Liên quan đến vụ việc tại Chùa Ba Vàng, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có công văn gửi Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Quảng Ninh và Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3hu4zhu4Xhu6vEkSx54burxJFxc2bhu7HEkeG7jnJ04burcsSRxIJy4bqs4bqvxJHhu45BxJHhurbhuqLEkeG6snLDgMSR4bqyRMSRJnJv4bqyxJFxc2bhu7HEkeG6snJE4buPxJFyc+G7o+G7q8SR4oCc4bqy4bqw4bqm4buPxJHDieG7seG7q3HigJ3hurfEkeKAnHF2c8SRcuG7s+G7q+KAncSRxrBnxJHDiXPEkcSCcmjhu6nEkcav4bq0b+G6ssSR4bqydOG7q8SR4burceG6qsOD4burccSR4bqyeeG7q8SRcXNm4bux4bqnL3LDqeG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCUuG7keG7hcO1ZOG6rcavc8ah4burxJHhuq7hurThu4Xhu6vEkcO04bub4burxJHDieG6psSRw4lz4buj4buPxJHhurJoc8SR4buOcuG6pOG7hcSR4buM4buFxJEwZ+G7q3HhurfEkeG7jOG7heG7q8SRLHnhu6vEkXFzZuG7scSR4buOcnThu6tyxJHEgnLhuqzEkcO0w63EkeG7j+G7rcSR4buPeeG7q3HEkcOJw6zhu6vEkXHEkHPEkeG7jOG7heG7q8SRLHnhu6vEkXFzZuG7scSRw6I74bqixJHhu6rhu7VzxJHDieG6puG6pcSR4bqyw7nhu6tyxJE/4bq0aeG7q3HEkeG7qnPhu6tyxJHDiWfEkVLhu7VzxJHDtOG7s+G7q3HEkSzhurDDusSR4bq2RMSRUVImUTDhu6rhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG6p3Phu6lxxJHhurbhurDhu4/DoWQvL+G7j8O14bur4bqz4buN4buF4bux4bqycuG7heG7q3Jy4bux4buF4bqzw4nhu6svw7Xhu5HhurbFqeG6suG7scSCL+G7q+G7keG6uOG6ti/DqeG7g8Opw6kv4bq94buHw7Xhur9l4buDw6nhu4FlZeG6ssOq4bq54bq/4buB4bq74buD4buBxrDDqeG6s+G7p8SCcWTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG6p+G6tuG6suG6sOG7seG7q3Hhuq3Doknhu6ty4bqvxJE/4bq04buF4burccSRMHPhu6ty4bql4bqnL+G6tuG6suG6sOG7seG7q3Hhuq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7jnnhu6txxJHDicOs4burxJHhu6tn4bq8xJHDtOG6quG6oOG7j8SRw7Thuqrhu4XEkeG6sOG7hcSR4burceG7heG6vMSR4bq24buF4bq0xJHhurJyeeG7q3HEkeG6snPhu6vEkcOJZ8SR4buPZuG7j8SRw4lzw7Xhu5Hhu7HEkeG7j8awc8SCxJHEgnJp4burxJFm4burcsSR4buPcuG6pOG7hcSR4buM4buFxJEwZ+G7q3HEkcOiLCbEkS554burccSR4buMdOG6t8SR4bqyw7nhu6tyxJE/4bq0aeG7q3HEkeG7qnPhu6ty4bqlxJHhurLhu7fEkeG7j3JC4buPxJHhu49m4buPxJFy4buxaOG6ssSRw7Thu7Xhu6txxJHhu6nhu4Xhu6txxJHhurJ04burcsSR4bupxqHEkeG6snThu6vEkcO1w7rEkcO04bux4buF4burxJHhu6ty4bqqxJFxdnPEkcOJ4bux4burceG6t8SRcuG7reG7hcSRcXNpc8SR4buPZuG7j8SRbOG7q8SR4buxZuG7q8SR4bqyQ8SR4burcnPhu53hurTEkcWpc+G7m8SCxJHhurLhurDhuqrDgeG7j+G6s+G6s+G6s8SRw7ThuqrhuqDhu4/EkcO0w6zhu6txxJHhurJpc8SR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG7jWbhu7HEkeG7j3J04bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0saHPEkeG7jnnhu6txxJHDicOs4burxJHhurbDvcSR4bq54bq/4buBLyxR4buOJi0mUcSRccSQc8SRUuG7tXPEkcO04buz4burccSRLOG6sMO6xJHhurZExJFRUiZRMOG7quG6t8SR4buM4buF4burxJEseeG7q8SRcXNm4buxxJHhu45ydOG7q3LEkcSCcuG6rMSRw7Thu53EkeG7q3Fyw7rEkVLhu7VzxJHDtOG7s+G7q3HEkSzhurDDusSR4bq2RMSRUVImUTDhu6rEkcWpc+G7n+G7qcSR4bqy4bqw4buF4bq3xJHhurpm4buPxJHhu6lz4burcsSRw7Thu5/EkcawZ+G7qcSR4bqweMSRw4lnxJHhu4/hu63EkeG7jXPhu6Phu6vEkcSCcmbEgsSR4burccOs4burxJHhu49yxKnhu6vhurfEkeG6usSQxJHGsMOKxJHhu6tyReG7q3HEkXJn4burcsSRw4lzxJHDiXPEkcSCcmjhu6nEkcOi4bur4bub4bq0xJHhu4/hu63huqXhurfEkcO04buz4burccSR4bqycsOAc8SR4bqycnnhu6txxJHhurJz4burxJHhu49y4buxxJHhu49m4buPxJHhu49BxJHhuq7hurThu4Xhu6vEkeG7jWbhu7HEkeG7j3J0xJHDieG7ncSRxanhu5vhurLEkeG6ruG6tGnEkeG6usSQxJHGsMOKxJFxc2lzxJHhuq7hurThurzhu5vhurLhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSxoc8SR4buPeeG7q3HEkcOJw6zhu6vEkeG6tsO9xJHhurnhur/hursvLFHhu44mLSZRxJFxxJBzxJHhu4zhu4Xhu6vEkSx54burxJFxc2bhu7HEkcOiO+G6osSR4buq4bu1c8SRw4nhuqbhuqXEkeG6ssO54burcsSRP+G6tGnhu6txxJHhu6pz4burcuG6t8SR4buM4buF4burxJEseeG7q8SRcXNm4buxxJHhu45ydOG7q3LEkcSCcuG6rMSR4bq8xqHhurTEkeG7j27hurTEkeG7jOG7heG7q8SRLHnhu6vEkXFzZuG7scSRw6I74bqixJHhu6rhu7VzxJHDieG6puG6pcSR4bqyw7nhu6tyxJE/4bq0aeG7q3HEkeG7qnPhu6tyxJHEgnLDvXPEkXLhuqDEgsSRw4nDgXPEkeG7j2bhu4/EkeG6tuG6ouG6t8SR4burcWfhu6tyxJHGsHPGoeG7q8SR4bqu4bq04buF4burxJHFqXPhu5/hu6nEkeG6suG6sOG7heG6t8SR4bq6ZuG7j8SR4bupc+G7q3LEkcO04bufxJHGsGfhu6nEkeG6sHjEkeG7q3JF4burccSR4bur4bu1c8SRw7XhurThu6txxJHhu6ty4bqqxJHhu41m4buxxJHGr+G7heG7scSRw7Thu7Xhu6txxJHEgnJp4burxJFm4burcuG6t8SRxanDusSCxJHhurJyw4BzxJHhurJy4buF4bupxJHhu6nhuqrhurThurfEkcO04budxJHhurrhurRt4bqyxJHhu41z4buj4burxJHEgnJmxILEkXFzaXPEkeG6ruG6tOG6vOG7m+G6ssSR4burckXhu6txxJFyZ+G7q8SRw4lzxJHDiXPEkcSCcmjhu6nEkcSCcmbEgsSRxrDhurRv4bqyxJHDouG7q+G7m+G6tMSR4buP4but4bql4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0w4budxJFx4but4buPxJHDtOG7tcSR4bqu4bq0aeG7q8SRxrDDisSR4buqcmfEkeG7q+G6qsOB4buP4bq3xJHhu4zhu4Xhu6vEkSx54burxJFxc2bhu7HEkeG7jnJ04burcsSRxIJy4bqsxJHhu4/huqjhu6txxJHhurzGoeG6tMSR4buPbuG6tMSRUVImUTDhu6rEkcWpcsOz4burxJHhurLhurDhuqpB4burccSRxalz4buf4bupxJHhurLhurDhu4XhurfEkeG6umbhu4/EkeG7qXPhu6tyxJHDieG6psSRw4lz4buj4buPxJHhu6ty4bqqxJHhu4xm4buxxJHGr+G7heG7scSRw7Thu7Xhu6txxJHDtOG6quG7hcSR4bqyc+G7q+G6t8SRxalyauG7q3HEkcO0w7rhu6tyxJHhu6tyReG7q3HEkXJn4burcsSRw4lzxJHhu6nGocSR4bqydOG7q8SRw7XDusSRw7Thu7Hhu4Xhu6vhurfEkeG6suG6sGZzxJHhurJy4bq0buG7q8SRxIJy4bux4burccSR4bup4buCxJHhurLhuqbhu4/hurfEkcWpcnnhu6txxJHEgnLhuqTEkXLhuqDEgsSRw4nDgXPEkeG6suG6sOG6tOG6vOG7neG7q8SR4bqycsO94burccSRJnJv4bqyxJFxc2bhu7HEkTBz4buj4bqyxJHhu6rhu4Xhu6nEkcSCcmlzxJHhu43DusSRxrDhu7Foc8SRxalyd3PEkeG7j2bhu4/EkeG7j0HEkeG6tuG6osSRJnJv4bqyxJFxc2bhu7HhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7jMah4burxJHhu49o4burcsSRw7Thu63hurfEkeG7j2bhu4/EkXJz4buj4burxJHhurLhuqrhuqDhu6txxJHigJzhurLhurDhuqbhu4/EkcOJ4bux4burceKAneG6t8SR4oCccXZzxJFy4buz4bur4oCdxJHFqXJ54burccSR4buP4butxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhurLhurDhurThurzhu53hu6vEkeG6snLDveG7q3HEkSZyb+G6ssSRcXNm4bux4bq3xJHhu6vhu5vhurTEkeG7j2bhu4/EkeG7j0HEkeG6tuG6osSR4bqycsOAxJHhurJExJEmcm/hurLEkXFzZuG7scSR4bqyckThu4/EkXJz4buj4burxJHDiXPhu6Phu4/EkeG6suG6sMah4burxJHGsGfEkcO04buF4burccSRw4lzxJHEgnJo4bupxJHGr+G6tG/hurLEkeG6snThu6vEkeG7q3HhuqrDg+G7q3HhurfEkeG6snnhu6vEkXFzZuG7seG6t8SR4buqcXLDusSRw7TDuuG7q3LEkcOp4bq/4bq5L+G6uWXDqeG7gS/hu6rDlC3hu44mxJHhu6txZ+G6vMSR4bq7ZeG6s8Op4bq54bqz4bq5ZcOp4buBxJHhu4/huqzhu4XEkeG7jnJ04burcsSRxIJy4bqsxJHhuq7hurThurzEkcO0w7rhu6tyxJHhu49yc8SR4bqyc+G7m+G6ssSR4bup4bu14bqyxJHhurbDvcSRw7Rz4bud4bq0xJHDiWfEkeG7jXPhu6Phu6vEkcSCcmbEgsSR4bqycnPEkXJn4burcsSRxq/hurRv4bqyxJHhurJ04burxJHhu6tx4bqqw4Phu6tx4bq3xJHhurJ54burxJFxc2bhu7HEkeG7j+G6qOG7q3HEkeG7q3LhuqrEkeG7q3JF4burccSRw4nDrOG7q8SR4buNaeG7q8SRxrBzxqHhu6vEkeG6ruG6tOG7heG7q+G6t8SR4buPbuG7q8SRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG6usSQxJHGsMOKxJHhurJy4buR4buxxJHhuq7hurThurzEkcO0w7rhu6tyxJHhu4/huqzhu4XEkcSCcmbEgsSRxrDhurRv4bqy4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu4zhu4Xhu6vEkSx54burxJFxc2bhu7HEkeG7jnJ04burcsSRxIJy4bqsxJHhu4/huqjhu6txxJHhu49yw7nEkcO0aOG7scSR4buPZuG7j8SR4buPQcSR4bqu4bq04buF4burxJHhuq7hurRp4burxJHGsMOKxJHhu6pyZ8SR4bur4bqqw4Hhu4/EkcOJ4budxJHhurJ54burxJFxc2bhu7HhurfEkcOJw6zhu6vEkXLhu63hu4XEkeG7j27hu6vEkeG6ssOs4burccSR4buP4bqqw4Dhu6txxJHhu4954burccSR4bqyZuG7j8SRxalz4buf4bupxJHhurLhurDhu4XhurfEkcWpw7rEgsSR4bqycsOAc8SR4buPcm3hu6vhu49yw7nhu6tyxJHhu6tyReG7q3HEkeG7jXPhu5/hurTEkXJz4buj4burxJHGsOG7o+G7j3LEkeG7j3LhurTDs+G7q8SRw7Vz4buh4burxJHhurDhu4XEkeG6smhzxJHhu49BxJHhurbhuqLEkeG6snLDgMSR4bqyRMSRJnJv4bqyxJFxc2bhu7HhurfEkeG7jeG7t8SR4bq24bq04burceG6t8SRcuG7sWfhu6vEkeG6snJz4buj4burxJHhu6tyReG7q3HEkeG6ruG6tOG6vMSRw7TDuuG7q3LEkeG7j+G6rOG7hcSRxIJyZsSCxJHGsOG6tG/hurLEkcO04bufxJHhurrEkMSRxrDDisSR4burcXJzxqHhu6nEkeG7q3JF4burccSRcmfhu6tyxJHDiXPEkeG6suG6sOG6tOG6vOG7neG7q8SR4buNZsSR4bupxqHEkeG6snThu6vEkcO1w7rEkcO04bux4buF4bur4bq3xJFxbOG6vMSRw7XhuqrEkcaw4bq0b+G7q8SR4bqycnPhu5vhurTEkeG6snThu49yxJHhu49E4buP4bq3xJHhurJm4buPxJHDtOG7teG7q3HEkeG6um3hurTEkcO04bub4burxJHhu4Xhu6vEkeG7q3Phu6tyxJHhurLhurBv4bqyxJHhurJExJHDiWfEkeG7heG7q8SR4bqy4buxZ+G7q8SR4bq6w63EkXLhu7Vz4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu4zhu4Xhu6vEkSx54burxJFxc2bhu7HEkeG7jnJ04burcsSRxIJy4bqsxJHhurzGoeG6tMSR4buPbuG6tMSR4buM4buF4burxJEseeG7q8SRcXNm4buxxJHDojvhuqLEkeG7quG7tXPEkcOJ4bqm4bqlxJHhurLDueG7q3LEkT/hurRp4burccSR4buqc+G7q3LEkeG7jWbhu7HEkeG7j2bhu7HEkcWp4bub4bqyxJHhuq7hurRpxJHFqXPhu5/hu6nEkeG6suG6sOG7heG6t8SR4bq6ZuG7j8SR4bupc+G7q3LEkcOJw4FzxJEu4buM4buqw5XEkeG6ssO54burcsSRP+G6tGnhu6txxJHhu6pz4burcsSRw4lnxJHhu4zhu4Xhu6vEkSx54burxJFxc2bhu7HEkeG7jnJ04burcsSRxIJy4bqsxJHhurLhurDhuqrDgeG7j8SR4burcWfhurzEkeG6ucOq4bqz4bq74bqz4bq5ZcOp4buD4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4ThurThurJy4bux4bqwZOG6rSxy4buR4buxxJHhu43hu4Xhu7HDieG7heG7q3Lhu7Hhu4XhurPDieG7q+G6py/EguG6rQ==

Theo baovanhoa.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]