(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến nay thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon (Hàn Quốc) đã lên tới con số 156 người, để lại sự tang thương cho nhiều người, nhiều gia đình và đất nước.
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29qxKlJw41I4bqs4bqmw4BqIUHDs+G6oOG6uOG6osOz4buM4budw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7NISuG6osOzSOG6rMSpL0nDjUjhuqzhuqbDgGrEqS/huqDhu41qxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRiThu6/GoeG7sW9q4bqjw4PhuqbhuqDDs+G7reG7s+G6psOz4bqmxqHDlMOzw43huqDhu5/huqTDs+G6tOG6ruG7q+G6oMOzw4DhuqLGsOG6pMOz4but4bujRsOz4buCw7Mlw43GoeG7r+G7juG6rOG6psOz4buLJOG7neG6psOzw6HDjEXhu6vhu4nDs+G7reG7ocOzw4LDveG6psOzw43hur7huqLDs+G7q+G6rOG6psOzSUXDs+G7jeG7keG7k8Oz4bqmw4BM4buA4bqiacOz4but4bu5w7PDguG7o+G6osOzSU/Ds8ONxqHhuqbDgMOzw43huqBMw4rhuqbDgMOz4bur4bqg4bqsw7PhuqbhuqDhuqLhu7XDjMOz4bqmw4BM4buA4bqiacOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs8OA4bqixqHDs+G7rcSC4bqm4bqgw7Phu4zhu53Ds+G7rcO5w43Ds+G6pkzhur7hu6vDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buR4buP4buNRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DtMO0L+G7j8Oy4buX4buxw7Xhu43hu5PDssOy4buN4buXw43DtOG7meG7jcOC4buXLcON4bqgxqHhuqQt4bq04bqi4bur4bqgw63hurJGw4Bvw7PGocOCw43hur9vIUHDs+G6oOG6uOG6osOz4buM4budw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7NISuG6osOzSOG6rG/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7keG7j+G7jW/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvaiFBw7PhuqDhurjhuqLDs+G7jOG6vuG6osOzSU/Ds8ON4bqgxqHhuqTDs8OA4bqixqHDs+G7q0rGocOz4bqgw4rhuqbDs+G7jcOyw7LDrcOyw7LDssOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu63hu6HDs8ONSOG7gsOzw43huqDhu53huqbhuqDDs+G7rcO94bqkw7Phu63hu6/huqbDs8ONReG6osOz4burSsahw7Mk4bud4bqmw7PDocOMReG7q8Otw7Phu4vhu57huqbhuqDDs+G6psOAw4zDieG6pmfDs+G6ouG6psON4buvSOG6puG7r8ON4buJw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qw6HDjOG7p+G6psOzJcONxqHhu6/hu47huqzhuqbDs+G7gsOzw41Iw4zhuqbDgMOzw43DuuG6pMOzw43huqBKw7Phu63EkMOz4bqh4buv4bqsw4zDgsOz4burSsahw7Mk4bud4bqmw7PDocOMReG7q8Ozw4Lhu53Ds+G6pOG6uMONw7Phu63huq7GocOz4but4bqi4bu54bqkw7PDjeG6ouG7t+G7q8Ozw43hu4jhuqbDgMOzScSQ4bqiw7Phu63hurjhuqbDgGnDs+G7rXPhu6vDs+G7qeG6ouG7t8ONw7PDguG7ncOz4bupxqHhuqbDs+G7rcO94bqkacOz4buM4bq+4bqiw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7Phu6vhuqzhuqbDs+G6oHjhuqTDs+G6puG6oEPDs8OMReG6psOzw4JM4buG4bqmw7NHw4zGoeG6puG6oMOz4bqk4bq4w43Ds+G6psOAQuG6psOz4butw4nhuqLDs+G7sUXhu6vDs+G7q+G7iOG6psOAw7PhuqbhuqDhuqLhu7XDjMOzR8OM4bub4bqmw7Phu6nGoUhpw7PhuqbhuqDhu53Ds+G6oOG7neG6psOAw63Ds+G7quG6qMOz4bqgw4rhuqbDs+G7jcOyw7LDrcOyw7LDssOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu63hu6HDs+G7reG6usOz4buM4bu1w7PhurThuqDDjMOz4buMT+G7q8Oz4bqm4budw5TDs+G7reG7ucOzcOG6psOz4bqkTuG6psOAw7PDgkHDs+G6oOG6uOG6osOzJMahw4LDguG6rOG7juG7r+G7r+G6psOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7rMO94bqkw7PDgkHDs+G6oOG6uOG6osOzJMahw4LDguG6rOG7juG7r+G7r+G6psOz4bq04bqi4bqm4bqgw7PhuqDhuqzhu53huqbDgMOzw7nDlMOz4bupccONw7Phu63hu6XDjMOzw41Ow7NJT8OzScahw5TDs+G6pMO9w7PDjeG6oOG7peG6psOzw41M4buG4bqmw4DDs+G7q0rGocOzw4DhuqLhur7huqLDs8ONSHjDrcOzLuG6oMSQ4bqmw4DDs+G6tOG6oMODw7PDgkHDs+G6oOG6uOG6osOz4buxQcOz4bux4bud4bqmw4DDs+G7q8OMReG6psOz4bur4bqs4bqmw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs8ONxqHDs+G6oOG6qsahw7PhuqbhuqDhu6dGacOz4buMw4zhuqLDs+G7jHhpw7PDjeG6oHDhuqbDgMOz4bqg4bqsxqFpw7Phu63hu7PhuqbDs+G6puG6vOG6osOz4but4bqiw73huqbDs+G7q8OMw4nhuqbDgMOtw7Mpw4BM4buA4bqiw7PDjcahw7PhurThuqDEkOG6psOAw7Phu6vhuqDhu7PDjcOz4buMxILDs+G6psOAw4zDlMO94bqmw7PhuqbhuqDDuuG6psOz4bupxqHhuqbDs+G7reG7pcOMacOz4bqk4budw7Phu6vhuqDhu7PDjcOz4buMxILDs+G6oOG7p8OMw7NHw4zhu5/Ds+G7q0rGocOzSU/Ds0nhu4bDs+G6oOG7oeG6osOtw7Phu6rhuqjDs8ON4bqg4bu5w7Phu6vhuqDhurDDs+G7seG6rMOzw4DhuqjhuqLDs+G6oOG7neG6puG6oMOzw4Lhu5DDs0jhur7DjcOzSMahw7PhurThuqBD4bqiw7PDleG7r2nDs8ON4bqi4buz4bqmw4DDs0bhuqDhu5vhuqzDs+G6oMahw5TDs+G7q+G6oOG6ouG7s+G7q8Oz4bup4bqo4bqmw4DDs+G7reG6ouG7t+G6psOz4bqm4bq6acOz4bqk4bq4w43Ds+G7jOG7p8ONw7PDguG7o8OzSMOK4bqiacOz4bqk4bq4w43Ds+G6puG6oOG6qOG6pMOz4bur4buh4bqiw7PhuqbhuqDGocOMacOzw43huqDhu6fhuqTDs+G7q+G6oMODw7PhuqThurjDjcOzw43huqLhu7PhuqbDgMOz4bqgdsONw7Phu6tL4bqmw4DDs+G7qeG6ouG7s+G6psOzw43huqDhu53huqbhuqDDs+G6puG6vOG6osOzSeG7hsOzw43hu6dGw7PDjeG6oOG7ucOtw7Phu6jhu4LhuqLDs8ON4bqg4buzw7PhuqbhuqDhuqLhu7XDjMOz4buMxKjDs+G7q+G6oOG7s8ONw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs0lFw7PDgkzhu4bhuqbDgMOzw4Lhur7huqbDs+G7reG7ocOz4bux4bqiQeG6psOzSMahw7PDjUjhuqzhuqbDgMOzw4JBw7PhuqDhurjhuqLDs8ONxJDhuqbDs8OA4bqi4bub4bqsw7Phu4LDs8OZ4bqmw7Phu6zhurhpw7Phu63hu6PhuqLDs+G6puG6oOG7o+G7q8Oz4bqg4bq44bqiw7NI4bqs4bur4bq0w7Phu4LDs8ag4bqm4bqgacOzKOG7lsOtw63DrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2ohQcOz4bqg4bq44bqiw7MkxqHDgsOC4bqs4buO4buv4buv4bqmw7Phu61M4buG4burw7Phu6vhuqDhuqzDs8OC4budw7Phu7HDjMOz4bqm4bqg4bunRsOz4buM4bud4bqsw7PhuqvhuqLhu7fDjcOzKcah4bqkw7PhurThuqDhuqzhu5/huqbDgMOz4bqgw4rhuqbDs+G7j8Oyw7PhuqZw4bqkw7PDjUhM4bq+4burw7Phu4zhu53Ds+G7seG7peG6psOzw41I4buCw7PhuqbDveG6psOzRuG6oOG6usOz4bup4bqi4buz4bqmacOz4bqm4bqgw7nDjcOzw4Lhu53Ds8ONSOG6rOG6psOAw7PDgOG6ouG6vuG6osOzw41IeMOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7quG7m+G7q+G6oMOz4butw7rDlMOz4bq04bqg4bqs4buf4bqmw4DDs+G7jcOyw7PhuqbDgOG7ncOUacOz4bqm4buzw4zDs+G7q+G6oOG6sMOzw43huqDDk8Ozw4JM4bq+w43Ds0fDjMahw7PhuqThurjDjcOz4buM4bqq4bqmw4DDs8ONSMO94bqmw7PhuqThu6PhuqbDgMOzw5Xhu6HDs+G6oOG6uOG6osOzSXnDs+G6puG6oOG7p+G6psOz4butTOG7huG7q8OzSMO5w43Ds+G6puG6oOG6ouG7tcOMw7PDguG7gOG6osOz4bqk4buA4bqiw7PDjeG6oMah4bqkw7PDgOG6osahw7PDgkHDs+G6oOG6uOG6osOzJMahw4LDguG6rOG7juG7r+G7r+G6psOz4buM4bq+4bqiw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7PhuqDEguG6puG6oMOz4buf4bqm4bqgw7PhurThuqLhuqbhuqDDs+G7seG6rmnDs+KAnOG6tOG6oOG6rOG7r+KAncOz4bur4buf4bqm4bqgw7PhuqDhuqjGocOzw41IxqHhuqbDgMOzSOG7iOG6psOAw7NI4buG4bqmw63DsynDgOG6rOG7neG6osOzSMahacOz4bur4bub4burw7PDjcSow7Phu63huqLhu7nhuqRpw7NHw4zhu5vhuqbDs8OV4bubacOz4burw5PGocOz4bqg4bud4bqmw4Bpw7PDjeG6oOG7p+G6pMOz4bur4bqgw4PDs+G7q8OKw7NJ4buCw7PDgOG6ouG7m+G6rMOz4buxxKjhu6vDs+G6psOA4bqs4bud4bqiw7Phu6vEkOG6psOAw7PDguG7p0Zpw7Phu6vhu5vhu6vDs8ONSMOM4bqmw4DDs8ONw7rhuqTDs8ag4bqm4bqgw7PhuqbDgMOSw7Phu6tL4bqmw4DDs8ON4bq6w7Phu6vhuqBN4burw7Phu6vhuqBMw4rhuqbDgMOzw41IxILhuqbhuqBpw7Phu6vDjOG6uOG7q8Ozw43huqDhuqLDs+KAnOG7rOG7m+G6pMOz4burTOG6vuG6osOz4bqkxqEv4bqhRuG6rOG6rOG6tMOUw7Ni4buv4bux4bux4bqi4bqmw4DigJ1pw7PigJwp4bqgw5LhuqbDgMOz4bup4bqo4bqmw4DDs+G6pMahb8Otw63DrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu7Dhu4jDs+G7qcah4bqmw7Phu63hu6XDjMOz4bq04bqgxJDhuqbDgMOz4butw4nhuqbDgMOz4buQw7Phu6vhuqDhuqzDs+G7q+G6rOG6psOzw43huqDGoeG6pMOz4buxT2nDs+G6puG6oEzhuqbDgMOz4burw4xF4bqiw7Phu6vhu4jhuqbDgMOzw43EkOG6osOz4buMxrDhuqbDs+G7qeG6rsOzw43huqDDjMOU4buzw43Ds0bhuqDEqOG7q8Oz4buMxILDs+G7q+G7n8Ozw4Lhur5Gw7PGoeG6osOz4burS+G6psOAw7Phu63hu6HDs+G7rXDhuqbDgMOz4bq0w4Npw7Phu4zEgsOz4butw7rDlMOzw4Lhu53Ds+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu7HhurjhuqbDgMOz4bq04buWw7PhuqZw4bqmw4DDs0lF4bqmw4DDrcOz4bqjxJDhuqLDs+G7scaw4bqmw7Phu6vhuqzhuqbDs8OA4bub4bqiw7Phu63huqLDs+G6pMOMxqHDs+G7qeG6uMOzw41IxqHhuqbDgMOzRuG6oMSo4burw7PhuqThu53DjMOz4but4buv4bqmw7PhurThuq7DjWnDs0jDieG6osOz4bqkc8ONw7Phuqbhu6Npw7PhuqDhu7PDjcOzw43hurrhuqbDgMOzw4Dhu6XhuqbDs8O1w7LDssOtw7LDssOyw7Phu63DieG6psOAacOz4but4bqow7PDguG7ncOz4bur4bqq4bqmw7Phu6vhuqBMxqHDs+G6tOG7ucOzw43huqLhu7XhuqbDs+G6oOG6qMahw7PDjUjGoeG6psOAw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4busw73huqTDs+G6oOG6uOG6osOzJMahw4LDguG6rOG7juG7r+G7r+G6psOz4burSsahw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7q+G6rOG6psOz4bur4bqg4bqww7Phu4zhur7huqLDs+G7jOG7neG6osOzw41IcOG6pMOz4bqmw4BM4buA4bqiw7PDjeG6oMah4bqkw7PDgOG6osahacOz4bur4bub4burw7Phu6vhuqzhuqbDs+G7jMOM4bqiw7Phu4x4acOz4bqm4bqgTOG6psOAw7Phu6vhu5vDs+G6puG6oMO64bqmw7PDjcSQ4bqiw7Phu6tL4bqmw4DDs+G6tOG6oMSQ4bqmw4DDs+G6tOG6oEPhuqLDs8OC4bqsw7PDgnHhuqbDgMOtw7Mo4bq4w43Ds+G6oOG6uOG6osOz4bur4bqgTeG6psOAw7Phu63hu5vhuqTDs+G7rcSQ4bqmw4Bpw7PhuqRzw43Ds+G6puG7o8Oz4buM4budw7PhuqRzw43Ds+G6psOATOG7gOG6omnDs+G7qeG7m+G6rMOz4but4bq44bqmw4DDs8OA4bqi4bufw7Phu4zhu53Ds+G7qeG7m+G6rMOz4but4bq44bqmw4DDs8ON4bqg4bunw43Ds8OCxrDhuqbDs8OC4bq44bqmacOz4bupQuG6psOzw41IeMOz4bqgQuG7q8Oz4butTOG7huG7q8Ozw4DEgsOzw41Ow7Phu63huqLhu7XDjMOz4but4bqow63Dsynhu7PDjMOz4butw4rhuqbDs8ON4bqgw4zhu6XhuqbDs8OC4budw7Phu4zDjOG6osOz4bur4bqgw4rhuqLDs8ON4bqgxILDs8ON4bqg4bqi4buzw4zDs8OAxILDs8ONSOG6qsOz4bqm4bqgd8Oz4bqm4bqg4bud4bqmw4Bpw7PhuqDDuUbDs+G7scaw4bqmw7Phu4zhu53Ds+G6pMah4bqmw4DDs8OA4bqi4bubw7PDjUjhuq7Ds+G6puG6oMO64bqmw7Phu4xw4bqmZsOzJOG7ncOz4bur4bq+w7PDgMSCw7NG4bqg4buf4bqiw7PhuqThu5vDjMOz4bqk4buvw7Phu4zhu53Ds+G6pHPDjcOz4bqm4bujZsSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2okxqHDgsOC4bqs4buO4buv4buv4bqmw7PDguG7ncOzw4JBw7PhuqDhurjhuqLDs+G7jHDhuqbDs+G6oOG6qMahw7Phu6vhuqjDs+G6psOAw4zDieG6psOzw4BF4burw7PDjU7Dsy7huqLDjcSQw7PDgOG6ouG7m+G6rGnDs+G7rUzhu4bhu6vDs8ON4bq6w7Phu6vhuqBN4burw7Phu63hu7nDs8ONTOG7guG6psOAw7PhuqbhuqDhur7Ds+G7q+G7m+G7q8Oz4buM4bquw7PDjeG6oOG7m+G6puG6oGnDs+G7q+G7m+G7q8Oz4buM4bquw7PDjcOTw7Phu63hu6PhuqzDs+G7jOG7ncOzw43Dg+G6psOz4bqgw5LDjMOzw41Iw4zhuqbDgMOz4bq04bqiw73huqbDs+G7reG7ocOzR8OMxqHDs+G7reG7gOG6osOzw43huqDhu6/huqzDs0bhuqDhuqzhuqbDgMOz4bur4bub4bur4bqgw7PhuqDhu53huqLDs+G6oEzhur7hu6tpw7Phu4zhu53Ds+G7reG7ucOz4bur4bqs4bqmw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs+G6tOG6oMSQ4bqmw4DDs+G7q+G6quG6psOzSeG7hsOz4bqg4buh4bqiw7Phu6vhu5vhuqLDs+G7q+G6oOG7s8ONw63Ds+G7rMO6w5TDs+G7q0vhuqbDgMOzw4Lhu53Ds+G7seG6rkbDs+G7reG7ucOzw4DhuqLhu5vhuqzDs+G7scSo4burw7Phu6vhuqzhuqbDs+G6psOATOG7gOG6osOzw41I4bub4bqm4bqgw7PDlcahw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7Phu63huqLhu7XDjMOzw5XDucOMacOz4bq04bqgxJDhuqbDgMOz4bqmw73huqbDs+G7q+G6oMOK4bqiw7Phu63hu4jGocOz4buM4bq+4bqiw7PigJzhuqTGocOzR8OM4buU4oCdw7Mtw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7Phu61N4burw7PDjcOD4bqm4bqgw7Phu5vhu6tpw7PDlcO5w4zDs8OVxqFpw7PDgk7GocOzw4JC4burw63Ds+G6o8OMw5TDs+G6puG6oOG6osO94bqmacOz4bq04bqg4bqiw7PDgkHDs+G6oOG6uOG6osOzw41I4buCw7PDjeG6oOG7neG6puG6oMOz4bqkxKjhu6vDs8ON4bqiw73DjMOz4bq04bqi4bqm4bqgw7Phu7HhuqzGoeG6puG6oGnDs8ONSOG6qsOz4bur4bqgw4rhuqLDs+G7q+G7neG6psOAw7PhuqbDgOG7ncOUw7Phu6vhu53huqbDgMOz4bur4bqow7PDlcOMw7PhuqBM4bq+4bqmw4DDs+G7qeG7o+G6rMOzw4JP4buracOz4bur4bqs4bqmw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs+G6psOA4budw5TDs+G7q+G7neG6psOAw7NMxqHDs8ON4bqgw4Phu6vhuqDDs0lPw7PhuqThu6PhuqzDs+G6oOG6ouG7ueG6pMOzw43huqDEgsOzSErhuqLDs0jhuqzDs+G7q+G7neG6psOAw7Phu6vGoeG6rGnDs0lPw7PDguG7o+G6puG6oMOzw4Lhu4jhuqbDgMOz4bur4bud4bqmw4DDs8OC4bq+4bqmacOzSU/Ds+G7jMSQw7Phu6vhu5/huqTDs8OC4buj4bqiw7Phu6vhu53huqbDgMOz4bq04bqgxJDhuqbDgMOzw4PDjcOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7qOG7guG6osOzw43huqDhu7PDs+G6pOG6vuG6osOz4bur4bqow7Phu6vhuqDDjMOU4bu34bqmw7PDjUjhuqzhuqbDgMOz4oCc4bup4bqi4bu54bqmw7PhuqbDgEzhu4DhuqJvw7PhuqbDiuG6osOz4bur4bqs4bqmw7PhuqB44bqkw7Phu4LDsyXDjcah4buv4buO4bqs4bqmacOz4bupw73huqbDs+G7q+G7o+G6puG6oMOz4bqg4bud4bqmw4DDs8ONSHDhuqTDs+G6psOATOG7gOG6osOz4bup4bquw7Phu6vhuqDhu7PDjcOz4bux4bqsw7PDgOG6osaw4bqkw7Phu63hu6NGacOzw4Lhu53Ds+G6oOG7neG6psOAw7PhuqbDgOG6oMSC4bqmw7PDjeG6oMah4bqm4bqgw7PhuqbhuqLDveG6psOz4bq04bqg4bub4burw7Phu4LDs+G6psOAxqHDlMOzw4Dhu6XhuqbDs+G7reG6qGnDs+G7jMaw4bqmw7PDjeG6ouG7s0bDs8ONxKjhu6vDs+G6puG6oOG7iuG6psOz4bqm4bqg4bufw5TDs8ON4bqg4buv4bqsw7Phu63huqLhu7fDjMOz4bqm4bqg4buj4buracOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G7m+G6puG6oMOzSeG7m+G6psOAw7NHw4zGocOUw7Phu6vDjMOJ4bqmw4DDs+G7q0rGocOz4butw6jhuqbDs8OCxqFJ4buvSMOz4buM4budw7Phu63DqOG6psOzw5Xhu6/Ds+G7q8O5RsOz4burTcOMw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4bqj4bqg4buf4bqkw7PhuqBCxqHDs+G6tOG6ouG6puG6oMOz4bqg4bqs4bud4bqmw4DDs+G6puG7ncOUw7PhurThuqDEkOG6psOAw7Phu6vhuqDhurDDs8OC4budw7PhuqbDgOG7ncOUw7NHw4xF4burw7PDjcah4bqmw4DDs+G7q0rGocOzJOG7neG6psOzw6HDjEXhu6tpw7PhuqThu53Ds+G7q+G6quG6psOzw4Lhu53Ds+G6puG6vOG6osOz4bupw4zDieG6psOz4butxqHDjMOz4bub4bqkw7Phu5/huqbhuqDDs+G7q+G7n8Ozw43huqDhu7PDs8OA4bqi4bq+4bqiacOz4burS+G6psOAw7PDguG7ncOz4bup4bud4bqiw7PhuqBC4burw7Phu6vhuqDhuqzDs+G7q+G7m+G7q8Oz4burw4rDs0fDjMah4bqmw7NHw4zhu5/huqbDs8OC4buQw7Phu4zhu53Ds8ON4bq6w7Phu6vhuqBN4burw7PDgkHDs+G6oOG6uOG6osOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvaiFBw7PhuqDhurjhuqLDs+G7jMOM4bqiw7PDjeG6oMSCw7Phu4zDjOG6osOzw43huqDhu6fDjWnDs+G6puG6oEzhuqbDgMOz4bqk4bq4w43Ds+G6oOG6ouG7t8OMw7NN4bqmw4DDs+G6oOG6rOG7n+G6psOAw7PDguG6rOG7o+G6psOz4but4bub4bqkw7Phu63EkOG6psOAw7Phu6tL4bqmw4DDs0l5w7Phu6nhuqLhu7PhuqbDs8OCQcOz4bqg4bq44bqiw7PhuqTGoeG6psOAw7PhuqThu53DjMOzw43GoeG6psOAw7PDjeG6qOG7q8OtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29GxqDDjMON4bqg4bqsSG9q4buqJCXDs8agKSTEqS9Gag==

CHI ANH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]