(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 22/3, tại Khu lăng mộ Minh Đô Vương Trịnh Doanh và Chính phi Nguyễn Thị Ngọc Vinh (xã Yên Thịnh, huyện Yên Định) đã long trọng diễn ra buổi lễ khánh thành giai đoạn 1 công trình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurlj4buww7rDrXbDuuG6u+G6psO6w6x2w7rhurvhu5Phu7d2deG6u+G6psOC4bundsO64bq74buxw7rhuqzhurvhu61qdnXhurvhu6/DgeG6u+G7rsO5dsO64bq74buU4bu34bq7NMSQ4bqidnXhurspw4LFqXbDuuG6u+G7mHdpdsO64bq7w4rDrOG6u+G7ksO64buldsO64bq74bqyw7rDueG6u+G6qXXDuWnDueG6u+G7lXfhu4t24bq7w6rhuqtiL8O6w6pjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6ssOa4buXaeG7meG6uWPhu5LDusO5cOG6rOG6u+G6v+G6vy/hu4HhuqXhurvhuqbhu4vDueG6u+G7sMO64bqs4bq74butanZ14bq74buvw4Hhurvhu67DuXbDuuG6u+G7lOG7t+G6uzTEkOG6onZ14bq7KcOCxal2w7rhurvhu5h3aXbDuuG6u8OKw6zhurvhu5LDuuG7pXbDuuG6u+G6ssO6w7nhurtWdeG6rOG7hnN24bq7KcO6xanhurtWdcO94buT4bq7NMO5dsO64bq74bqp4buAxKnhurs34bufduG6uynDusWpdsO64bql4bq7w7rhuqzhu4ZxduG6uzfhu5924bq74buUxal2w7rhuqvhurvhu5XEqeG6u+G7rXd2deG6u+G6psOCw712deG6u+G7mcO5c3bhurvDgmnhurvhu5HhuqzDgMO54bq74butc+G6u+G7scO6w612w7rhurvhuqbDusOsdsO64bq7dcO5acO54bq74buVd+G7i3bhurvDquG6u+G7k+G7t3Z14bq74bqmw4Lhu6d2w7rhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWMpw4PDueG6u+G7meG6uOG6u+G7keG6rMOAw7nhurvhu61z4bq74buTeOG6u+G7leG7i8O54bq74buZw7lxduG6uyjhurDhurs0w5rhuqUpKeG6t+G7mOG7rOG6uynDuml2w7rhurvDmnhpw6Lhurvhu63EqXbDuuG6u+G7leG7i3fhurvDuuG6rOG7hnF24bq7N+G7n3bhurvhu5TFqXbDuuG6peG6u+G7gMSp4bq7N+G7n3bhurspw7rFqXbDuuG6u+G7k+G6qnZ14bq74buV4bu3dnXhurvhu5Xhu4l34bq74buTd3bhurvhu5PDusOt4bqs4bq74buZeXZ14bq7w7rDveG6uynDgsWpdsO64bq7VcO5aeG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7kuG7t3Z14bq74bqmw4Lhu6d2w7rhurvhu7DDuuG6rOG6u+G7rWp2deG6u+G7r8OB4bq74buuw7l2w7rhurvhu5Thu7fhurs0xJDhuqJ2deG6uynDgsWpdsO64bq74buYd2l2w7rhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u3Z1w7rDueG7n3bhurvhu5NF4bqs4bq74bqmw7rDueG7oeG6puG6u+G7seG7oeG6u+G6tOG6rOG7huG6u8O6d+G7i+G7k8O64bq74bqmw4Lhu5924bq74buxw7rhuqzhurvhu5XDsuG6puG6u+G7k3jhurvhu5nDuXF24bq74bqm4bul4buTw7rhurvDgsOBdnXhurvhu4fhuqXhu4PhurvDumnDouG6u8OKw4PDueG6u8Oq4bq94bq7w7rhu4t2deG6u+G7r0Lhu5Phurvhu5Phu7d2deG6u+G6psOC4bundsO64bq74buxw7nhu6F24bq74bqmw4Lhuqjhu5PhurvhuqbDueG7n+G6rOG6u+G7kcO5cuG6rOG6peG6u+G7kWl34bq7dUHhu6/hurXhurvhurLDuuG7jXbhurvhu6/DgeG6u+G7k0Np4bq74buuw7l2w7rhurvhu5Thu7fhurs0xJDhuqJ2deG6uynDgsWpdsO64bq74buYd2l2w7rhuqXhurvhurLDuuG7jXbhurvhu6/DgeG6u+G7k0Np4bq74buSw7rhu6V2w7rhurssw7rDueG6u1Z14bqs4buGc3bhurspw7rFqeG6u1Z1w73hu5Phurs0w7l2w7rhuqXhurt2w7rDrOG6u+G6psO6xILhuqXhurt2w7rDrOG6u+G7scO6w63hu5PDuuG6peG6u3bDusOs4bq74bqmw4LEkHZ14bq74buRw6zhu4bhuqXhurvhuqZp4buv4bq74bq04bqsaXbhuqXhurvDukHhurvhu5HDrXbhurt2deG6rOG7hnHhuqbhuqXhurvhu7HDuuG6rOG7t3bhurvDisO54bufduG6u+G7k8Oz4buG4bq74buT4buJdsO64bql4bq74buTw7Phu4bhurvhu4BpdsO64bq74buReHZ14bq74buvw63huqbhuqXhurvhu5XEkMSCdnXhurt1w7lpd+G6u+G6psO64bu3dnXhuqXhurvhu5XEkMSCdnXhurvhu5nhu4t34bq7w4rDrOG6u+G7lcOoduG6u+G7k2l34bq7w63hurLhurvhu5PDusO54buh4bqs4bq74bqkw612deG6p+G6p+G6p+G6p+G6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3XhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/DqmjDqsOqL+G7h2fhu5nhu4PDqmbhur3hu4Hhur3hur3huqbhu4VmZuG7g+G7g+G7g2fhu63DquG6p+G7q+G6snXhurnhursvY+G7rHPhurvhu5Nr4bqm4bq74buRanZ14bq74buxw7rDrXbDuuG6u+G6psO6w6x2w7rhurvhu5Phu7d2deG6u+G6psOC4bundsO64bq74buxw7rhuqzhurvhu61qdnXhurvhu6/DgeG6u+G7rsO5dsO64bq74buV4bu34bq7NMSQ4bqidnXhurspw4LFqXbDuuG6u+G7mHdpdsO64bq7w4rDrOG6u+G7k8O64buldsO64bq74bqyw7rDueG6u+G6qXXDuWnDueG6u+G7lXfhu4t24bq7w6rhuqvhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWMoaeG6rOG6u8Oq4bq7dmrhu6/hurvhuqbDgsO5cnbhurvhu7HDumnDueG6u+G6psO6w7nhurvhu5Phu7d2deG6peG6u3XDuWnDueG6u+G7lXfhu4t24bq7w6rhurvhu5NDaeG6u+G7meG6uOG6u8OtduG6u+G7lcSp4bq74buVxJDhuq7hu5PhurvDunfDrHbhurvhuqbDusOsdsO64bqn4bq7KcO64buXd+G6u+G7lXjhuqXhurvDuuG7i3Z14bq74buvQuG7k+G6u3VB4buv4bq74buAw7Phu4bhurvhu5nhurh2deG6u+G6ssO64buNduG6u+G7r8OB4bq74buTQ2nhurvhu67DuXbDuuG6u+G7lOG7t+G6uzTEkOG6onZ14bq7KcOCxal2w7rhurvhu5h3aXbDuuG6u8OKw6zhurvhu4DDs+G7huG6u+G7meG6uHZ14bq74bqyw7rhu4124bq74buvw4Hhurvhu5HDrOG6u+G7ksO64buldsO64bq74bqyw7rDueG6u1Z14bqs4buGc3bhurspw7rFqeG6u1Z1w73hu5Phurs0w7l2w7rhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u8O6d8OsduG6u+G6psOy4bqm4bq7w4rDg8O54bq74bq04bqs4buG4bq74buv4bu34bq74bqmw4Lhu5924bq74buZw7lxduG6u+G6puG7peG7k8O64bq74buD4bq94bq94bq74buv4bq/4bql4bq7dnXhuqxBduG6u+G7scO5dsO64bq74bqyw7rhu6Xhurvhu5Xhu43huqzhurvhuqbEkOG6u+G6psOC4bufduG6u8Oq4bqlZ+G6u+G6pkfhurvhu5VBdnXhuqfhurvhu5TDs+G7huG6u+G7rcOs4bq74bqk4bu54bq74bqmw7lwduG6u+G7mXfhurvhu5N3duG6u+G7k8O6w63huqzhurvDusO94bq7KcOCxal2w7rhurvhurThuqzhu4bhu5924bq7dXjhurLhurvhuqbDrMO54bq74bqmw4Lhuq7hurvDquG6veG6veG6r+G6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7rsO5dsO64bq74buU4bu34bq7NMSQ4bqidnXhurspw4LFqXbDuuG6u+G7mHdpdsO64bq74bqpw6pm4bq/4bq94bq7LcOqZuG7hWbhuqvhurvhu63DrOG6u8OKxanhurvhu5LDuuG6qGnhurspw4LFqXbDuuG6u+G6psO6ReG6u2fhurvhuqbDusSCw7nhurvhu6zhu5/hurspw4Lhuqx2deG6u8OaxJB2deG6peG6u+G6sOG6u3Z14bu3w7nhurvhuqbDieG6u8OqZuG7h+G6veG6u+G7leG7oXbhurvDqmbhu4Vm4bqn4bq74bu2dnXhurt2dcSQxILDueG6u+G7rcOsdnXhursoeOG7k+G6uyjhuqJ24bq7LeG6u+G7kMO5cXbhurspw7rEkOG6rnZ14bql4bq7dmnhu4bhurvhu63DrOG6u+G7gMSp4bq7NOG7qXbDuuG6u8Oa4bqqdnXhuqXhurvDuuG6rOG7hnF24bq7NOG7qXbDuuG6u+G7rMOB4buT4bql4bq74bqmxrB2w7rhurspw7ppdsO64bq7w5p4aeG6p+G6uynDgsWpdsO64bq74buYd2l2w7rhurvhu63DrOG6u+G7k3d24bq74bqmw7pF4bq74buRaeG6u+G7k0Np4bq74buSw7rhuqhp4bq7KcOCxal2w7rhurvhu5LEkOG6onZ14bql4bq74bqkw7l2w7rhurt2dcOs4buG4bq74buu4buP4bqs4bq7KcO64bunduG6peG6u+G6psO6w612deG6u8Oqw6rhurt2auG7r+G6u+G7kml2w7rhursp4buC4bq74bqpw6pm4bq/4bq94bqr4bql4bq7dsOAw7nhurvhuqbDueG7oXZ14bq74buTeOG6u+G6psSQ4bq74buTw7rDsuG6puG6u+G6psO64bu3dnXhurvhu6/DuXbDuuG6peG6u3XDueG7s8O54bq74buT4buJ4bq7w4pqduG6u+G7rcO0duG6u8OK4bu14bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurlj4busxanhu5PDuuG6u+G6pOG6uuG6u3XDusO54bq7dsO64buPduG6u+G6psOCd3Z14bq74bq/Z+G6u3Zq4buv4bq7KcOCxal2w7rhurvhu5h3aXbDuuG6u+G7k+G7jeG7r+G6u+G6tOG6rOG7hnB24bq74butw6zhurt2w7rhurx2deG6u3Zq4buv4bq74buVw7Lhuqbhurt2xJDDg+G7k+G6u8OAduG6u+G7lcWpdsO64bq7w4rDrOG6u+G6psO6xal2w7rhurvhu5Xhu4vhuqbhuqfhurvhu7Z2deG6u+G7k3jhurvhu5Phu7d2deG6u+G7rWl34bq74bqmd+G6u+G7rcODduG6u+G7k+G6qnZ14bq74buTw63hu5Phurs04bqsaeG6u+G7rOG7n+G6u+G7rcSpdsO64bq74buV4buLd+G6u3bDusOzduG6u+G7mcOzduG6u+G7gMOz4buG4bq74buZ4bq4dnXhurvDisOs4bq74buR4buJd+G6u8OKceG6uynDgOG6u+G6tOG6rOG7ueG7k+G6u+G6psO6xILDueG6u+G7rOG7n+G6uynDguG6rHZ14bq7w5rEkHZ14bqn4bq74buUw7Phu4bhurvhu63DrOG6u+G6psOCw7lw4bqs4bq74buV4buLw7nhurvhu5nDrMO54bq7dsO6w7LhuqbhurvhuqR34bq7w4rDg8O54bq74buTw63hu5PhurvhuqbDgsO5cOG6rOG6u+G7leG7i8O54bq74bqmw4J3dnXhurvhu63FqeG7k8O64bq74bqk4bq64bq7NMO5ceG6puG6u1Zp4buv4bq7w4rDg8O54bq74bq/4buD4buF4bq7dmrhu6/hurvDisOs4bq74buVw7Phu4bhurvhu5NEdnXhurvhu63DrOG6u+G6psO6xILDueG6u+G7seG7hOG6u+G7rcSpdsO64bq74bqmw7rDgOG6uzTDuXHhuqbhurtWaeG7r+G6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74buv4bqw4bq7w4LDgXZ14bq7dsO6w7lw4bqs4bq74but4buNduG6u3bDusOy4bqm4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljVmrhu6/hurvhu5TFqXbDuuG6u8Oa4bquw7nhurvDqmbhu4Vm4bql4bq74buuw7l2w7rhurvhu5Thu7fhurs0xJDhuqJ2deG6uynDgsWpdsO64bq74buYd2l2w7rhurvhu5FqdnXhurvDusOs4bql4bq7w7rEkOG6sHZ14bq74buZxJDhuqJ2deG6u+G7h2bhurvhuqbhuqzDgMO54bqn4bq74buuw4HhurvhurLDuuG7jXbhurvhu5NDaeG6u+G7ksO64bqoaeG6uynDgsWpdsO64bq74buYd2l2w7rhurvigJPhurvhu67DuXbDuuG6u+G7lOG7t+G6uzTEkOG6onZ14bq74buTeXbhurvhuqbhu4vDueG6u+G7scO64bqs4bq74buTQXbhurvhu5XDsuG6puG6u+G7k8O6w7N24bq7duG6qMO54bq74butw6x2deG6uzTDrHZ14bql4bq7dmnhu4bhurvhu63DrOG6u+G7gMSp4bq7N+G7n3bhurspw7rFqXbDuuG6peG6u8O64bqs4buGcXbhurs34bufduG6u+G7lMWpdsO64bql4bq74bqmxrB2w7rhurspw7ppdsO64bq7w5p4aeG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7lHLhurt1w7rDueG6u3bDusOD4bq74buT4bu3dnXhurvhu61pd+G6u+G6pnfhurvhu63Dg3bhurvhu5NDaeG6u+G7rsO5dsO64bq74buU4bu34bq7NMSQ4bqidnXhurspw4LFqXbDuuG6u+G7mHdpdsO64bq74buV4bu5w7nhurvDisODw7nhurvhu5XDsuG6puG6u3bEkMOD4buT4bql4bq7w4rDuXHhu5Phurvhu4DDs+G7huG6u+G7meG6uHZ14bq74buxw7rhuqzhurvhu7FqdnXhurvhu6/DgeG6u+G7k0Np4bq7dnXDrMO54bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu7HDuml2deG6u+G6psOCaXZ14bq74buARXZ14bq7w4rDg8O54bq7w4rFqeG6u+G6psO64buh4bq7w4rDrOG6u+G7k+G7t3Z14bq74butaXfhurvhu5NDaeG6u+G7t3Z14bq74buTQ2nhurvhu7d2deG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7kOG7n3bhurvhu5Phu4t2w7rhurvhu5V44bql4bq74buT4bu3dnXhurvhuqbDguG7p3bDuuG6u+G7r2l2deG6u+G7scO54buhduG6u+G6psOC4bqo4buT4bq74buV4bub4bqy4bql4bq74bqmw4JpdnXhurvhuqbDgsO9dnXhurvhuqThu6Phurvhuqbhu4t34bq7duG7n3bhurvhu6/DgeG6puG6u+G6psO6w7nhu6Hhuqbhurvhu5PDuuG7oeG6u8OKanbhurvDunhp4bq74buTeOG6u+G6tOG6rOG7huG6u+G7r+G7t+G6peG6u+G6puG7jeG7r+G6u+G7k+G6tuG6u+G7k+G6qnZ14bq7w4rDg8O54bq74buTw63hu5Phurvhu5nDueG6u+G6puG7peG7k8O64bq74bqmw7rEgsO54bq74bus4buf4bq7KcOC4bqsdnXhurvDmsSQdnXhurvhuqbDguG7n3bhurvhu5XFqWnhurvhu5HDrHbhurvhur/hurvDuuG6rOG7hnF24bq7N+G7n3bhurvhu5TFqXbDuuG6peG6uzThu6l2w7rhurvhu6zDgeG7k+G6p+G6uynDieG6u+G7lXjhurt1eOG6suG6u+G6ssO64buNduG6u3XDucOtd+G6u+G7mULhu5PhurvhuqbDguG6rOG7hnB24bq74bqmw7rhu7l2deG6u+G7huG7n+G6rOG6u3bEkMOD4buT4bql4bq7w4rDrOG6u+G6puG6uOG6u+G6puG7t3bhurvhu5nDs3bhurvhuqbDgeG7k+G6u+G7k0Np4bq74bqmw7rhu6HhurvDunHhurvhuqbDguG7neG6p2Lhu5HhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG7r+G6pHct4buRw7nhu5nDuS10d3bhuqYt4bq+4buXw7l1w7rhuqbhurV2d8OC4buvaeG7reG6uWNiL+G7kWNiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqySeG6rOG6psO6d8OC4bq5Y+G7lOG7p3bDuuG6u1XDuWl2dWIv4bqyYw==

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]