(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 6 lần tăng giá xăng dầu liên tiếp đã đẩy giá cước vận tải tăng mạnh, có doanh nghiệp vận tải tăng giá cước lên tới 40 đến 50%. Cùng với đó, chúng ta cảm nhận được sức nóng về giá từ mỗi bó rau, mớ cá, cân thịt, đến gói xôi, bát phở sáng...
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhu4jhu4Xhu41r4buDW3Hhu4Xhur9basOgZlvigJxxZFtr4bul4buV4bqpW3Hhu4VjbFtq4bulN+KAnSEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7hGM34bqrfShQN3JbM1vEqeG6tWtbceG6oWvhu4Nb4buDZjhb4buv4bqha+G7g1vhuqvhurVyW8SpZuG6uWtbcWbhurvhu6NbYsOgW2LhuqV2W+G7g2Y4W+G6qeG7peG7leG6qVvhu7HDomtbccOhZltx4bqha+G7g1tqYWvhu4U/W+G6qW1b4bqrbDdr4buFW2vhu4Phu4Vmw6rhu6Nb4buxw6JrW3HDoWZbceG6oWvhu4Nb4buDZjhb4bqp4bul4buV4bqpW8Sp4bq5a1tx4buVZlsxXVti4bq7a1syXSM6W+G6qHRr4buDW+G7seG7lWZbYm0/W+G6qeG7hXNr4buDW3E3W+G6qcOhaltr4buFw6JrW2Lhu6XGoeG6qVtw4bun4bqpW2tta+G7g1vhu7Hhur1b4buDZjhbccWpW2rhu5NmW+G6rW1b4buhN3I/W2rhu5Vb4bqpOD9b4bqp4bq3a1tx4buFaXE/W2LhurtrW+G7g21mW+G7r+G7jWY/W+G6rThxW+G7o+G7heG7m1twOGvhu4M6OjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h94bqrceG7hXJq4bqtW2bhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWzQxNOG7o+G7ryZb4buFY2bhu4Phu4VxKlsxIF3hu6Phu68mfVtw4buh4bqp4bu4fS8v4bqp4bqrazrhuq03bHHhu4U3a+G7heG7hWw3OuG7sWsv4bqrY3Dhu4lxbOG7oy9rY+G7rXAvICAwIi8iNjThuqsyICJdMDFdcTAxMzDEqTY64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4feG7iOG7heG7jWvhu4NbceG7heG6v1tqw6BmW+KAnHFkW2vhu6Xhu5XhuqlbceG7hWNsW2rhu6U34oCdfVvhu61m4bqrceG7heG7uH00MTR9W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0xIF19Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oS+G7g+G7peG7l2Zb4bqpcmvhu4Nb4bqp4bqz4bujW2Lhu6U3W+G7oTdbxKl3W+G6q2xb4buDZjhb4buv4bqha+G7g1vhuqvhurVyW3HhuqFr4buDW2vhurlrW+G7o+G7hcOhZltx4bqha+G7g1vhu4NmOFvhuqtp4bqp4buFW+G7sXU6W1Hhu4Xhurtba+G7heG7pWvhu4Nb4buJ4buFZltx4buFaVtx4buh4bul4buXa+G7g1vhu6/huqFr4buDW+G6q+G6tXJb4buFYVtr4buFZsOqcT9bceG7hcOialvhuqnhu4VnW+G7hWFba+G7hWbDqnFb4buh4bqzcVtqYWvhu4VbcDdyWzFbxKnhurVrW+G7g2bDoWpb4buD4bq1a1tr4buF4bqzcT9bYuG7pTdb4buDZjhb4buv4bqha+G7g1vhuqvhurVyW3Hhu6Hhu5tb4bux4bq9W+G6rcOja+G7g1vhu7Hhu5VmW2rhu6fhuqlb4buDZjhb4buFw7VmW2LhurVyW2vhuqFqWyBdICA/W3Hhu4VoW2vhu4Phu6Xhu5dmW3Fm4bq5clvhuqt0a+G7g1vhu7HhuqdrW+G6qeG7heG7pTdbceG7heG6s3Zb4oCccOG7p+G6qVtqOHHigJ1bazlsW3HFqVtx4buFaVtx4buh4bul4buXa+G7g1vhuqnDoTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShQw6FrW+G7r3LhurNxP1vhu4lma+G7hVvhuqtsN2vhu4Vb4buj4buFw6FmW3Fy4bq3a1tx4buFw7pba+G7g3J24bq5a1tx4bqj4bqpW3Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDP1vhuqnhu4Xhu6db4buJ4buF4buNa+G7g1tx4buF4bq/W8SpOVvhuqlyw7Thuqlb4bqp4buF4buZZj9bceG7heG7p1vigJzEqXLDonFbxKnDquKAnVvhu6Fm4bq5a+G7g1vhuqnDujdba+G7hTlb4bqpcmvhu4Nb4bqp4bqz4bujW+G7hTlr4buDW+G7hW03P1vhuqtp4bqp4buFW+G7sXU6W+G7iOG7heG7jWvhu4NbceG7heG6v1vDvVvhu7E5bFvhu7Fmw6rhuqlba+G7g+G7peG7l2ZbcWbhurlyW+G6q3Rr4buDW+G7ieG7heG7jWvhu4NbceG7heG6v1vhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6q3Rr4buDW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVtqOVvhu4Phurd2W+G7ieG7hW1b4bqr4buBOltC4bq3dlvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G7o+G7hcOhZlvEqeG6tWtbYuG6tXJb4buDZjhb4buFOWvhu4Nb4buFbTdb4buj4buFw6FmW+G6qeG7hWlyW3Dhu6fhuqlbZOG7o1vhuq3hu5tmW+G7g2Y4W2vhu4Vm4bq5a1vEqWbDqnI6W1Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW3HFqWvhu4Nb4bqp4buF4buna+G7g1vhu4lm4bq7a1vhu6HhurNxW2vhu4Vm4bq9clvEqeG6tWtb4buDZjhb4buFOWvhu4Nb4buFbTdbceG6oWvhu4Nb4bqpN2xb4bqrbFvhuq1m4bq7a1tiw7Rr4buDW+G7g2Y4W2vhu4Vm4bq5a1vEqWbDqnI6W0vhu4Xhu6Vr4buDW+G6qeG7mVvhuq3DoWs/W+G7g2Y4W+G7hTlr4buDW+G7hW03W2Lhur1yW+G6q+G6tWtb4buDZsOhaltr4buFZsOqcVtwN3Jba+G7heG7q2vhu4NbxKnhurVrW2vhu4Vm4bq5a1vEqWbDqnJb4buFYVvhu4NmODohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buFY2xb4bqp4buNa+G7g1vhuq3hu48/W+G6qeG7hcOtW3Dhu49b4buDZjhbcWbhurlyW+G6q3Rr4buDWyzhuqjhu6JGLltx4buhbGvhu4NbM1tx4buFOGvhu4NbYuG6tXJba+G6oWpbIF0gIFvEqTlbID8iNSM/W+G7m1tq4bun4bqpW+G7iWbhur9qW3BsOHE/W2vhu4Xhu6Vr4buDW+G7ocOyW+G7oTlr4buDW2vhu4Voa1vhu7E5bFvhuqtm4buBa1vhuq1m4bq7a1tx4buFaVtx4buh4bul4buXa+G7g1vhuqnhu4VsW3Hhu4XhurN2W+KAnOG6rW1r4buDW2o34oCdW8SpYWpb4buj4buFOHFbYjdr4buDW+G6t2pbceG7heG6tWpbYmNb4bqrbzdba+G6vWtb4buJZmvhu4VbceG6u1vhu7E5W2Lhu5dmW3Dhu49r4buDW+G7r8OgW+G7hcO0ZjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqhtW+G6qeG6t3Jb4bqp4buFcnbDqmtb4buvbDd2W+G7n3I3a+G7hVtqw7RxW+G6qeG7qTdb4buFOWvhu4Nb4bqtOGtb4bqtOGvhu4Vbamhb4bubW+G6rWg3W+G7ieG7hXJb4bqp4buNa+G7g1tr4buD4buFZsOq4bujOlvhu4jhu4VmW2vhu4NyduG6uWs/W2vhu4Vm4bq5a1vEqWbDqnJbceG6oWvhu4Nb4buDZjg/W+G6qeG7hcO6W+G6qeG7qTdb4buFOWvhu4Nb4bqtOGvhu4VbamhbceG7heG7jWvhu4Nb4bqtOGxbceG6oWvhu4Nb4buDZjg/W8Spw6Lhu6NbceG7p+G6qVvhuqnhu41r4buDW2vhu4XhurdrW2I44bujW8SpYWZbxKk5W3DDqVtr4buFaWtb4bqha1twOGvhu4Nb4bqtw6Nr4buDW+G6rThr4buFW2poOltC4bq/W+G7g2bhu6tb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhuqnhu4XDulvhuqnhu6k3W+G7hTlr4buDW+G6rXLDtOG6qVvhu6Phu4XDoWZb4buDZuG7q1tr4buDcnbhurlrW+G7g2Y4W+G6rThrP1tr4buF4bula+G7g1vhuqnhu4XhurNxW8Sp4bulxqFr4buDW+G6qeG7hWbhurvhuqlb4bqtOGvhu4VbamhbceG7hWhb4buhw7Jb4buhOWvhu4NbxKk5W+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqpbmtbYuG7pcah4bqpW2vhu4Xhu6VbceG7oeG7peG7leG6qVtr4burNzpb4buI4buF4buNa+G7g1vhuqnhu4XDrVtr4buD4bul4buXZlvhuq04a1tqOVtr4buD4bul4buXZltxZuG6uXJb4bqrdGvhu4NbYuG6vXJba+G7hWhrW3Hhu4XhurN2W2Lhu6XGoeG6qVtiZuG6vXJbYm0/W2vhu4Xhu6Vr4buDW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqpbVvhuqk44bqp4buFW2s5bFvhu4nhu4XDoVvhuqvDrFvhu4Xhu5lrW2Lhur9b4bqp4buFZjdbcGVb4bux4buVZltr4buFN3Jb4bqpw6E6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buI4buFZltr4buFZuG6uWtbxKlmw6pyW+G7hWFb4buDZjg/W+G6qeG7jWvhu4Nba+G7heG6t2tbYm5mW+G7hcOzZlvhuqnhu4XhurNxW8Sp4bulxqFr4buDW+G6qeG7hWbhurvhuqlb4bqtOGvhu4Vbamhb4buj4buFw6FmW3Hhu6Hhu5tbxKlhZltx4buhYWvhu4NbceG7hThmW+G6rTdrW2LhurVyOlvhuqjhu6k3W+G7hTlr4buDW+G6rThrW+G6rThr4buFW2poW+G6qcO5a+G7g1tqcuG7j2tbceG7heG6u1ti4bq/W+G6rThrW2Lhu6XGoeG6qVtr4buFZuG6vXJb4bqtOGvhu4Vb4buF4buZaz9ba+G7heG7pWvhu4Nb4buJ4buFZltqOVvhu4NmOFvhuq3DtHFbamg/W2Lhu6Xhu5dr4buDP1tw4burN1vhu7HhuqdrW3Hhu4Xhurs/W3Hhu4VoW+G6qeG7hWbhurvhuqlb4bqtOGvhu4Vbamhb4bux4bqna1vhuqnhu4Xhu6U3W3Hhu4Xhur9b4buJ4buFOOG6qVti4bulxqHhuqk6W0vhu4Phu6Xhu5dmW+G6rThrW+G7sTlba+G7g+G7peG7l2ZbanI3W+G7seG6p2tb4buj4buFw6FmW+G7hXJ24buBa1vhu4VsxIPhuqlba+G7hTdyW3Hhu4Xhu41r4buDW+G7n3I3W+G6qeG7hWbhurvhuqlb4bqtOGvhu4Vbamg/W+G7sWhb4bqt4bq5a1trOWxb4bqpw7lr4buDW+G6rWbhurtxW2poa+G7hVvhu4nhu4Xhu41r4buDW3Hhu4Xhur9ba+G7heG7pcaha+G7g1vhuq3DtFvhu4nhu4VmW2o5W+G7ieG7heG6t3Jb4bufcnbhurtxW2Jpa+G7hVvEqTlb4buDZjhba+G7hcOi4bujW2vhu4NyduG6uWtbxKlmw6pyW2LhurVyW+G7sTlsW+G6qcO6N1vhuqnhu6k3W+G7hTlr4buDW+G6rThrW+G6rThr4buFW+G7seG6p2tbceG7heG6uzpb4buecjdb4bqp4bq3clvhuqnhu4VydsOqa1vhuqnhu4VsW3E3W3Hhu4XhurN2W3E44bqpW2LDtGvhu4NbcWbhurlyW+G6qcaw4bqpW3HFqVvhu4NmOFvhuqnDoVtiw6BbxKk5altiw6FsW8Spw7RrW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqp4buFw61bYuG7j2Zb4bux4buVZlvhu7Fmw6rhuqlb4bqpcmvhu4Nb4bqp4bqz4bujW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVti4bq1clvhuqly4buPZj9bajlb4bqpbmtb4bqpw6FbYmFsW2Lhu6fhuqlb4buJZmvhu4Vb4bqrbDdr4buFOltC4bq/W+G7p2vhu4Nb4buj4buFbVvhu7Hhu5VmW+G7g2Y4P1tr4buD4bul4buXZltxN1vhuq1yw7Thuqlb4buj4buFw6FmW8SpOWpb4bqp4buFcnbDqmtb4buJ4buF4buNa+G7g1tqbGvhu4NbanLhu49rOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7ruG6oWvhu4Nb4bqr4bq1cltibWvhu4Nb4buxN2ZbceG7oW5b4bufcjdrW3Hhu6Fva+G7g1tx4buhbGvhu4NbceG6s3Fb4bqpw6FbxKnDrGvhu4Vb4buxxrDhuqlbcMOha1vhu69y4bqzcVvhu7E5W2Lhu5dmW3Dhu49r4buDW+G7r8OgW+G7hcO0Zjpb4buCZjhb4buv4bqha+G7g1vhuqvhurVyW3HhuqFr4buDW3Hhu4VoW+G7g2Y4W+G7hTlr4buDW+G7hW03W3HhuqFr4buDW8SpOVvhu4Vm4bq/a1tr4buFZuG6uWs/W2vhu4Phu6Xhu5dmW3Fm4bq5clvhuqt0a+G7g1vhuqnhu4XhurPhu6Nba+G7hcOia1vhu7E5W+G6qeG7hWY3W3BlOltL4buF4bula+G7g1vhu6HDslvhu6E5a+G7g1vhu5tbceG7heG7l2ZbYmbhur9qW2s5dltr4buFOVtww6FrW+G7r3LhurNxW+G7sTlba+G7hWbhur1yW+G6q2nhuqnhu4Vb4buxdVtx4buhcmvhu4Nb4buDZjdrW+G7ieG7heG7jWvhu4NbceG7heG6v1tqw6BmW2rhu6XGoWtbxKl3W+G6q2xb4bqzdlti4bq/W+G7g2bhu6tba+G7g3J24bq5a1tq4bun4bqpW+G7g2Y4W+G7hTlr4buDW+G7hW03P1vhuqtp4bqp4buFW+G7sXVb4buJ4buFZltqOVvhu4NmOFvhu6/huqFr4buDW+G6q+G6tXJbYsOgW+G7ieG7hTjhuqlb4buh4bqzcVtr4buFZuG6vXJbcGxb4bux4buVZlvhu7E5Zltx4buFOGvhu4NbceG7oeG7peG7leG6qTpb4buwZsOq4bqpW+G6qeG7j1txaGvhu4Vb4oCccWRba+G7peG7leG6qVtx4buFY2xbauG7pTfigJ1bxKnhurdyW+G6qzlmW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqp4buFw61bYmZba+G7g+G7pcah4bqpW8SpYWZb4bufcnZbxKlyw6JxW3Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDP1txYWxbcMawW+G6reG6s3Fb4bqp4buNa+G7g1tx4buhbGvhu4NbcWbhurlyW+G6q3Rr4buDP1tqOVtw4bq3clvhu683W+G7heG7mWtb4bqpbmtb4bqpbVtx4buF4bq/W8SpOVvhu4U5a+G7hVvhu7FmW3Hhu4U3bFtxc2vhu4NbceG7hWlbceG7oeG7peG7l2vhu4M/W2rhu5tbYuG7peG7l2vhu4Nb4bqp4buFbFtr4buDcnZb4bqp4buZW8SpYWpb4buj4buFOHFb4bufcjd2W3Hhu6Hhu5tbxKlhZjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fVtwcXbEqWPhu7h9cWPhu69xLTfEqWbhu4NrKlvhu6Fm4buD4buFcSZ9KCFwceG7oWxr4buDKFFyw6pbSmZr4buFIS9wceG7oWxr4buDKCEv4bujKA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]