(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến nay thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon (Hàn Quốc) đã lên tới con số 156 người, để lại sự tang thương cho nhiều người, nhiều gia đình và đất nước.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaGfhu4Dhu4bhur7hurDhuq7DvWgqeMSp4buz4bqq4bu1xKlL4buRxKnhuq7hu7NK4bquw73EqeG6vkjhu7XEqeG6vuG6sGcv4buA4buG4bq+4bqw4bquw71oZy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7iWg34bu34bqu4buzxKnhu6Xhu63huq7EqeG6rsO1TsSp4buG4buz4buZxILEqeG6okHDuuG7s8Spw73hu7V0xILEqeG7peG7k+G6vMSp4bq4xKnhu7Thu4bDteG7p0zhurDhuq7EqeG7heG7suG7keG6rsSpNOG7guG6rMO6ZsSp4bul4buVxKnDg+G7seG6rsSp4buGxJDhu7XEqcO64bqw4bquxKnhu4DhuqzEqWtvw7PEqeG6rsO9w41F4bu14buBxKnhu6V3xKnDg+G7k+G7tcSp4buA4buIxKnhu4bDteG6rsO9xKnhu4bhu7PDjUThuq7DvcSpw7rhu7PhurDEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4bquw73DjUXhu7Xhu4HEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSpw73hu7XDtcSp4bul4bu54bqu4buzxKlL4buRxKnhu6Vw4buGxKnhuq7DjcSQw7rhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb2xr4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxubi9sauG7j8O5bWvDs2pqa+G7j+G7hm7DsmvDg+G7jy3hu4bhu7PDtcSCLeG6ouG7tcO64buz4buH4bqg4bq8w73hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iSp4xKnhu7Phuqrhu7XEqUvhu5HEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4bq+SOG7tcSp4bq+4bqw4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb2xr4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWgqeMSp4buz4bqq4bu1xKlLxJDhu7XEqeG7gOG7iMSp4buG4buzw7XEgsSpw73hu7XDtcSpw7pIw7XEqeG7s0Thuq7EqWtqauG7h2pqasSp4bquw73DjUXhu7XEqeG7peG7lcSp4buG4bq+4bq4xKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG7peG7scSCxKnhu6Xhu6fhuq7EqeG7huG6rOG7tcSpw7pIw7XEqeG7suG7keG6rsSpNOG7guG6rMO64buHxKnhu4Xhu5jhuq7hu7PEqeG6rsO94buC4bqo4bquw6rEqeG7teG6ruG7huG7p+G6vuG6ruG7p+G7hmbhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loNOG7gnLhuq7EqeG7tOG7hsO14bunTOG6sOG6rsSp4bq4xKnhu4bhur7hu4Lhuq7DvcSp4buG4buhxILEqeG7huG7s0jEqeG7peG6psSpNuG7p+G6sOG7gsODxKnDukjDtcSp4buy4buR4bquxKk04buC4bqsw7rEqcOD4buRxKnEguG6quG7hsSp4bulQcO1xKnhu6Xhu7V3xILEqeG7huG7tXbDusSp4buGRuG6rsO9xKnhu4Dhuqbhu7XEqeG7peG6quG6rsO94buBxKnhu6Xhu53DusSpdeG7tXbhu4bEqcOD4buRxKl1w7Xhuq7EqeG7peG7scSC4buBxKlLxJDhu7XEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSpw7rhurDhuq7EqeG7s+G7qcSCxKnhuq7hu7PDgsSp4buC4bqs4bquxKnDg8ONw4nhuq7EqcOK4buCw7Xhuq7hu7PEqcSC4bqq4buGxKnhuq7DveG6tOG6rsSp4bul4bqo4bu1xKnDueG6rMO6xKnDukbhuq7DvcSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnDiuG7gsO04bquxKl1w7Xhur7hu4HEqeG6ruG7s+G7kcSp4buz4buR4bquw73hu4fEqcOa4bq2xKnhu7NE4bquxKlramrhu4dqamrEqeG6rsO9w41F4bu1xKnhu6Xhu5XEqeG7pULEqUvhu6/EqeG6ouG7s+G7gsSpS+G7iMO6xKnhuq7hu5FOxKnhu6V3xKnhu5fhuq7EqcSC4buK4bquw73EqcODeMSp4buz4bqq4bu1xKnhu7LDtcODw4PhurBM4bun4bun4bqu4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7pOG7scSCxKnDg3jEqeG7s+G6quG7tcSp4buyw7XDg8OD4bqwTOG7p+G7p+G6rsSp4bqi4bu14bqu4buzxKnhu7PhurDhu5Hhuq7DvcSpcE7EqXXGoeG7hsSp4bulceG7gsSp4buG4buKxKnhu4Dhu4jEqeG7gMO1TsSpxILhu7HEqeG7huG7s3Hhuq7EqeG7hsONw4nhuq7DvcSpw7pIw7XEqcO94bu1xJDhu7XEqeG7huG6vuG7qeG7h8SpJeG7s+G6puG6rsO9xKnhuqLhu7Phu7fEqcODeMSp4buz4bqq4bu1xKnDuXjEqcO54buR4bquw73EqcO64buC4bqs4bquxKnDuuG6sOG6rsSp4bquw73DjUXhu7XEqeG7hsO1xKnhu7PhurLDtcSp4bqu4buzcuG6vOG7gcSpS+G7guG7tcSpS+G7qeG7gcSp4buG4buz4buX4bquw73EqeG7s+G6sMO14buBxKnhu6Xhu63huq7EqeG6rkPhu7XEqeG7peG7teG7seG6rsSpw7rhu4Lhuqjhuq7DveG7h8SpP8O9w41F4bu1xKnhu4bDtcSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqcO64buz4but4buGxKlL4bu5xKnhuq7DveG7gk7hu7Hhuq7EqeG6ruG7s+G7oeG6rsSpdcO14bquxKnhu6Vx4buC4buBxKnEguG7kcSpw7rhu7Phu63hu4bEqUvhu7nEqeG7s3Lhu4LEqcOK4buC4buZxKnDukjDtcSp4buA4buIxKnhu4DDicSp4buz4buV4bu14buHxKnDmuG6tsSp4buG4buzd8Spw7rhu7PDgcSpw7nhurDEqcO94bq24bu1xKnhu7Phu5Hhuq7hu7PEqcODT8Sp4bq+xJDhu4bEqeG6vsO1xKnhuqLhu7PDguG7tcSpTeG7p+G7gcSp4buG4bu14but4bquw73EqeG6vOG7s8O04bqwxKnhu7PDtU7EqcO64buz4bu14butw7rEqXXhurbhuq7DvcSp4bul4bu1duG6rsSp4bquQuG7gcSpxILhuqrhu4bEqUty4buGxKnDg+G7k8Sp4bq+ROG7teG7gcSpxILhuqrhu4bEqeG6ruG7s+G6tsSCxKnDuuG7leG7tcSp4bqu4buzw7Xhu4Lhu4HEqeG7huG7s3LEgsSpw7rhu7Phu7fEqcSC4bqq4buGxKnhu4bhu7Xhu63huq7DvcSp4buzxanhu4bEqcO6SeG6rsO9xKl14bu14but4bquxKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG6rkPhu7XEqeG7gMOJxKnhu4Zy4bq8xKnhu4bhu7N34buHxKlV4bq44bu1xKnhu4bhu7Phu63EqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSpS0fEqcO64buz4but4buGxKnhuq7DvcONReG7tcSp4buA4bqsxKnDg8ONw4nhuq7DvcSpw4PEkOG6rsSp4bul4buVxKnDueG7tXjhuq7EqeG6vsO1xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw4N4xKnhu7Phuqrhu7XEqeG7huG6puG6rsSpw73hu7XDtOG6sMSp4bq4xKlQ4bquxKnhu6Thuqrhu4HEqeG7peG7k+G7tcSp4bqu4buz4buTw7rEqeG7s+G6quG7tcSp4bq+4bqww7rhuqLEqeG6uMSpw5Xhuq7hu7Phu4HEqSbhu47hu4fhu4fhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loKnjEqeG7s+G6quG7tcSp4buyw7XDg8OD4bqwTOG7p+G7p+G6rsSp4bulw43DicO6xKnDuuG7s+G6sMSpw4Phu5HEqcO54buCxKnhuq7hu7Ny4bq8xKlL4buR4bqwxKnhurPhu7V24buGxKk/w7XEgsSp4bqi4buz4bqw4buZ4bquw73EqeG7s0Thuq7EqWxqxKnhuq7hu5fEgsSp4buG4bq+w43EkMO6xKlL4buRxKnDuXHhuq7EqeG7huG6vuG6uMSp4bqu4bux4bquxKnhurzhu7NCxKl14bu14but4bqu4buBxKnhuq7hu7Nw4buGxKnDg+G7kcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO94bu1xJDhu7XEqeG7huG6vuG7qeG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDmsO0w7rhu7PEqeG7peG7oU7EqeG6ouG7s+G6sOG7meG6rsO9xKlrasSp4bquw73hu5FO4buBxKnhuq7hu63hu4LEqcO64buzw4HEqeG7huG7s8SoxKnDg8ONxJDhu4bEqcOK4buCw7XEqcSC4bqq4buGxKlL4bqy4bquw73EqeG7huG6vuG7seG6rsSpxILhu5Phuq7DvcSpTeG7lcSp4buz4bqq4bu1xKnhu4Dhu6vEqeG6ruG7s3Lhuq7EqeG7pcONw4nDusSp4bq+cOG7hsSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnDg0Xhu7XEqcSCReG7tcSp4buG4buzw7XEgsSpw73hu7XDtcSpw4N4xKnhu7Phuqrhu7XEqeG7ssO1w4PDg+G6sEzhu6fhu6fhuq7EqUvEkOG7tcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhu7Phu7nhuq7hu7PEqeG7meG6ruG7s8Sp4bqi4bu14bqu4buzxKnDuUHhu4HEqeKAnOG6ouG7s+G6sOG7p+KAncSpw7rhu5nhuq7hu7PEqeG7s+G6tsO1xKnhu4bhur7DteG6rsO9xKnhur5G4bquw73EqeG6vsOJ4bqu4buHxKk/w73hurDhu5Hhu7XEqeG6vsO14buBxKnDusO0w7rEqeG7hkfEqeG7peG7tXfEguG7gcSpw4rhu4LDtOG6rsSpTcO04buBxKnDusSow7XEqeG7s+G7keG6rsO94buBxKnhu4bhu7NyxILEqcO64buz4bu3xKnDukTEqeG7gOG6uMSpw73hu7XDtOG6sMSpw7lHw7rEqeG6rsO94bqw4buR4bu1xKnDuuG6puG6rsO9xKnDg3Lhurzhu4HEqcO6w7TDusSp4buG4bq+4buC4bquw73EqeG7huG7ocSCxKnDleG6ruG7s8Sp4bquw71KxKnDuknhuq7DvcSp4buGQsSpw7rhu7PDjMO6xKnDuuG7s8ONROG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7Phu4HEqcO64buC4bqqw7rEqeG7huG7s+G7tcSp4oCc4bukw7TEgsSpw7rDjcSQ4bu1xKnEgsO1LzbhurzhurDhurDhuqJOxKnhurXhu6fDucO54bu14bquw73igJ3hu4HEqeKAnD/hu7NK4bquw73EqXXhurbhuq7DvcSpxILDteG7ieG7h+G7h+G7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDmUbEqXXDteG6rsSp4bulceG7gsSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqeG7peG6qOG6rsO9xKlPxKnDuuG7s+G6sMSpw7rhurDhuq7EqeG7huG7s8O1xILEqcO54buI4buBxKnhuq7hu7PDjeG6rsO9xKnDuuG7guG6rOG7tcSpw7pG4bquw73EqeG7huG6puG7tcSpS3Thuq7EqXVBxKnhu4bhu7Phu4JO4but4buGxKnhurzhu7NHw7rEqUvhu7nEqcO64buZxKnDg8SQ4bq8xKnDteG7tcSpw7pJ4bquw73EqeG7peG7lcSp4bul4buX4bquw73EqeG6ouG7t+G7gcSpS+G7ucSp4bul4buhTsSpw4Phu5HEqeG7s+G6sOG7k+G7hsSpw7nhuqrhuq7DvcSp4bqi4buOxKnhuq7hu5fhuq7DvcSp4buA4bqs4bquw73hu4fEqTfhuqbhu7XEqcO5dOG6rsSpw7rhurDhuq7EqcO9w7Thu7XEqeG7peG7tcSpxILhu4LDtcSpdeG6qsSp4buG4bq+w7Xhuq7DvcSp4bq84buzR8O6xKnEguG7keG7gsSp4bul4bun4bquxKnhuqJB4buG4buBxKnhur7huqjhu7XEqcSC4bud4buGxKnhuq7hu5Phu4HEqeG7s+G7reG7hsSp4buGQuG6rsO9xKnDvXHhuq7EqW1qauG7h2pqasSp4bul4bqo4bquw73hu4HEqeG7peG6tsSpw4Phu5HEqcO64bqy4bquxKnDuuG7s8ONw7XEqeG6onfEqeG7huG7teG7r+G6rsSp4buz4bq2w7XEqeG7huG6vsO14bquw73hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buk4buxxILEqeG7s+G6quG7tcSp4buyw7XDg8OD4bqwTOG7p+G7p+G6rsSpw7pIw7XEqcO6w7TDusSpw7rhurDhuq7EqcO64buzw4HEqUvEkOG7tcSpS+G7keG7tcSp4buG4bq+4buXxILEqeG6rsO9w41F4bu1xKnhu4bhu7PDtcSCxKnDveG7tcO14buBxKnDusO0w7rEqcO64bqw4bquxKlL4buC4bu1xKlL4bup4buBxKnhuq7hu7PDjeG6rsO9xKnDusO0xKnhuq7hu7Phu6Hhuq7EqeG7huG6puG7tcSpw7pJ4bquw73EqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnhuqLhu7PDguG7tcSpw4PhurDEqcODxqHhuq7DveG7h8SpJuG6quG7hsSp4buz4bqq4bu1xKnDuuG7s8OM4bquw73EqeG7pcO0xILEqeG7peG6puG6rsO94buBxKnEguG7neG7hsSp4bqu4buTxKlL4buRxKnEguG7neG7hsSp4bquw73DjUXhu7Xhu4HEqXXDtOG6sMSp4bul4bqq4bquw73EqcO94bu14buZxKlL4buRxKl1w7ThurDEqeG7peG6quG6rsO9xKnhu4bhu7Ny4buGxKnDg3Thuq7EqcOD4bqq4bqu4buBxKl14bq04bquxKnhu4bhur7hu6nEqeG7s+G6tMO6xKnhu6XDjcOJw7rEqcO94bu5xKnhu4bhu4rEqeG7peG7teG7r+G7gsSp4bul4bq24buHxKk/4but4buCxKnhu6VE4bquxKnhu4bhu7Phu4Jx4bquxKnDg+G7kcSpS+G7guG7tcSpw7rhu7NE4bu1xKnhu4bhu7Phu7nEqeG7huG7s+G7teG7reG7gsSpw73hu7nEqeG7huG6vuG6ssSp4bqu4buzxrDEqeG6ruG7s+G7keG6rsO94buBxKnhu7Nw4bq8xKnDuXThuq7EqUvhu5HEqcSCw7Xhuq7DvcSpw73hu7XDtMSp4buG4bq+QcSp4bqu4buz4buh4bquxKlL4buX4bqu4bq9xKnhu7Lhu5HEqcO6xJDEqcO94bu5xKnhurzhu7Phu5nhu7XEqcSCw7Thu4LEqcSC4bunxKlL4buRxKnEguG7neG7hsSp4bqu4buT4bq9Zy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7ssO1w4PDg+G6sEzhu6fhu6fhuq7EqcOD4buRxKnDg3jEqeG7s+G6quG7tcSpS+G7l+G6rsSp4buz4bq2w7XEqcO64bq2xKnhuq7DveG7guG6qOG6rsSpw73huqzDusSp4buG4buKxKkl4bu14buG4bqmxKnDveG7tcO04bqw4buBxKnhu6XDjcOJw7rEqeG7hkLEqcO64buzw4zDusSp4buld8Sp4buGw43hurjhuq7DvcSp4bqu4buzxJDEqcO6w7TDusSpS0HEqeG7huG7s8O04bqu4buz4buBxKnDusO0w7rEqUtBxKnhu4bEqMSp4bul4buT4bqwxKlL4buRxKnhu4bhu7fhuq7EqeG7s0rhu4LEqeG7huG6vuG7guG6rsO9xKnhuqLhu7Xhu7Hhuq7EqeG7peG7lcSpw4rhu4LDtcSp4bulReG7tcSp4buG4buz4bun4bqwxKnhurzhu7PhurDhuq7DvcSpw7rDtMO64buzxKnhu7Phu5Hhu7XEqeG7s8ONxJDDuuG7gcSpS+G7kcSp4buld8Spw7rhurDhuq7EqeG6rsO9w41F4bu1xKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpw7rhurLhuq7EqeG7gMOJxKnhu7Phu5Xhu7XEqcO6w7Thu7XEqcO64buz4but4buG4buHxKnhu6Thu6FOxKnDuknhuq7DvcSpw4Phu5HEqcO5QeG6vMSp4buld8Spw73hu7XDtOG6sMSpw7lHw7rEqcO64bqw4bquxKnhuq7DvcONReG7tcSp4buG4bq+w7Thuq7hu7PEqU3DtcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhu6Xhu7Xhu6/hu4LEqU1w4buC4buBxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSp4bqu4bux4bquxKnDuuG7s0Thu7XEqeG7pUbDtcSpS8SQ4bu1xKnigJzEgsO1xKnDiuG7guG7jOKAncSpLcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhu6XDjMO6xKnhu4bhu7fhuq7hu7PEqcO0w7rhu4HEqU1w4buCxKlNw7Xhu4HEqcOD4buKw7XEqcOD4bq0w7rhu4fEqTfhu4JOxKnhuq7hu7Phu7Xhu7Hhuq7hu4HEqeG6ouG7s+G7tcSpw4N4xKnhu7Phuqrhu7XEqeG7huG6vuG6uMSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnEgkfDusSp4buG4bu14bux4buCxKnhuqLhu7Xhuq7hu7PEqcO54bqww7Xhuq7hu7Phu4HEqeG7huG6vuG6ssSpw7rhu7NE4bu1xKnDuuG7keG6rsO9xKnhuq7DveG7kU7EqcO64buR4bquw73EqcO64bq2xKlN4buCxKnhu7PDjcSQ4bquw73EqXXhu5PhurDEqcOD4buIw7rhu4HEqcO64bqw4bquxKnhuq7DvcONReG7tcSp4bquw73hu5FOxKnDuuG7keG6rsO9xKnDjcO1xKnhu4bhu7Phu7fDuuG7s8Sp4buA4buIxKnEguG7k+G6sMSp4buz4bu1d8SCxKnhu4bhu7Phu7nEqeG6vkjhu7XEqeG6vuG6sMSpw7rhu5Hhuq7DvcSpw7rDteG6sOG7gcSp4buA4buIxKnDg+G7k+G6ruG7s8Spw4NG4bquw73EqcO64buR4bquw73EqcODxJDhuq7hu4HEqeG7gOG7iMSpS+G6psSpw7rhu5nEgsSpw4Phu5Phu7XEqcO64buR4bquw73EqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnhu7fhu4bhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loVeG6uOG7tcSp4buG4buz4butxKnEgsSQ4bu1xKnDuuG6tsSpw7rhu7Phu4JOduG6rsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeKAnHXhu7V34bquxKnhuq7DvcONReG7teG7icSp4bquROG7tcSpw7rhurDhuq7EqeG7s+G7qcSCxKnhurjEqeG7tOG7hsO14bunTOG6sOG6ruG7gcSpdeG7seG6rsSpw7rhu5Phuq7hu7PEqeG7s+G7keG6rsO9xKnhu4bhur7hu5fEgsSp4bquw73DjUXhu7XEqXVBxKnDuuG7s+G7reG7hsSpw7nhurDEqcO94bu1dMSCxKnhu6Xhu5Phurzhu4HEqcOD4buRxKnhu7Phu5Hhuq7DvcSp4bquw73hu7Phu7nhuq7EqeG7huG7s8O14bqu4buzxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq7EqeG6ouG7s8O0w7rEqeG6uMSp4bquw73DtU7EqcO9ceG6rsSp4bul4bq24buBxKlLdOG6rsSp4buG4bu14but4bq8xKnhu4ZHw7rEqeG6ruG7s+G7hOG6rsSp4bqu4buz4buZTsSp4buG4buz4bun4bqwxKnhu6Xhu7V24buCxKnhuq7hu7Phu5PDuuG7gcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO04bqu4buzxKnhu4DDtOG6rsO9xKnDiuG7gsO1TsSpw7rhu4Lhuqjhuq7DvcSpw7pIw7XEqeG7pcOo4bquxKnDg8O14buA4bun4bq+xKlL4buRxKnhu6XDqOG6rsSpTeG7p8Spw7pw4bq8xKnDusOM4buC4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhu7Phu5nEgsSp4buz4bq0w7XEqeG6ouG7teG6ruG7s8Sp4buz4bqw4buR4bquw73EqeG6ruG7kU7EqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnDuuG7s8OBxKnDg+G7kcSp4bquw73hu5FOxKnDiuG7guG6rMO6xKnhu4bDteG6rsO9xKnDukjDtcSp4buy4buR4bquxKk04buC4bqsw7rhu4HEqcSC4buRxKnDuuG6suG6rsSpw4Phu5HEqeG6rkPhu7XEqXXhu4Lhuqjhuq7EqeG7pcO14buCxKnDtMSCxKnhu5nhuq7hu7PEqcO64buZxKnhu4bhu7Phu63EqcO94bu1xJDhu7Xhu4HEqcO6SeG6rsO9xKnDg+G7kcSpdeG7keG7tcSp4buz4bq0w7rEqcO64buz4bqwxKnDusO0w7rEqcO6RMSpw4rhu4LDteG6rsSpw4rhu4Lhu5nhuq7EqcODT8SpS+G7kcSp4buGQsSpw7rhu7PDjMO6xKnDg3jEqeG7s+G6quG7teG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWgqeMSp4buz4bqq4bu1xKlL4buC4bu1xKnhu4bhu7Phu7nEqUvhu4Lhu7XEqeG7huG7s3Lhu4bhu4HEqeG6ruG7s8ON4bquw73EqcSC4bqq4buGxKnhu7Phu7V24buCxKnDjOG6rsO9xKnhu7PhurDhu5nhuq7DvcSpw4PhurDhu5Phuq7EqeG7pcO0xILEqeG7peG6puG6rsO9xKnDuknhuq7DvcSp4buA4burxKl14bu14but4bquxKnDg3jEqeG7s+G6quG7tcSpxILDteG6rsO9xKnEguG7keG7gsSp4buGw7Xhuq7DvcSp4buG4bq2w7rhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOV4buC4buG4buz4bqw4bq+4buJaMOa4buy4bu0xKnDlT/hu7JnL+G6vGg=

CHI ANH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]