buO4bup4buw4buOS+G7qeG7iOG7hEbhurhK4bupUeG7jktw4bup4bqo4buESeG7qULDgOG7qeG7sOG7tVbhu6lK4bukxqBL4bupQuG6vuG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6nhu63hu6nhu4jhu4RS4bupS+G7hOG7ueG7qcSo4buk4buURnDhu6nhu7Hhu6nhu4jhu4RS4bupUeG7oMOVS+G7guG7qeG7hEzhu7Xhu6nEqOG7tUtw4bup4bux4bup4buI4buEUuG7qVHhu6DDlUvhu4Lhu6nhuqrhu6Thu7Xhu6nhu7Dhu7lL4buCcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuntM4bupUeG7hOG7lkbhu6lRRuG6ulHhu6nhu4jhu4ThuqLhuqjhu6lL4buC4buERsOKUeG7qUvhurhL4bup4bueUuG7t+G7qVHhu6BIS+G7hOG7qVDDgUvhu6nhu65S4bqyUeG7qeG6qOG7hEnhu6nhu4LEguG7ouG7qUvhu4RG4bq8UuG7qeG7iOG7hE3hu6nhu4jhu4ThuqBLceG7qeG6r+G7hOG7jEvhu4Lhu6lLw4FL4bup4bqo4buER3Dhu6nhuqjhu4RJ4bupUUbhurrhu6Lhu6lRVeG6qOG7qUvhu4Lhu4RG4bq4S+G7qeG6qOG7plJw4bupUUhK4bupUU5G4bup4bumS+G7guG7qeG6qlVL4buC4bup4bqo4bu34bqo4bupUUbhurpL4bup4bqsw5Thu6nhu4jhu4RM4bu14bup4buET+G6qOG7qS3hu6nhu4jhu7Lhu6lR4buEUsOCUeG7qULhur7hu6nhuqhN4bup4bqo4bu34bqo4buE4bup4bqo4buE4bqgSuG7qVBN4bqo4bup4bui4buEVOG7qeG7hMag4buicOG7qeG7sEjhu6nhu7DDglbhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lL4bqgSuG7qULhurRS4bupUeG7oMWo4bup4bqo4buERuG7qeG7ouG7hEfhu6lR4buEUuG7qUvhu4TDguG7ouG7qeG6qMOa4bu14bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qeG6qOG7hEnhu6nEqMOARuG7qULhu6TGoOG6qOG7qXnhu6vhu6lR4bugRsOKUuG7qULDlUvhu4Lhu6nhu7Dhu7nhu6nhu4JGw4FG4bup4bueUlbhurpR4bup4buwRsOK4bqo4bupxKjhu7lK4bupUeG7hOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhu65SVuG6uEvhu6nhuqjhu4RM4bup4but4bupxKjhu7VM4bupQsOUS+G7gnDhu6lR4buEUuG7qUvhu4TDguG7ouG7qUrhu5JG4bupUeG7hOG7t0vhu4Lhu6l24bupLeG7qXZwd+G7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7gi/EqOG7tUzhu6lCw5RL4buCcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG6s+G6oErhu6nhu63hu6vhu7Hhu7Nw4bupUcONS+G7hOG7qeG6qE3hu6nhuqjhu4TDmuG7qVHhu6Dhu6Thu5hL4buC4bup4buI4buEUlbhurpL4bup4buI4buER+G6qOG7hOG7qVFH4bqo4buE4bupUVVw4bupUcOC4bui4bupUeG7oFJL4buC4bupQuG6slHhu6lC4bu1RnDhu6nhuqjhu4RSVuG6vkvhu6lC4buQRuG7qUrDlFHhu6lQ4buO4bupxKhMQUbhu6nhuqjhurZW4bupUeG7oMOVS+G7guG7qeG7iERK4bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgeG7qVDhu7VL4buC4bupUeG7oMOVS+G7guG7qeG6qOG7t+G6qOG7qcSoTEFG4bup4bqo4bq2VuG7qeG6qE3hu6nhu4JG4bu34bupUeG7oEnhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6nhuqjhu7VMcOG7qeG6qOG7hEnhu6lCw4Dhu6lKQUvhu4Thu6nhuqpBS+G7qeG6rOG7uUvhu6nhuqxB4bqo4bupSuG7muG7qeG7oMOUS+G7guG7qeG7nlJW4bupSuG7jOG7qVDDgUvhu6nhu65S4bqyUXHhu6k+4buESeG7qeG7sMOCS+G7qULDlEvhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4TDlOG7qeG7gkbhu7Xhu6lCSEvhu4Thu6nhuqhN4bupQuG6slHhu6nhuqjhu5jhu6nhuqzDgUvhu6lR4buEUsOU4bqo4bup4buu4bum4bupQsOVS+G7guG7qeG7tUzhu6nhuqjhu7fhu6nhuqjDmuG7teG7qVHhu4Thu4xL4bup4bqvRkrhu6li4bqo4bup4bqo4buETOG7qVHhu4RS4bq44bupxKhBRuG7qULhur7hu6nEqOG7uUrhu6lL4buE4bu54bupxKjhu6Thu5RGcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDunVGSuG7guG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsEY+Q0tRQ+G7oMaw4bupUFFWxKhD4buVxrDhu6xG4bqqUeG7hOG7n+G7qcO94bur4bur4bui4buu4buh4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buf4bupeOG7q+G7q+G7ouG7ruG7ocaw4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqjhuqpLceG6rOG7tUxR4buE4bu1S+G7hOG7hEzhu7Vx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu63hu7Hhu6/hu68v4but4bur4buv4bqqeOG7sXjhu6vhu63hu6vhu7NReeG7q+G7r3nhu6/EqOG7q3Hhu4rhu6Lhu4Lhu6Phu6Dhu5V2dsaw4bup4bu1xKhR4buVxrDhurHhu7lK4bup4buCRuG7uVLhu6lRxajhu6lK4buM4bup4buESEvhu4Thu6lR4bugw5VL4buC4bup4bqq4buk4bu14bupxKjhu6Thu5RG4bupUEHhuqjhu4TGsOG7qeG7rEbhuqpR4buE4buVxrDDveG7q+G7q8aw4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buVxrB44bur4burxrDhu6kvw7p1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7oj7hu7Xhu6JRRkxLxrDDuuG7hcOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhuqrhu6Thu7Xhu6nhu7Dhu7lL4buC4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buE4bup4bqo4buESeG7qULDgOG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lL4buEw4JL4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhurU+4bq14buB4bup4buv4bupUOG7tUzhu6nhuqjhurLhu6Lhu6lRw41L4buEcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG7heG7tVLhu6nhu4jhu4RG4bup4bqoTeG7qULhurJRcOG7qULhur7hu6lC4bq0UuG7qVHhu6Thu6nEqOG7uUrhu6nhu4jhu4RS4bupS+G7hOG7ueG7qcSo4buk4buURuG7qeG6qOG6tEvhu6lQ4buO4bup4buw4buOS+G7qcSo4buUS3Dhu6nhuqjhu4RJ4bupUUbhurrhu6Lhu6lRVeG6qOG7qeG7sOG7tVbhu6lL4buC4bq2S+G7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6lL4buMS+G7guG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Jw4bup4bqoVEvhu4Lhu6nhu7Dhu5RG4bupUMav4bupw5pL4buC4bup4buEw5Thu6nhuqjDmuG7teG7qeG7gkbhu7Xhu6lCSEvhu4Rw4bup4bqsQUvhu6nhuqzDqHDhu6lL4buC4buk4buWRuG7qVHhu4ThurZL4bup4bqow5lL4buC4bupS+G7hOG7pOG7qVFBTOG7qUJG4bq8UuG7qeG7iEbDikvhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6qOG7hEdL4buE4bup4bueUlbhurxL4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buCcOG7qeG6qOG7hEnhu6lCw4Dhu6nEqOG7uUrhu6lR4buE4bq4SuG7qeG7seG7q+G7qUvhu4Thu7nhu6nEqOG7pOG7lEbhu6lR4bugw5VL4buC4bup4bqq4buk4bu14bup4buw4bu5S+G7gnDhu6nhu7Dhu5RG4bup4bqqRsOKS+G7qVFH4bqo4buE4bupeHHhu6vhu6vhu6vhu6lK4butcOG7qVHhu6BJ4bup4buCRuG7t+G7qeG7guG6tEvhu6nhu7Hhu6lRw53hu6lCw5VL4buCcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDumbhu4RDTOG7qVFHS+G7hOG7qVFM4bu3S+G7qeG6qMOa4bu14bup4bqo4buESXDhu6lK4buSRuG7qUvhuqBK4bupUeG7oMOVS+G7guG7qeG7r+G7qeG7sFXhu6nhuqrhu6Thu7Vw4bupUVRW4bupUeG7hFLDlOG6qOG7qeG7sOG7uUzhu6lR4buE4buWRuG7qVFG4bq6UXDhu6nhuqhN4bupUeG7hOG6vuG7qVHhu6DDlUvhu4Lhu6nhu65DS+G7qeG7iMOJ4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqo4bq2VuG7qeG7oOG7tVLhu6lK4bu5UuG7qUvhu4LhuqJL4bupS+G7guG7uVbhu6nhu4jhu4Thu7fhuqjhu6lL4buE4buk4bup4bqo4bu54bup4bqo4buEUuG7tXDhu6lQUuG7qeG7hOG7uUxw4bup4bqow4FG4bup4bqs4bqi4buicOG7qVBT4bui4bupxKjhu5jigKbhu6nhu4Thu7lL4buC4bupS+G6oErhu6lR4bugxajhu6nhuqjhu4RG4bup4bui4buER+G7qeG6qOG7hEzhu6lR4buEUuG7qUvhu4TDguG7ouG7qVHFqOG7qXbhu6vhu6vhu6kt4bupd+G7q+G7q+G7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7gnHhu6k4RuG7teG7qUJIS+G7hOG7qeG6qOG7hEnhu6nhuqjDmUvhu4Lhu6lR4buE4buk4buWS+G7guG7qeG7rlJW4bq4S+G7qVFBTOG7qeG7sEbDiuG6qOG7qcSo4bu5SuG7qeG6qOG7hEzhu6l34bupxKjhu7VM4bupQsOUS+G7guG7qVHhu6BMS+G7guG7qVHhu4Thu4xL4bup4buw4buURuG7qUrhu6bhuqjhu6lR4buEUuG7qUvhu4TDguG7ouG7qVHFqOG7qXZwd+G7qS134bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buCL0vhu4Lhu6Thu5ZGL1Hhu4Thu7dL4buCcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDumbFqOG7qeG7sEbDiuG6qOG7qeG7t+G7ouG7qeG6qlVL4buC4bup4bqo4bu34bqo4bupUUbhurpL4bup4bqsw5Thu6nhu4jhu4RM4bu14bup4buET+G6qOG7qS3hu6nhu4jhu7Lhu6lR4buEUsOCUeG7qeG7sOG7uUzhu6lQw4FL4bup4buuUuG6slFw4bupS+G6uEvhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qeG6quG7pOG7teG7qeG7sOG7uUvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7gkbhu7Xhu6lCSEvhu4Thu6nhuqjhu4RJ4bupQsOA4bupQuG7pMag4bqo4bupUeG7hEnhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qUvhu4JM4bu5RuG7qVHDjUvhu4Thu6nhuqxG4bq6UeG7qULhurpL4bup4buw4bu54bupQuG6oEvhu4Lhu6nhu4hX4bupUeG7hFLhu6lKUuG7tXHhu6lm4buE4bu3S+G7guG7qXgt4but4bur4but4bux4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhuqrhu6Thu7Xhu6nhu7Dhu7lL4buC4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buE4bup4bqo4buESeG7qULDgOG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lL4buEw4JL4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhurU+4bq14buB4bup4buv4bupUOG7tUzhu6nhuqjhurLhu6Lhu6lRw41L4buEcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDumbFqOG7qeG7sOG7jkvhu6nhu4RG4bq+UuG7qeG6rEbhurpR4bup4buw4bu54bup4buIRkvhu4Thu6lL4buC4buERsOKSuG7qeG6qMOa4bu14bup4bqsw4FL4bupUeG7hOG6tktw4bup4bqo4buESeG7qULDgOG7qeG7gkZT4bui4bup4bqo4buETOG7qeG7reG7qeG7hMOU4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qVHhu6BMS+G7guG7qVHhu4Thu4xL4bup4buu4bq2VuG7qeG6qsavS+G7guG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qUvhu4Thu7nhu6nEqOG7pOG7lEbhu6lR4bugw5VL4buC4bup4bqo4bu34bqo4bupxKhMQUbhu6nhuqjhurZW4bup4bqoTeG7qeG7gkbhu7fhu6lR4bugSeG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qeG6qOG7tUzhu6lK4bu1S+G7guG7qcSoQUbhu6lR4buEUuG7qUvhu4TDguG7ouG7qeG7kEvhu6lCSUvhu4Thu6nhuqjhu4RM4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hHF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rhu4Hhu4RN4bupPEfhu6lR4buE4buk4bupZuG7hOG7pOG7lkvhu4Lhu6lR4bugxq/huqjhu6l9w4FL4buC4bupw5pW4bup4buuw4Dhu6nDs1LhurZL4bupOU7hu7Xhu6l94buS4bupZuG7hEnhu6k54buk4buWS+G7guG7qULhu7dL4buE4bup4buCRuG7t+G7n+G7qeKAnH3hurZW4bupxKjhu7nhu6lK4buM4bup4buESEvhu4Thu6lL4buE4bu54bupxKjhu6Thu5RG4bupQuG6tFLhu6lRRuG6uEvhu6nhuqjDmuG7teG7qVHhu4Thu4xL4bup4but4bup4buw4bu54bupxKjhu7nhu6lK4buM4bup4buESEvhu4Thu6lC4bukxqDhuqjhu6nhuqjhu4RPS+G7qcSo4bu5SuG7qUJG4bq+SnDhu6lL4buE4bq2S+G7qeG7oMOUS+G7guG7qVHhu6DhurhL4bupQknhu7Xhu6nhuqzhu7lL4bup4buuw4Dhu6nDs1LhurZL4bupOU7hu7Vx4bup4bqz4buCTOG7uUbhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq6cOG7qeG7gkbhu7Xhu6lCSEvhu4Thu6nhuqjhu4RJ4bup4bqoTkvhu6lRR+G6qOG7hOG7qeG6qMav4bqo4bupUeG7hOG7tUrhu6nhu4JG4bu14bupS+G7hEbhurxS4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qeG6qMOa4bu14bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4buw4buURuG7qVDhu47hu6lRRuG6vEvhu6nDmkvhu4Lhu6nhu4Thu5Lhu6nhu4Thu5hL4bupSsOUUeG7qVHhu6DhuqBK4bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buC4oCdcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4bui4bu0UlHhu4RM4bugxrDDumbhu4RS4bupZuG7hMOaVuG7qS3hu6lm4bugUkvhu4Lhu6nhurHhurh1L+G7osO6

Thu Thủy - Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]