(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân viên y tế trường học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho giáo viên, học sinh. Tuy nhiên hiện nay ở nhiều trường học trên địa bàn huyện Lang Chánh vẫn ở tình trạng có phòng nhưng không có nhân viên y tế hoặc có cũng chỉ là giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm...
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu7BnaOG7j+G6syLGoOG7qmgi4buNaC3hu7jhurPDoGHDolDhu7DhurFpZ2jDoDnhu49R4buq4bukw5lnaGbhuqXDomHhu6RIw6HDoDRp4buww6LDoS7DouG7sMOzw6Azw6Lhu7Dhu4/hu7BoNOG7sGhmasOqw6Jh4buww6Hhuql94buw4buB4buw4bqy4bu4w6Jh4buwxrDDoUDDosOhw5kvZ2hm4bqlw6Jh4bukw5kvw6Hhu67hu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDw4Ei4bu4W+G7quG7pMOCw6Euw6Lhu7DDs8OgM8Oi4buw4buP4buwaDThu7BoZmrDqsOiYeG7sMOh4bqpfeG7sF3huqfDomHhu7DDs+G7uMOg4buwaGbhuq3hu7DDs2Phu7B9w6zDomHhu7Dhu4Vp4bu4w6Lhu7BoZuG6qcOiYeG7sGhm4bqlw6Jh4buww7PDoDZ94buwfcOhKuG6teG7sGfhuqd94buwZ2t94buw4bq3w6Hhuqsi4buwfcOh4bql4buwYcOgQOG6peG7sMOzw6Azw6JS4buww6Hhuql94buwZ8Ogw6LDoVPhu7BIaeG7j+G7sMOiw6HDoDPDouG7sMOhw6A2w6Lhu7DDouG7uOG7j+G7sOG7geG7sMOiw6HDoDVp4buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6qX3hu7BoZjPDouG7sF3Do+G7uOG7sHsjw6Lhu7DDoWnhu482w6Lhu7DhurLhu7jDomHhu7DGsMOhQMOiw6Hhu7DDsz7DouG7sOG7geG7sGjhuqPDosOh4buwaGY9w6Jh4buwfeG6p+G7sOG7g8Oh4bqtw6Jh4buww6LDoWrDomHhu7DhurfDoWPDomHhu7B94bqn4buww6LDoS7DouG7sMOzw6Azw6Lhu7Dhu4/hu7BoNOG7sMOh4bqlOn3hu7B94bqn4buwfcSpw6Jh4buwfcOhxIPhu7DhurMj4buwYcOgQOG6peG7sMOzw6Azw6JS4buww6LDoS7DouG7sMOzw6Azw6Lhu7DhurfDoDPhurXhu7DDosOhw6A24bq1U1NTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rDssOgW2jDoVDhu7Dhu7Thu6zhu6zhu4Phu41R4buww6Eiw6Bhw6FoUOG7sFlXVuG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVlbhu67hu7Yv4buu4bu24buyW1fhu65YV1hX4bu2aOG7suG7tFbhu7Thu7bhurPhu6xT4bqx4buDYeG7oGbGoFjhu6xZ4buq4buw4bu44bqzaMag4buqSMOhw6A0aeG7sMOiw6Euw6Lhu7DDs8OgM8Oi4buw4buP4buwaDThu7BoZmrDqsOiYeG7sMOh4bqpfeG7sOG7geG7sOG6suG7uMOiYeG7sMaww6FAw6LDoeG7quG7sMOyw6BbaMOhxqDhu6rhu7Thu6zhu6zhu6rhu7DDoSLDoGHDoWjGoOG7qllXVuG7quG7sC/hu6TDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxrDhu7jhu4Now6DhuqXDouG7quG7pEhmasOqw6Jh4buw4bq0KOG6teG7sMOi4bqlw6Lhu7BIZuG6oeG7sMOC4bu4w6Jh4buww6LDocOgNWnhu7DDoirhurXhu7DhurPDoDXDouG7sOG6t8OhY8OiYeG7sH3huqfhu7B9QMOi4buwe2Xhu7Dhu4/hu7BoNOG7sGhmasOqw6Jh4buww6Hhuql94buw4bq1I+G7sH3DocSD4buw4bqzI+G7sOG6t8OgM+G6teG7sMOiw6HDoDbhurVTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pEhmasOqw6Jh4buw4bq0KOG6teG7sMOi4bqlw6Lhu7BIZuG6oeG7sMOC4bu4w6Jh4buwfeG6p+G7sFfhu7Bdw6A34bq14buwaGZqw6rDomFS4buwXcOgN+G6teG7sGhmasOqw6Jh4buwfcOh4bqhw6LDoeG7sOG7geG7sOG6t8OhaeG7sMawJOG7j+G7sMOzI+G7sFbhu7Bdw6A34bq14buw4buDw6Hhu4vhu7DhurMj4buw4bq3w6Fp4buw4buxw6Lhu7DDsyPhu7DhurfDoWnhu7DDgirDomHhu7DGsEBoU+G7sEjDqcOiYeG7sGdk4buww6Hhuql94buwZ8Ogw6LDoeG7sOG7geG7sFfhu7Bdw6A34bq14buwaGZqw6rDomHhu7DhurMj4buw4buuw51Z4buww6Hhuql94buwZ8Ogw6LDoeG7sMOz4bq9w6Dhu7BW4buu4buwfUDDouG7sHtl4buwYcOgQOG6peG7sMOzw6Azw6JS4buww6LDoS7DouG7sMOzw6Azw6Lhu7BoZuG6pcOiYeG7sMOiw6Ej4buwaGZqw6rDomFT4buwSGbhuqXDomHhu7DDosOhw6A1aeG7sMOiKuG6teG7sOG6s8OgNcOi4buww6LDoSPhu7BoZmrDqsOiYeG7sOG6t8OhY8OiYeG7sH3huqfhu7B9QMOi4buwe2Xhu7Dhu4/hu7BoNOG7sGhmasOqw6Jh4buww6Hhuql94buw4bq1I+G7sH3DocSD4buw4bqzI+G7sOG6t8OgM+G6teG7sMOiw6HDoDbhurVTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMawY+G7sMOCYWnhu484w6Lhu7BIw6HDo+G7sOG6sjNS4buww4HDoDZp4buwaGZq4buBw6Jh4buwSGZqw6rDomHhu7DhurUo4bq14buww6LhuqXDouG7sEhm4bqh4buww4Lhu7jDomHhu7BV4bqy4bu4w6Jh4buwxrDDoUDDosOhw5rhu7B9w6HhuqXhu7B7w6A0aFDhu7DDgsOhI+G7sGhmasOqw6Jh4buw4bq3w6Fjw6Jh4buwfeG6p+G7sH1Aw6Lhu7B7ZeG7sOG7j+G7sGg04buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6qX1S4buwaGYx4buwaMOh4bqj4buwKsOi4buwe0DDouG7sGhmw63hu7BoPcOg4buwaGZqw6rDomHhu7DhurUj4buwfUB94buw4bq3w6Fp4buwXcOgN+G6teG7sOG6szHhu7B9QH3DoeG7sOG7jeG7uOG7sF1kw6Dhu7DDs+G6vcOg4buwSGY94bq14buw4buP4buwaDThu7Dhu40l4buww6Izw6Lhu7DhurfDocOg4buwfUB94buwfcOhQGnhu7B94bqn4buww7Mhw6Lhu7BdNeG7sGHhuqPhu7BdauG7uOG7sOG7jWlkw6Jh4buwaMOh4bqj4buwZiFo4buw4bq3w6Hhuqfhu7DhurfDoSrDolPhu7DDgsOhI+G7sGhmasOqw6Jh4buw4bq14bqlw6Jh4buw4bq1aWTDouG7sOG6syPhurXhu7Bow6E04buww6Ij4bql4buwXTfhu7BoZuG6pcOiYeG7sMOiKuG6teG7sMOh4bqpfeG7sGjhur3DoOG7sH3huqfhu7B9QMOi4buwe2Xhu7Dhu4/hu7BoNOG7sMOh4bqpfeG7sF1qw6rDomHhu7BdN+G7sOG6syPhurXhu7Bdw63DomHhu7B9w6Fp4buPM8Oi4buw4bq1Y8OiU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmSLhurXhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buqw6DGsCLDomgiZuG7quG7sGdo4buP4bqzIsag4buqw7LDoFtow6FQ4buw4bu04bus4bus4buD4buNUeG7sMOhIsOgYcOhaFDhu7DDneG7rOG7rOG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVlbhu67hu7YvVuG7rFdbVlbhu6zhu6zhu7ZX4buuaFnhu7LDnVZY4bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqDDneG7ruG7suG7quG7sOG7uOG6s2jGoOG7qkjDocOgNGnhu7DDosOhLsOi4buww7PDoDPDouG7sOG7j+G7sGg04buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6qX3hu7Dhu4Hhu7DhurLhu7jDomHhu7DGsMOhQMOiw6Hhu6rhu7DDssOgW2jDocag4buq4bu04bus4bus4buq4buww6Eiw6Bhw6FoxqDhu6rDneG7rOG7rOG7quG7sC/hu6TDmS8i4bq14bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8aw4bu44buDaMOg4bqlw6Lhu6rhu6RIPcOg4buwfUB94buw4bq3w6Fp4buwXcOgN+G6teG7sOG6szHhu7B9QH3DoeG7sOG7jeG7uOG7sGhmPeG6teG7sOG7jUDhu7Bow6HhuqPhu7DDs8OgNn3hu7DhurfDoWPDomHhu7B94bqn4buww6LDoS7DouG7sMOzw6Azw6Lhu7Dhu4/hu7BoNOG7sMOh4bqpfeG7sF1qw6rDomHhu7BhOuG7g+G7sGYhaOG7sMOiw6HDoDVp4buw4bq3w6Hhuqfhu7DhurfDoSrDolPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukxrBAfcOh4buw4bq3w6Fjw6Jh4buw4buN4bu44buwSGZqw6rDomHhu7DhurQo4bq14buww6LhuqXDouG7sEhm4bqh4buww4Lhu7jDomHhu7DhurMj4buwSGZqw6rDomHhu7BIw6A3aeG7sMOh4bqpfeG7sOG7nuG7sEjDgcawR+G7sEhm4bqh4buww4Lhu7jDomHhu7BV4bqy4bu4w6Jh4buwxrDDoUDDosOhw5rhu7B9xKnDomHhu7BoZuG6pcOiYeG7sGjhuqPDosOh4buwaGY9w6Jh4buwaMOhw6A0aeG7sMOiw6Euw6Lhu7DDs8OgM8Oi4buw4buP4buwaDThu7DDoeG6qX3hu7BdasOqw6JhU+G7sMOBw6A2w6Lhu7DDouG7uOG7j+G7sMOiw6Ej4buwaGZqw6rDomHhu7B94bqn4buwVuG7tOG7sH1Aw6Lhu7B7ZVLhu7Bhw6BA4bql4buww7PDoDPDouG7sMOz4bq9w6Dhu7BXWeG7suG7sMOh4bqpfeG7sGfDoMOiw6Hhu7Dhu4Hhu7DDoeG7uMOg4buwfSHhu4Phu7Bow6A3aeG7sMOh4bqpfeG7sMOzI+G7sEjDgcawR1Phu7DDgsOhI+G7sGhmasOqw6Jh4buwfcOhauG7uOG7sH3huqfhu7DDosOhLsOi4buww7PDoDPDouG7sOG7j+G7sGg04buww6Hhuql94buwXWrDqsOiYeG7sOG6tSPhu7B9w6HhuqXhu7Bhw6BA4bql4buww7PDoDPDouG7sOG7g8Oh4buL4buwaGZAfcOh4buwfWPDomHhu7BoQH3hu7B9w6Fv4buwaMOhKeG7g+G7sF3huqvhu7DhurfDoDPhurXhu7DhurNpY8Oi4buwfWPDomHhu7BoQH3hu7Dhu4PDoeG7i+G7sGhmQH3DoeG7sOG7j+G7sGg04buww6Hhuql94buwXWrDqsOiYVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukSMOhKOG7j+G7sOG7q+G6ueG7sOG7q2PDomHhu7DDgeG6reG7uFLhu7DDgcOgNmnhu7BoZmrhu4HDomHhu7BIZmrDqsOiYeG7sEjDoDdp4buww6Hhuql94buw4bue4buwSMOBxrBH4buwSGbhuqHhu7DDguG7uMOiYeG7sFXhurLhu7jDomHhu7DGsMOhQMOiw6HDmuG7sH3DoeG6peG7sHvDoDRoUOG7sOG7q2TDoOG7sMOz4bq9w6Dhu7DhurfDoWnhu7B9w6HhuqHDosOh4buww6LDoSPhu7BoZmrDqsOiYeG7sMOh4bq54buwaGbhur/hu7B9w6zDomHhu7BoZj3hurXhu7Dhu4/hu7BoNOG7sOG7jSXhu7Bow6FtfeG7sMOhw6A2w6Lhu7B9Y8OiYeG7sGhAfeG7sOG6t8OhQOG6tVLhu7B9w6Fv4bu44buwezbDosOh4buw4bq3w6HDoOG7sMOh4bqpfeG7sGfDoMOiw6Hhu7DhurfDoWPDomHhu7DhurXhu7jhu4/hu7Bk4bq14buwXeG7uGlS4buwfeG6rcOi4buww7Phur3DoOG7sOG6t8OhaeG7sOG6szHhu7Bow6HhuqPhu7BoauG6u8OiYeG7sF1kw6Dhu7DDsyFo4buww7MkU+G7sOG6tOG6pcOiYeG7sOG6tWlkw6Lhu7B94buJ4bu44buww6LDoSPhu7BoZmrDqsOiYeG7sOG6syPhu7B94bqn4buwXeG7ieG7sH3hurvhu7Bn4buB4buww7MpaOG7sH3DoSFoUuG7sH3huqfhu7Bd4buJ4buwXWXhu7Dhu7jDouG7sGjhuqUjw6Lhu7BoZuG6pcOiYeG7sGhmasOqw6Jh4buww6Hhuql9UuG7sGjDoeG6o+G7sH1jw6Jh4buwaEB94buwYcOgQOG6peG7sFvhu4t94buwZzLhu7DDocOgNmnhu7Dhu4VpJOG7sH3hu7jhuqXhu7DDoeG6u8OiU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buqw6DGsCLDomgiZuG7quG7sGdo4buP4bqzIsag4buqw7LDoFtow6FQ4buw4bu04bus4bus4buD4buNUeG7sMOhIsOgYcOhaFDhu7DDneG7rOG7rOG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVlbhu67hu7YvVuG7rFdbVlbhu6zhu65WWeG7rmjhu67hu7Thu65Zw53hurPhu6xT4bqx4buDYeG7oGbGoFbDnVjhu6rhu7Dhu7jhurNoxqDhu6pIw6HDoDRp4buww6LDoS7DouG7sMOzw6Azw6Lhu7Dhu4/hu7BoNOG7sGhmasOqw6Jh4buww6Hhuql94buw4buB4buw4bqy4bu4w6Jh4buwxrDDoUDDosOh4buq4buww7LDoFtow6HGoOG7quG7tOG7rOG7rOG7quG7sMOhIsOgYcOhaMag4buqw53hu6zhu6zhu6rhu7Av4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8aw4bu44buDaMOg4bqlw6Lhu6rhu6TDgcOgNsOi4buww6Lhu7jhu4/hu7Dhu4/hu7BoNOG7sMOh4bqpfeG7sF1qw6rDomHhu7BoZjPDouG7sF3Do+G7uOG7sHsjw6Lhu7DDoWnhu482w6Lhu7BhOuG7g+G7sOG6t8OhY8OiYeG7sOG6oWjhu7DhurfDoeG6p+G7sOG6t8OhKsOiUuG7sGhm4bqlw6Jh4buwXeG6p+G7sOG6t8Oh4bqn4buw4bq3w6Eqw6Lhu7DhurPhur3DouG7sMOiw6EhaOG7sOG6syPhu7B7ZOG7sGhm4bqh4buwXWXDoOG7sMOiYcSpU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6RIZjPDouG7sF3Do+G7uOG7sHsjw6Lhu7DDoWnhu482w6Lhu7DhurLhu7jDomHhu7DGsMOhQMOiw6Hhu7B94bqn4buwV1bhu7BoZmrDqsOiYVLhu7BoZuG6pcOiYeG7sF3huqfhu7B94bqn4buw4buu4buwaGZpw6Jh4buwaC7hurXhu7Bhw6BA4bql4buwW+G7i33hu7DDomHDoTXhu7DDomHDocOgNuG7g+G7sC3hu7Bhw6BA4bql4buwW+G7i33hu7Bow6Fqw6rDomHhu7Dhu41p4buPM8Oi4buww6Fp4buPNsOiU+G7sMOTNeG7sH1jw6Jh4buwaEB94buw4buP4buwaDThu7BoZmrDqsOiYeG7sMOh4bqpfeG7sGhmM8Oi4buwXcOj4bu44buweyPDouG7sMOhaeG7jzbDouG7sF0l4buwXWrhur994buwaGbDoDfDouG7sOG6t8Oh4bu4w6Dhu7Bow6nhu7B9w6FrfeG7sGjDoW194buww6HDoDbDouG7sGhm4bqlw6Jh4buww6LDocOgNWnhu7DDoirhurXhu7Dhu4Vp4bu4UuG7sGHhuqfhu4Phu7Dhu4PDoSjDouG7sOG7jS7hu4/hu7BbbcOiYeG7sH3hurvhu7Bn4buB4buww7MpaOG7sH3DoSFoUuG7sF0k4bq14buweyThuqXhu7B9QH3hu7Bdw6A1aeG7sOG6t8OgNsOi4buww7M14buww7M24buwZ8Ogw6LDoeG7sOG7j+G7sGg04buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6qX1S4buwXSThurXhu7B7JOG6peG7sGdrfeG7sOG6t8Oh4bqrIuG7sH3DoeG6peG7sMOh4bqpfeG7sGfDoMOiw6FS4buwaGbhuqXDomHhu7Bd4bqn4buwfUB94buwXcOgNWnhu7DhurfDoDbDouG7sMOzNeG7sOG7j+G7sGg04buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6qX3hu7DhurVlaOG7sOG7g8OhKMOi4buwXUDhu4Phu7Brw6Jh4buw4buPM2nhu7B9KGnhu7DDosOhw6A24bq14buww7Phu4tT4buwSGnhu4/hu7DDosOhw6Azw6Lhu7BoZjPDouG7sF3Do+G7uOG7sHsjw6Lhu7DDoWnhu482w6Lhu7DDocOgNsOi4buww6Lhu7jhu49S4buw4buP4buwaDThu7DDoeG6qX3hu7BdasOqw6Jh4buwYTrhu4Phu7DhurfDoWPDomHhu7DhuqFo4buw4bq3w6Hhuqfhu7DhurfDoSrDolLhu7BoZuG6pcOiYeG7sF3huqfhu7DhurfDoeG6p+G7sOG6t8OhKsOi4buw4bqz4bq9w6Lhu7DDosOhIWjhu7DhurMj4buwe2Thu7BoZuG6oeG7sF1lw6Dhu7DDomHEqVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukQ8OiYeG7sMOCYWnhu484w6Lhu7DDgmHhuql94buwR+G6u8OiUuG7sEhmauG7gcOiYeG7sOG7g8Oh4bqtw6Jh4buwQcOgQOG6peG7sFvhu4t94buww7Mj4buw4burI+G6peG7sGg94bql4buww6Fp4buPNsOi4buw4bqy4bu4w6Jh4buwxrDDoUDDosOh4buwfcOh4bql4buwe8OgNGhQ4buwSGYzw6Lhu7Bdw6Phu7jhu7B7I8Oi4buww6Fp4buPNsOi4buwfeG6p+G7sFdW4buwaGZqw6rDomHhu7DDosOhasOiYeG7sMOhw6A2w6Lhu7DDouG7uOG7j+G7sOG6teG6vcOg4buwfeG6p+G7sOG7ruG7sGhmasOqw6Jh4buwfeG6p+G7sH1Aw6Lhu7B7ZeG7sOG7j+G7sGg04buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6qX3hu7Bd4buJ4buwaGbhuqPDosOh4buwXWVS4buwfeG6rcOi4buw4bqzPcOg4buwV+G7ruG7sGhmasOqw6Jh4buwfUDDouG7sHtl4buw4buP4buwaDThu7BoZmrDqsOiYeG7sMOh4bqpfeG7sF01aeG7sOG6syPhu7DhurfDoDPhurXhu7DDosOhw6A24bq1U+G7sOG7qeG6peG7sF3huqfhu7B9w6EhaOG7sOG6s2rhur/DomHhu7DDszXhu7B9Y8OiYeG7sGhAfeG7sOG7j+G7sGg04buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6qX3hu7DDosOh4bqjw6Lhu7B9w6Fpw6Jh4buwfeG6rcOi4buww6E9w6Lhu7B9w6E0UuG7sHszw6Lhu7B9PcOiw6Hhu7Bd4bqn4buw4bqzI+G7sH3hurvhu7Bn4buB4buww7MpaOG7sH3DoSFo4buww7M14buw4buP4buwaDThu7BoZmrDqsOiYeG7sMOh4bqpfeG7sGjDocOgNGlS4buww6LDoSFo4buw4bqzI+G7sH3hurvhu7Bn4buB4buww7MpaOG7sH3DoSFo4buwaGbhu7jDomHhu7Bow6HDoDRo4buwe8Oj4buw4buP4buwaDThu7DDsyPhu7B9QH3hu7Bdw6A1aeG7sOG6t8OgNsOi4buw4bq3w6FAfeG7sH3DoeG6peG7sOG7j+G7sGg04buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6qX1S4buwfcOh4bql4buww6Izw6Lhu7Bow6nhu7B9w6FrfeG7sGjDoW194buww6HDoDbDouG7sMOiw6HDoDbhurXhu7DDs+G7i+G7sOG7j+G7sGg04buw4buB4buwfUB94buww6LDoSPhu7BoZmrDqsOiYeG7sGE64buD4buwZiFo4buww6LDocOgNWnhu7DhurfDoeG6p+G7sOG6t8OhKsOiU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6RIw6HDqsOg4buwYcOg4bu4w6Lhu7Bo4bq9w6Dhu7DDgmEjw6LDoeG7sEHDoEDhuqXhu7Bb4buLfeG7sH3EqcOiYeG7sMOiw6Fq4buww4JhI8Oiw6Hhu7Dhu47hu7BoNOG7sMOiM8Oi4buwXTXhu7Dhu41pIWjhu7BJxanDguG7qeG7sGjEg8Oiw6Hhu7B7ZOG7sGhm4bqh4buwfeG6pcOi4buww6JhasOqw6Dhu7BdN+G7sGhmbX3hu7Bow6A04buD4buw4buDw6Hhu4vhu7BoZkB9w6Hhu7B9Y8OiYeG7sGhAfeG7sOG7j+G7sGg04buww7Mj4buwe2Thu7BoZuG6oeG7sGhm4bu4w6Jh4buwaMOhw6A0aOG7sHvDo+G7sH3EqcOiYeG7sMOiw6Fq4buw4bqzI+G7sH1AfeG7sF3DoDVp4buw4bq3w6A2w6Lhu7DDszXhu7Dhu4PDoeG6rcOiYeG7sOG7j+G7sGg04buww6Hhuql94buwXWrDqsOiYeG7sF034buwXSThurXhu7B7JOG6peG7sMOzw6A2feG7sH3DoSrhurXhu7Bn4bqnfeG7sGdrfeG7sOG6t8Oh4bqrIuG7sH3DoeG6peG7sMOh4bqpfeG7sGfDoMOiw6Hhu7Dhu4Hhu7B9QH3hu7DDosOhI+G7sGhmasOqw6JhU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDk+G7uMOg4buwaGbhuq3hu7B94buJ4bu44buww6LDoS7DouG7sMOzw6Azw6Lhu7Dhu4/hu7BoNOG7sGhm4bqlw6Jh4buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6qX3hu7DhurMj4buww7Nj4buwfcOsw6Jh4buw4buFaeG7uMOi4buwaGbhuqnDomFS4buww7PhuqPhu7DDsynhu4/hu7DDs8OgNn3hu7Bow6HDoDRp4buww6LDoS7DouG7sMOzw6Azw6Lhu7Dhu4/hu7BoNOG7sMOh4bqpfeG7sF1qw6rDomHhu7BnMuG7sGhmbX3hu7Bow6A04buD4buwJMOiw6Hhu7DDoWrhu4HDomHhu7BdNMOi4buw4bq3NOG7sMOh4bqlPX3DoVLhu7DhurXhu4t94buwaMOgM2nhu7Bhw6Akw6Jh4buwWz3hu49S4buwZ2t94buw4bq3w6Hhuqsi4buwfeG7ieG7uOG7sMOh4bqpfeG7sGfDoMOiw6FT4buw4bq04bqlw6Jh4buwZj/DomHhu7BoZuG6pcOiYeG7sGjDocOqw6Dhu7Bhw6Dhu7jDouG7sGjhur3DoOG7sMOzIcOi4buwXTXhu7BoZjPDouG7sGcy4buwZ+G6veG6teG7sF1q4bq/feG7sGHDoCTDoOG7sOG7hWnhu480aFLhu7Bh4bqn4buD4buw4buDw6Eow6Lhu7DDoi7DomHhu7B94bu44bql4buwfcOhIWjhu7DhurNq4bq/w6Jh4buwYcOgQOG6peG7sFvhu4t94buwaD3DoOG7sMOhaeG7jzbDouG7sOG6tcOgNcOi4buww6LDrcOg4buw4bqy4bu4w6Jh4buwxrDDoUDDosOhU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4Phu5VpaMOh4bqlZuG7quG7pOG7hGnhu480aOG7sEjDoSbDomHhu7At4buwSGZpw6Jh4buwSMOh4buJ4buPw5kv4buD4buk

Quyết Thắng - Trung Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]