(vhds.baothanhhoa.vn) - Không một học sinh bổ túc văn hóa hay học viên học nghề, máy móc không được sử dụng, phòng học bỏ hoang… Đó là thực tế nao lòng đang diễn ra tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Quan Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXhu4QzZ2Usw7TDqeG6uyxnZeG7l2tnLOG7hXLhuq8s4buPLOG7lOG7k+G7l2dlLOG7lWFmLEXhurBHRywtLEXhurDhu5TDmSzDqeG7l+G7pWJnLOG7kOG7lyJnLOG7mG9nJC/DqSElJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TDieG6syLhurE7JeG7gsOpxKlnZSxmbOG7lSzDqcOs4bqvLOG7meG6uWfDqSzEg20s4buVxqHhuq8sdTRnLMOpaSIsw6ki4bulLMOpw6zhuq8sdeG6ueG6rWcsw6nDrOG6ryxnZcOp4bqr4bu2LGYg4bulLGZp4bqvLOG7g8OpxKlnZSzhurfhu6Hhu43huq8s4buZcyzhurHhu51nZeG7tizDtMOpw61nZSzDqcOs4bqvLMSD4buLLMOpaCJnZeKApizhurZpLOG7hTAs4buVw6ly4bqvLOG7leG6qSxnImgs4buFw61nZSzhurciZ2Us4bqx4bq5ZGcs4buTIizhu5Ux4bq5LOG7lOG7k+G7l2dlLOG7lWFmLEXhurBHRywtLEXhurDhu5TDmSzDqeG7l+G7pWJnLOG7kOG7lyJnLOG7mG9n4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsWy4hw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw+IX3DtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoIV0vKC4u4bqxPCE8PjwhXeG7lT4hKShd4buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuIS4uOywi4buF4buV4buuO+G7hDNnZSzDtMOp4bq7LGdl4buXa2cs4buFcuG6ryzhu48s4buU4buT4buXZ2Us4buVYWYsReG6sEdHLC0sReG6sOG7lMOZLMOp4buX4bulYmcs4buQ4buXImcs4buYb2c7LMO64bq54bqx4buVw6nhu647Wy4hOyzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7rjs+IX07LC8lJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6riLDtOG7leG6uWhnOyXhu4LDqeG7lyx1cuG6ryxnw6kwLMO54buh4buPZ2Us4buVw6ly4bqvLMOpMGfDqeG7tizDtMOpw61nZSzDqcOs4bqvLHU0ZyzDqWkiLOG7lTHhurks4buU4buT4buXZ2Us4buVYWYsReG6sEdHLUXhurDhu5TDmSzDqeG7l+G7pWJnLOG7kOG7lyJnLOG7mG9nLOG6tzMs4buFYeG7lyzhu4PDqcSpZ2Usw6loMeG7lSzhurdsZ2Xhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyVGN+G6ryzhurHhu5ss4bqvw6nhu6EiLOG7g+G6qeG7lSzhu5XDqcah4bqvLGc0ZizDqcOs4bqvLCguKCEsLSwoLigo4bu2LOG7lcOp4bqpLGfDqeG7oWdlLOG7lOG7k+G7l2dlLOG7lWFmLEXhurBHRywtLEXhurDhu5TDmSzDqeG7l+G7pWJnLOG7kOG7lyJnLOG7mG9nLHXDo2cs4buDw6nEqWdlLOG6r2ksxINpZ2Us4bqxIGdlLMOpw6zhuq8sdeG6ueG6rWcsZzBo4bu4LOG7lMOp4bqzaCzhu5Xhur1mLMOp4bq5Y+G7lyzhuq9vLOG7meG7jyx14bqh4buVLOG6r8Opw6Hhu5Us4bqv4bujIizhu5Thu5Phu5dnZSzhu5VhZizhurfhu6Hhu43huq8s4buZdCIs4bqvw6l0IuG7tixnYWdlLOG6r8Ohw7QsZzRmLCguIS7hu7YsdcOz4bq5LOG7lW1nZSzhurHhurliZyzhu5Xhurvhuq/DqSwhLuG7uC4uLixmKOG7tizhu5Xhu5NoZ2Us4bq3aSzhuq9pLOG7g8Op4buXLOG7hTBmLHXhurli4bqv4bu2LMO0w6nDrWdlLMOpw6zhuq8s4buF4bunLOG7lcOp4buX4bul4bqp4buVLCM+LMO0w6nDrWdlPeG7tizhu4PDqeG7lyxnw6kwLMO54buh4buPZ2UsISkuZijhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhurBoLOG7g8OpxKlnZSzhurfhu6Hhu43huq8s4buZcyzhurHhu51nZSzhu5XDqeG7ocOyZ2Usw7nhu5fhu6Xhuq1n4bu2LMOpYizhu5XDqWpnZSzhuq9vLOG7meG7jyx14bqh4buVLOG6r8Opw6Hhu5Usw7nhu5dqZ2Us4bqvw6HDtCxnZcOp4bq54bqtZizhu5Xhu5PDrGdl4bu2LGYg4bulLGZp4bqvLOG7g8OpxKlnZSzhu5lzLOG6seG7nWdl4bu2LMOpaOG6s2csZeG6vyzhuq/DqcOh4buVLOG7leG7k2hnZSzhu4PDqeG7lyx1cuG6ryxnw6kwLMO54buh4buPZ2Xhu7gsw4liLOG7lcOpamdlLMO0w6nDrWdlLMOpw6zhuq8sxINtLOG7lcah4bqvLHU0ZyzDqWkiLOG6sWgs4buDw6nEqWdlLOG7mXMs4bqx4budZ2Us4bq3MyzDueG7l2pnZSzhuq/DocO04bu2LMSD4buLLMOpaCJnZSxmbOG7lSzhu5XDqcOy4bq5LGXhurkiZyzhurEw4bq54bu4LEfDqeG6ueG6q+G7lyzhu5Xhu5MiZ2Us4buVw6nhurnhuqnhu5UsxIPDqizhurEx4bulLMOpw6zhuq8sxIPDqizDtMOp4bujLMSD4bud4bq5LOG6sWgs4buDw6nEqWdlLOG6r2ksw6nDrOG6ryzhu5nhurlnw6ks4bq3NGdlLOG7g+G7pyzDqcOs4bqv4bu2LGfDqcOh4buVLOG7hTAs4bq3auG6uSx1w7Phurks4bqvIOG6ryxnZcOp4bqrLMO0w6nhurksZ8SpZ2UsZ2XDqeG6uWLDtOKApiQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLFsuIcO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsPiF9w7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oKCFdLyguLuG6sTwhPD4+KS7hu5VdWyEuXeG7hS7hu7jhu4fDtGXDneG7k+G7rikhfTssIuG7heG7leG7rjvhu4QzZ2Usw7TDqeG6uyxnZeG7l2tnLOG7hXLhuq8s4buPLOG7lOG7k+G7l2dlLOG7lWFmLEXhurBHRywtLEXhurDhu5TDmSzDqeG7l+G7pWJnLOG7kOG7lyJnLOG7mG9nOyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuO1suITssw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647PiF9OywvJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzslw5TDqcOtZ2Us4buVw6ly4bqvLMOpMGfDqSzigJzhuq9zIizhurdpZ2Us4buVw6nhurNnLOG6rzDhurnigJ0s4bq3Myxnw6nhurnhuqvhu5cs4buVw6kgZ2Us4buR4buXIuG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JcSoZ2UsR2Xhu5fhu6VkZyxVNGcsw4nhu5fhu6Xhu7YsReG6uSBmLOG6t2rhuq8s4buU4buT4buXZ2Us4buVYWYs4bqvw6loLMSD4bq54bqp4buV4bu2LOG7leG7k+G7l2dlLOG7lWFmLOG7lcOpMGfDqSzhu4XhuqHDtCxnNGYsKC4uLuG7tizhu5Xhu5Phu6HDs+G6ryzhurdh4bulLOG6r2ks4buV4buX4bulY2cs4bqx4budZ2Us4bq34buh4buN4bqvLHUw4bq5LOG7hcOzw7Qs4bq3MGgs4buVMWgsZ8SpZ2UsZ2XDqeG6uWLDtOG7tizDtMOp4bq5LGfEqWdlLGdlw6nhurliw7Thu7gsRzRmLMOpw6zhuq8sKC4oISwtLCguKCgs4buU4buT4buXZ2Us4buVYWYs4buDw6nEqWdlLOG6r2ksw6nDrOG6ryx14bq54bqtZ+G7tizhuq/hu59nZSzhu4PDqcSpZ2Us4bqvaSzhu4XDs8O0LOG6sTHhu6UsZ2XDqeG6q+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG6sGgs4bqvxKlnZSzhu5Ug4bqvLOG7leG7l+G7pWNnLOG7meG6uWfDqSzDqcOs4bqvLHXhurnhuq1nLMOpw6zhuq8sZ2XDqeG6q+G7tizDqcOs4bqvLMSDbSzhu5XGoeG6ryx1NGcsw6lpIizhu4PDqcSpZ2Us4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4bq34buh4buN4bqv4bu2LGfhuq1nLOG7lOG7k+G7l2dlLOG7lWFmLMO0w6ky4bq5LOG6r8Op4bujLOG6t2xnZSzDtMOpauG6uSzDqeG7jcO0LHXDs+G6uSzhu5Thu5Phu6HDsmdlLOG7lOG7k+G7l2dlLOG6r8Ohw7QsReG7lFXhu5Qs4buUw6kiZ8OpLMOJaSIs4bq3Yyxm4buPLOG7hcOzw7Qs4bq3MGgs4buVMWgsdTAs4buZIOG7lSzDqTHhuq/DqSxl4bq5w6Hhu6Usw7TDqeG6tcO0LOG7hSDhurksw7nhurMsZiDhu6Usw6kxZ2Us4buxISzhuq/DqWgsZ2Xhu6HDsuG6uSzhurFhZyzhu5Xhu5Phuq1nLOG6t8OqIizEgzBnLMOp4buX4bulYmcs4bq3YyzhurHhu5fhu6Us4buV4buT4bq9LMOpaDHhu5Us4bq3bGdl4bu2LOG7lTFoLHXhurli4bqvLOG7hTBmLOG6r8OpaCzhuq8gZyzEg2zhu7YsZeG6uSBoLHXhurnhuq1n4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsWy4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw+KTzDtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoIV0vIV194bqxey5bKSkhLuG7lVs+Lik84buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuXSEuOywi4buF4buV4buuO+G7hDNnZSzDtMOp4bq7LGdl4buXa2cs4buFcuG6ryzhu48s4buU4buT4buXZ2Us4buVYWYsReG6sEdHLC0sReG6sOG7lMOZLMOp4buX4bulYmcs4buQ4buXImcs4buYb2c7LMO64bq54bqx4buVw6nhu647Wy4uOyzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7rjs+KTw7LC8lJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6riLDtOG7leG6uWhnOyXEgjBnLGXDqeG6qSzEg+G6rWcs4buV4buTaGdlLOG6sWgs4buDw6nEqWdlLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu5lzLOG6seG7nWdlLMOp4buhLMOp4buLZ2Xhu7YsZWHhu6Us4buFM2dlLMO0w6nhurvhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyVHZeG7l+G7peG6rWcsZ8OpYWcs4bqxw6NnLOG6t+G6qWcsdeG6uWLhuq8s4buDw6nEqWdlLOG7leG7l+G7pWNnLOG6seG7nWdlLOG6t+G7oeG7jeG6ryzDqcOs4bqvLHXhurnhuq1n4bu2LOG7lcOp4bqzaCzEqWdlLMOJ4buX4bulLOG7hTAs4bqxaCzhu5lqLMOpw6zhuq8s4buZ4bq5Z8OpLOG7mSLhu5cs4buDw6nhurks4buVauG7lSxnZcOp4bq5YsO0LOG7lMOJ4bqu4buYLOG6r8Op4bq/LOG6t+G7oyzhu5Xhu5fhu6VjZyzhu5nhurlnw6ksdTBoLCgs4buV4buT4buhw7JnZSzhu5TDicOU4buULOG7leG7k+G6rWcs4bq3w6oiLMSDMGcsI+G7leG7k+G7ocOyZ2Us4buUw4nDlOG7lCzhu5Dhu5ciZyzhu5hvZ+G7tizhu5TDicOU4buULOG7kOG7lyJnLOG7mG9nLCg94bu2LGdlaDDhurks4buTIizhuq8g4bqvLOG6s2Ys4bqvw61nLOG6r2ksZ8Op4bq54bqr4buXLOG7mXIs4buFciIs4bqvw6nDrGcs4buVw6nhurNoLMOpw6zhuq8s4buVMeG6uSzhuq8g4bqvLOG7leG7k+G7ocOyZ2Us4bqwYWcs4buVbOG6ryxnbOG6uSzhu5Xhu5PGoSzhu5Xhur9nw6nhu7Ys4bqwYWcs4buVbOG6ryxnbOG6uSzhu5Xhu5PGoSzDqeG7l+G7pWJnLEdlw6zhuq8s4buEN+G6r+KApiQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUY34buVLOG7g8OpIOG6r+G7tixmbOG7lSzhu5lqLOG6s2Ysw6lsLGdlw6nDqGgsZ8Op4buhZ2Us4buDw6nEqWdlLOG6t+G7oeG7jeG6ryzDqW4s4buV4buT4buNLOG7leG6ueG6q2csNGfhu7Ys4buV4bq54bqrZyzDqW4s4buV4buT4buNLMOpw6zhuq8s4buV4bqhw7QsdTAs4bqvIOG6ryzhuq/DqeG6u2fDqSzhu5kg4bqvw6ksZ8Op4buhLMOpw6zhuq8s4buZ4bq5Z8OpLOG6ryDhuq8s4buV4buT4buhw7JnZSzhuq/EqWdlLOG7heG6ocO04bu4LFXhur0sdeG6oeG7peG7tizDtMOp4budLMOp4buX4bulZ8OpLOG7lcOp4buhw7JnZSzhu4PDqcSpZ2UsZuG7l2pnLOG6r2hnLOG6s2Ys4bq34bq5LMOpw6zhuq/hu7gs4buUYWYs4buF4bunLOG7leG7k8SpZ2Us4bqvw6nDsuG7tizhu6ks4buFMeG6uSx1MGgs4buZcizDqW4s4buV4buT4buNLOG6r+G7oyIsR8OpMCxn4buhw7Phuq8s4buDw6nhurnhuqlnLOG6r8OpaCzhu5Xhu6ks4buFYizhu4UiaCzhurdsZ2Us4buVMeG6uSzhu4PDqeG7lyx1cuG6ryxnMOG7pSzhurc0Z2Us4buD4bunLOG7lcOpImYsZeG6uSIsw6nDrOG6ryxnZcOp4bqrLOG7lcOpw6HDtOG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLFsuLsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsPiE+w7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oKCFdLyguLuG6sTwhPD59ISnhu5U+PlsuIeG7hS7hu7jhu4fDtGXDneG7k+G7rnsuLjssIuG7heG7leG7rjvhu4QzZ2Usw7TDqeG6uyxnZeG7l2tnLOG7hXLhuq8s4buPLOG7lOG7k+G7l2dlLOG7lWFmLEXhurBHRywtLEXhurDhu5TDmSzDqeG7l+G7pWJnLOG7kOG7lyJnLOG7mG9nOyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuO1suLjssw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647PiE+OywvJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzsl4bqubyzhu5nhu48sdeG6oeG7lSzhuq/DqcOh4buVLOG7leG7k+G7ocOyZ2Us4buFw7PDtCzDqcOs4bqvLOG6t3BnZSzhu5Xhu5Phu6HDs+G6ryxnZeG7l+G7pSzhuq9vLMO54buXamdlLOG6r8Ohw7QsZ2XDqeG6ueG6rWYs4buV4buTw6xnZeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JcSoZ2Usw4nhu5fhu6UsZmhnZSxm4buXamcs4buVw6nDsuG6uSxl4bq5Imcs4buVw7Phurks4bqvIOG6ryzhuq/DocO04bu2LGdlMGfDqeG7tizhurdoMGcs4buVw6ljLOG7heG6ueG6rWcs4buR4buXImcs4buVMWgs4bqvbyzhuq/DqeG6qSzhuq/DqWgs4buU4buT4buXZ2Us4buVYWYs4bq3Yyzhu5XDqeG7lyzDqcah4buVLMOpw6zhuq8sdeG6ueG6rWfhu7gsRzRmLMOpw6zhuq8sKC4oKCwtLCguKCnhu7Ys4buU4buT4buXZ2Us4buVYWYs4bqvaixlNWdlLOG7leG7l+G7pWNnLOG7meG6uWfDqSxmbOG7lSzhu4XDs8O0LMSDbSzhu5XGoeG6ryx1NGcsw6lpIizhu5XDqeG6s2gs4buD4bqpLMOpaDHhuq/DqSxnNGYsw6nDrOG6r+G7tizhu4Xhurnhuq1nLOG7g+G6qeG7lSzhuq8g4bqvLOG7leG7k+G7ocOyZ2Us4buV4buT4buXZ2Us4bqvw6HDtOG7tizhuq8iaCzhurc4Z2UsZuG7jyzhu5XDqeG6rWYsISwtLCgs4buFw7PDtCzhurcwaCzhu5UwaCxnZcOp4bqr4bu2LCks4buFw7PDtCzhuq/huqHDtCxnw6nhuqHhu5Us4buD4bq54bqpZyzhu5XDqXDhuq8s4buV4bq5ZyzDqcOs4bqvLOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLOG7leG7k+G7oeG7j2dlLMSDMmckL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXigJzhurBoLOG7g8OpxKlnZSzhuq9pLMOpw6zhuq8sdeG6ueG6rWfhu7YsZ+G6rWcs4buU4buT4buXZ2Us4buVYWYs4bqvw6nhu6EiLOG7g8OpIuG6uSzhu5XDqSDhuq8sw6nhuqnhu5Us4bqvxKlnZSxnNGdlLOG6r+G7oyIs4bqvbyzhu5nhu48sdeG6oeG7lSzhuq/DqcOh4buVLHUwLGdl4buXa2csZ8OpYWcs4buFcuG6r+G7tixlYeG7pSzhu4UzZ2Usw7TDqeG6uyxnZcOp4bq54bqtZizhu5Xhu5PDrGdl4oCd4bu2LMSpZ2Usw4nhu5fhu6Usw7lp4buVLMO5IixnaeG6ueG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thu7Hhu5fhu5XDqWjhu5M7JeG7lOG7kuG7lkdFLOG7hOG6rCQvw7Ql

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]