(vhds.baothanhhoa.vn) - “Bơi không được thì lặn!” - Câu nói đùa mà bất cứ ai đều được nghe, được trải qua từ thuở ấu thơ, nhưng lại là câu chuyện thú vị của thể thao Thanh Hóa. Chỉ khác ở chỗ những VĐV bơi đã giỏi, chuyển sang lặn vẫn tiếp tục giành được thành tích xuất sắc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmwp4buCxILhu43huqhCxILhu412SuG7neG7jcOV4buf4buN4but4bul4buI4buN4butw4Phu4jhu5JB4bqo4buN4buKw4PEqOG7jcOV4bq24buN4butTOG7neG7jeG7isODw4Hhu43hu4rDg+G7neG6quG7jcSDw4Phu53huqjDg+G7jSpC4buday/Dg8O1bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySCp34bud4buvw7Js4oCc4buw4buAxILhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buNdk7hu4Thu63hu43hu4rDg+G6sOG7jeG6pnXhuqjhu4nigJ3hu40t4buN4bus4bul4buI4buN4bqoQsSC4buNdkrhu53hu43huqzhu5/hu43hu7Hhu6fhu4rhu43hu61P4buN4budxILhu4124bu54buI4buNdk7hu4Thu63hu43huqjhuqLDg3fDrOG7jXZO4buE4but4buN4buKw41wxILhu41J4buI4bud4buN4buKw5Phu43hu4rDg+G7iEbhu43hu6fhu4jhu43hu4rDg+G7gMOs4buN4bqow4NO4bqo4bqi4buN4bqm4buhxILhu43huqbhu5/hu43hu63hu6Xhu4jhu43hu63Dg+G7iOG7kkHhuqjhu43hu4rDg8So4buNw5Xhurbhu43hu61M4bud4buN4buKw4PDgeG7jeG7isOD4bud4bqq4buNxIPDg+G7neG6qMOD4buNKkLhu53hu4vhu43hu6zDg+G6suG7jeG6pMOD4buj4but4buNRuG7jeG7rcOD4bq+4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu41jVmPhu43hu7Hhu4DEguG7jXZx4buN4bqixILEkMSCw6zhu43hu63Dg+G7iOG7ksOB4bqo4buNw4zhu53huqjhuqLhu43huqZ14bqo4buNw5Xhu6vhuqjhu43hu4rEguG7t0jhu43hu4pL4but4buN4bqixILhu5/huqjDg+G7jXZO4buE4but4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jeG7iuG6ruG7rcOD4buN4buQ4buI4bun4buK4buNw4xz4but4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDsuG7jeG7r+G7isOD4buI4bqs4bux4buN4buvw4PEguG7r3fhu43EguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jeG7l+G7k+G7l0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buT4bubxqFI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDssOD4buK4buKSMOMaS8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO1w7TDtC/DteG7lcah4buvw7Xhu4/hu5vhu5Hhu5vhu4/hu4/hu4rGoeG7mcO14bub4bub4bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buH4bubw7Xhu4/DsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyKeG7gsSC4buN4bqoQsSC4buNdkrhu53hu43DleG7n+G7jeG7reG7peG7iOG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qOG7jeG7isODxKjhu43DleG6tuG7jeG7rUzhu53hu43hu4rDg8OB4buN4buKw4Phu53huqrhu43Eg8OD4bud4bqow4Phu40qQuG7ncOy4buNL2xrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsY0Xhu43Eg8OD4bq24buNVuG7n8SC4buNxIPDjeG7neG6qOG6ouG7jXZO4buE4but4buN4buQd+G6rOG7jeG6puG7n+G7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu41jVmPhu43igJzDg+G7iOG7kuG7ueG6qOG7jeG7isOD4bqq4buhxILigJ3hu43hu61M4bud4buN4bux4bq84buN4bqsw4nhuqjhu43huqZ14bqo4buNxIPDg+G7neG6qMOD4buNKkLhu53hu43DleG7hsSC4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jeG7iuG6ruG7rcOD4buN4bqixILhu5/huqjDg+G7jeG7iuG7hsSC4buN4buV4buNKuG7rGPhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jcO04buN4bqk4buU4buNVuG7ocSC4buNw4PhurzEguG7jcSD4buuxIPEg+G7jeG6psSC4bu14bqo4buN4buKxILhu7dI4buNLeG7jeG6psWp4bqo4buN4buKw4NP4buNYybhu43EqeG6qHLhuqzhu43DtOG7j8O14buPauG7jcOV4buf4buN4bqmxanhuqjhu43hu4rDg0/hu41jJibhu43EqeG6qHLhuqzhu43DtOG7j8O14buTasOs4buNw7Xhu40q4busY+G7jeG7iuG7ocSC4buNw6NX4buc4buNJeG7neG6rHfDjOG7jcO04buPw7XDteG7i+G7jcSD4buI4buS4buNw5XGsOG7ksOs4buN4bqu4buK4buN4budxILhu43hu7HEguG7t+G7iuG7jXZO4buE4butw6zhu43huqjhu47hu41jVmPhu43DjMSC4bqow4Phu43huqhy4bqs4buNw7Xhu5vhu5vhu4/hu43huqjhu5/hu5Lhu43huqbhu6HEguG7jeG7rULhu43hu5Dhu4jhu6fhu4rhu41Iw4Phu6Phu4rhu412xILDgeG6rOG7jcOMw5Lhu43huqjhuqLDg8SCQUjhu43hu4rDk+G7jeG7seG6vOG7jeG6rMOJ4bqo4buN4bux4buAxILhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsw6PEguG6qMOD4buNw43hu53hu43DleG7n+G7jeG6puG7huG6qOG7jeG6puG7teG6qOG7jUbhu43hu5Bx4buN4bqh4buIcOG6qOG6ouG7jeG7rMOD4bul4buIw6zhu43Dg+G7iOG7kkHhuqjhu43huqHhu4hw4bqo4bqi4buNxJFO4buA4bqo4bqi4buNxKnhuqjhu53hu5Lhu43huqbhu5/hu41Iw4NO4buC4bqo4bqi4buN4bqh4buIcOG6qOG6ouG7jeG7rMOD4bul4buIw6zhu43Eg8Og4buNw6PFqeG6rOG7jcOj4buA4bqoasOs4buNVuG7n8SC4buNxIPDjeG7neG6qOG6ouG7jXZx4buNw4zhu4bhuqzhu43hu4rDg8OB4buNw4PEgkHhuqjhu412TuG7hOG7reG7jeG7iuG7n8SC4buN4bqocuG6qOG6ouG7jeG7seG7gMSC4buN4bqm4bq8xILhu43hu61M4bud4buN4bqs4bqw4bqow4Phu41G4buN4but4buj4but4buN4butw5Lhu43huqbhu5Lhu43huqjDg07hu43hu5nhu4/huqzDrOG7jcO14buP4buP4bqs4buL4buNPuG7juG7jeG6pOG6sOG6qMOD4buN4bqo4bqiTuG7jeG6qOG7n+G7kuG7jXZO4buE4but4buN4buQd+G6rOG7jeG6puG7n+G7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu4rhu5/EguG7jeG6qHLhuqjhuqLhu43Dg8SC4bu34bqs4buN4butTOG7neG7jeG7seG7gMSC4buN4bqm4bq8xILhu43Eg8OD4bud4bqow4Phu40qQuG7neG7jcOV4buGxILhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7iuG7p+G6rOG7jcOD4buI4buS4buN4butw4NO4buA4bqo4bqi4buN4buKw5Phu43huqLEgnDEguG7jeG7isONw73DrOG7jcOM4bud4buI4buNdkLhu43huqbhu5/hu43huqLEgnDEguG7jcOVw4nhu4124bq24butw4Phu41J4buI4bq44but4buN4bqixILhu53hu4vhu43Eg+G7iOG7kuG7jcOVxrDhu5LDrOG7jcOV4buGxILhu43DlcSCQeG7reG7jeG7iuG6suG6qMOD4buNxIPDg+G7neG6qMOD4buNKkLhu53hu43hu5Dhu6Xhu5Lhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jcOV4buf4buNSMOD4buj4buK4buN4buKw43EgsOB4bqo4buN4bux4bq84buN4bqsw4nhuqjhu43huqZ14bqo4buN4buKw41G4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jeG6rE3EguG7jeG6qMODROG6qMOs4buNY0Xhu43Eg8OD4bq24buNVuG7n8SC4buNxIPDjeG7neG6qOG6ouG7jXZO4buE4but4buN4butw4Phu4jhu5LDgeG6qOG7jcOM4bud4bqo4bqi4buN4bux4bq84buN4bqsw4nhuqjhu43huqjhu5/hu5Lhu4vhu40+w4Phu47huqjhuqLhu43hu4pORuG6qOG6ouG7jeG6osSCcMSC4buNSMOD4bujSOG7jeG6rOG7neG6qOG6ouG7jeG7iuG6ruG6qMOD4buN4oCcw4Phu5Lhu43DjMSC4bqow4PigJ3hu43huqjhu5/hu5Lhu43DjOG7s+G7jeG6pMODxILhu7fhuqjhu43Eg8ON4bud4bqo4bqi4buN4bqidUjhu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4bqkw4NC4buN4bqkw4Ny4bqo4buL4buNPsODTuG6qOG6ouG7jeG7isODxrDhu4rhu43huqjhuqLhu6Hhu63hu43huqjDg8SC4bu14bqow6zhu43huqjDg07hu43igJzhu63hu6Phu43huqJ1SOG7jeG6qE7hu4bhu63igJ3DrOG7jeG7rcOD4bq24buN4butQ+G6qOG7jeG7isODw4Hhu43Dg8SCQeG6qOG7jeG7iuG7n8SC4buN4bqocuG6qOG6ouG7jeG7kOG7iOG7p+G7iuG7jcOMc+G7reG7jcOD4buA4bqo4buL4buNPsOD4buO4bqo4bqi4buN4buK4bun4bqs4buNKuG7rGPDrOG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqkxqDhu43huqZL4but4buNSeG7iOG6uOG7reG7jeG6osSC4bud4buN4bqmxILhu7Xhuqjhu43hu4pL4but4buNdk7hu4Thu63hu41Iw4Phu6Phu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6osSC4budxILhu4124bqq4buh4bqo4buN4buKw5Phu43huqhy4bqs4buNw7Thu4/DteG7j+G7jXbhu7fhuqjhu43DtOG7j8O14buT4buN4bqm4buf4buN4bqsxILhuqjDg+G7jeG7rcODT+G6qOG6ouG7jeG7rcOD4bqq4buNdsSC4bu54buI4buNdkLhu4vhu43Eg8OD4bu14bqs4buNw7Xhu43hu4rhu6fhuqzhu40q4busY+G7jcOjV+G7nOG7jSXhu53huqx3w4zhu43DtOG7j8O1w7Xhu412ceG7jeG6pMODw7rhuqjhuqLhu4124bq24bqow4Phu41jReG7jcSDw4Phurbhu41W4bufxILhu43Eg8ON4bud4bqo4bqi4buN4bqm4buf4buNY1Zj4buN4bqmdeG6qOG7jeG7kOG7iOG7p+G7iuG7jcOMc+G7reG7jeG6qMOD4bun4buK4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43huqbhurbhu63Dg+G7jcOM4buM4buN4buKw4PDgeG7jeG7isOD4bud4bqq4buNxIPDg+G7neG6qMOD4buNKkLhu53hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsPuG7t+G7iOG7jeG6qMODTuG7jWNF4buNxIPDg+G6tuG7jVbhu5/EguG7jcSDw43hu53huqjhuqLhu43huqbhu5/hu43huqzhurzhu4rhu43DjMOS4buN4oCcw4Phu5Lhu43DjMSC4bqow4PigJ3hu412xanhu5Lhu43hu6fhuqjhu43hu4pO4buE4bqo4bqi4buN4buKw4PhurDhu43hu63hu6Xhu4jhu43hu63Dg+G7iOG7kkHhuqjhu43hu61M4bud4buN4bqs4bq84buK4buN4bqk4bqw4bqow4Phu43huqjhuqJO4buN4bqkw4Phu6Phu63hu43huqbhu5/hu40+4bqi4bul4bqo4buNxIPDg+G6tuG7jT7Dg8SC4bu14bqo4buN4bqm4buhxILhu412deG7reG7jeG7scSCQeG7iuG7jcOD4buA4bqo4buNw43hu6fhu4rhu43huqjDg8SC4bu54buI4buL4buNY+G7n+G6quG7jeG6pMOD4bqqcOG6qOG6ouG7jeG6qHLhuqzhu43DtOG7j+G7j+G7m+G7jS3hu43DtOG7j8O14buPw6zhu43huqjhu47hu41jVmPhu43DjMSC4bqow4Phu43huqhy4bqs4buNw7Xhu5vhu5vGoeG7jXZO4buE4but4buN4buQd+G6rOG7jeG6puG7n+G7jeG7iuG7n8SC4buN4bqocuG6qOG6ouG7jeG7isODw5Lhu63hu43DjMOS4buN4butTOG7neG7jeG7seG7gMSC4buN4bqm4bq8xILhu43Eg8OD4bud4bqow4Phu40qQuG7neG7i+G7jTzhu4bEguG7jcO1w7Thu43hu4rhu4jDisSCw6zhu41jVmPhu41J4buI4bu14buN4buQceG7jcSD4bud4bqs4buN4busw4Phu4jhuqjhuqLhu43EqTxO4buC4bqo4bqi4buNKeG7o+G7imrhu412ceG7jeG7kOG7iOG7p+G7iuG7jcOMc+G7reG7jeG6osSC4buf4bqow4Phu40q4busY+G7jcOV4buf4buNSMOD4buj4buN4bqkxqDhu43huqZL4but4buN4buK4buhxILhu43huqLEgnDEguG7jeG7isONw73hu41J4buI4bq44but4buN4bqixILhu53DrOG7jXZO4buE4but4buN4buQ4bu3SOG7jcOV4buf4bqq4buN4bqow4NC4bqs4buNY1Zj4buN4buKw41E4bqo4bqi4buNdsSCw4Hhuqzhu43hu61M4bud4buN4bqsw4nhuqjhu43hu7Hhu4DEguG7jeG7rUzhu53hu43hu4rDg8OB4buN4buKw4Phu53huqrhu43Eg8OD4bud4bqow4Phu40qQuG7neG7i+G7jcSD4buI4buS4buN4bqow4PEguG7teG6qMOs4buNw4zhu53hu4jhu43huqTDg8SC4buN4butw4Phu4jhu5LDgeG6qOG7jeG7isOT4buNduG6vMSC4buN4buKw43DveG7jeG6puG7teG6qOG7jXbhurzEguG7jeG7iuG7iOG7ksOB4bqo4buN4butTOG7neG7jeG7iuG6suG6qMODw6zhu43hu69K4buNdnHhu43hu63hurjhu43huqJz4bqo4bqi4buNw4Phu7fhu4rhu43huqzhurDhuqjDg+G7jeG6qMODTuG6qOG6ouG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7rcOS4buN4bqm4buS4buN4bux4buAxILhu43DjEbhu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43hu61M4bud4buNPsODxILhu7Xhuqjhu43DleG7p0jhu41Iw4NwxILhu43DjMOS4buN4but4buh4bqow4Phu43hu4rDjeG7neG6qMOD4buN4bqkw4Phurjhu63hu43huqbEgkHhu4rhu4124bu34bqo4buN4buKw5Phu43hu63hu6Phu63hu43hu4rDjeG7iOG6qOG6ouG7jeG7iuG7peG6rOG7jeG6rOG7oeG6qMOD4buN4bqow4NO4buNxIPDoOG7jSrhurrhu43hu6zDg+G6ruG7jTzEguG6qMODw6zhu43huqHhu4jhu6Xhuqjhu4124bq8xILDrOG7jeG6oeG7iHDhuqjhuqLhu43hu7DhurDhuqjDg8Os4buNKeG6quG6qOG6ouG7jeG7nOG6qOG7i+G7i+G7i+G7jcSDw4Phu7fhu43DjeG6usSC4buNw4zhu53hu4jhu41W4buhxILhu43Dg+G6vMSC4buNxIPDg8OB4buN4buKw4Phu53huqrhu43hu4rhuqrhu5/huqjhu41J4buI4bq44but4buN4bqmxanhuqjhu43hu4rDg0/hu41jJibhu43EqeG6qHLhuqzhu43DtOG7j8O14buTasOs4buNPsODxILhu7Xhuqjhu412TuG7hOG7reG7jeG7rcOD4buI4buSw4Hhuqjhu43DjOG7neG6qOG6ouG7jeG6rMOJ4bqo4buN4bqmdeG6qOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhuqHhu4jhu5Lhu7fhu4rhu43hu4rhu6XhuqzDrOG7jcOMw5Lhu43huqTEguG7teG6qOG7jeG7isON4bqww6zhu43huqjhur7hu43huqbDkuG7reG7jUjDg8SC4buN4buKw4NO4buC4bqo4bqi4buN4butTOG7neG7jT7Dg8SC4bu14bqo4buNdnHhu412TuG7hOG7reG7jXbhu7nhuqjhu4124bujSOG7jcOV4buGxILhu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buN4buK4bqu4butw4Phu43huqLEguG7n+G6qMOD4buNKuG7rGPhu412xanhu4jhu43hu4rEguG7teG6qOG7jeG7rcOD4bqq4buNVuG6quG7n+G6qOG7jcSDw4PDgeG7jeG7isOD4bud4bqq4buNxIPDg+G7neG6qMOD4buNKkLhu53hu43hu4rhu6HEguG7jVbhu6HEguG7jcOD4bq8xILhu43Eg8ODw4Hhu43hu4rDg+G7neG6quG7jeG7iuG6quG7n+G6qOG7jUnhu4jhurjhu63hu43huqbFqeG6qOG7jeG7isODT+G7jWMmJibhu43EqeG6qHLhuqzhu43DtOG7j8O1xqFqw6zhu4124bq64bqo4bqi4buN4buKw4Phu4LEguG7jUjDg+G7o+G7jeG6pMag4buN4bqmS+G7reG7jUnhu4jhurjhu63hu43huqLEguG7neG7jUbhu43hu63DkuG7jeG6puG7kuG7jcO04buP4buP4bqs4buN4butw4Phu6Xhuqjhu43DleG6tuG7iuG7jXbDicSC4buL4buN4busw4NO4bud4buN4buvw5PhuqjhuqLhu43huqbhu6HEguG7jUbhu412QsOs4buNPsODxILhu7Xhuqjhu43hu61D4bqo4buN4bqixILhu5/huqjDg+G7jeG7isOD4bu14bqs4buNw7Xhu40q4bus4buw4buNRuG7jeG7rcOS4buN4bqm4buS4buNw7Xhu4/hu4/huqzhu43hu63Dg+G7peG6qOG7jcOV4bq24buK4buNdsOJxILhu43DleG7n+G7jeG7isONRuG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43DteG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu41jVmPhu43hu5Dhu4jhu6fhu4rhu43DjHPhu63hu43huqjDg+G7p+G7iuG7jeG7rUzhu53hu43Eg8OD4bud4bqow4Phu40qQuG7neG7jeG7iuG7ocSC4buN4bqk4buU4buNduG7ocSC4buNw4PhurzEguG7jeG7isODw4Hhu43hu4rDg+G7neG6quG7jeG6qOG7n+G7kuG7i+G7jcSDw4Phu5/huqjDg+G7jeG7iuG6ruG7rcOD4buNSMOD4buj4buN4bqkxqDhu43huqZL4but4buNSeG7iOG6uOG7reG7jeG6osSC4bud4buNRuG7jeG7rXDhu43huqzDieG6qOG7jeG7seG7gMSC4buN4bqm4bur4bqo4buN4bqsw4nhuqjhu43huqZ14bqo4buN4butTOG7neG7jT7huqLhu6Xhuqjhu43Eg8OD4bq24buNPsODxILhu7Xhuqjhu412TuG7hOG7reG7jeG7kHfhuqzhu43huqbhu5/hu43huqThu5Thu43hu4rhuq7hu63Dg+G7jXZ14but4buN4buxxIJB4buK4buNw5Xhu5/hu43Dg8SC4bu34bqs4buN4butQuG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bqm4bq24butw4Phu43DjOG7jOG7jeG7isODw4Hhu43hu4rDg+G7neG6quG7jcSDw4Phu53huqjDg+G7jSpC4bud4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDw43huqrhuqjhuqLhu43huqLEguG7ncSC4buNduG6quG7oeG6qOG7jUjDg+G7o+G7iuG7jeG7isONxILDgeG6qOG7jeG6rOG7hsSC4buNw7Thu4/DtOG7j+G7jS3hu43DtOG7j8O04buZw6zhu43hu7Hhurzhu43huqzDieG6qOG7jeG7seG7gMSC4buNw5Xhu5/hu43huqZ14bqo4buNdnHhu43hu63Dg8SC4bud4buN4buK4buj4butw4Phu4vhu40+w4PEgkHhuqzhu43DlUvhu43hu5Dhu6Xhu5Lhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jeG6psOS4but4buN4bqmTuG7hOG6qOG6ouG7jeG6rOG7hsSC4buN4butw4Phuqrhu43hu7Hhurzhu43huqzDieG6qOG7jeG6pnXhuqjhu43DleG7hsSC4buN4bqsS+G7reG7jeG7isSC4bu14buI4buNw4NO4buG4bqo4bqi4buN4buK4buGxILhu43Do1fhu5zhu40l4bud4bqsd8OM4buN4buRw7Xhu43hu4rDjeG7teG6qOG7jcOM4bul4bqo4buN4bqow4Phu5/hu43huqhy4bqs4buNw7Thu4/DtMO14buNw5Xhu5/hu41W4buhxILhu43Dg+G6vMSC4buNxIPDg8OB4buN4buKw4Phu53huqrhu43hu4rhuqrhu5/huqjhu41J4buI4bq44but4buN4bqmxanhuqjhu43hu4rDg0/hu40mxJHhu43huqhy4bqs4buNw7Thu4/DtMO0w6zhu43Eg8ON4buI4bqo4bqi4buN4buK4bul4bqs4buNKuG7iOG7p+G6qOG7jeG6puG7iOG7kkHhuqjhu43DleG7n+G7jeG7isODxILhu4124bun4buI4buNxIPhu67Eg8SD4buN4buK4bqy4bqow4Phu43hu4rDg+G7teG6rOG7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG6psWp4bqo4buN4bqo4buO4bud4buN4butQuG7jcOMw5Lhu412xILhu7nhu4jhu43hu63Dg+G6suG6qMOD4buNw5Xhu7nhu43huqjDg+G7peG6qOG7jcOMw5Lhu43huqTDg8SC4buN4bqmw5Lhu53hu43hu63Dg0Thuqjhu43DteG7jWNWY+G7jeG6rMOJ4bqo4buN4bux4buAxILhu43hu63Dg+G7iOG7ksOB4bqo4buNw4zhu53huqjhuqLhu43huqzDieG6qOG7jeG6pnXhuqjhu4vhu40pxanhuqjhu43huqjhu5/hu5LDrOG7jSrhuqrhu5/huqjhuqLhu43Eg8OD4bq24buNxIPDjeG7neG6qOG6ouG7jeG7rcOD4bqu4bqow4Phu43huqbhu5/hu41jVmPhu412TuG7hOG7reG7jeKAnOG7rcODROG6qOG7jeG6rHXhu4rhu43huqLhu4zEguG7jcOV4buf4bqo4bqi4oCd4buL4buNxIPDk+G6qOG6ouG7jeG6puG7n+G7jWNWY+G7jeG7isONxILDgeG6qOG7jcOVROG6qOG6ouG7jeG7rUzhu53hu43hu7Hhurzhu43huqzDieG6qOG7jeG7seG7gMSCw6zhu412TuG7hOG7reG7jeG6okTEguG7jcOV4buf4bqq4buNduG6vMSC4buN4buK4buI4buSw4Hhuqjhu41J4buI4bq44but4buN4bqixILhu53hu43hu4rDg+G7neG6rOG7jeG7r8OS4buNw6NX4buc4buNJeG7neG6rHfDjOG7jeG7keG7j+G7jcOM4bqq4bqo4bqiw6zhu40q4bqq4buf4bqo4bqi4buNxIPDg+G6tuG7jcSDw43hu53huqjhuqLhu412ceG7jeG7rcOD4bunSOG7jeG6qMODxrDhuqjhu43igJzDg+G7kuG7jcOMxILhuqjDg+KAneG7jXbDgeG7jeG7rcOD4buI4buSw4Hhuqjhu43DjOG7neG6qOG6ouG7jeG7seG6vOG7jeG6rMOJ4bqo4buN4bqmdeG6qOG7i+G7jT7hu47hu43huqThurDhuqjDg+G7jeG6qOG6ok7hu43huqjhu5/hu5Lhu43huqjhuqLhu53hu5Lhu43huqbGsEjhu43hu4pP4but4buN4bqkw4PDuuG6qOG6ouG7jXbhurbhuqjDg+G7jXZO4buE4but4buN4buK4bufxILhu43huqhy4bqo4bqi4buNw5Xhu4bEguG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43hu4rhuq7hu63Dg+G7jcO04buNKuG7rGPhu41G4buN4but4buj4but4buN4bqo4bq8xILhu43hu6/hu4jhuqjhuqLhu43DtOG7j+G7j+G6rMOs4buN4buT4buP4buP4bqs4buN4butw4Phu6Xhuqjhu43DleG6tuG7iuG7jXbDicSC4buNw5Xhu5/hu43DteG7jSrhu6xW4buNRuG7jeG6qOG6vMSC4buN4buv4buI4bqo4bqi4buNw7Xhu4/hu4/huqzhu43hu63Dg+G7peG6qOG7jcOV4bq24buK4buNdsOJxILhu43hu4rhu6HEguG7jeG6osSCcMSC4buNw5XDieG7jXbhurbhu63Dg+G7jUnhu4jhurjhu63hu43huqLEguG7neG7i+G7jWNWY+G7jeG6qOG7n+G7kuG7jXbhu53huqjhuqLhu43huqbhu5/hu43DjMOS4buN4bqk4bu34buN4buKw4PDk+G7neG7jUnhu4jhu53huqjhu43hu4rDjUThuqjhuqLhu43DleG7n+G7jeG6puG7n+G7jeKAnMOVxILhu7Xhuqjhu43huqjhuqJE4but4buNSeG7iOG7mOKAneG7jeG7rUzhu53hu43hu4rDg8OB4buN4buKw4Phu53huqrhu43Eg8OD4bud4bqow4Phu40qQuG7neG7jcODTuG7huG6qOG6ouG7jeG7iuG7hsSC4buNw6NX4buc4buNJeG7neG6rHfDjOG7jeG7kcO14buNw5Xhu5/hu41W4buhxILhu43Dg+G6vMSC4buNxIPDg8OB4buN4buKw4Phu53huqrhu43hu4rhuqrhu5/huqjhu41J4buI4bq44but4buN4bqmxanhuqjhu43hu4rDg0/hu40mxJHhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsPsOD4buO4bqo4bqi4buN4but4bujxILhu43hu4rhu7Xhuqjhu43huqjDg07hu41jReG7jcSDw4Phurbhu41W4bufxILhu43Eg8ON4bud4bqo4bqiw6zhu40+4bqi4bul4bqo4buNxIPDg+G6tuG7jT7Dg8SC4bu14bqo4buNw5Xhu5/hu40q4bqq4buf4bqo4bqi4buNxIPDg+G6tuG7jcSDw43hu53huqjhuqLhu412ceG7jXZ34bqs4buNduG7t+G6qOG7jeG7reG7peG7iOG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qOG7jeG7isODw4Hhu43hu4rDg+G7neG6quG7jeG7isODw5Lhu63hu43DjMOS4buNdnXhu63hu43hu7HEgkHhu4rhu43DleG7n+G7jeG7isODxKjhu43DleG6tuG7i+G7jeG7rMOD4bqq4buN4buvSuG7jeG6puG7n+G7jcOMw5Lhu43Dg+G7kuG7jcOMxILhuqjDg+G7jcOD4bud4buS4buN4bqm4buf4buN4butw4Phu6dI4buN4bqow4PGsOG6qOG7jeG7isOD4buM4buN4buKw4Phu6Phu63Dg+G7jeG6puG7huG6qMOs4buN4buKw4PhurDhu43hu7F04bqo4bqi4buN4bqo4bq+4buN4bqmw5Lhu63DrOG7jUnhu4jhu5Lhu7fhu4rhu43hu4rhu6XhuqzDrOG7jcOMw5Lhu43huqTEguG7teG6qOG7jeG7isON4bqw4buNdnHhu43huqLEgsSoSOG7jcODROG7jXZx4buNw5Xhu5/hu4124bud4bqo4bqi4buNdnfhuqzhu43DleG7ueG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jeG7iuG6ruG7rcOD4buN4bun4bqo4buN4buKTuG7hOG6qOG6ouG7jeG7rcOD4bqq4buN4buKw4PDgeG7jeG7isOD4bud4bqq4buN4buK4bqy4bqow4Phu43huqjDg+G7n+G7i+G7jVbEguG7ueG7iOG7jeG6qOG7n+G7kuG7jeG7rcOD4bqq4buN4buKw4Phu6fhu5Lhu43DjMOS4buNdsSo4bqo4bqi4buNdnPhuqjhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jXbEguG7ueG7iOG7jeG7rcOD4bqy4bqow4Phu43huqbDkuG7reG7jeG6pk7hu4ThuqjhuqLDrOG7jeG6okJI4buNSMODxanhuqjhu43DleG7n+G6quG7jUnhu4jhu6Phu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buNSMOD4buj4buK4buN4buKw43EgsOB4bqow6zhu43huqbhu4bhuqjhu43huqzhu6HhuqjDg+G7jeG7rUzhu53hu43hu4rDg8OB4buN4buKw4Phu53huqrhu43Eg8OD4bud4bqow4Phu40qQuG7neG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4buKd+G7kOG7ii3hu53huqbEguG6ouG6qGnhu43DjcSC4bqiw4Phu4rDrcOybGvDjOG7isON4bqq4bqo4bqibDzhu6HhuqjDg+G7jeG7rE7hu4LhuqjhuqJrL8OM4buKw43huqrhuqjhuqJsay9IbA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]