(vhds.baothanhhoa.vn) - Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Lang Chánh vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức hội nghị ký kết thực hiện Kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo - người lao động trong ngành giáo dục” huyện Lang Chánh giai đoạn 2022-2025.
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41yUTvhu7RL4buk4buQLEs74buaO+G7tEs/4bq34bukS+G6rzvhu7RL4bqn4bqzSzjEg0s14bu24buUOuG7gkvFqOG7lCxLxajhuq/hu6RLO+G7tuG7mEvhu7Thu7jhu5IsSy1LO+G7tMSDMeG7uEs/4buQLEvFqFs74bu0Szk3LDvhu7RLcuG7tOG7mDvhu7ZL4buT4bu44buSLEvhu6bhuqHhu6RL4bu2YeG6rVg7S3Dhu5A74bu0S+G7ieG7tuG7kjvhu7ZJL+G7tk3DjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjcO94bu2ITvhu7RL4buT4bu44buSLEvhu6bhuqHhu6RLw6Lhu5hLauG7mCxLOeG7lCxLR+G7k8Spw4pq4bu5SEvhu7Zh4bqtWDtLcOG7kDvhu7RL4buJ4bu24buSO+G7tkvDouG6seG7kEs14bu2e+G7uEvhu7YyNUvDojDhu7hLcOG7uOG7rjtLxags4buYO0tw4buQLEvFqFs74bu0S0dwanBqSEvhu7Zh4bqtWDtLOV1L4buk4bu24bqv4bukS+G7tlvhu7hLO+G7tOG7tj1LJuG6qUsmVjlLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0vhu6FWS+G7tizhu5Thu6Thu7ZL4oCcclE74bu0S+G7pOG7kCxLO+G7mjvhu7RLP+G6t+G7pEvhuq874bu0S+G6p+G6s0s4xINLNeG7tuG7lDrhu4JLxajhu5QsS8Wo4bqv4bukSzvhu7bhu5hL4bu04bu44buSLEstSzvhu7TEgzHhu7hLP+G7kCxLxahbO+G7tEs5Nyw74bu0Szvhu7Thu5g74bu2S+G7tOG7uOG7kixL4bum4bqh4buk4oCdS+G7tmHhuq1YO0tw4buQO+G7tEvhu4nhu7bhu5I74bu2S+G7tOG7uOG7kOG7uEvFqCzhu5Q7S05MTk4tTkxOw5Lhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsONSeG7uDrhu7RL4bukP+G7kDg4w4lK4bu44buJxq87OcavN0pLODnhuq0/xq/DiUrhuqXhu7jhu6Y54bu24buAS8OVTEw14bqn4buGS+G7tsav4bu44bu04bu2OeG7gEvDk+G7jkw14bqn4buGSks4N+G7pMOJSi8v4buk4bumO+G7hMOZ4buQLDnhu7bhu5A74bu24bu2LOG7kOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTk5Nw5UvTkxP4bum4buMTMOUT8OTT8OUOU7DlU3DksOVP0zhu4QqNeG7tOG6vjfDieG7jMOTSkvhu5A/OcOJSnJRO+G7tEvhu6Thu5AsSzvhu5o74bu0Sz/hurfhu6RL4bqvO+G7tEvhuqfhurNLOMSDSzXhu7bhu5Q64buCS8Wo4buULEvFqOG6r+G7pEs74bu24buYS+G7tOG7uOG7kixLLUs74bu0xIMx4bu4Sz/hu5AsS8WoWzvhu7RLOTcsO+G7tEty4bu04buYO+G7tkvhu5Phu7jhu5IsS+G7puG6oeG7pEvhu7Zh4bqtWDtLcOG7kDvhu7RL4buJ4bu24buSO+G7tkpL4bql4bu44bumOeG7tsOJSsOVTExKS+G7tsav4bu44bu04bu2OcOJSsOT4buOTEpLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buJ4buQNTnhu7gsO0rDjeG7uSzhu5g7S+G7pOG7ljvhu7ZL4bu2W+G7uEs74bu04bu2PeG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu6FWS+G7tizhu5Thu6Thu7ZL4oCcclE74bu0S+G7pOG7kCxLO+G7mjvhu7RLP+G6t+G7pEvhuq874bu0S+G6p+G6s0s4xINLNeG7tuG7lDrhu4JLxajhu5QsS8Wo4bqv4bukSzvhu7bhu5hL4bu04bu44buSLEstSzvhu7TEgzHhu7hLP+G7kCxLxahbO+G7tEs5Nyw74bu0S3Lhu7Thu5g74bu2S+G7k+G7uOG7kixL4bum4bqh4bukSkvhu7Zh4bqtWDtLcOG7kDvhu7RL4buJ4bu24buSO+G7tkvhu7Thu7jhu5Dhu7hLxags4buUO0tOTE5OLU5MTsOSS8WoxIMy4bukS8O94bu2ITvhu7RL4buTxKnDimrhu7lLw6Lhu5hLcGpwakvhu7Zh4bqtWDtLJuG6qUsmVjlL4bu0fTpL4buk4buS4bukSzvhu7bhu7hYOkvDouG6oUvDouG7mEvhu7Thu7jhu5bhu7hLNeG7tuG7kjVL4buk4bqhSznhu7ZZ4buCS8Wo4buSNUvhuq874bu0S+G6reG7rmFL4bukU2FL4buk4bqj4buQSzvhu7Thu5g74bu2Szk3LDvhu7RLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0s74bu24bu4WDpLw6LhuqFLxahd4bu4Szow4bu4S+G7pOG7mjtLw5nhu5Y74buCSzks4buYO0vhu6bhu7hYO0vhu7Thu7jhu5IsS+G7puG6oeG7pEvDouG7mEvFqOG7mCxLOeG7lCxLOeG7tsavLEs54bu4O+G7tks54bu2UztLcuG7tOG7tj1LNmHhuq1WOUtOw5RL4buk4bqj4buQS+G7uTdhO+G7tEvEgyA74bu04buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjcOC4bu4WOG7pEs5N+G7uFk7Sybhu7bhu5Dhu7hLJlZL4bu2LOG7lOG7pOG7tks44busS+G7tOG7uMOhNUvhu6Thu5Lhu6RLO+G7tuG7mEs5N8SDMTvhu7RLw6Lhu5hL4bukPjvhu7RLxags4buYO0vhu6QgSzgzSzk3xIMxO+G7tEvhu7Yo4bukS+G7pC5LOOG6t0s14bu2e+G7uEvhu7YyNUvhu6Thu7bhu545S+G7pOG7tuG7rEvFqFlLxahbO+G7tEvDouG7uOG7rjvhu4JL4bu2Iks5NzJLOeG7tlPhuq1L4bukPkvhu7Thu7jhu5IsS+G7pC5L4buk4buS4buk4bu2Sz/hu5g6SzXhu7bDoEvhu7YyNeG7gkvhu7bhu7hYYUs2YeG7lks5Nyw74bu0S8Oi4bu4WOG7pEvhuq874bu0S+G6p+G6s0vhu6Thu5Lhu6RLOSM74bu2S+G7tmF7O+G7tEs4xINLNeG7tuG7lDrhu4JL4bu04bu44buSLEvhu6bhuqHhu6RL4bu2KOG7pEs44bu4O+G7tks5Nyw74bu0S+G7pOG7kuG7pEs6e+G7uEs2YeG7kDtL4bu2WOG7gkvFqOG7ljpLw5nhu5YsS+G7pOG7kuG7pEs2YeG6rUvFqD074bu2S8OiV0vFqOG7lCxLxajhuq/hu6RLO+G7tuG7mEvhu7Thu7jhu5Is4buCSzvhu65hS+G7tMSDIDvhu7RLOXs5S8OiV0s54buS4bukSzXhu7YsO+G7tEs74bu0xIMx4bu4Sznhu7ZT4bqt4buCS+G7tC41SzXhu7ZTO0s7UTvhu7RL4buk4buQLEvhu6Thu7ZSOUs/xIMyO+G7tEvhu7Thu7jhu5IsS+G7puG6oeG7pEtOTE5OLU5MTsOSSzk34buuO0vFqD3hu5BLw5nhu5g7S+G7tmHhuq1YO+G7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41J4bu4OuG7tEvhu6Q/4buQODjDiUrhu7jhu4nGrzs5xq83Sks4OeG6rT/Gr8OJSuG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BLw5VMTDXhuqfhu4ZL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y54buAS8OST0814bqn4buGSks4N+G7pMOJSi8v4buk4bumO+G7hMOZ4buQLDnhu7bhu5A74bu24bu2LOG7kOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTk5Nw5UvTcOU4buO4bum4buMTcOTT8OVTMOTOcOS4buO4buMw5XDlD9M4buEKjXhu7Thur43w4nDlU9PSkvhu5A/OcOJSnJRO+G7tEvhu6Thu5AsSzvhu5o74bu0Sz/hurfhu6RL4bqvO+G7tEvhuqfhurNLOMSDSzXhu7bhu5Q64buCS8Wo4buULEvFqOG6r+G7pEs74bu24buYS+G7tOG7uOG7kixLLUs74bu0xIMx4bu4Sz/hu5AsS8WoWzvhu7RLOTcsO+G7tEty4bu04buYO+G7tkvhu5Phu7jhu5IsS+G7puG6oeG7pEvhu7Zh4bqtWDtLcOG7kDvhu7RL4buJ4bu24buSO+G7tkpL4bql4bu44bumOeG7tsOJSsOVTExKS+G7tsav4bu44bu04bu2OcOJSsOST09KSy/DjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ieG7kDU54bu4LDtKw41ww51LJuG6qUsmVjlLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0vhu6FWS+G7tizhu5Thu6Thu7ZL4oCcclE74bu0S+G7pOG7kCxLO+G7mjvhu7RLP+G6t+G7pEvhuq874bu0S+G6p+G6s0s4xINLNeG7tuG7lDrhu4JLxajhu5QsS8Wo4bqv4bukSzvhu7bhu5hL4bu04bu44buSLEstSzvhu7TEgzHhu7hLP+G7kCxLxahbO+G7tEs5Nyw74bu0Szvhu7Thu5g74bu2S+G7tOG7uOG7kixL4bum4bqh4buk4oCdS+G7tmHhuq1YO0tw4buQO+G7tEvhu4nhu7bhu5I74bu2S+G7tOG7uOG7kOG7uEvFqCzhu5Q7S05MTk4tTkxOw5JL4bu04bu44bq14buQS8O94bu2ITvhu7RL4buTxKnDimrhu7lLw6Iw4bu4S3BqcGpL4bu2YeG6rVg7S3Dhu5A74bu0S+G7ieG7tuG7kjvhu7bhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu34buQYUvhu7Zb4bu4Szvhu7Thu7Y94buCS8O94bu2ITvhu7RL4buTxKnDimrhu7lLw6Lhu5hLcGpwakvhu7Zh4bqtWDtLOeG7uFY1SznhuqHhu6RLNeG7tnvhu7hL4bu2MjVL4buk4bu2JEvFqOG7lCxL4buk4buS4bukS8WoIDtLw6I94buCSzk3xIMxO+G7tEvhu7Yo4bukSznhu7bhurfhu6RL4bu24bu4WDtL4bukLkvhu7bhu7hYYUs2YeG7lks64bqh4bukSznhu7jhu65hS+G7pOG6o+G7kEsmVkvhu7Ys4buU4buk4bu24buGS+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEvDouG7mEs74bu2UTtLN1s74bu0Szo+S+G7tiM74bu2S+KAnOG7uTfEgzE74bu0S+G7tijhu6RL4bu24buUO+G7tks14bu2w6Hhu6TigJ3hu4JLP1Lhuq1LOeG7uOG7rmFL4buk4bu2QEs5N8SDMTvhu7RL4bu2KOG7pEsm4bu2Pjvhu7RL4bukLkvhu7bhu7hYO0s5xIMyO+G7tEvDouG7uEs14bu24buUOkvFqOG7lCxLxajhuq/hu6RLO+G7tuG7mEvhu7Thu7jhu5Is4buCS8Oi4bu4SzXhu7bhu5Q6S8OZ4buULEs/4bq34bukS+G7tijhu6RLxajEgzE74bu0Sz/hu5hLOeG7uOG7rmFL4buk4bu2QEvhu6Thu7ZAO+G7tuG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4nDoDvhu7RLw6Iw4bu4S8Oi4bu4WOG7pEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7S+G7pC5L4bu24bu4WGFLNmHhu5ZL4buk4buS4bukSztb4bu4S+G7pmE74bu0SybhuqlLJlY5Sznhu7bhurfhu6RL4bu24bu4WDtL4buhVkvhu7Ys4buU4buk4bu2S+KAnHJRO+G7tEvhu6Thu5AsSzvhu5o74bu0Sz/hurfhu6RL4bqvO+G7tEvhuqfhurNLOMSDSzXhu7bhu5Q64buCS8Wo4buULEvFqOG6r+G7pEs74bu24buYS+G7tOG7uOG7kixLLUs74bu0xIMx4bu4Sz/hu5AsS8WoWzvhu7RLOTcsO+G7tEs74bu04buYO+G7tkvhu7Thu7jhu5IsS+G7puG6oeG7pOKAnUvhu7Zh4bqtWDtLcOG7kDvhu7RL4buJ4bu24buSO+G7tkvhu7Thu7jhu5Dhu7hLxags4buUO0tOTE5OLU5MTsOS4buCS8O94bu2ITvhu7RL4buTxKnDisSpxKnhu7lLw6Lhu5hLcGpwakvhu7Zh4bqtWDtLOOG7rEs54bu4VjVLOeG6oeG7pEvhu6Thu7YkS8Wo4buULEvhu6Thu5Lhu6RLO+G7tuG7mEs5N8SDMTvhu7RLw6Lhu5hL4bukPjvhu7RLxags4buYO0vhu6QgSzgzS8WoVeG6rUs64buUO+G7tkvhu6Thu5Lhu6RLNeG7tiw74bu0Szk34buYLEs54bu24bu4S8WoYeG7kEvhu6ThuqPhu5BLO+G7tOG7mDvhu7bhu4JLP1Q1Sznhu7bhu5g74bu2SzlA4buk4bu2S+G7pOG7tuG7mCxLOuG6sTvhu7RLJmNLO+G7uFg6S8OTTEs74buaOks54buS4bu4Sz9UNUvhu7Zh4bqtWDtLcOG7kDvhu7RL4buJ4bu24buSO+G7tuG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNcSRYTnhu7YsN0rDjeG7ueG7tuG6o+G6rUvhu7k3YTvhu7RLLUvhu4nhu7nDgkkvNcON

Thủy Trung - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]