(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều nay (2/4), đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe UBND thành phố Sầm Sơn báo cáo về việc tổ chức Lễ hội “Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn” và phương án chỉnh trang khuôn viên di tích Hòn Trống Mái.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQdiHhu5o84bqhPuG7muKAnOG6qH0zPOG7muG7hT/huqvhu5ot4bua4bulNjPhu5rhuqjhuqfDoTMp4buad8OZPsOT4bua4bqsWTLhu5rhuqzEgzPigJ3hu5pAPiEz4bua4bqnw5rhu5rhu4Hhu6Q04buaI1nhuqvhu5rhuqk8w5kzKeG7mlDDlC884bui4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu6U9w5pAxqDhu5Dhu5U8Pjvhuqvhu5ozw5rhu4Xhu5rhu47hu54vUMOVw5Phu5ojw6AzKeG7muG7uDx74buaw4I84bumMuG7msah4buoMynhu5rhuqThuqvhu4U7M+G7mi3hu5rDgjw14bua4buVPMSR4bua4bqpW+G7uDzhu5rhuqrhu5l44buX4bua4bqpXTM84buaI8av4bua4bu4PMSR4bua4bqp4bqnfeG7mjzhuqE+4buaMyk8W+G7mjMpPD3hu5rhuqrhu5l44buX4bua4bqpPOG7pDM84buaw6I8w6Hhu5rhuqxZMuG7muG6rMSDM+G7muG7tsOZNOG7muG7uMOZNOG7muG7gTvhu5rhu4E+LOG7uOG7muG6qeG6o+G7muG7uDzhurnhu7jhu5p2IeG7mjzhuqE+4bua4oCc4bqofTM84bua4buFP+G6q+G7mi3hu5rhu6U2M+G7muG6qOG6p8OhMynhu5p3w5k+w5Phu5rhuqxZMuG7muG6rMSDM+KAneG7muG7geG7pOG7msOiPMOpxIMzKeG7msOZM+G7muG7uDxdMzzhu5rhuqnhuqfDmjMp4buaMDzhuqthM+G7muG7gT4/M+G7mkA+4bua4bqpe+G7uDzhu5rhu6U2M+G7muG6qOG6p8OhMynhu5p3w5k+w5LDlC/DouG7kMOUQD7hu4Hhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4bqpPeG7g+G6qS3DmjE+KTNO4bua4bu4PTPhuqk94bqnT8ag4buQw5Q+4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4buiVeG7ouG7oC9QVEDhu57hu6JUUeG7ouG7nOG7nOG6qVBRU+G7oFLhu57hu54x4buiw5Igw6IpxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlD7hu5DGocOgMynhu5rhu7g8e+G7msOCPOG7pjLhu5rGoeG7qDMp4bua4bqk4bqr4buFOzPhu5ot4buaw4I8NeG7muG7lTzEkeG7muG6qVvhu7g84bua4bqq4buZeOG7l+G7muG6qV0zPOG7msOiPMOZ4bqp4bua4bu2Pi7huqvhu5rhu7g8XeG7miPhu6Y04bua4bqp4bumPuG7mjzhuqE+4buaMyk8W8OSw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagd+G6rTR4NOG6pzLDmjHGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqAyw5rhuqcpPjMt4bu2NOG6qeG6qTQyTlLDkuG7nMOi4bqpxqDhu5Dhuqg8PTThu5oj4bumPuG7mkA+LDPhu5oxxq8zPOG7miPhu6Y04bua4bqq4buZeOG7l+G7muG6qTzhu6QzPOG7msOiPMOh4bua4bqsWTLhu5rhuqzEgzPhu5owOuG7mjw04bum4bu4POG7muG6qeG6o+G7muG7uDzhurnhu7jhu5rDlD7hu5B2IeG7mjzhuqE+4bua4oCc4bqofTM84bua4buFP+G6q+G7mi3hu5rhu6U2M+G7muG6qOG6p8OhMynhu5p3w5k+w5Phu5rhuqxZMuG7muG6rMSDM+KAneG7minDoDLhu5rhu7jDmeG7uOG7mjw04bum4bqp4buaI+G6oTMpTuG7muG6qTw+4buaPOG6oT7hu5rhuqnhuqfhu6Y+4bua4buB4buk4buaMlcy4bua4bu4xIMy4buaKT7DmuG7miN9Mzzhu5pYMuG7msOZw6Lhu5rhu4U/4bqr4bua4bqpPMOpxIMzKcOT4bua4bu4PMOpxIMzKeG7muG6qeG6p30zPOG7mjA8w5o+4buaMuG7puG7uOG7msOUPuG7kHYh4buaPOG6oT7hu5rigJzhuqh9Mzzhu5rhu4U/4bqr4buaLeG7muG7pTYz4bua4bqo4bqnw6EzKeG7mnfDmT7Dk+G7muG6rFky4bua4bqsxIMz4oCdw5Lhu5rhu5fhur3hu5owPjoz4bua4bqtJuG7miPDqeG6t+G7uOG7muG6qeG6o+G7muG7uDzhurnhu7jhu5rhu4Hhu6Q04buaMynhu6Thu4Xhu5pR4buaLeG7mlIvUMOSw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagd+G6rTR4NOG6pzLDmjHGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqAyw5rhuqcpPjMt4bu2NOG6qeG6qTQyTlLDkuG7nMOi4bqpxqDhu5Dhuqjhu6Y+4buaPOG6oT7hu5ozKTxbw5Phu5oj4bumPuG7mkA+LDPhu5oxxq8zPOG7miPhu6Y04bua4bqq4buZeOG7l+G7muG6qTzhu6QzPOG7msOiPMOh4bua4bqsWTLhu5rhuqzEgzPhu5ojxq/hu5rhu7bDmTThu5rhu7jDmTThu5rDojzDqcSDMynhu5rDmTPhu5rhu7jFqD7hu5rhuqnhu6Y0w5Phu5rhu7g8XTM84bua4bqp4bqnw5ozKeG7mjA84bqrYTPhu5rhu4E+PzPhu5owPOG6q+G7mkA+4bua4bqpe+G7uDzhu5o8NjPhu5rhuqjhuqfDoTMp4buad8OZPsOT4bua4bu2w5o04buaKcOgMuG7miNZ4bqr4bua4bqpw6nhu5o8LOG7muG6qTzDoTMp4buaIz4sM+G7muG7uDw+OuG6q+G7muG6rcOZMynhu5rhu7bhu7AzKeG7miPDqDPhu5oxPUDDk+G7muG7tsOh4bua4bqp4bqne+G7miPDqeG6sTMp4buaPDTDmuG7mjzDmj7hu5rhu7Y/M+G7muG6qeG6q+G7hToz4buaI8Op4bqxMynDk+G7muG7g1fhu4Xhu5pA4bq9Mynhu5rhu7jhuqMzKeG7muG7uDzhu6Q04bua4bu24buwMynhu5o8NMOaw5Phu5rhu7jFqD7hu5rhuqnhu6Y04buaMDzhuqthM+G7muG7gT4/M+G7mjw+LDPhu5rhu7g14bua4bqp4bqnw6nhuq/hu7jhu5o8NjPhu5rhuqjhuqfDoTMp4buad8OZPuG7muG7tuG7sDMp4bua4bu4w5nhu7g84buaMcOZ4bqp4buaI8OZ4bua4bqp4bq94buaMzw+PzPDk+G7muG6reG7qsOi4bua4buDOsOi4buaMeG7pj7hu5rhu7jDmeG7uOG7mjA+4buaw6Hhuqnhu5rhu7bDmTPhu5o84bukMynDk+G7muG7uMWoPuG7muG6qeG7pjThu5rhu7g8XTM84bua4bqp4bqnw5ozKeG7miPDqeG6sTMp4buaIz7hu5rhuqnhuqfDqeG6r+G7uOG7mjA84bqr4bua4buB4bq94bu44buaMD7hu5rDoeG6qeG7muG7geG7pOG7msOiPHvDmuG7muG6qFfhu4Xhu5o8NjPhu5rhuqjhuqfDoTMp4buad8OZPsOT4bua4bu2w6Hhu5rhuqnhuqd74bua4bue4bua4bu2xq8+4buaI8Od4bqr4bua4buDPeG7miMu4buaw6I8ZOG7uOG7muG7gWThu5rhu7g8NOG7mkDhuqvhu5owPMOZ4bu4POG7muG7geG7pOG7mjLhuqHhuqnhu5rhuq3DoeG7mjzhu6YzKeG7mjJk4bu44buaw6I8ZOG7muG6qeG6p+G6t+G7mjA8w5nhu7jDksOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoHfhuq00eDThuqcyw5oxxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMagMsOa4bqnKT4zLeG7tjThuqnhuqk0Mk5Sw5Lhu5zDouG6qcag4buQ4bqoPjrDouG7muG6qTw9NOG7miM1w5Phu5oj4bumPuG7mkA+LDPhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6qVcy4buaQFvhu7g84bua4buBZOG7msOCPMOZ4bqp4bua4bqpPMOaMzzDk+G7muG6qOG6p+G6q+G7hTsz4buaPH0zPOG7muG7geG7pOG7muG6qOG6o+G7muG7uDzhurnhu7jhu5rhuq3hur3hu5owPiwzw5Phu5rGoeG7pD7hu5rDguG6qOG6qOG7peG7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4buaLeG7miPEgzPhu5rhu4Fb4bua4bqpPOG6veG7uOG7mjw+LDPhu5rhu7g8w6nEgzMp4bua4bqp4bqnfTM84buaMDzDmj7hu5oy4bum4bu44buadiHhu5o84bqhPuG7muKAnOG6qH0zPOG7muG7hT/huqvhu5ot4bua4bulNjPhu5rhuqjhuqfDoTMp4buad8OZPsOT4bua4bqsWTLhu5rhuqzEgzPigJ3hu5ojxq/hu5rhuqnhuqd9Mzzhu5rhu7bhu6Thu4Xhu5rDojzDqcSDMynhu5rDmTPhu5rhuqnhuqPhu5rhu7g84bq54bu44bua4bu4PMOpxIMzKeG7muG6qeG6p30zPOG7mjMpPCzhu5rhuqk84bqrw53huqnhu5rigJzGocOZ4buaPMOZ4bqp4buaMDxi4bu44bua4bqpfTM84bua4bu4w5rigJ3DkuG7msOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoHfhuq00eDThuqcyw5oxxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMagMsOa4bqnKT4zLeG7tjThuqnhuqk0Mk5Sw5Lhu5zDouG6qcag4buQw4I8w5nhuqnhu5rhu7Y+LuG6q+G7muG6qeG7pj7hu5o84bqhPuG7mjMpPFvDk+G7miPDoDMp4bua4bu4PHvhu5rDgjzhu6Yy4buaxqHhu6gzKeG7muG6pOG6q+G7hTsz4buaLeG7msOCPDXhu5rhu5U8xJHhu5rhuqlb4bu4POG7muG6quG7mXjhu5fhu5rhuqldMzzhu5rhu7g8NOG7muG6p+G7sDMp4bua4buBPizhu7jhu5rhuqnhuqPhu5rhu7g84bq54bu44buadiHhu5o84bqhPuG7muKAnOG6qH0zPOG7muG7hT/huqvhu5ot4bua4bulNjPhu5rhuqjhuqfDoTMp4buad8OZPsOT4bua4bqsWTLhu5rhuqzEgzPigJ3hu5rhuq0m4bua4bqp4bqn4bqz4bua4bqpPOG7pDM84buaPDThu6bhuqnhu5oj4bqhMynhu5rhu4Hhu6gz4buaPDXDmuG7muG7uDzhu6Q04buaMuG6uzMp4buaMGnhu5ozPiwy4buaVVXhu5zhu5oz4buoMuG7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOaw5Lhu5rhuqThuqvDmuG7miM1w5Phu5opPuG6rz7hu5rhuqk8PizhuqvDk+G7muG6peG6q8WoMynhu5rhu7bDmcOT4buaMDzhu64zKeG7miNbMzzhu5rhuqk+OzLhu5oz4buoMynDk+G7muG6qTw64buaMuG7pjM84bua4buBO+G7muG7geG7qDPhu5o8NcOaw5Phu5pA4bqr4buaMVvhu7g84bua4bu2Pi4z4bua4bu4xJHDmuG7muG6qMOC4bua4bqsWTLhu5rhuqzEgzPDkuG7muG7gD4s4bu44bua4bu4xag+4bua4bqp4bumNMOT4bua4bu4PF0zPOG7muG6qeG6p8OaMynhu5owPOG6q2Ez4bua4buBPj8z4buaMDzhuqvhu5rhu4Hhur3hu7jhu5o8NjPhu5rhuqjhuqfDoTMp4buad8OZPuG7mjHhu6Thu5rhu7hZM+G7muG6qTw+OuG6qcOT4buaMzzhu7Ay4bua4bqp4bumNOG7miM+LjLhu5ozPFgz4bua4bu4PDThu5rhuqXhuqtZM+G7muG6qTwu4buaQOG6q+G7mjFb4bu4POG7mjNiPuG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5p2LMOT4buaKT5iw6Lhu5pA4bqr4buaMDzDmeG7uDzhu5rhuqnhuqfFqD7hu5ozKTw+LDLhu5rhu7jFqDM84bua4bql4bqrw5oz4bua4bqpPD4/M+G7mjM8Pj8z4buaKeG7qjPhu5oxPjsz4bua4buB4bqvPuG7mjFb4bu4POG7muG6rcOq4buaPH0zPOG7muG6qTzhu6QzPOG7mkA+4bua4bqpe+G7uDzhu5o8NjPhu5rhuqjhuqfDoTMp4buad8OZPsOSw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagd+G6rTR4NOG6pzLDmjHGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqAyw5rhuqcpPjMt4bu2NOG6qeG6qTQyTlLDkuG7nMOi4bqpxqDhu5DGocOgMynhu5rhu7g8e+G7msOCPDXhu5rhu5U8xJHhu5rhuqlb4bu4POG7muG6quG7mXjhu5fhu5rhuqldMzzhu5rhu7hlMynhu5ojO+G7mjMpPFvhu5rhuqjDguG7muG6rFky4bua4bqsxIMz4bua4bqp4bqj4bua4bu4POG6ueG7uOG7muG7uMOZ4bu44buaPDThu6bhuqnhu5oj4bqhMynhu5rDojzFqD7hu5ojxagy4bua4bu2xag04bua4bqpPD004buaI2IzKeG7mjBb4bu4POG7muG7tsWoM+G7miPDqeG6t+G7uOG7muG7uFjDouG7muG7uDXhu5rhuqk84buyMuG7muG6peG6q+G7hTsz4buaw6I8P+G7mkDhuqvhu4Us4bqp4bua4buB4buk4buaw6I8xag+4bua4bqpPMOd4bqp4bua4bqt4bq94bua4bqpPD464bqp4bua4bqpPOG6veG7uMOT4buaI+G6oeG7uOG7miPDmTTDk+G7mlgz4bua4bqpw6nhurczKcOT4bua4bqpPjrhuqnhu5owPiwyw5Lhu5rGocOhPuG7muG7geG6rz7hu5rhu7g8w6nEgzMp4bua4bqp4bqnfTM84buaMDzDmj7hu5oy4bum4bu44buaMSHhu5o84bqhPsOT4bua4buBPizhu7jhu5ox4bq9w5rhu5rhu7g8NzPhu5rhu7g8xJHhu5ojO+G7mjMpPCzhu5rhuqk84bqrw53huqnhu5rigJzGocOZ4buaPMOZ4bqp4buaMDxi4bu44bua4bqpfTM84bua4bu4w5rigJ3hu5ox4buk4bua4bqnWOG6qeG7msOiPGPhu5o84bq3w6LDk+G7muG6qeG6q+G7heG7mjM8Pj8z4bua4bu4w5nhu7jhu5oz4bqhPuG7mkDhuqszKeG7msOiPMWoPuG7muG6qTw+OuG6qeG7muG6qTzhur3hu7jDkuG7muG7peG6oT7hu5rhuqnhuqfhu6Y+4bua4bqpfTM84bua4buFP+G6q+G7msOiPMWoPuG7miPDqeG6t+G7uOG7muG7g1fhu4Xhu5pA4bq9Mynhu5owW+G7uDzhu5rhu7bFqDPDk+G7mjPhuqE+4buaQOG6qzMp4bua4bu4ZOG7muG6qTwuw5Lhu5rGocOgMynhu5rhuqk84bqxPuG7muG7hT/huqvhu5rhu7hZ4bqr4bua4bqs4bqz4bua4buA4bulw5PhuqjhuqhM4buXduG7msOiPMOhPuG7mjzhurfDouG7muG7geG6rz7hu5rhuqrhu5l44buX4bua4bqow4Lhu5rhuqxZMuG7muG6rMSDM+G7muG6reG6rzLhu5o8NOG7pDPhu5rhu7g8XTM84buaMeG7pj7hu5rhu7jDmeG7uOG7mjPhuqE+4buaQOG6qzMp4bua4bqp4bqnNDMp4bua4bu2w5k04bua4bu4w5k04buaIy7hu5rhuqnhuqd9Mzzhu5rhu5U8xJHhu5rhuqlb4bu4POG7muG6quG7mXjhu5fhu5rhuqldMzzhu5rhu4M9MuG7muG7gyThuqnDksOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOiw6zhuqvhuqk8NOG6p8ag4buQ4bulNOG7pD7hu5rDrDM8w5Qvw6Lhu5A=

Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]