(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) của người đứng trên bục giảng được đúc rút từ quá trình lao động sáng tạo, đổi mới trong tiết dạy. Nhưng làm thế nào để sáng kiến ấy được áp dụng, phát huy hiệu quả, trở thành tài sản trí tuệ không chỉ của một người mà là của tập thể, cộng đồng. Chia sẻ của người trong cuộc sẽ cho thấy rõ hơn về vấn đề này.
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nGsDThu4B7xKjDneG7puG7gFfGr1PDneG7gFfGr8Odxajhu4DDneG7psWoxq9VWeG7gOG7nFPDnUJCQuG7gH3FqDXGoOG7gH3Gr8OZw51FL8Wo4buCw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KWrhu6Lhu4jhu5rhur7DicWpxKjDneG7puG7gFfGr1PDneG7gFfGr8Odxajhu4DDneG7psWoxq9VWeG7gETFqeG7jeG7jcO0xJDhu4DGoDDhu4jhu4DDneG7pjIsxq/hu4Dhu5wzw53hu6bhu4B9PlLDneG7gOG7liDGoOG7gOG7psavTMOd4bum4buA4bucMi7GoOG7gOG7nF3GoOG7gD5dfeG7gH004buAPFvEqOG7gH0+4buqw53FqOG7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4B7xKjDneG7puG7gH1L4buy4bqq4buA4bucJsav4buAWTvGr+G7gH0+4buyw53hu6bhu4B9xq9TfeG7gOG7mkvDoULhu4DDtMWoMsOd4bum4buAWEpZ4buAfcWoU+G7gMOdSuG7suG7gOG7nMOa4buAe8Sow53hu6bhu4BXxq9Tw53hu4DDlMOh4buA4bucMi7GoOG7gMSoKeG7gOG7miDDneG7puG6quG7gCnFqMSofeG7gMWoW8Oh4buAxajGr1Vb4buAPFtM4bqq4buAfT4h4buAfcWoSsOdxajhu4B9Ssav4buAe0zDneG7gH0+4buo4buAfVtV4buAV8WoPcOd4bum4buAxqDFqOG7rOG7gMagMOG7iOG7gFkqfeG7gMOd4bumMizGr+G7gFlK4buAWErhu4DGoDDhu4jhu4B94buSKeG7gH3FqMOa4bqq4buAxqAqw53hu6bhu4Dhu5wlw53hu6ZC4buA4bq9xajGr+G7iOG7gHtQ4buAxqAw4buI4buAw53hu6YyLMav4buAfT7hu7LDneG7puG7gMagWyrGoOG7gHtR4buAxqDFqOG7suG7gH3FqMOUw6Hhu4A+I+G7gMWoOsOd4buAOFThu4A4w5TDneG7gOG7nFThu4DDnUrDoUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq94buIKX3Gr+G7ssOd4bq+w4lFxq9Z4bum4buAxqBY4buIe3vhurbhur7hu5p9xahbWeG7luG7gMav4bq94buiw5194buiPuG6vuG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+Ocav4buafcWo4bqs4buAw43hu4bhu4YpYeG6qOG7gMWo4buixq/hu6bFqH3huqzhu4BGw4zhu4opYeG6qOG6vuG7gHs+xqDhurbhur4vL8ag4buaw51C4buW4buI4buyfcWo4buIw53FqMWo4buy4buIQjjDnS/hu5rhu6J7V33hu7IpL8Od4buiOXsv4buE4buE4buCw4wv4buCw43DjeG7mkjhu4bDjEbhu4pHSX3DjEhHSeG7iljhu4ZCVinhu6bhuqY+4bq24buK4buK4buG4bq+4buA4buIWH3hurbhur7GsDThu4B7xKjDneG7puG7gFfGr1PDneG7gFfGr8Odxajhu4DDneG7psWoxq9VWeG7gOG7nFPDnUJCQuG7gH3FqDXGoOG7gH3Gr8OZw53hur7hu4A5xq/hu5p9xajhurbhur7DjeG7huG7huG6vuG7gMWo4buixq/hu6bFqH3hurbhur5Gw4zhu4rhur7hu4Avw4nGsMWo4buQw6Hhu4Dhu6bGr8So4buy4buA4buPUuG7gMO1S8Odxajhu4BqIsOd4bum4bqq4buAxrA+MizDneG7puG7gMawasO5xrDhu4BqSlnhu4Dhu6clw53hu6bhuqrhu4DDneG7pjIsxq/hu4Dhu5xN4buAxqDhu7Thu4DFqeG7jeG7jcO04buA4bucS33hu4Dhu6bGr0zGr+G7gOG6u+G7gMagw5Qp4buAfeG7rMOdxajhu4A4O8av4buA4bucVOG7gH1Kxq/huqzhu4DigJxBw5XDoeG7gOG7mjXDneG7puG7gMagxKjGoOG7gFk94buAxajhu6rDncWo4buAxrDhu7LEqMOd4buAxajhu7jGoOKAnUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUV7fT7hu7LDneG7psOJ4bq/NMOd4bum4buAPFvEqOG7gMOdw5LDneG7puG7gMOdVOG7gDhU4buAxajhu6rDncWo4buAfcWoM8ag4buAOErhu4BYw6Dhu4B9xahbw6FTfUUve30+4buyw53hu6bDiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJw7ROWeG7gMWo4bu4xqDhu4Dhu4Thu4bhu4Thu4bhu4At4buA4buE4buG4buE4buC4bqq4buAfcWo4buQw6Hhu4Dhu6bGr8So4buy4buA4buPUuG7gMO1S8Odxajhu4BqIsOd4bum4bqq4buAxrAm4buAfT4yIcOd4bum4buAfSbhu4DGoMWoW8OhUsOd4buAWT3DneG7gMaw4buyxKjDneG6quG7gMawPjIsw53hu6bhu4DGsGrDucaw4buAakpZ4buA4bunJcOd4bum4buARMaww7nhu4DGsMWo4buIw53FqOG7gGrhu7Thu4jEkOG7gOG7nEt94buA4bumxq9Mxq/hu4Dhurvhu4DGoMOUKeG7gH3hu6zDncWo4buAODvGr+G7gMWp4buN4buNw7Thu4DigJxBw5XDoeG7gOG7mjXDneG7puG7gMagxKjGoOG7gFk94buAxajhu6rDncWo4buAxrDhu7LEqMOd4buAxajhu7jGoOKAnULhu4BBW8OUfeG7gCnFqMSofeG7gH004buAfcWoNcag4buAfVPhu4DFqOG7uMag4buAe8avw53FqOG7gMagxahbw6HDmsOd4buAe+G7iMOd4bum4buAxajhu6rDncWo4buAfcWoM8ag4buAfcWoxq/hu4B9Pk/GoOG7gMOd4bumxajGr1VZ4buAKcWoTMav4buA4bumxq9Mxq/hu4DDncWoN8Od4bum4buA4buWSsav4buAfeG7ssSow53hu4DFqOG7qsOdxajhu4DFqOG7uMag4buAV8WoPcOd4bum4buA4bumxq/hu4jDneG7gMagJcOd4bum4buAV1TDncWo4bqq4buAWcOUfeG7gH3FqCzGr+G7gOG7psav4buIw53huqrhu4B9xajhu5DDoeG7gGoiw53hu6bhu4DDneG7psWo4buu4buAxqDhu5DDneG7gCnFqEzGr+G7gGHDlcOh4buA4buaNcOd4bum4buAw53FqDfDneG7puG7gFk94buAxajhu6rDncWo4buAxqA64buA4buWTMOd4buAODvGr+G7gMOdxag3w53hu6bhu4Dhu5ZKxq/hu4B94buSKeG7gCnFqDPGoOG7gH1LKULhu4DGsDThu4Dhu5zhu7Thu4DFqOG7uMag4buAe8avw53FqOG7gMag4bu04buAfcWow5rhu4DEqCnhu4Dhu5ogw53hu6bhu4BZSuG7gFfFqD3DneG7puG7gMag4buQw53hu4A4UeG7gMWo4buqw53FqOG7gDjhu5TDneG7gH3hu6jDncWo4buA4bucMi7GoOG7gFdTfeG7gDxbTELhu4Dhur/DlcOh4buAWErhu4DDoOG7gH0yIcOd4bum4buA4bucw5rhu4DFqeG7jeG7jcO04buA4oCcQcOVw6Hhu4Dhu5o1w53hu6bhu4DGoMSoxqDhu4BZPeG7gMWo4buqw53FqOG7gH3hu7LEqMOd4buAxajhu7jGoOKAneG7gD7hu4jhu4Dhu5wsxq9CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsMWo4buQw6Hhu4Dhu6bGr8So4buy4buA4buPUuG7gMO1S8Odxajhu4BqIsOd4bum4buAxqDFqOG7suG7gD7Dk8Od4bum4bqs4buA4oCcxrA9xq/hu4A44buUw53hu4B9xagyLMOd4bum4buAfT7hu4jhu7Lhu4Dhu5wmxq/hu4A4O8av4buAxqDEqMag4buA4bucJcOd4bum4buAw53hu6bFqMavVSnhu4B9PuG7ssOd4bum4buAfSbhu4DGoMWoW8OhUsOd4buAWT3DneG6quG7gDjGr1N94buAxanhu43hu43DtOG7gOG7nDTDneG7puG7gDxbxKjhu4DDncOSw53hu6bhu4DDnVThu4A4VOG7gMWo4buqw53FqOG7gH3FqDPGoOG7gDhK4buAWMOg4buAfcWoW8OhU33huqpCQkLhu4Dhu6Vb4buIw53hu4B9PuG7uMOd4bum4buAxanhu43hu43DtOG7gCnFqEzGr+G7gFhK4buAw53FqDfDneG7puG7gMagxKjGr+G7gH3FqDXGoOG7gH1T4buAw53FqMOUfeG6quG7gH3FqOG7klnhu4DGoMWo4buo4buAxqDFqOG7rOG7gFhK4buAWSp94buAfcavU33hu4Dhu5pLw6Hhu4A4SuG7gFfFqMav4buA4oCcxqBMxq/hu4B9xajGr1XDneKAneG7gH3Gr1N94buA4buaS8Oh4buA4buc4bu04buA4buWw5PDneG7puG7gFglw53hu6bhu4Dhu6bFqOG7ninhu4DGoMSoxqDhu4ApxagyOsOd4bum4buAKcWoxKgp4buA4buaS8Oh4buAxajhu7jGoOG7gH3hu6jGoMWo4buAxqA1xqDhu4Dhu5zDmuG7gMWo4bu4xqDhu4B7xq/DncWo4buAxqBMWeG7gH3FqMOUw6Hhu4B9xajhu6jGoMWo4buAfcWoXeG6quG7gMWoSuG7suG7gMWoM8Od4bum4buAw53FqMOUfeG7gH3FqOG7quG7gOG7nOG7tOG7gFhK4buAxanhu43hu43DtELhu4Dhur/Dksag4buA4buWxq9VfeG6quG7gHvhu4hb4buAV8Woxq/hu4Dhu5xLfeG7gOG7psavTMav4bqq4buAxanhu43hu43DtOG7gMagMOG7iOG7gH09xq/hu4Dhu5xN4buA4bucMi7GoOG7gMagxajGr+G7iOG7gHtQ4buAOErhu4DDncWow5XDneG7gD4qw53hu6bhu4Dhu5zDmuG7gOG7psavxKjhu7Lhu4A4xq9Sw53hu4B9PuG7ssOd4bum4buAfT4yLMOd4bum4buAfT7hu4jhu7Lhu4Dhu5wmxq/hu4BXxq/DncWo4buAw53hu6bFqMavVVnhuqrhu4DFqOG7uMag4buAfeG7kinhu4BY4buUw53hu4DDncWo4buIW+G6quG7gHvEqMOd4bum4buAfUvhu7Lhuqrhu4Dhu5wmxq/hu4BZO8av4buAKcWoMjrDneG7puG7gCnFqMSoKeG7gOG7mkvDoeG7gMWo4bu4xqBC4buAw7RTW+G7gFfFqD3DneG7puG7gOG7nDIuxqDhu4DGoMWoxq/hu4jhu4B7UOG7gH3FqOG7quG7gFfFqOG7tOG7gCnFqMSofeG7gMWoW8Oh4buAxajGr1Vb4buAPFtM4oCdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bq94bu2w53hu4B9xajhu6Lhu7Lhu4B9xajhu5DDoeG7gOG7psavxKjhu7Lhu4Dhu49S4buAaiXDneG7puG7gOG6v8avVSnhuqrhu4DGsCbhu4B9PjIhw53hu6bhu4B9JuG7gMWpxq/DncWo4buAxajhu7jGoOG6quG7gMawPjIsw53hu6bhu4DGsGrDucaw4buAxqDFqFvDoVLDneG7gOG7j+G7iFnhu4DFqTrDneG6quG7gH3FqOG7quG7gFkqfeG7gH0+4buyw53hu6bhu4DDncWoN8Od4bum4buA4bucxq9UW+G7gFfGr1XDneG7gMagOuG7gOG7lkzDneG7gOG7nMOa4buAxanhu43hu43DtOG7gOG7nEt94buA4bumxq9Mxq/hu4DGoOG7tOG7gHszxqDhu4BY4buIw53hu4B9QOG7iOG6quG7gCnFqMSofeG7gMWoW8Oh4buA4bumxq/EqOG7gH0+4buw4buA4buc4bu04buAWErhu4DGoOG7kMOd4buA4bucMi7GoOG7gMagPcOd4bum4buA4buWJOG7gDhK4buAKcWoJuG7gOG7lsavU8Od4buAPirDneG7puG7gD5Nxq/hu4B9PlLDneG7gMOdxajGr1Rb4buAV1LDncWo4buAfcWoPcOd4bum4buAfcavw53huqrhu4Dhu5rGr8OZw53hu4Dhu5xKw53hu4BXxajEqMag4buAw53FqOG7iFtC4buAw7Thu6bhu4jDoeG7gMOdxagy4buAxanhu43hu43DtOG7gDg7xq/hu4Dhu5xU4buAfUrGr+G6rOG7gOKAnGpV4buAfcWoJMOd4bum4buAxajhu7Thu4jhu4BYw6Dhu4B9xahbw6FTfeG6quG7gOG7lkrGr+G7gH3hu5Ip4buAKcWo4buQw53hu4Dhu5rGr+G7gH0+W8OhVMOd4buAxajhu7jGoOG7gDxb4buQw53hu4B9xajDmuG7gDhK4buAfcavU8Od4buAxajhu7Thu4jhuqrhu4DDncWow5NZ4buAw53DlcOd4bum4buAxqDhu4jhu7Lhu4DFqMavVVvhu4A8W0zhu4Dhu5pLw6Hhu4DFqOG7uMag4bqq4buAPcOd4buAfcWoxq/hu4DGsGrDucaw4buAPFskxqDhu4Dhu6bGr+G7iOG7gDhK4buAxajhu7jGoOG7gHvGr8Odxajhu4Dhu6bGr0DGr+G7gMagxKjGoOG7gMagw5Qp4oCd4buAxqAw4buI4buAfcWo4buQw6Hhu4Dhur/Gr1Up4buA4bucTeG7gCnFqMSofeG7gMWoW8Oh4buAxajGr1Vb4buAPFtM4buAV8WoPcOd4bum4buAxqDFqOG7rOG7gCHhu4B9PjIsw53hu6bhu4DGsGrDucaw4buAV8WoPcOd4bum4buAxqDFqFvDoVLDneG7gFlK4buAxqDhu7bDneG7gCnFqMSofeG7gMWoW8Oh4buAxajGr1Vb4buAPFtM4buAIeG7gMagxKjGoOG7gH0+MizDneG7puG7gMawasO5xrDhu4DGoMWoW8OhUsOdQuG7gOKAnOG7jcWoxq/hu4DFqeG7jeG7jcO04buA4bucMi7GoOG7gMagPcOd4bum4buAw53FqOG7ksOd4bqq4buAw53FqMOVw53hu4A+KsOd4bum4buAfcWo4buq4buAw53hu7Thu4DGoDHDneG7puG7gFfFqD3DneG7puG7gMag4bu2w53hu4BYSuG7gH1Kxq/hu4B7TMOd4buAxqAw4buI4buAWSp94buAw53hu6YyLMavQuG7gOG7t+G7quG7gH3FqFPhu4BZSuG7gMWp4buN4buNw7Thu4B7UeG7gFhbPcOd4buAxag3W+G7gOG7qMagxajhu4A4SuG7gMag4bu04buA4bumxq/EqOG7gH0+4buw4buAWMOVW+G7gOG7mkrGr+KAneG6quG7gH3FqOG7kMOh4buA4bq/xq9VKeG7gMagxajhu7Lhu4Dhu5bGr1N9QkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRXt9PuG7ssOd4bumw4nGsErGr+G7gHtMw53hu4B9PuG7qOG7gH1bVeG7gMagMOG7iOG7gH3hu5Ip4buAfcWow5pFL3t9PuG7ssOd4bumw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicWp4buN4buNw7Thu4B9PuG7ssOd4bum4buAWOG7rsOdxajhu4A4Ncag4buA4bumxq/EqOG7suG7gOG7miDGoOG7gFhK4buAw53FqDfDneG7puG7gH0+xq/hu4B9xagzxqDhuqrhu4BXxIPhu4DDnU7DneG7puG6quG7gFfGr8Odxajhu4DDneG7psWoxq9VWeG7gFlK4buAw53FqErhu4Dhu6bGr8So4buy4buAxqDhu7Thu4Dhu5wyLsag4buAfTThu4A8W8So4buAfT7hu6rDncWo4buAWOG7iOG7suG7gOG7nCrDneG7puG7gHvEqMOd4bum4buAfUvhu7Lhuqrhu4Dhu5o14buI4buAfT5Sw53hu4DDncWoN8Od4bum4buAe+G7suG7gHvEqMOdxajhuqrhu4B9PkzGr+G7gMOd4bumxajGr1VZ4buAfT7hu7LDneG7puG7gMagPcOd4bum4buAfcSoxqDhu4Dhu6bGr0zDneG7puG7gOG7mkvDoeG6quG7gDxbTMOd4buAWMOgQuG7gOG7jcWoxq/hu4BYSlnhu4DFqeG7jeG7jcO04buA4bucJcOd4bum4buAw53hu6bFqOG7ruG7iOG7gH3FqFJZ4buAWSp94buAWOG7kMOd4buAw5034buI4buA4bucMi7GoOG7gD7DqMOd4buA4bumxq8x4buI4buAfTLhu4Dhu5pbw6Hhu4BXxajhu7Lhu4jhu4DFqOG7uMag4bqq4buAfTLhu4Dhu5pbw6Hhu4B7xKjDneG7puG7gH1L4buy4buA4bucw5rhu4B9NOG7gOG7nOG7tOG7gFfFqE/GoOG7gCnFqCDGoOG7gFfFqOG7tOG7gFfFqE7DneG6quG7gMWoS8Od4buAxqDFqFPhuqrhu4Dhu5zhu6JZ4buAWEvGr+G7gH3FqErDncWo4buAxqA9w53hu6bhu4DGoMWo4buy4buAxqDEqOG7gMOdxajDlcOd4bqq4buAw53FqErhu4B9PjIsw53hu6bhu4DFqOG7iMOh4buAxqDhu4jhu7Lhu4DFqDrDneG7gMOdN+G7iOG7gFhK4buAxqDFqOG7suG7gH3hu7JKw53hu4DDneG7pkrDncWo4buA4bumxq/EqOG7suG7gOG7miDGoEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq94buIKX3Gr+G7ssOd4bq+w4lFxq9Z4bum4buAxqBY4buIe3vhurbhur7Gr+G6veG7osOdfeG7oj7hur7hu4B7fcOhWOG7ouG6tuG6vjnGr+G7mn3FqOG6rOG7gMON4buG4buGKWHhuqjhu4DFqOG7osav4bumxah94bqs4buASMOMRilh4bqo4bq+4buAez7GoOG6tuG6vi8vxqDhu5rDnULhu5bhu4jhu7J9xajhu4jDncWoxajhu7Lhu4hCOMOdL+G7muG7ontXfeG7sikvw53hu6I5ey/hu4Thu4Thu4LDjC/hu4LDjcON4buaSOG7hsOMR+G7huG7gsOMfeG7hMOMRkjhu4ZY4buGQlYp4bum4bqmPuG6tuG7hElJ4bq+4buA4buIWH3hurbhur7GsDThu4B7xKjDneG7puG7gFfGr1PDneG7gFfGr8Odxajhu4DDneG7psWoxq9VWeG7gOG7nFPDnUJCQuG7gH3FqDXGoOG7gH3Gr8OZw53hur7hu4A5xq/hu5p9xajhurbhur7DjeG7huG7huG6vuG7gMWo4buixq/hu6bFqH3hurbhur5Iw4xG4bq+4buAL8OJ4bq7WybGr+G7gH3FqDXGoOG7gMWoSsOdxajhu4BZPcOd4buAxanGr8Odxajhu4DFqOG7uMag4buAxqAw4buI4buAfcWo4buQw6Hhu4Dhu6bGr8So4buy4buA4buPUuG7gGolw53hu6bhu4Dhur/Gr1Up4bqq4buAxrA+MizDneG7puG7gMawasO5xrDhu4DGoMWoW8OhUsOd4buA4buP4buIWeG7gMWpOsOd4buAODvGr+G7gMWo4bu4xqDhu4B7xq/DncWo4buAWDsp4buA4buC4buEQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJdeG7gMawPjIsw53hu6bhu4DGsGrDucaw4buAakpZ4buA4bunJcOd4bum4bqq4buAWT/Gr+G7gMOdTlnhu4DFqOG7uMag4buAWFs9w53hu4DGoOG7tOG7gMWoSsOd4bum4buAxqDFqCDGoOG7gMWp4buN4buNw7Thu4Dhu5wyLsag4buAxqA9w53hu6bhu4DDncWo4buSw53hu4DGoMOUKeG7gMOd4bumSsOdxajhu4A4SuG7gMag4bu04buAe8Sow53hu6bhu4BXxq9Tw53hu4Dhu5wyLsag4buAxqA9w53hu6bhu4DDncWo4buSw53hu4DGoMOUKeG7gH3hu6zDncWoQuG7gMO5xajhu7LDneG7puG7gH0+SuG7suG7gDjGr1N94buAxanhu43hu43DtOG7gOG7nDIuxqDhu4Bhw5XDoeG7gOG7mjXDneG7puG7gMOd4bum4buIw6Hhu4B9NOG7gOG7nOG7kFvhu4BZP8av4buAw51OWeG7gMWo4bu4xqBC4buAxrDFqOG7ouG7suG7gMagxajGr+G7iOG7gHtQ4buAxqAw4buI4buAxqA94buA4bumxq/EqOG7suG7gMO04bumW8Ohw5nDneG7gOG6u+G7qMagxajhu4DGsMWoMMOh4bqq4buAw7nFqOG7tOG7gMWoxq9VW+G7gH0+MiHDneG7puG7gMOdxahK4buAfT4yLMOd4bum4bqs4buA4oCc4buNxajGr+G7gOG7psavxKjhu7Lhu4A4xq9Sw53hu4Dhu5xOw53hu6bhu4BXw6Dhu4B9xajhu4hZ4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5xUW+G7gCnFqEzGr+G7gH3FqDXGoOG7gMWoxq9Vw53hu4DDneG7psWoxq9SWeG7gH1dxqDhu4BZSuG7gCHhu4Dhu5zhu7Thu4ApxahMxq/hu4DGoOG7tOG7gMOdxag3w53hu6bhu4B94buoxqDFqOG7gFgxw6Hhu4BXxq9Tw53hu4B9xagzxqDhuqrhu4BXxq/DncWo4buAw53hu6bFqMavVVnhuqrhu4B7NeG7gHvEqMOd4bum4buAfUvhu7Lhu4DGoMWoM+G7gFfFqD3DneG7puG7gCnFqEzGr+G7gFhK4buAxqDFqOG7ninhu4DFqeG7jeG7jcO0QuG7gMO1Kn3hu4B7xKjDneG7puG7gFfGr1PDneG7gMWo4buIxq/hu4DDneG7pjIsxq/hu4Dhu5zhu7jGoOG7gOG7puG7tCnhu4DDoOG7gD4lxq/hu4Dhu5wy4buI4buAPuG7iOG7gH0m4buA4buWSsOd4buAWFvhu5LDneG6quG7gMagxag/4buAw51K4buy4buAV8WoPcOd4bum4buAfcWoNcag4buAfVPhu4B7UeG7gOG7nMavVFvhu4DGoMWo4busw53FqOG7gMOd4bum4buIw6Hhu4DGoMWo4buy4buAKcWoIuG7gMWoLilCQkLhu4DDucWoTMav4buAYcSoxqDhu4Dhu5zhu7DDncWo4bqq4buAOMavU33hu4DFqeG7jeG7jcO04buAV8WoPcOd4bum4buAKcWoTMav4buAOOG7quG7gH3FqErDncWo4buAfeG7qMagxajhu4DGoMSo4buAw53FqMOVw53hu4BZSuG7gFhK4buAOMavU33hu4Dhu5zDmuG7gOG7puG7tCnhu4Apxajhu5DDneG7gMOdw5XDneG7puG7gMag4buI4buy4buAxqDFqMOUfeG7gFgyLsOd4bum4buA4buaS8Oh4buAOErhu4DFqOG7uMag4buAxqDFqOG7suG7gMOdxahK4buAfT4yLMOd4bum4oCdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJxanhu43hu43DtOG7gFfFqMav4buA4bucMi7GoOG7gOG7nF3GoOG7gD5dfeG7gHtR4buAV8WoPcOd4bum4buAxqDFqOG7rOG7gFhK4buAfUrGr+G7gHtMw53hu4B9PuG7qOG7gH1bVeG7gMagMOG7iOG7gFkqfeG7gMOd4bumMizGr+G7gFlK4buAWErhu4DGoDDhu4jhu4B94buSKeG7gH3FqMOa4bqq4buAxqAqw53hu6bhu4Dhu5wlw53hu6ZC4buAxrDFqOG7ouG7suG7gMagPeG7gOG7psavxKjhu7Lhu4Dhu49Lxq/hu4DGsMWo4buw4buAxrDFqFvhu4Bqxq9Uw53huqrhu4DDucWo4bu04buAxajGr1Vb4buAfT4yIcOd4bum4buAxrA+MizDneG7puG7gMawasO5xrDhu4DGoMWoW8OhUsOd4buA4buP4buIWeG7gMWpOsOd4bqs4buA4oCcw7nFqOG7ssOd4bum4buAfT5K4buy4buAOMavU33hu4DFqeG7jeG7jcO04buAxqAw4buI4buA4bumxq/EqOG7suG7gDjGr1LDneG7gMag4bu04buAw53FqMavVFvhu4BXxaghxq/hu4B7T8ag4buAV8Woxq/hu4DGoMSoxqDhu4DFqeG7jeG7jcO04buA4bucS33hu4Dhu6bGr0zGr+G7gOG7nE3hu4Dhu5wyLsag4buAxKgp4buA4buaIMOd4bum4buAV8WoPcOd4bum4buAxqDFqOG7rOG7gCHhu4ApxahLWeG7gDjGr+G7gMOdxahK4buAfT4yLMOd4bum4buAWUrhu4DGoOG7tsOd4buAIeG7gH0+MizDneG7puG7gFfFqMSoxqBC4buAxak14buAfcWoSsOdxajhu4DGoD3DneG7puG7gMOUw6Hhu4ApxahMxq/hu4DGoOG7tOG7gH0+TsOd4buAfT4h4bqq4buAfcOVWeG7gMWoW8OhU33huqrhu4ApxahMxq/hu4Dhu6bGr0zGr+G7gDxbw6FTfeG7gOG7nDIuxqDhu4DDncWoN8Od4bum4buAOMOUw53hu4Dhu5xU4buAV8Wo4bu04buAV8WoTsOd4bqq4buAODI7w53hu6bhu4BZT8ag4buAfT7hu7LDneG7puG7gOG7psavTMOd4bum4buA4buaS8Oh4bqq4buA4bumxq/EqOG7suG7gOG7miDGoOG7gMWo4bu4xqDhu4B7xq/DncWo4oCdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vuG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+feG7omF9LeG7iFjGr+G7psOd4bqs4buAPsav4bumxah94bqo4bq+w4lFe30+4buyw53hu6bDieG6u0rGr+G7gDhK4buATMOdxajhuqzhu4Dhu7fGr+G7gOG6r8OdRS97fT7hu7LDneG7psOJRS8pw4k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]