(vhds.baothanhhoa.vn) - Làng Chè - Trà Đông (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) xưa nay nổi tiếng với nhiều sản phẩm đồ đồng tinh xảo như trống đồng, đồ thờ, lư hương, con giống... Những ngày cuối năm các cơ sở sản xuất đồ đồng của làng Chè lại càng trở nên rộn ràng, tất bật. Tại các gian hàng trưng bày sản phẩm của các hộ gia đình, người ra vào mua bán nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường.
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqh4busYuG6oS3hu5YuJCMoRk874bqjw6DhuqEkQGNHTsSo4buIw6DhuqHDoSkoI8SodOG7migjT+G6oMOh4buaT25dKCNPKD0wKE8oPSY5Tyw9xqDhu6g9T+G6oT3hu5YhT2HhuqPhu5YoSE8h4bqj4buWT8OgUCFP4buqJjlP4buo4bqjIiRPKOG7oCHhu4gvw6DhuqHDoSkoI8So4buILz3DksSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhu5vhu6zhu5bhu6pOxKjhu4jhu6whxKh04buaKCNPbD3DqE8tT+G6oMOh4buaT25dKCNPw4xi4bueT+G6oD0k4bu04bqjT+G6oMOh4bqjKCNITz3huqNj4bu0KE/huqA9JOG7tOG6o0/hu5s84buW4buKT2LhurPhu5ZPKOG7lmNPKDEkT+G6oSTDnSgjT+G6qTQkTyg9JOG7suG6o0/DoOG7oihPOT3hu6YhT+G7sCBP4buwICgjT+G6oSQoPU9i4buiKU8oPeG6s0/huqHDoSIoI0/hu7AgKCNIT+G7sCBP4bqhPTVITy7hurNPPeG6szMoI0hP4buoKShPIyQiKCNJSUlPw7o94bqtKCNPKCPhu5pjT+G7qOG6oyIkTyjhu6AhT+G7qMag4buoT+G7qDNPw6A3T8Og4buiKE9i4bqjw5rhuqFP4buwIE/hu7AgKCNP4buo4bqx4buWTy7hu5ooI09sPcOoTy7hu5wkT+G7qOG7migjT+G6ocOhN08oWShPw6EwKE/DoeG7migjSE/huqHDmuG6oU/Gr+G7pOG6oUlP4bqg4bucJE/hu6jGoOG7qE8jJOG7lihPPeG7migjT+G6ocOh4bqzKCNPxq/hu5pjT8Og4buiKE85PeG7piFP4buo4bqx4buWT+G7qMag4buoTz0wTyMk4buWT+G7sCooPUhPKCPhurM1JE/DoeG7lk/huqnhu5opTyHhuqPhu5ZPxq/GoChPKD0wKE8oPSY5Tz0zKE89UyhPw6ApT+G6qTQkTygj4buaY0/huqE94bqzNSgjSeG7iC/hu6whxKjhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik4kbOG7rCjhuqHhu6zDoU5Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6qyThu6rhuqE9Rk/hu5jDk8OTOWJHTz3hu6wkIz3huqFGT+G7kMOTw5M5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buMw5LDlMOSL+G7jMOT4buQ4buqw5TDksOTw5XDk+G7juG7mOG6ocOV4buY4buY4buS4buYLsOTSTs5I+G7hMOhw4rhu5Thu5Thu45OT+G7li7huqHDik504buaKCNP4bqgw6Hhu5pPbl0oI08oPTAoTyg9JjlPLD3GoOG7qD1P4bqhPeG7liFPYeG6o+G7lihITyHhuqPhu5ZPw6BQIU/hu6omOU/hu6jhuqMiJE8o4bugIU5P4bqrJOG7quG6oT3Dik7hu5jDk8OTTk894busJCM94bqhw4pO4buQw5PDk05PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKjDuj3huq0oI08oI+G7mmNPKOG7mmNIT+G7qMag4buoT+G7qOG6p+G7lk894buaKCNP4bqhw6HhurMoI0/Gr+G7mmNPw6Dhu6IoTzk94bumIU/hu7AgT+G7sCAoI0/hu6jhurHhu5ZP4buoxqDhu6hPPTBPIyThu5ZP4buwKig9T+G6ocOhKSgjT+G7qOG6ryFPLuG7migjTygjPeG7sk9i4bueT+G6oD0k4bu04bqjT+G6oMOh4bqjKCNPLD3GoOG7qD1P4buww50oT+G6oT3hu5YhT2HhuqPhu5YoSE8h4bqj4buWT8OgUCFP4bqhw6E3TyhZKE8oPTAoTyg9JjlJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4buIJCEjT+G7qC7hu5bDoMOgw4pOJGzhu6wo4bqh4busw6FOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqsk4buq4bqhPUZP4buYw5PDkzliR0894busJCM94bqhRk/hu5DDk8OTOWJHTk/DoMOh4buow4pOLy/hu6jhu6ooScav4buWKeG6oT3hu5YoPT0p4buWSeG6qSgv4buq4busw6As4bqhKTkvKOG7rOG6q8OgL+G7jMOSw5TDki/hu4zDk+G7kOG7qsOUw5LDk8OVw5LDkuG7lOG6ocOS4buQ4buO4buQ4buMLsOTSTs5I+G7hMOhw4rhu5jhu5hOT+G7li7huqHDik504buaKCNP4bqgw6Hhu5pPbl0oI08oPTAoTyg9JjlPLD3GoOG7qD1P4bqhPeG7liFPYeG6o+G7lihITyHhuqPhu5ZPw6BQIU/hu6omOU/hu6jhuqMiJE8o4bugIU5P4bqrJOG7quG6oT3Dik7hu5jDk8OTTk894busJCM94bqhw4pO4buQw5PDk05PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKhsXSgjT+G6qSThu7Thu6hP4buo4bqx4buWTyg94bqtKCNPKCPhurM1JE/huqE9Nk/hu7DDo+G7qE/hu7AgKCNP4bqpKk/huqE9w51PIeG7mk/hu6jhurcoI0/huqE9WSFPOT3DmShPxq/hu6QoT8OhMChPPTMoSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7mMOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZP4buQw5PDkzliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zDksOUw5Iv4buMw5Phu5Dhu6rDlMOSw5PDlcOSw5Thu47huqHhu5jDlMOT4buY4buYLsOTSTs5I+G7hMOhw4rDlcOUw5JOT+G7li7huqHDik504buaKCNP4bqgw6Hhu5pPbl0oI08oPTAoTyg9JjlPLD3GoOG7qD1P4bqhPeG7liFPYeG6o+G7lihITyHhuqPhu5ZPw6BQIU/hu6omOU/hu6jhuqMiJE8o4bugIU5P4bqrJOG7quG6oT3Dik7hu5jDk8OTTk894busJCM94bqhw4pO4buQw5PDk05PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKjhuqDhu5wkT+G7qDNPw6A3T+G7qOG6seG7lk8oIz3hu7RPKD1VKE/DuiPhuqNj4bu4KE9rxqBPbD1V4bqjSE/hu7BdKCNP4buw4buiKU8sPcag4buoPU/hu7DDnShPLuG6peG7lk/hu6g9eyhIT+G7sFLhuqFPIeG6o+G7lk/hu6jGoOG7qE/huqnhu6ThuqFP4buq4bqvKCNP4buwIE/huqE9NUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik4kbOG7rCjhuqHhu6zDoU5Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6qyThu6rhuqE9Rk/hu5jDk8OTOWJHTz3hu6wkIz3huqFGT+G7kMOTw5M5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buMw5LDlMOSL+G7jMOT4buQ4buqw5TDksOTw5Xhu4zDlOG7lOG6ocOVw5Lhu5Dhu4zhu4wuw5NJOzkj4buEw6HDiuG7kOG7juG7lE5P4buWLuG6ocOKTnThu5ooI0/huqDDoeG7mk9uXSgjTyg9MChPKD0mOU8sPcag4buoPU/huqE94buWIU9h4bqj4buWKEhPIeG6o+G7lk/DoFAhT+G7qiY5T+G7qOG6oyIkTyjhu6AhTk/huqsk4buq4bqhPcOKTuG7mMOTw5NOTz3hu6wkIz3huqHDik7hu5DDk8OTTk8vxKjhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjls4buWOeG6oSQpKE7EqG7hurM24buoT8avJMOd4bqhSE83T+G6oT01JE/hu7Ak4bu2IU89JOG7tChPKOG7lmNIT+G7qMag4buoT8Og4buiKE85PeG7piFP4buw4bqzNuG7qE/hu7BdKCNP4buw4buiKU8sPcag4buoPU894buaKCNPYeG6o+G7lihP4bqhVSFP4buoPeG6sU9jw53huqNPLuG7mk/hu6jGoOG7qE/huqnhu6ThuqFP4buq4bqvKCNP4buwIE/huqE9NU8oPeG6s0ZPLuG6s0894bqzMygjSE/Gr8ag4bqhTz3hurMzKCNIT+G7qCkoTz3hu5zhu6hIT+G7qD1VKE8ow50oSE8oI+G7liRP4buoPeG7rihITyFVIU/GryAoI0hP4buoPTzhu6xP4bqhPTVITyIoI0894bqzMygjSE/Gr8ag4bqhT8avJOG7tuG6o0hPxq8wTz0p4buaKD1POT0kT+G7qFXhuqNP4buwIiTigKbhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik4kbOG7rCjhuqHhu6zDoU5Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6qyThu6rhuqE9Rk/hu5jDk8OTOWJHTz3hu6wkIz3huqFGT+G7kMOTw5M5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buMw5LDlMOSL+G7jMOT4buQ4buqw5TDksOSw5PDk8OU4buY4bqhw5LDlOG7jMOTw5Uuw5NJOzkj4buEw6HDiuG7lMOS4buSTk/hu5Yu4bqhw4pOdOG7migjT+G6oMOh4buaT25dKCNPKD0wKE8oPSY5Tyw9xqDhu6g9T+G6oT3hu5YhT2HhuqPhu5YoSE8h4bqj4buWT8OgUCFP4buqJjlP4buo4bqjIiRPKOG7oCFOT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buYw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTuG7kMOTw5NOTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWzhu5Y54bqhJCkoTsSo4bq7KD1Pw7oj4bqjY+G7uChPa8agT0HhuqNkT8OMbF0oI0/huqFjT+G6oMO64bub4bubT+G7sMOj4buoT+G7sCAoI0/huqHDoeG6o2Phu7IoT+G6oT0iKCNPbl0oI0/DgDMoT2w9w6hPbl0oI+G7ik/hu6g9KU/GryTDneG6oUZP4oCc4bqgPTUkT+G7sCThu7YhTz0k4bu0KE8o4buWY0/hu6g94bqxT2PDneG6o08u4buaTyw9xqDhu6g9Ty5XT+G6ocOhKSgjT+G6oT8oPU/hu7DDnShP4bqhPeG7liFPYeG6o+G7lihITyHhuqPhu5ZPw6BQIU/hu6jGoOG7qE/hu7AgT+G6ocOh4buWKCNP4bqhw6ElT8av4buWKE/huqE9NU8oPeG6s0ZP4buoVeG6o0/hu7AiJEhPLuG6s0894bqzMygjSE/hu7A/KD1P4buwICgjSE/Gr8ag4bqhTz3hurMzKCNIT+G7qD084busT+G6oT01SE8oI+G7liRP4buoPeG7rihITz0p4buaKD1POT0kT+G7qFXhuqNP4buwIiTigKZPbOG7migjT+G6qeG7sk/hu6jhuqMiJE8o4bugIUhP4buoxqDhu6hP4buwMyhP4buwUuG6oU894buaKCNP4buo4buaKCNPKD0k4buy4bqjSE8oPeG6o0/hu6jDmeG6o08h4bqj4buWT8OgUCFP4buo4bqx4buWTygj4bqzNSRP4buqVShP4bqh4bugKCNPIeG7nCg9SE/hu6jGoOG7qE8jJOG7lk/hu7AqKD1P4buo4bq3KCNP4buoPXsoT+G6oT01JE/hu7Ak4bu2IU8o4buaY0/hu7Dhu7ZPIeG6o+G7lk/DoFAhSE/huqHDoeG7ligjT+G6ocOhJU8oPeG7mk/hu6jhuqfhu5ZIT8av4buWKE/huqE9NU/hu6g94bqj4bumKE/GryZP4buwPChPYuG6o1UoSU9tKU/hu7A8SE/huqHDmuG6oU/hu6jhu6JP4buoxqDhu6hP4buoM0/DoDdPw6Dhu6IoT2LhuqPDmuG6oU/hu6jhurHhu5ZPLuG7migjTygjPeG7sk89JOG7tChP4bqh4bucJE85PeG7oiRP4buw4bumY08h4bucKD1P4bqhJMOdKE/hu7AwT8Og4buiKE9i4bqjw5rhuqFIT+G6oeG6o2NPKD0kWShP4buoxqDhu6hP4buwIE/hu7AgKCNP4bqhPeG6sU/hu6hdKCNP4bqpxagoTzk94buiJE/Gr+G7oilP4buw4buiIU/hu6jhu6JP4bqp4buyT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjT+G6qeG7mk8hxajhuqNPIeG7nk/hu7Dhu7ZPIyThuq1P4bqjY0/huqElKE/hu6g9KU/hu6gzT8OgN0/huqnhu5pP4bqhPeG6szMoI089JOG7tOG6o0/hu6jhurHhu5ZPLuG7migjTygjPeG7suKAnUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik4kbOG7rCjhuqHhu6zDoU5Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6qyThu6rhuqE9Rk/hu5jDk8OTOWJHTz3hu6wkIz3huqFGT+G7kMOTw5M5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buMw5LDlMOSL+G7jMOT4buQ4buqw5TDksOTw5XDlcOU4buY4bqhw5Thu5LDlMOT4buMLsOTSTs5I+G7hMOhw4rhu5LDlOG7jk5P4buWLuG6ocOKTnThu5ooI0/huqDDoeG7mk9uXSgjTyg9MChPKD0mOU8sPcag4buoPU/huqE94buWIU9h4bqj4buWKEhPIeG6o+G7lk/DoFAhT+G7qiY5T+G7qOG6oyIkTyjhu6AhTk/huqsk4buq4bqhPcOKTuG7mMOTw5NOTz3hu6wkIz3huqHDik7hu5DDk8OTTk8vxKjhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjls4buWOeG6oSQpKE7EqOG7myThu7QoTyjhu5ZjTy7hu5ooI08oIz3hu7JPYuG7nk/huqA9JOG7tOG6o0/huqDDoeG6oygjT+G7qDxP4bqhMSgjT8OgIk/hu47hu4xPPTBIT+G6ocOhKSgjT+G7sDxP4buoPE/DkuG7jk89ME8u4buaIU8oIz3hu7JP4buww6Phu6hP4buwICgjT+G6ocOh4bqjY+G7sihP4bqhPSIoI0lPbMag4buoT8Og4buiKE85PeG7piFP4buwIE/hu7AgKCNPKCPhu5pjTyEw4bqhTyg9JOG7suG6o0hPOT0pKCNPOT3Do0/huqnhu5pP4buw4buWT+G7quG7nCgjSE/hu7DGoDlP4bq1KCNP4bqhIuG6oU8oPeG6o0/hu6jDmeG6o0/hu6jhurHhu5ZPKCPhurM1JE/hu6pVKE/huqnhu5pP4buq4bqjTyw9xqDhu6g9SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7mMOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZP4buQw5PDkzliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zDksOUw5Iv4buMw5Phu5Dhu6rDlMOSw5PDlcOUw5Thu5LhuqHhu5jDleG7jOG7kuG7mC7Dk0k7OSPhu4TDocOK4buQw5LDkk5P4buWLuG6ocOKTnThu5ooI0/huqDDoeG7mk9uXSgjTyg9MChPKD0mOU8sPcag4buoPU/huqE94buWIU9h4bqj4buWKEhPIeG6o+G7lk/DoFAhT+G7qiY5T+G7qOG6oyIkTyjhu6AhTk/huqsk4buq4bqhPcOKTuG7mMOTw5NOTz3hu6wkIz3huqHDik7hu5DDk8OTTk8vxKjhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjls4buWOeG6oSQpKE7EqGzEgygjT+G6qTQkT+G7qMag4buoT+G7qDNPw6A3T8Og4buiKE9i4bqjw5rhuqFIT+G6oMOh4bqjKCNP4bqhVSFPIyQ0JE/huqE9JOG7tOG6o0/huqnhu5pPYeG6o+G7oigjT8avxqBPw6Dhu6IoTzk94bumIU8u4buaKCNPKCM94buyT+G7sMOj4buoT+G7sCAoI0/huqHDoeG6o2Phu7IoT+G6oT0iKCNP4buo4bq3KCNP4bqhPeG6o089w6PhuqFPLD3GoOG7qD1PPeG7migjT+G7sMOdKE/huqE94buWIU9h4bqj4buWKEhPIeG6o+G7lk/DoFAhSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7mMOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZP4buQw5PDkzliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zDksOUw5Iv4buMw5Phu5Dhu6rDlMOSw5PDleG7mOG7jOG7juG6oeG7mOG7kOG7jOG7jsOVLsOTSTs5I+G7hMOhw4rDksOT4buUTk/hu5Yu4bqhw4pOdOG7migjT+G6oMOh4buaT25dKCNPKD0wKE8oPSY5Tyw9xqDhu6g9T+G6oT3hu5YhT2HhuqPhu5YoSE8h4bqj4buWT8OgUCFP4buqJjlP4buo4bqjIiRPKOG7oCFOT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buYw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTuG7kMOTw5NOTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWzhu5Y54bqhJCkoTsSodVLhu6hP4buqxINP4buoPihPPTMoT8OST+G6oT3GoCgjTyjhuq3hu5ZPITQkT+G7sMOdKE/huqDDneG6oU8oI+G6o2NZKE/hu7DGoChPw7o9VSFPbcOZKE/hu4zDk+G7jOG7jEhPw6ApKCNPKFAhT8avUOG6oU/hu7DhurM24buoTyg94bqjT+G7qMOZ4bqjT+G7qOG6seG7lk8oI+G6szUkT+G6oSRZ4bqjT+G7qsSDKCNIT+G7qMag4buoT+G7qDNPw6A3T+G7sOG7nk8sJjlP4bqhPTUkT+G7sOG7pmNPKD3hu5YoPU/huqEkw50oT+G7sDBPw6Dhu6IoT2LhuqPDmuG6oUhP4buw4buWT+G7quG7nCgjT+G7qMag4buoT8Og4buiKE85PeG7piFPOT3huq/hu6hP4bqp4bqvTyg94bqjT+G7qMOZ4bqjT+G6oT0mT+G6ocOh4bqzNSgjT+G7qiY5T+G6oMOd4bqhSU/huqg0JE8oPeG6rSgjTygjPeG7tE8oPVUoSE8oPeG6rSgjTygj4bqzNSRP4bqhPTZPLuG7migjTygjPeG7sk/hu7BVY0/hu6jhurcoI08u4buaT+G7qiY5T+G7sOG7tk/huqE94bu2Tz0k4bu0KE/huqHhu5okTyw94buuKU8u4buuKU/hu6jhurHhu5ZPISooPU/huqHDoSkoI08hMiRPw6Dhu6IoTzk94bumIU/huqHDoeG6o2Phu7IoT+G6oT0iKCNP4buo4bqx4buWTy7hu5ooI09sPcOoTy1P4bqgw6Hhu5pPbl0oI0nhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhurvhuqPhuqE9KcOhTsSo4buIw6DhuqHDoSkoI8So4bubKeG7miRP4bq7KD3hu4gvw6DhuqHDoSkoI8So4buILznEqA==

Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]