(vhds.baothanhhoa.vn) - Có thể nhiều người nghĩ trẻ nhỏ không còn cái háo hức chờ đón ngày khai giảng như các thế hệ trước. Cũng đúng thôi, khi chúng phải học thêm đủ các thứ nào kỹ năng sống, mỹ thuật, âm nhạc, đó là chưa kể học thêm các môn Toán, Văn, Anh trong những tháng hè. Tuy vậy, khai giảng vẫn là sự kiện lớn mở đầu cho một năm học.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqka1Bdxq/hu6BDxahMxahDw5JKMUPDkkzGr0Phu448I8OSQyI7xq9DMOG7uFHDgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xC4bqk4bqp4buqQzpQ4bucQ8avUFHGoDtDxq/hu6A8QFFDxq/hu6BQw5pDOibhu5JDxq9Q4buuQ+G7pFBXxq/hu6BDw5Lhu7DGr0PDkuG7glFDUOG7guG7qENQPsOSQ8OSUEBD4buO4buqxq9Dxq/hu6Dhu4QxQ+G7pFDhu4ZRQ+G7oFFHxq/hu6BDxq9QPEPDkuG7gsOSQzpQ4buWQ1Dhu5pDOiY84bu4w5LhurBD4bqpKcav4bugQ+G7jizGr+G7oEM6UFdR4bquQ+G7pFBRQ8OSUCzGr+G7oEMlUEdRQ1Dhu6zDkkM6UOG7lMWoQ+G7jihDw5Lhu4LDkkM6UD5Dxq/hu4Thu6hD4bukNkPGr0nGr+G7oEM/WMav4bug4bquQ8WoNkM6UDtNOuG6rkNKxahDxq9QRsOS4bquQ+G7juG7qkPhu6bhu4RDw5JQPOG7hkPhu6Thu5xDUOG7rMOSQzpQ4buUxahDw5Lhu4LDkkPFqFfGr0Nx4buo4buCxq/huq5D4buxScav4bquQzfGr1BDOibhu6jGr+G7oEPGr1Bdxq/hu6BDOlDhu4LGr+G7oENQw6jhurBDcTsxQyJNMeG6rkPhu6RQ4buGUUPhu6BRR8av4bugQyJPxq9D4bum4buEQz99Q+G7pFHhu5rGr0Phu6bhu7jGr0PFqD1D4buOTDtDw5JQ4buoQ8Wow506Q8avScWoQ1Dhu6zDkuG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRw4buGO0M6UEBRQ+G7oFHhu4bGr0PGr+G7oFBVQ1DDqOG6rkPGr1Bdxq/hu6BDOlDhu6pRQyo7w5XGr0Phu6RQV8av4bugQzpYOkPhu45IQ1BTxq9QQzpQ4buExq9QQ8avUDzDg0PGr+G7oChDxq884bu4xq/hu6Dhuq5DUjpDxq9QU8avQ+G7juG7lsavQz/hu4LDklBDIj3huq5D4buMUkPFqOG7ijpDIuG7hOG7qEPFqOG7hMavQ1BTxq9QQ+G7jlHhu5rGr0M6UOG7qEZR4bqwQ2tJxahDUOG7rMOSQ8Wo4bu4UUMiUeG7msOSQ+G7jkw7QzpR4buUxq9D4buO4buwUUNQ4buuUUPGr1Bdxq/hu6BD4buOPuG7hkM6JuG7kkPhu6bhu4RDJVBHUUPhu45HxahDw5NH4buoQ+G7jizGr+G7oEMqOzFD4buOVMavUEMixqBDxajhu4o6QzpQQFFD4bugUeG7hsavQ8OSKOG7hkPGr1Dhu4RDOiY8QMav4bugQyLhu4RDOlBMMUPDklfhuq5D4bum4buEQz99QzpQ4bucQ1BR4buaxq9DOibhu4LDklBDxq9QUeG7msWoQyLhu7hRQ8OTR8avQzpQSsavQyLhu4RD4bugUeG7hkPhu45Txq9Q4bqwQ+G7heG7tsavQ+G6ukRDw5XFqENQ4busw5JDP1HGr1BDcSY8QMav4bugQ3Hhu4Xhu6NxQ3FXQ+G7hVHhu5bGr0NxUOG7hMavUEPhu6RQV8av4bugQ+G7jjwjw5JD4buMfUPhu6RQ4buGUUPhu6BRR8av4bugQ8OSKcav4bugQ8OSUFLGr1BDIlNDP31DOlBR4buWO0M6JuG7gsOSUEPGr1BR4buaxahDIuG7uFFDw5JQUsavUEPFqFPGr1Dhuq5DOlBR4buWO0M6V8avQzom4busxq/hu6BDIuG7uFFDxajDnTpDxq/hu6Dhu4QxQ+G7jkZRQ+G7puG7ouG6sEPhu4VTxq9QQ0fGr1BDxq9QXcav4bugQ8OVxahDUOG7rMOSQz9Rxq9QQ+G7puG7uCVDxJBDxq/hu6Dhu4IlQ8av4bugw43Gr0PGr+G7oOG7giVD4buM4buEUUPGr+G7oFlRQzp7Q+G7jkw7Q+G7juG7lsavQ8OSO1hRQ8OTO+G7slFD4bukUOG7hlFD4bugUUfGr+G7oEPDklDhu4jGr+G7oEPDkuG7qkPhu6BTQ+G7juG7gsav4bugQ8OTO1nGr+G6rkNQ4buGMUPhu47hu4LGr+G7oEM6UDzhu7bGr+G7oOG6sEPhuq09UeG6rkPDklAsxq/hu6BDP+G7mEMlUEdRQ8OTw406Q+G7jkw7Q8Wow506Q1Dhu4TGr1BDOiZTxq9QQ8Wo4bu4UUPhu6RQV8av4bugQ8OSUFVDw5Lhu6pDw5JQ4bu2UUMi4buEQ8OSUOG7tlFDxajhu4RDw5Lhu7DGr0MlUEdRQ1Dhu6zDkkM6e8av4bugQ8avw5Q6Q8OSUF3huq5DIlHhu5Y6Qzp7xq/hu6BDw5Lhu6jGr0M/WOG6rkPDklAsxq/hu6BDJVBHUUPhu6bhu4TFqEMqO8OVxq9DIuG7uFFDOlLGr1BD4bukNUPhu6Y7TTpDw5JQPOG7hkPDk+G7huG7qEPhu6BRQEPDkuG7quG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRq4busUUPhu6RQPVFD4buOTDtDxq/hu4Thu6hDw5Ipxq/hu6BD4bukUOG7qkPhu6RQScav4bquQ8avUDzGr+G7oEPhu6RQV8av4bugQyVQR1FD4bukUFfGr+G7oEPhu6bhu4TFqEPhu448I8OS4bqwQ+G6qVDhu4jGr+G7oEPDkuG7qkNQRsavUEMlUCzDkkPGr+G7hOG7qEPhu6RQV8av4bugQ8OTw406Q+G7jkw7Qzp7Q8avUF3Gr+G7oEPhu6BR4busOkPFqFlDUFdRQyLhu4RDxq884bu4w5JDxajDjTrhurBD4buFU8avUENHxq9QQ8OS4buCw5JDw5XFqENQ4busw5JDP1HGr1BDxahRxqDGr0PGryxRQzo7xq/hu6BDOknGr+G7oEPhu45RQ+G7pFDhu4ZRQ+G7oFFHxq/hu6BDOibhu5TGr0Phu45ZUUPDkuG7ruG6rkM6UH3DkkM/fUM6V1FDw5JHxahDOlBLMUMiO1HhurBDcVdRQzpQSzFDw5Lhu4LDkkPDk8OUQzpQTTpDUEbGr1BDJVAsw5Lhuq5DUEbGr1BDJVAsw5JDOntDxq9QXcav4bugQ+G7jlHGoDtDxq9Q4buuQ8avUEs64bqwQ+G7rzvGr+G7oEMqO+G7hsavUEPDkuG7gsOSQ8OVxahD4bum4buEQ+G7oDzhu7bGr+G7oEPFqOG7ijpDw5NGxq9Dw5PDqEMmRsav4bugQ8av4bugQFHhuq5D4bum4buEQ8avIUPDkjxAUUPDkijhu4ZDxq9QXcav4bugQ8OSV0M6UEwxQ8OT4buCxahDw5NHxq/huq5D4bum4buEQ8OSR0Phu45LOkM6JkBRQ8avLFFDJnvGr+G7oEPDk+G7huG7qEPhu6bhu4bhuq5D4bum4buEQ+G7pFBXxq/hu6BD4bukUFJDOibhu6jGr+G7oEPhu6bhu4TGr1Dhuq5DOlDhu4bGr1BDw5NTxq9Q4bqwQ3FXUUPDklAjOkPGr1Dhu7hD4buO4buWxq9DUFPGr1BDR8avUENxUChDOjzhu7jGr+G7oEPhu6NQRsWoQ2pRxq9QQ+G6qVBSxq9QQ+G7jjwjw5JDUOG7rMOSQz9Rxq9QQ3EmPEDGr+G7oENxUeG7nDtDUOG7rMOSQ2Lhu6jhu4TGr0NxUFRDYlHhu5zFqEPhurIqO03Gr0Nr4buGxahDcXtDxKlR4buUxajhuq5D4buF4buEQ2vDnVHhurRDw5JQ4buE4buoQ+G7juG7qsavQ+G7pFBRQ1fGr+G7oEPhu47hu5bGr0Phu4x9Q+G7puG7okPhu6RQ4buGUUPhu6BRR8av4bugQ8avScWoQ1Dhu6zDkkNFREVFQy1DRURFw4nhurBDcOG7hjtDxq9QXcav4bugQ8OSUFHhu4ZDP+G7kkMixqBDw5Phu4RRQ1Dhu6zDkkPhu45MO0M6UeG7lMavQ+G7jjwjw5JDOlBMMUPDkldD4buMRjFDPUPGr+G7oFdRQzomPEDGr+G7oEPDkijhu4ZDxajDnTpDIi7Gr+G7oEMqO+G7lEPFqFHGoMavQ8avLFFDxq/hu6BQw6jhu6jhuq5DMOG7hkMwV1Hhuq5DOlBR4buWO0M6UFjGr8SCQ8avUOG7uENQU8avUENHxq9QQ8OSUOG7hkPFqOG7kEPDkkzGr0PFqE/Gr0Phu6bhu6hDw5JQ4buoQ8OS4buoxq9DUOG7rMOSQ1Dhu4TGr1BDIuG7hEM6UeG7lsavQ8OTw53huq5DcVAoQzo84bu4xq/hu6BDxajhu6jGr+G7oEM6JuG7kkM/4buYQ+G7jjwjw5JDUOG7rMOSQyLGoEPhu6bhu7DGr+G7oEPDk1Hhu5Y6Q+G7tsav4bquQzpTxq9QQzHhu5Q7Qyo74buUQ1A84bu2xq/hu6Dhuq5D4buOSzpDxq884bu4w5LEgkPDk1Hhu5Y6Q+G7tsavQ8OSUOG7hkPFqOG7kOG6rkNXxq/hu6BDw5Phu4Thuq5DOlBMMUPDklfEgkM/fUNQMUM/UcavUEPDkijhu4ZDUOG7hMav4bugQzomUeG7mjtD4buGxq9QQ1Auxq/hu6BD4bumUeG7mjpDP8OaQ8OSUOG7qEPGr8agxq9D4buOw53DkkPhu6ZNJeG6rkM6fUPhu4zhu6hDw5Io4buGQ+G7jErGr0M6w53DksSCQ1Dhu6zDkkMixqBDP31DOltDOuG7luG6rkM6JjvGr+G7oEM6UH3DkuG6rkPGr1BKxq9D4buCUeG6rkPhu47hu5xDw5NR4buWOkMx4buUO0M6UDzhu7bGr+G7oOG6rkPDklBR4buGQz/hu5JDIuG7uFFDxq9QXcav4bugQ8av4bugPEBRQzA7xq/hu6BDKjvhu4bGr1Dhuq5D4bukUFfGr+G7oEMiV0PDkkfFqEMi4bu4UUMwSENQw51R4bqw4bqw4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGtQXcav4bugQ+G7jlHGoDtD4buO4buqQ8OS4buqQzpQ4bucQ1Dhu6zDkkM/UcavUEM6UeG7nDtDUOG7rMOSQ8OSUDzhu4ZDUFHhu5w7Q1Dhu5Y64bquQ8avUDzGr+G7oENSOkPGr1BLOkPhu45IQ+G7puG7hjFD4buOw53Gr+G7oEPDklBSxq9QQ8avUF3Gr+G7oEPDk03DkkPhu6bhu4TFqEPDklDhu4ZD4bum4buExahDxajhu5Dhuq5Dxq9QXcav4bugQ8av4bugPEBRQ+G7puG7hMWoQ8OSV8av4bugQzrhu4LDkkPhu6BR4buC4buoQ+G7jCHDkuG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTigJzhu4lQV8av4bugQyJTQ8OT4buaxq9QQzpQ4buExq9QQzpSw5JQQ8Wo4buEQ+G7giVD4buO4buKOuG6rkPhu6bhu4TFqEM64buyxq9DOlA84bu2xq/hu6BDOibhu5Lhuq5D4buOWcav4bugQzpQQFFDOlfGr0M6JuG7rMav4bugQz99Q+G7pFDhu4LDkkPDk1Hhu5o6Q8OSKOG7hkPFqOG7tFFDUOG7rMOSQz9Rxq9Q4oCdQ+G7pFBXxq/hu6BDw5JQVUPhu6bhu4RDxajhu6jGr+G7oEPFqOG7rlFDw5Io4buGQ3FQKEM6POG7uMav4bugQ8Wo4buEQ8OS4buwxq9D4bum4buEQz99Q1AxQyLhu6zGr+G7oEPDkijhu4ZDOuG7qOG7hMavQzBIQ1DDnVHhurBD4buF4bu2xq9DUOG7ljrhuq5Dxajhu7RRQ8OS4buoxq9Dxq/hu6A8QFFDP1HGr1BDJuG7huG6rkM6Jjw9xq/hu6BDOlDhu4TGr1Dhuq5DIjzhu7bGr0Mw4buGQ+G7jsagO0PDkkzGr0PDkuG7qkM/fUMx4buUO0M6UDzhu7bGr+G7oEPDkijhu4ZDxq9QUcagO0PGr+G7oDxAUeG6sEPEqeG7sMav4bugQ8OTUeG7ljpD4bu2xq9DP+G7mEPhu6BRLCVDxajDnTpD4buOPuG7hkM6JuG7kkM6W0M64buWQyLhu7hRQ8OSUFLGr1BDxahTxq9Q4bquQ1BR4bucO0Phu448I8OSQ8avUF3Gr+G7oEPhu6BR4buGxq9D4bukUOG7qkPDkijhu4ZDw5JQ4buGQ8Wo4buQ4bquQ8OSUFHhu4ZDP+G7kkPGr1Bdxq/hu6BDIks6QyJHQ8OSKOG7hkM6UEwxQ8OSV+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxJjzhu7jDkkPhu47hu6rhuq5D4bukUFFD4buO4buWxq9DOlBJxahDxq9Q4buEQ8av4bugPEBRQ8OTRsav4bquQzpXUUPGr1BTxq9D4bum4buUxq9Dw5Phu4TGr0NQ4busw5JDw5Io4buGQ8OSTTtDw5PDlEPGr0nFqEPGr+G7hjFDw5M84bu4w5JDIuG7hOG7qEPhu6bhu7glQ+G7gEMi4bu4UUPGr1Bdxq/hu6BDOkBD4bugUUsxQ8Wo4buEO0Mi4buExq/hu6BD4buM4buCxq9DPUM6JuG7lMavQ+G7oFHhu4JDP+G7gsOSUEPDki7Gr+G7oEPFqOG7tkM84bu4w5JDP+G7mEPhu47hu7RDIuG7hOG7qENxJjxAxq/hu6BDceG7heG7o3FDw5JQOzHhu5TGr0PEqeG7hsWoQ3Dhu7bGr0Mi4bu4UUNFQ8OSUF1D4bufOzHhu5Y6QzpKxajhurBD4bujUFLhu4ZDP+G7hjtDP31DMCzDkkPhu47Dncav4bug4bquQzpXUUM6V8avQzom4busxq/hu6BDw5JNO0PDk8OUQ0sx4bqwQ2rDnTpD4buOPuG7hkM6JuG7kkPhu4zhu4LFqEM84bu4w5JDxajhu7bhuq5DIlHhu5Y6Q+G7puG7lMavQ8avUF3Gr+G7oEPhu45RxqA7Q8WoU8avUEPDkkzGr0Phu6bhu4TFqEPDklDDjcOSQ8OSUMONxq9Dw5JNO0PDk8OUQyVQR1FDxq/hu7RD4bumfcOS4bquQz9Yxq/hu6BDw5Lhu6pD4bumMkM6PD3Gr+G7oOG6rkPFqOG7qMav4bugQzzhu7jDkkPDklBRxq9QQyVQIcOSQ8avUF3Gr+G7oEPhu45Vxq9QQ8OS4buG4buo4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7iVDhu4ZRQ+G7oFFHxq/hu6BDw5JQVUPhu6bhu4RD4bukUD1RQ+G7jkw7Q8Wow506Q8OSUOG7isav4bugQ+G7jjxAxq/hu6BDOibhu5TGr0NQ4buExq9QQzomU8avUEPDklBRxq9QQyVQIcOSQ+G7pFHhu5bGr0M6UD7DkuG6rkNQ4buo4buExq9DOlBR4buaxq9DOlPGr1BDMeG7lDtDOlA84bu2xq/hu6Dhuq5D4bum4buwxq/hu6BDOiY7xq/hu6BDOlB9w5JDIuG7hEPGr1BKxq9D4buCUUPDkijhu4ZDxajhu7RRQ8av4bugPEBR4bqwQ3B9Q1Dhu4Lhu6hDUD7DkkPDkijhu4ZDxq9QXcav4bugQ+G7jj7hu4ZDOibhu5JD4bukUFFDOlDhu4bFqEPhu4x9Q+G7puG7okPhu6RQ4buGUUPhu6BRR8av4bugQ8OS4buqQzpQ4bucQ8OS4buqQ8OSKcav4bugQ8OS4buqQzpQ4bucQ+G7pFBXxq/hu6Dhuq5DKjvhu4bGr0M6JuG7rMav4bugQ1Dhu7bGr0Phu6bhu4RDOibhu5TGr0PGr1Bdxq/hu6BDw5M84bu4w5JD4buOPEDGr+G7oEPDklAsxq/hu6BDw5M84bu4w5JD4buOUUNLMUMmSzpDw5JMxq9DP31Dw5Phu4bhu6hD4buMO8av4bug4bquQ+G7puG7sMav4bugQ8avUFHhu5o6Q1A7MeG7ljpDw5Io4buGQzpQTDFDw5JX4bquQz99QzHhu5Q7QzpQPOG7tsav4bugQ8OSUEnFqEM/4buqw5JDw5Io4buGQ8OSUOG7hkPFqOG7kOG6sENiLMav4bugQ8avUDxDcVAoQzo84bu4xq/hu6BDxq/hu6pRw4NDcUrFqENQWcavQ8OS4buCw5JDw5JQ4buCO0Phu6BRWMav4bugQ8avUDxDxahMxahDw5JKMeG6rkPGr+G7oOG7hDFDxq/hu6Dhu4QxQ1fGr+G7oEPDk+G7hOG6rkPDk1hDxajhu5Dhuq5DOlBMMUPDkldD4buO4buGxq/hu6BDIjvGr0M6POG7uFFD4buO4bucQ8OSSjFD4buOPCPDkkMlUOG7gjpDOiZR4bucxq9D4bum4buExq9QQ8WoRsavUEMi4buEQ+G7hsavQzrhu6jhu4TGr+G6sENqO1jGr0M6SsWoQ1BZxq9DxahTxq9QQ8avUDxDw5JKMUMw4buGxq9QQzpYOuG6rkNQ4buExq/hu6BDxq/hu6Dhu4QxQ8OS4buCw5JDw5JQ4buCO0PDkkzGr0M6JuG7hsav4bugQ8OTVEM6JlFDOlA+w5JDw5PDjMav4bugQyJR4buaw5JD4buO4busw5JDP+G7gsOSUOKAneG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRq4bu0UUPFqMOdOkPGr+G7oDxAUUPDkuG7qkPDkuG7qMavQ+G7jjxAxq/hu6BDJlHhu5TGr+G7oOG6rkPDkuG7qkM/fUPhu6RQPVFD4buOw53Gr+G7oEMi4buEQ8avUF3Gr+G7oEPhu45Sw5JQQ+G7juG7lsavQ+G7pFDhu4LDkkPGr1Dhu4Y74bqwQ3FXUUM6UcavQzp7Q8avUF3Gr+G7oEPDklBR4buWw5JDxahMxahDxq9Q4buuQ8avUMONxq9DUFfFqEPGr+G7hjFDP+G7mEM/UcavUEM6Jjw9xq/hu6BDxq/hu5TGr0PGr1Bdxq/hu6BDxq9Q4buCxq9QQ8OSSjFD4bukUOG7rsOVQ8WoRsavUOG6rkM/fUPhu6RQPVFD4buOTDtDw5Io4buGQ1BXxahDxq/hu4YxQz/hu5hDOkbhu6hD4buO4buEQ8OSUOG7qEPGr1Bdxq/hu6BDxq/hu6Dhu4QxQyI7UUM/w40lQzrhu7hR4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQkM/OjHhu6bDleG7uUI6w5UwOi3hu4bhu6ZR4bugxq/Dg0MmUeG7oFA6xIJC4bqkw4I/Oibhu6jGr+G7oOG6pOG6qeG7hWZDN2vhu4XDgi8/Oibhu6jGr+G7oOG6pMOCLyXhuqQ=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]