(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 23/3 (tức ngày 18/2 năm Kỷ Hợi) tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phủ Trịnh (xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) diễn ra Lễ kỷ niệm 449 năm ngày mất của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm (1570- 2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDosOZw4pixalwxqHhu6diw6nDqeG6v2LFqWjhu6dixanhu5/hu4PDiWLhu6dq4bquYuG7pnDFqeG7oWLDmeG7oeG7gcWp4bufYj/hu6Hhu4dwYl3huqbhu7XFqeG7n2I/w4Nzxanhu6Fiw5lw4bub4bun4bq1L+G7oWTDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4bug4buP4buBw7LhuqvDoibhu4fFqeG7n2LEkWUvZWLhurfhuq7huqzDs2LFqeG7n+G7g8OJYmTDqi/EkWLFqWjhu6diw5nDimLhu6BBcOG6s2Lhuq7hu4VwYsOZ4buh4bqwYsOScGLhuq5xw7Phu6Fi4bulc8Oz4buhYsSCQmIl4bqwd8OzYuG7n3Dhu4FiJOG7ocOCYj/Dg3PFqeG7oWLhurdFZ2JddcWp4buhYuG7oOG6ssWp4bufxINi4buh4bqww4nGocWpYl11xanhu6Fi4bukecOzxINi4bqudMWp4buhYj/hu6Hhu4HFqeG7oWLhu6Dhu6nhu4HhurNiw7Jw4budxaliw4Phu4Fi4buk4budYsO5w4pixalwxqHhu6diw6nDqeG6v2LFqWjhu6dixanhu5/hu4PDiWLhu6dq4bquYsOzw4Lhu4Fi4bumcMWp4buhYsOZ4buh4buBxanhu59iP+G7oeG7h3BiXeG6puG7tcWp4bufYj/Dg3PFqeG7oWLDmXDhu5vhu6di4bq3ZOG6ueG6vWMtYsSRY2Thur/hurPhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDol3hu5diw7Lhuqpib+G6sMO9cGLhu6Xhu51iw7Phu6li4buNeMWp4bufYsOz4buhcWIk4buh4buF4bunYsOS4bqww4liJOG7oeG6puG7tcWp4bufYi1iP3TFqeG7oWLDgsOJYkRw4buZxanEg2Lhu55w4buH4bunYuG7jXfDs2Imw4FiXeG7oMSDPz/DoMOS4bukYj/hu6Hhu4HFqeG7oWLhu6Dhu6nhu4HDo2Lhu6Vnxanhu6Fi4buN4buFxrBi4buh4bqww4nGocWpYl11xanhu6Fi4bukecOzxINiw7Phu4fDs2Lhu41z4buBYuG6oOG7oeG6puG7tcWp4bufYsOz4bqyxanhu59i4buNdsWp4bufYuG7jWbGsGLDs8awxaliw7Phu6Hhu4fhurBiw7Lhu6vFqeG7n2Lhu6Hhu7FiP8ODc8Wp4buhYuG6rsOD4buZxali4bun4buxcGLhu6dw4buXxali4buNauG6rmLFqeG6puG7t8Oz4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYsSCw4PDszjhuqsvL8Ozw7LFqeG6r2/hu4HGsOG6ruG7oeG7gcWp4buh4buhxrDhu4Hhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL2Thur9kZC/DqcOqw7LhurtkxJFl4bq9Y2Phuq7hur/hurnhur/DqWNjw6nhu6Vk4bqvw7rhuqDhu5/huqtiL8Oi4buMeMWp4bufYsOz4buhcWIk4buh4buF4bunYsOS4bqww4liJOG7oeG6puG7tcWp4bufYuKAk2Lhu55w4buH4bunYuG7jXfDs2Imw4FiXeG7oMSDPz/DoMOS4bukYj/hu6Hhu4HFqeG7oWLhu6Dhu6nhu4Fiw7PhurLFqeG7n2LDs+G7h8OzYuG7jeG7hXBib3Dhu5vhurBiw7LEqcWp4bufYuG7oeG6puG7tcWp4bufYsWp4buhxKnFqWLFqeG7n+G7g8OJYuG7p2rhuq5i4bumcMWp4buhYsOZ4buh4buBxanhu59iP+G7oeG7h3BiXeG6puG7tcWp4bufYj/Dg3PFqeG7oWLDmXDhu5vhu6fhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG7pnDFqeG7oWLDmeG7oeG7gcWp4bufYj/hu6Hhu4dwYl3huqbhu7XFqeG7n2I/w4Nzxanhu6Fiw5lw4bub4bunYsSCcMWp4buhYsWpaOG7p2Jk4bq5Y2XEg2Lhu6dq4bquYsWpaOG7p2Jk4bq54bq9Y8SDYuG7peG7g2LFqeG7n+G6puG7uXBi4bul4buDxanhu59iJuG7qcOzYibhu7XFqWLhurdFZ2JddcWp4buhYuG7oOG6ssWp4bufxINi4buh4bqww4nGocWpYl11xanhu6Fi4bukecOz4bqzYkXhurBq4bquYuG6ruG7ocSpxali4bqu4bqoYuG6rmvFqeG7n2Lhu6Xhu7fhuqBiw7LEqcWpYsWp4buf4buhw6jGsGLDs+G6ssWp4bufYsO54buhw73huq9ixaho4bunYmThurnEkeG6ucSDYsSC4buB4bqwYsO54buhcGLhu6bhu4XDs2Lhu4xoxanhu59iw5LhurDFqeG7n2LEgsaw4buHxalixanhu592cGLFqeG7oeG7g2Lhu6Thu5nEg2I/w4Nzxanhu6Fiw5lw4bub4bunYuG7jWdixanhu5/hurDDicahxali4buNcGLhuq7hu6Hhu4/GsGLhu6DhuqbFqeG7n2Il4bqwd8OzYsOzdsWp4bufYsWo4buf4bqww4nhu53FqWLDmXDhu6diw7LhuqrFqeG7n2LDs+G7uWLhuqDhu6HhurJi4buk4buZYsOycMah4bquYuG7puG7hcOz4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Im4bqwd+G6rmLEkeG6uWLFqWjhu6diw7Nr4bunYuG6ouG6sMSpxaliw7Phu6Fwxanhu6Fiw7Phu6Fw4buVxanEg2J2xanhu59i4buNZ2LDs+G7qWLFqeG7oXDhu5fhurBiw7N3xanhu59i4buhcOG7lcWpYuG7peG7t8WpYsOBYuG6ruG7oeG7uXBi4buk4buZYj/Dg+G6sMWp4bufYuG7oOG6psWp4bufxINi4bqu4buFxrBixanhu5nFqWLDs+G7tWLFqeG7n+G7oXDGoeG6oGLFqeG7oeG7g2I/w4Nzxanhu6FiROG7t3BiZMSRYuG7jeG7uXBiw7Phu6Hhurbhu4Fi4bqucOG7leG6oGLFqXdwYuG6rsODc2JEcmLhu41q4bquYsWp4bqm4bu3w7NiROG7g2LEkcOp4bq/YsWpaOG7p2LDs+G7qWLhu6fDrOG6rmLhuq7Dg+G7mcWpYsOz4buhccWp4buhYuG6rsOD4bqm4bu5xanhu59i4buM4buFcGJdcMah4bquYuG6t2ThurnDqeG6uWItYmThur3DqsOq4bqz4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYsSCw4PDszjhuqsvL8Ozw7LFqeG6r2/hu4HGsOG6ruG7oeG7gcWp4buh4buhxrDhu4Hhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL2Thur9kZC/DqcOqw7LhurtkxJFl4bq9Y2Phuq7hur/hurnhur/DqWNjw6nhu6XEkeG6r8O64bqg4buf4bqrYi/Doj9w4buV4bquYuG7p+G6tMOzYsSCxKnFqWLDueG7oWrhurBi4buh4bup4buBYuG6ruG7h3Biw7LhuqrFqeG7n2Lhu6Xhu4VwYuG6ruG7ocSpxali4bqu4buh4buVxINiw7PhurB5w7Ni4buN4bu5cGLhu6Zwxanhu6Fiw5nhu6Hhu4HFqeG7n2I/4buh4buHcGJd4bqm4bu1xanhu59iP8ODc8Wp4buhYsOZcOG7m+G7p+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiVsWp4bufYuG7jeG6pkHDs2Jd4bqw4buBYuG7pOG7mWLhu4DFqeG7oWI/dsWp4bufYuG6rsOD4buxxanhu59iw7LhurTFqeG7n8SDYuG7n3Dhu4Fi4bqg4buhxrDFqeG7n2LDs+G7oeG6rMOzYj/hu6HhuqZBxanhu59iP+G6puG7t8Wp4bufYuG6ouG6sMSpxanEg2I/4buh4buHcGIl4bqwd8OzYsOzdsWp4bufxINi4bqudsWpYuG6oOG7ocawxanhu59iP+G7oeG6pkHFqeG7n2LhuqDhu6HhurThuq/huq/huq9iw5N2xanhu59i4bul4buBxrBiw7PDguG7gWLhu6Zwxanhu6Fiw5nhu6Hhu4HFqeG7n2I/4buh4buHcGJd4bqm4bu1xanhu59iP8ODc8Wp4buhYsOZcOG7m+G7p2Lhu413cGJE4bu3cGLhu41q4bquYsWp4bqm4bu3w7Ni4buNZ2Lhu43huqZBw7Ni4bulc8Oz4buhYsSCQmLhu43hu4fFqeG7oWLhu59w4buHxINi4buf4buhcGLFqeG7oWzFqeG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4buk4budYsO5w4pixalwxqHhu6diw6nDqeG6v2LFqWjhu6dixanhu5/hu4PDiWLhu6dq4bquYsOzw4Lhu4Fi4bumcMWp4buhYsOZ4buh4buBxanhu59iP+G7oeG7h3BiXeG6puG7tcWp4bufYj/Dg3PFqeG7oWLDmXDhu5vhu6di4bul4buDYsOyc+G6oGLhu43hu5tidsWpYuG7peG7hXBixanhu6FDxanhu59i4buN4bupxanhu59i4buf4bup4bqgYsOzw4Lhu4FidsWp4bufYuG7jXdwYkThu7dwYuG7jWrhuq5ixanhuqbhu7fDs+G6r2Lhu4x4xanhu59i4bqu4buh4bu5cGLhu6Xhu4Niw7Jz4bqgYsOzxrDFqWLDs+G7oeG7h+G6sGLDsuG7q8Wp4bufYuG7oeG7sWI/w4Nzxanhu6Fiw7nhu6Fp4bqgYsOzZmLFqeG6puG7t8OzYkThu4Nixanhu6HEqcWpYsOyxKnFqWLhu41z4buBYuG6oOG7oeG6puG7tcWp4bufYuG7peG7hXBi4bqu4buXYuG6ruG6quG6sGJE4buXYsOZ4buh4bqwYsOScGLhuq5xw7Phu6Fi4bulc8Oz4buhYsSCQmIl4bqwd8OzYuG7n3Dhu4FiJOG7ocOCYj/Dg3PFqeG7oWLhu43hu5tiw7LEqcWp4bufYuG7oeG6puG7tcWp4bufYuG6ruG7oeG7g8Wp4buhYsO5ccWp4buhxINiROG6sMWpYuG7jWnhuqBi4bqucsWp4buhYuG7jcaw4buDxaliw7nhu5Xhuq7huq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOSc+G6oGLhu6Xhu51ixalo4bunYsWp4buBw4nEg2LDmeG7oeG6sGLDknBi4bquccOz4buhYuG7pXPDs+G7oWLEgkJiJeG6sHfDs2Lhu59w4buBYiThu6HDgmI/w4Nzxanhu6Fi4buN4buBxanhu59i4buN4bqmQcOzYuG7jWvhurBi4bqu4bqmYuG6rsOD4bqyxanhu59i4bqu4bqwxINi4bqudsWpYuG6ruG7hcawYkThu7dwYuG6ouG6sMOJYuG7p3Zi4bul4bu3xali4bufeOG7p2LFqeG7oXDhu5fhurBi4buh4buFxanhu59i4bun4bq0w7Ni4bquw4Phu7HFqeG7n2Lhu41w4bub4bun4bqvYuG7jMSpw4nEg2Lhu6Hhuqzhu4Fi4buhw7TFqWLEguG7k2LDs+G6ssWp4bufYkThu7dwYsOz4buHw7Niw7JwYuG6rnHDs+G7oWLhuqDhu6HhurRiw7Nsxalixanhu6HhuqZiw5JwYsSCZsWpYl1oxali4buh4bup4buBYj/hu6Hhu5Vi4bufcOG7t3BiP+G7oeG7g8Wp4buhYsWo4buh4buDYuG7oHjEg2LEguG6sHdwYsOz4buHYuG6ruG7oWvFqWLDk23hu6di4buk4bqm4bu1xanhu5/Eg2Lhu6Thu4Hhu6diw5lwxanhu6HigKZi4buhcsWp4buhYuG6ruG7oeG7g8Wp4buhYuG6rsaw4bqww4Niw7LhurBi4bulc8Oz4buhYuG6rsSp4bunYuG7pXDFqeG7oWLhu6Fq4bqgYsOybsWpYuG6ruG7oeG6sGLhu6Hhurbhuq5iw7nhu6Hhu4fDs+G7oWLDsuG6sGLhu6Vzw7Phu6Hhuq/hurVvYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bunxILGsC1vcMOycC3hu6PGsMWp4bquLcSQ4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o8WpxrDDg+G7p+G7geG7peG6q8Oi4bq1L2/DouG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4buA4bqw4bqu4buhxrDDg+G6q8Oi4buMcsWp4buhYuG7nnDhu4HFqeG7n+G6tS/huqDDog==

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]