(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo quy định, giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi chỉ cần thực hiện 2 nội dung: thực hành một hoạt động giáo dục (đối với giáo viên mầm non) hay dạy học một tiết (đối với giáo viên phổ thông); giáo viên phải trình bày biện pháp giảng dạy có hiệu quả trong nhà trường trong thời gian không quá 30 phút. So với quy định trước đó, nội dung thi giáo viên giỏi áp dụng theo Thông tư 22/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã được giảm tải.
ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkOG6ucOdw4rhu6TDjDnDiuG7ruG7pEBYw5nDij7hu4xXw4pWYcOKWMOZxKjhu6bDij7hu6Thu6bDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBYw4rhu5bEqDnDisOZ4bum4bu24bumRC/hu6Thu4DEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHhu4nhu5rDjOG7luG6vMSQ4bun4buk4buaWcOKKHs5w4rGoOG7qFjhu6ThuqzDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBYw4o+4bukw4xXw4rDmeG7psOMw4rhu6Qk4bumw4o+4buk4bumw4rDmeG7puG7ilnDijbhu6ZQWMOK4buWxKg5w4rDmeG7puG7tuG7psOK4buU4buk4buqw4rhu5TDlVjDij7hu6Qz4buUw4rhu6Thu6ZTWMOK4buGw4pYJOG7psOK4buWe1jDmeG6pMOKPuG7pDPhu5TDiuG7pOG7iFjhu6TDilckPsOK4bukWcSoPsOKxqAkWMOZw4rDmeG7puG7ilnDiuG7ll3hu5TDikLGoCPhu6bDijY/4bumw4rDmeG7puG7ilnDijbhu6ZQWMOKV8OVV8OKWFlYQ8OK4bukw4w5w4rhu5bEqDnDiuG7pOG7tOG7lMOKVyQ+w4o+4bumUT7DikLGoCPhu6bDijY/4bumw4rDmeG7puG7ilnDijbhu6ZQWMOKIeG7pCXDij7hu6RAWMOZQ+G6psOKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDiiHhu6RK4bumw4o+KcavWOG7pMOK4buY4buIOcOK4buY4bumU1jDiiHhu6Thu4ohw4rDmeG7pkpYw5nDiuG7lsSoOcOK4buUw53DiuG7pOG7plN7w4ooe0rDij4pWVjDmcOKWOG7pOG7iMOKPikwOljDmcOKPilZWMOZw4o+4bukOuG7psOKw5nhu6bDjFjDiuG7ruG7pEBYw5nDiih74buKw4rhu4Lhur7DiiHhu6R9PuG6qMOK4bulWcOKNj/hu6bDiih7OcOKxqDhu6hY4bukw4o+KTA/4buUw4rGoMOd4bqsw4pYJOG7psOK4buWe1jDmcOKPuG7pOG7psOKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDisOZ4bum4bu24bumw4rhu4ohw4rhu5ZdWMOZw4o+4buk4buaWcOK4bun4bukQFjDmcOKPjDDiuG7huG7hi/hu4bhur7hu4DDjcOK4buUIsOMw4rDqSTDiuG7i+G7puG7ilnDiuG7ll3hu5TDijbhu4jDiuG6veG7iFnDij7EqFnDikLhu4vhurvhurThur3hu6dDw4rGoEvDisagMDvhu5TDisOZ4bumSlfDij5K4bum4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bq5w4whPuG7pllY4bq8xJBE4bumV8OZw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vOG7lj7hu6R7V+G7mMOK4bum4bq54buaWD7hu5op4bq8w4o8PjlW4bua4bqu4bq8N+G7puG7lj7hu6ThuqTDikjhur7hur4hOOG6psOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqkw4rhu4LDjUYhOOG6puG6vMOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buG4buG4buASS/hu4BISOG7lkbhur5J4buCSeG7gkY+4buC4buE4buE4buCSVbhur7huqjhu6whw5nDginhuq7hu4bhu4RG4bq8w4rDjFY+4bqu4bq84bq5w53DiuG7pMOMOcOK4buu4bukQFjDmcOKPuG7jFfDilZhw4pYw5nEqOG7psOKPuG7pOG7psOKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDiuG7lsSoOcOKw5nhu6bhu7bhu6bhurzDijfhu6bhu5Y+4buk4bqu4bq8SOG6vuG6vuG6vMOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqu4bq84buCw41G4bq8w4ovxJDhu40kPsOKw5nhu6Y6w4rhu5bEqDnDiuG7lCLDjMOK4buUQMOKw5nhu6bhu4pZw4rhu7Phu6bDiuG7p+G7pOG7qMOK4bun4bukfTnDiuG7jSbDiizDiuG7pykwOljDmcOK4bun4bumVHvDiuG7pOG7tOG7lMOK4bun4buk4buIWOG7pMOK4bulJljhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhurlAw4rDmeG7puG7ilnDiuG7j8OZezlVWMOK4bun4buk4buow4rhurl94buUw4rhu5Thu7JYw4pY4bukP8OKKeG7jj7Diinhu7jhuqzDij4yw4pYTFfDiuG7huG6vuG6vuG7gsOK4buUQMOKxqBLw4rhu5hNPsOKxqDDlXvDij7hu6TDjFfDisOZ4bumw4zDij7hu6Thu6bDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBYw4rDmeG7puG7tuG7psOK4buU4buOIcOK4bukezlTWOG6qMOK4buPTFfDiuG7huG6vuG7huG6vsOK4buUQMOK4buU4bukezlUWMOK4buUQFjDmcOKPuG7iuG7lMOKPjLDiuG7pykwOljDmcOK4bun4buJ4bq54bulw4rhu4nhu6ZSWMOKw7Phu6ZTPsOKQsO6e8OMWMOK4buJw53DjEPDijZSw4rDmeG7pkpYw5nDiuG7lsSoOcOKPsSo4bumw4rhu6cpMDpYw5nDiuG7p+G7ieG6ueG7pcOKw7JQw4rDsjvhu6bDikLhu6d1w4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4xD4bqow4rhu6fhu6Thu4pYw5nDiuG7hC3hu4bhur7hu4bhu4bhuqzDiuG7lEDDij7hu6TDjFfDisOZ4bumw4zDiuG7iSThu6bDij7hu6Thu6bDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBYw4rhu5bEqDnDisOZ4bum4bu24bumw4rhu5jDlOG7lMOK4bun4buJ4bq54bulw4rhu5Thu44hw4o+4buk4buIWOG7pMOKIeG7pCPhuqjDiuKAnOG7huG6vsOKWExXw4rhu5RAWMOZw4o+4buK4buUw4osw4pX4bumUljDilh94bum4bqsw4o2P+G7psOKWOG7pOG7plJ7w4rhu67hu6ZY4bukw4pYw5nhu6Thu6ZTV8OKw5nhu6ZKWMOZw4rhu5bEqDnDij5A4bumw4pYw5nhu6Thu7DDisagS8OK4buUw53Dij7hu6RUw4pW4buIV8OK4buU4bukIsOKxqAwO+G7lMOKV+G7tOG7psOKPsavWOG7pMOK4bukeyNYw5nhuqjDiuG7p3s5w4o2w5Q54bqsw4pWw5VYw4pY4buIOcOKPkDhu6bDij7hu6Thu445w4pXxq9Y4bukw4pY4bukMMOKVyQ+w4rDmeG7puG7ilnDijbhu6ZQWMOKPinhu57Dilc/4bumw4opw4zDij4pMDpYw5nhuqjDiuG6ueG7pDDDjMOK4buYw4xZw4rDmeG7pjrDij7hu6TDjFfDisOZ4bumw4zDij7hu6Thu6bDilfhu4jDij5A4bumw4rhu6Thu4pZw4rhu6Qx4buUw4o24buIw4rhu5g94bumw4rhu6Q94bumw4pY4bukMMOKNsOUOeG6qOG6qOG6qMOK4buP4bukOsOKPDPDisOZw50hw4phw4rhu5Qiw4zDisagPVjDmcOKWMOZ4buk4bumUyHDilfhu4jDij7hu6ZRPsOK4buWxKg5w4rigJzhurvhu457w4rDmcSo4buU4bukw4pYw5nDjFjDmeKAncOKV0BYw4rhu6fhu6ZRWMOZw4rhu7Phu6ZTPsOKVj8hw4pIw4rhu5Qiw4zDij5A4bumw4o+xKjhu6bDiuG7pykwOljDmcOK4bun4buJ4bq54bulw4rhurlbw4rhurnhu6TFqFjhu6TDisOyw4xYw4op4buOPsOKPuG7pOG7iFjhu6TDiuG7lEBYw5nigJ3huqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu6Xhu6ZY4bukw4pYTFfDiuG7gMONSOG7guG6rMOK4buUQMOKw5nhu6bhu4pZw4rDslDDiuG7p+G7pOG7qMOK4buJezlSWOG6rMOK4bunKTA6WMOZw4rhu6fhu6ZUe8OK4buk4bu04buUw4rhu4/DmeG7tOG7lMOKw7Phu6RQw4rhu4DDikLhu4/DmeG7tOG7lMOKw7JP4buUQ8OKxqBLw4rhu4bDilbDlVjDij7hu6TDjFfDisOZ4bumw4zDij7hu6Thu6bDiuG7lsSoOcOKw5nhu6bhu7bhu6bDiuG7lOG7jiHDiuG7pHs5U1jhuqzDiuG7hsOKVsOVWMOK4buU4buOIcOKPuG7qljhu6ThuqjDiuG7j0xXw4rhu4bhur7hu4bhu4DhuqzDiuG7pHs5U1jDiuG7j8OZ4bu04buUw4rDsk/hu5TDij4lw4rhu5Thu6Qx4buUw4rhu6Qk4bumw4o+4buk4bumw4rhu5bEqDnDisOZ4bum4bu24bumw4rhu5Thu44hw4o+4bumVHvDiuG7pOG7tOG7lOG6rMOK4buUQMOKw5nhu6bhu4pZw4rhu4l7OVJYw4rhu67hu6RAWMOZw4o+4bukw4xXw4rDmeG7psOMw4o2xq/huqTDiuKAnOG7p0Dhu6bDilY/WMOKPnsl4bumw4opPeG7puG6rMOKVsSo4bumw4pY4buk4bumUnvDilbDlVjDij7hu6TDjFfDiuG7ljPDilhQWMOKxqBUw4rhu5Qmw4rhu6Qk4bumw4rGoMOdw4rhu5Thu6RZw4rhu5Thu4rhu5TDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBYw4o+KeG7nsOKPuG7pDTDijwx4buU4bqow4rhu4kk4bumw4o+4buk4bumw4rDmeG7puG7ilnDijbhu6ZQWMOK4buWxKg5w4rDmeG7puG7tuG7psOK4buWW8OKLMOK4buU4buOIcOKPikwOljDmeG6rMOKIeG7pOG7sljDmcOK4bukw4w5w4o+4buqWOG7pMOKxqBSe8OKVuG7iMOK4buW4buoIcOKxqBUw4rhu5Thu4rhu5TDij7hu6TDlTnhuqzDiuG7lEDDij4pw4xZw4rGoCXhu6bDiuG7ruG7pljhu6TDiljDmeG7pOG7plNXw4o2UsOKw5nhu6ZKWMOZw4rhu5bEqDnhuqzDij4lw4rhu5Thu6Qx4buUw4pWPyHDiuG7pOG7tOG7lOG6psOKPsSoWcOKxqAkWMOZw4pWM+G7lMOK4buU4bukWcOKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDiiHhu6Thu45Yw4rGoOG7jnvhuqzDiuG7pFnhu4hYw4o+4buk4bumU1jDiuG7mEpYw4o+4buk4buMWOG6rMOKxqDhu4ohw4oxWMOZw4o5UHvDiuG7lMOVe8OKxqAl4bumw4pXP+G7puG6rMOKWOG7jFjDmcOK4buUw4xZw4rhu5Thu6Thu44+w4pWMDtYw5nDisOZ4bum4buKWcOK4buWXeG7lOG6rMOKIeG7pOG7ij7Dij4p4bumVFjDiljDmeG7pFLDiljDmeG7pOG7plMh4oCd4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQw7LDlVjDisagw5V7w4o+4bumUFjDij7hu6TDjFfDisOZ4bumw4zDiuG7pCThu6bDij7hu6Thu6bDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBYw4rhu5bEqDnDisOZ4bum4bu24bumw4rhu5jDlOG7lMOKPuG7plR7w4rhu6Thu7Thu5TDiuG7pHs5U1jDisO6e8OMWMOK4buJw53DjMOKWExXw4rhu4bhur7hu4bhu4DhuqzDiuG7lEDDisOZ4bum4buKWcOK4buz4bumw4rhu6fhu6Thu6jDiuG7p+G7pH05w4rhu40mw4pCPOG7pljhu6TDilhMV8OK4buAw43DjeG7gkPhuqzDiuG7pykwOljDmcOK4bun4bumVHvDiuG7pOG7tOG7lMOK4bun4buk4buIWOG7pMOK4bulJljDiuG7ruG7pEBYw5nDij4p4buKWOG7pMOK4buu4buk4bu24bumw4pY4bukNVjDmcOK4buYLsOKWMOZLuG6rMOKVlnDilZNWMOZ4bqow4p14bukw5VYw4o+4buk4bumw4rhu5Qiw4zDiuG7lEDDilbhu4jDiuG7lsSoOcOKPuG7plE+w4rhu4bDildAWMOK4bunM8OKWOG7pOG7plBYw4o24buIw4o4S8OK4bukJOG7psOKVj8hw4rhu4LDij7EqOG7psOK4bunKTA6WMOZw4rhu6fhu6ZUe8OK4buk4bu04buUw4rhu4k94bumw4rhu7d74buMWOG6qMOK4bun4bukQFjDmcOKPuG7pDA6WMOZw4rhu5Thu4rhu5TDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBYw4o84bugw4rGoFFYw4o+KTA6WMOZw4rhu5Yzw4o+4buk4bumw4rDmU8hw4rDmS7huqzDisOZ4bumw4xZw4pWMHvDijY/4bumw4rhu6Thu7Thu5TDijzhu6ZY4bukw4o+KTA/4buU4bqsw4pY4bukMFjDmcOKKHtLWMOZw4rGoDA6WMOZw4rhu6QmWMOKRuG6vuG7rlfDij4yw4o4S8OK4bun4buk4buIWOG7pMOK4bulJljDijZSw4o+4buk4buow4o+KeG7jljDiuG7iT3hu6bDiuG7t3vhu4xYw4rhu67hu6Thu6ZRWMOK4buUQMOK4buU4buk4buqw4rGoFFYw4rDmU8hw4rhu6Thu7Thu5TDijzhu6ZY4bukw4o+KTA/4buUw4o+4bumUT7DiuG7lsSoOcOK4buA4bq+w4oh4bukfT7huqjDiuKAnHXhu6RK4bumw4o8w4x7w4pGw4oh4bukfT7DiuG7lCLDjMOKPuG7plE+w4rhu6Thu7Thu5ThuqzDiuG7lEDDij4p4buyw4pXP+G7psOK4buUw53Dijwzw4o+MCZYw5nDij7hu4rhu5ThuqjDiuG7j+G7pDBYw5nDijzDjHvDiuG7pCThu6bDij7hu6Thu6bDij5A4bumw4rGoEvDiuG7lMOdw4o+4bukUFfDiljhu6Q1WMOZw4oh4bukMCZYw5nDiiHhu6Thu4ohw4o+4bumUSHDiuG7lMOUWMOK4buk4bu04buUw4o84bumWOG7pOKAneG6rMOK4buUQMOK4buNJsOK4buU4buk4bumw4zDijzhu57huqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhur1Uw4pYw53hu6bDijZSw4rhu4ohw4pWM+G7lMOK4buUIsOMw4rhu5R7JOG7lMOKPuG7pOG7puG6rMOK4buUQMOKw5nhu6bhu4pZw4rhu6cpw5VYw4rhu6fhu6Thu6jDisOy4buMV+G6rMOK4bunKTA6WMOZw4rhu6fhu4nhurnhu6XDij7hu6Thu6jDij4p4buOWMOK4bun4buk4bu0w4rhu7d74buMWMOKQuG7p+G7pOG7tMOK4bu3e+G7jFhD4bqsw4rhu5Thu6RZw4rhu5jhu6ZRPuG6pMOK4oCcw7Phu6Thu6bDij7hu6TDjFfDisOZ4bumw4zDiuG7pCThu6bDij7hu6Thu6bDiuG7lOG7iuG7lMOKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDiiHhu6RK4bumw4o44buMOcOK4buWM1jDmcOKVsSo4bumw4o+4bumUT7DiuG7lsSoOeG6qMOK4buNKuG7psOKVj8hw4rhu6Thu7Thu5TDiuG7lMOdw4pY4buk4bumUnvDisagI+G7psOKPjA7WMOZw4rhu6Thu7Thu5TDijzhu6ZY4buk4bqow4rhu6fhu6QwOljDmcOKPilZWMOZw4ooe+G7isOKPinGr1jhu6TDiuG7lsSoOeG6rMOKNj/hu6bDilcq4bumw4o+4bumUT7DiuG7pOG7tOG7lOG6rMOKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDijzhu6DDiih7w4xYw4o+4buMV8OKWOG7pOG7plJ7w4rhu6QmWMOKxqBRWMOK4buU4buK4buUw4rhu6Thu7Thu5TDijzhu6ZY4bukw4o5UXvhuqjDiuG7j+G7pDBYw5nDilhRe8OKxqBUw4rhu5TDncOKw5nhu6Y6w4rhu5bEqDnDiuG7pFnhu4hYw4rhu6RKWcOKPuG7pOG7mlnDijlQe8OK4buUw5V7w4rhu5Qiw4zDiuG7pCThu6bDij7hu6Thu6bDij7hu6TGr8OKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDijzhu6DDiuG7ruG7pEBYw5nDij7hu6RUw4ooe8OMWMOKPuG7jFfDisagUVjDiljhu6Q1WMOZw4rhu6Thu7Thu5TDijzhu6ZY4bukw4pY4buIOeG6rMOKPuG7pMOUV8OK4buU4bukxajDiiHhu6RK4bumw4rigJxXP1figJ3Dij4pMD/hu5ThurzhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhurlAw4rDmeG7puG7ilnDiuG7j8OZezlVWMOK4bun4buk4buow4rhurl94buU4bqsw4rhu6cpMDpYw5nDiuG7p+G7ieG6ueG7pcOKw7JQw4rDsjvhu6bDikLhu6d1w4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4xD4bqsw4rhu5Thu6RZw4opTljDmeG6pMOK4oCc4bq7W8OKVuG7iMOKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDilc/4bumw4rhu6TDjDnDilbhu4x7w4pYTFfhuqzDiih7w4zDilcq4bumw4pWw5VYw4rhu6Qk4bumw4o+4buk4bumw4pW4buIw4pXKuG7psOKVsOVWMOK4buU4bu0w4o84buKPsOKxqBUw4rhu5TDncOKPuG7pFBXw4rhu67huqPDilhMWMOZw4o+KVlYw5nDisOZ4bumSljDmcOK4buWxKg54bqow4rEgyHDilYz4buUw4pW4buIw4rGoDAmWMOZw4pY4buk4bumUFjhuqzDiljhu6QwWMOZw4o+QOG7psOKPuG7pOG7jjnDiuG7lOG7iuG7psOKVjvhu6bDiljhu6Thu6ZSe8OK4bukJljhuqjDisOpxq9Y4bukw4o+4bukMDpYw5nDij5A4bumw4o24buSWMOKPjPDiuG7lOG7pFnDiuG7mOG7iOG7psOKw5nhu6ZKWMOZw4rhu5Qiw4zDilfGr1jhu6TDilbhu4jDiuG7pMOMOeG6rMOKVuG7iMOKxqAiw4opPeG7puG6qMOK4buP4bukMFjDmcOKxqBRWMOK4buu4buk4bumw4pX4bu04bumw4pYw5kwOuG7psOKw5nDnSHDimHDij5A4bumw4pXP+G7psOK4buk4bumVHvDiinDjOG6rMOKVyQ+w4oh4bukw5VYw4o2xq/DildK4bumw4rhu5bEqDnhuqzDilckPsOKIeG7pMOVWMOKNsavw4o+M8OKPuG7pljDilfhu4jDij5A4bumw4rhu67hu6RAWMOZw4pY4bukw5RYw4opw4zDiljhu6Q1WMOZw4o+4buk4bumUXvDijzDnT7DiuG7lCLDjMOKV8avWOG7pOG6qMOK4buP4bukNVjDmcOKw5nDnSHDimHDij4yw4rGoD1Yw5nDiljDmeG7pOG7plMhw4osw4rhu5Thu4rhu5TDij4pMDpYw5nDiuG7ruG7pOG7iuG7lOG6rMOKVjrhu6bDiljhu6TDlFjDijjhu5w+w4rhu5Qiw4zDiuG7mMOMWMOKw5nhu6bhu4pXw4rhu67hu6RKWcOK4buU4bukTeG7lMOK4buU4bukTVjDijzhu6DDilcq4bumw4rDmeG7puG7ilnDijbhu6ZQWMOKPuG7pMOMV8OK4buWM8OKxqB94buUw4opfT7DiuG7ruG7pljhu6TDiljDmeG7pOG7plNXw4rGoFTDiljhu4xYw5nDiuG7lMOMWcOK4buU4buk4buOPsOKVjA7WMOZw4rhu5bEqDnDiuG7pOG7tOG7lMOK4buU4bukWcOK4buU4bukxahY4bukw4rhu5hKWMOKPuG7pOG7jFjDilfGr1jhu6TigJ3huqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu4/DmVnhu4jhu6bDiuG7lMOdw4o+4bukUFfDiuG7ruG7pljhu6TDiljDmeG7pOG7plNX4bqsw4rhu67hu6Thu6bDij7hu6TDjFfDisOZ4bumw4zDiuG7pCThu6bDij7hu6Thu6bDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBYw4o84bugw4rhu5TDncOKPuG7pFBXw4rGoOG7plJ7w4rhu67hu6ZTWMOKxqBUw4rhu5jGr1jhu6TDijjhu5w+w4rhu6RZ4buIWMOKPuG7pOG7iFjhu6TDijh74buOPsOKPE3hu5TDiljhu6Thu6ZTV8OKNl3Dijbhu4jDij5MWMOZw4pWMCZYw5nDij4pMD/hu5TDij7hu6Q64bumw4rhu6TEqFjhuqjDiuG7p3s5w4o2w5Q54bqsw4o2P+G7psOK4bukw5V7w4rhu6RRPsOKWOG7pDVYw5nDiljDmTA64bumw4o+4bukw4xXw4rDmeG7psOMw4opPeG7psOKPOG7oMOKWMOZxKjhu6bDij7hu6TDjFfDisOZ4bumw4zDij7hu6Thu6bDilbEqOG7puG6qMOK4bun4bukw5U5w4rDmeG7puG7ilnDinXhu6TEqFfDiuG7s0xYw4rDslnDjFjhuqzDinXhu6TDncOK4buk4bumU3vDij4pMCxYw5nDiuG7pykwOljDmcOK4bun4bumVHvDiuG7pOG7tOG7lMOK4bun4buk4buIWOG7pMOK4bulJljDikLDunvDjFjDiuG7icOdw4xD4bqsw4rhu67hu6TDk1jDmcOKxqDhu6hY4buk4bqkw4rigJzhu4nhu6ZTWMOKWMOMOeG6rMOKWOG7pOG7plJ7w4rDmeG7puG7ilnDijbhu6ZQWMOK4buUw53Dij7hu4xXw4pWYcOKWMOZxKjhu6bDij7hu6TDjFfDisOZ4bumw4zDiuG7pCThu6bDij7hu6Thu6bDiuG7mCzhu6bDiuG7pOG7tMOK4buUw53Diih7w4xYw4rGoOG7plRXw4o24bumU+G7lMOK4buWxKg5w4rhu6Thu7Thu5TDijzhu6ZY4bukw4pW4buIw4rhu5RKw4pXJD7Diih74buKw4o+KcavWOG7pOG6rMOK4buU4buyWMOKPuG7pOG7psOKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDisOZ4bum4bu24bumw4o+4bukxq/DisOZw5VYw4pY4bukMMOK4buU4buk4buqw4pW4buIw4o+4bukVMOK4buk4bumU1jDisagMDvhu5TDij7hu6ZRPsOK4buWxKg5w4rGoMOdw4o+4bukQOG7puG6qMOK4buneznDiljhu6Thu6ZQWOG6rMOKWFF7w4rhu67hu6RAWMOZw4rhu5TDncOK4bukJOG7psOKPuG7pOG7psOKPuG7pMavw4o84bugw4rhu67hu6RAWMOZw4rhu5TDncOKPDPDij7hu6Thu6bDisage8OMw4oh4buk4buOWMOKxqDhu4574bqow4pqPsOKWOG7pOG7jj7Diih7w4zDiuG7pCThu6bDij7hu6Thu6bDiuG7lMOdw4o+4bukVMOKxqDhu4pY4bukw4rDmeG7puG7isOKNlLDilhMWMOZw4pWM+G7lMOKNuG7iMOKPDPDiuG7lOG7pHvhu5BYw4rhu5jhu6jDiuG7lCLDjMOKVyrhu6bDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBY4bqsw4pY4buk4buIw4o+KTA6WMOZ4oCd4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4buPw53hu6bDijZSw4rGoOG7plJ7w4pY4buIOeG6rMOK4buY4buIw4rDqVvhu6bDiuG7p+G7pOG7qMOK4bun4bukw4xY4buk4bqsw4p14bukw53DiuG7i+G7puG7ilfDisagI+G7lMOK4bulLMOK4buL4bq74bq04bq94bun4bqsw4rhu5Thu6RZw4rhu5jhu6ZRPuG6pMOK4bun4bukM+G7lMOKPlHDiuG7ruG7pOG7psOKxqBLw4rGoMSoPsOKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDisOZ4bum4bu24bum4bqsw4rhu5Thu4rhu5TDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBYw4o84bugw4rhu5TDncOKPuG7jFfDilZhw4opfT7DilZ74bumw4rhu5Thu4rhu5TDiuG7rsOhw4o+4buk4bumw4o8w4x74bqow4rhu6d7OcOKWOG7pOG7plBY4bqsw4o+4buk4buaWcOK4bun4bukQFjDmcOKPjDDiuG7huG7hi/hu4bhur7hu4DDjeG6rMOKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDiuG7lsSoOcOKw5nhu6bhu7bhu6bhuqzDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBYw4rhu5Thu6Qiw4pY4buk4bumU1fDilY/IcOKw5nhu6bhu7bhu6bDiuG7lOG7jiHDij4pMDpYw5nDijbhu4jDiuG7lOG7jiHDiuG7pHs5U1jDisagMDvhu5TDiuG7mEpZw4pWMHvDiuG7lsOMWOG7pMOK4buk4bumU3vDij4pWVjDmcOKPuG7pDrhu6bDiuG7pMSoWMOK4buAw4pYTFfDij7hu6ZRIcOKPuG7pOG7mlnDilhMV8OKxqAwO+G7lMOK4buUQFjDmcOKWOG7pMOUWOG6psOK4buWw4xY4bukw4rhu6Thu6ZTe8OKw5nhu6bhu4pZw4o24bumUFjDiuG7lsSoOcOKw5nhu6bhu7bhu6bhuqzDisOZ4bum4buKWcOKNuG7plBYw4rhu5Thu6Qiw4pY4buk4bumU1fDilY/IcOKw5nhu6bhu7bhu6bDiuG7lOG7jiHDij7hu6pY4bukw4rGoDA74buUw4rhu5hKWcOKVjB7w4o+KVlYw5nDij7hu6Q64bumw4rhu6TEqFjDiuG7gsOKWExXw4o+4bumUSHDij7hu6Thu5pZw4pYTFfDisagMDvhu5TDiuG7lEBYw5nDiljhu6TDlFjhuqjDiuG6veG7plJ7w4pY4buIOcOK4buUw53DiljDmeG7pOG7sMOMw4pW4buI4bqsw4pYUXvDild7I1jDiuG7pFnhu4hYw4o+4buk4buIWOG7pMOKOHvhu44+w4o8TeG7lMOKWOG7pOG7plNXw4o2XeG6rMOKPkBYw4o24bumWOG7pMOK4buu4buk4buaWMOKPuG7pDAsWMOZw4o+4bukxq/DiuG7mHsk4buUw4oh4bukSuG7psOKIeG7pOG7jljDisag4buOe+G6qMOKw6ks4bumw4o2w5Q54bqsw4rhu6Usw4rhu4vhurvhurThur3hu6fDisagS8OK4buU4buk4buqw4rGoMSoWcOK4buU4buK4buUw4oh4buk4buyWMOZw4rhu4vhurvhurThur3hu6fDilbhu4hXw4o+Iz7DiuG7lEBYw5nDij7hu4rhu5TDij57OVBYw4o+KXs5UljDijbDlFjDisagJFjDmcOKxqBUw4rhu5Thu4rhu5TDij7hu6TDlTnDiuG7lEDDisOZ4bum4buKWcOKWOG7pMOUWMOKPuG7pDHhu5TDisagfVjDmcOKNuG7jljDisagUsOKWOG7iDnhuqjDiuG7s+G7plPhu5TDiljhu4xYw5nDiuG7lMOMWcOK4buU4buk4buOPsOKVjA7WMOZw4rhu5Thu6R7OVBYw4pXQFjDilbhu4jDijbhu6ZT4buUw4pW4buIV8OKPuG7pDA6WMOZw4o4ezlQWOG6rMOK4buU4bukMcOK4buu4bukQFjDmcOKIeG7pErhu6bDiuG7mE5Yw5nDilbhu7JYw5nDijY/4bumw4pY4bukNVjDmcOKw5nGr8OKV8avWOG7pMOK4buUw53igJ3huqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8w4o8PjlW4bua4bqu4bq8PuG7mjg+LcOMVuG7psOZWOG6pMOKKeG7psOZ4bukPuG6puG6vMSQRDw+KVlYw5nEkMOp4buI4bumw4o24buIw4pKWOG7pOG6pMOK4buJezlSWMOK4bq54buk4bumRC88PilZWMOZxJBELyHEkA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]