(vhds.baothanhhoa.vn) - Khoảng một tuần nay, trụ sở của Hội người mù huyện Thiệu Hóa trở nên đông vui hơn mọi khi, bởi nơi đây đang diễn ra một lớp học rất đặc biệt, đó là lớp học chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHROG7oUhELWrDveG7q8aw4bu14bqr4buDeMSQQ0Thu6vFqUli4buH4bq74bq5Q0RC4bu34bu1xrDhurvDneG6tOG6qOG7g+G7qcOB4bud4buD4bud4bup4buE4buD4bu14bqw4bur4buD4bujbOG7teG7qeG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g3nhu6nhu6t14buz4buDROG7qeG7r+G7g+G6uS9DRELhu7fhu7XGsOG6u+G6uS/hu6lm4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu6jhu6Fq4buj4buH4bq74bq54buh4buz4bq7WeG7qeG7t27hu7XGsOG7g+G7s+G6rkThu4NExJDhu5nhu7Xhu4Phu7VqSWPhu4NEQuG6uOG7g0Phuqbhu4Phu53hurpq4buD4buo4bqu4bur4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buzw4nhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g13hu6nhu6vDucSQ4buD4buo4bu5auG7g0RC4bqm4buD4bu1dOG7teG7g+G7n+G6ouG7tcaw4buDRsSQ4bur4buD4bup4bqy4bu14buD4buzw4Hhu6vhu4N54bup4burY+G7g+G7m+G6puG7q+G7g+G7teG6suG7q+G7g+G7n+G7kUnhu4Phu59q4bu1xrDhu4Phu6Phu6vhu6fhu7Xhu4NCauG7g+G7s+G6rkThu4PDveG6tOG6qOG7g+G7qcOB4bud4buDQuG7k0Thu4Phu5/hu4/hu53hu4Phu5vhu6vDuURj4buD4buf4bu54buDw71s4buDw73hurThuqjhu4Phu6nDgeG7neG7g+G7neG7qeG7hOG7g+G7teG6sOG7q+G7g+G7mkJq4burw73DveG7oeG7g+G7o2zhu7Xhu6nhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4N54bup4burdeG7s+G7g0Thu6nhu69k4buD4bq5L+G7oeG7s+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6Hhu7Phurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDrcSpxKnhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9nZ2lmL2dnZ+G7o2hmaeG7heG7i+G7heG7i0TDrOG7heG7hWbEqcO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurXhu4nhu4to4buH4buDasO9ROG6teG7h8Od4bq04bqo4buD4bupw4Hhu53hu4Phu53hu6nhu4Thu4Phu7XhurDhu6vhu4Phu6Ns4bu14bup4buD4bud4bup4bu34buD4bu1xrDDisOC4bur4buDeeG7qeG7q3Xhu7Phu4NE4bup4buv4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrcSpxKnhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G7oeG7s+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq7w53hurThuqjhu4Phu6nDgeG7neG7g+G7neG7qeG7hOG7g+G7teG6sOG7q+G7g+G7mkJq4burw73DveG7oeG7g0Rt4bur4buDRELhurjhu4ND4bqm4buD4buo4bqu4bur4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buzw4nhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g13hu6nhu6vDucSQ4buD4buo4bu5amThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buc4bupReG7tcaw4buDROG6ouG7q+G7g+G7n3Xhu7Xhu4NE4bupw7Phu7Phu4PDveG6tOG6qOG7g+G7qcOB4bud4buD4bud4bup4buE4buD4bu14bqw4bur4buDRmzhu7fhu4Phu7Phuq5E4buD4bubxJDhurDhu6vhu4NDa+G7tcaw4buD4buf4buZxJDhu4NE4bupa+G7tcaw4buDZuG7hWThu4Phu5zhurLhu7Xhu4PGsOG7q+G7ueG7g8O9beG7teG7qeG7g+G7n+G7mcSQ4buD4buzw4lq4buD4buzauG7tcaw4buDROG7qeG7oeG7t+G7g0Thu6nDguG7q+G7g0Thu6t1ROG7g3nhu6lr4buDbuG7s+G7g+G7n23hu7Nj4buD4bu14bupw4rhu7XGsOG7g3nhu6nhu6vhu4Phu5vDiuG6tOG7neG7g+G7neG7qeG7keG7teG7g0Zs4bu34buDw73hurThuqjhu4Phu6nDgeG7neG7g+G7n+G7j+G7neG7g+G7m+G7q8O5ROG7g+G7tWxJ4buDROG7qeG7reG7g+G7neG7qXbhu4Phu53hu7nhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7teG6uOG7g+G7ncOKw4Lhu6vhu4NGbOG7g0Thu63hu7Xhu6nhu4NE4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G7k+G7s+G7g2vhuqhk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8OtxKnEqeG6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2dnaWYvZ2dn4bujaGZp4buF4buL4buFaEThu4lpaMOsxKnDveG7hWR44bqoxrDhuqlC4bq14buJZ8Os4buH4buDasO9ROG6teG7h8Od4bq04bqo4buD4bupw4Hhu53hu4Phu53hu6nhu4Thu4Phu7XhurDhu6vhu4Phu6Ns4bu14bup4buD4bud4bup4bu34buD4bu1xrDDisOC4bur4buDeeG7qeG7q3Xhu7Phu4NE4bup4buv4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrcSpxKnhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu5ps4buDXULhu6/hu7Xhu6nhu4Nd4bup4buv4buD4buoauG7q2Phu4Phu6nhuq7hu6vhu4NG4burdOG7teG7g+G7qOG6ruG7q+G7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7s8OJ4buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4Nd4bup4burw7nEkOG7g+G7qOG7uWrhu4Phu6nDiuG6tOG7tcaw4buD4bujxqHhu7Xhu4Phu51r4bud4buD4bupw4Hhu53hu4NG4burdOG7teG7g+G7qcOB4bud4buD4bud4bup4buE4buD4buaQmrhu6vDvcO94buhZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvDneG6tOG6qOG7g+G7qcOB4bud4buD4bud4bu54buDZsOt4buD4bupw4Hhu53hu4NG4burdOG7teG7g8O9bOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g3nhu6nhu6t14buz4buDROG7qeG7r+G7g+G6puG7g+G7nWvhu53hu4NIb2Phu4NE4bup4buv4buDRELhu5Phu7Xhu4NE4bupauG7s+G7g8aw4burauG7g0Thu6nEkOG6ruG7neG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu5/huq7hu4NExJDhurDhu6vhu4N54bupa+G7neG7g+G7teG7qWrEkGPhu4PDveG6tOG7teG7g0TEkOG6sOG7q+G7g+G7teG7qeG7k0Thu4Phu53hurzhu7XGsOG7g+G7tcaw4bu3bOG7q+G7g+G7i+G7heG7g0TEkOG6sOG7q2Thu4NdQnThu7Xhu4Phu5tu4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu4Thu4Phu7XhurDhu6tj4buD4buda+G7neG7g+G7qcOB4bud4buDRuG7q3Thu7Xhu4N54bup4burdeG7s+G7g0Thu6nhu6/hu4PDveG7meG7teG7g+G7o0Hhu4NE4buA4bu1xrDhu4Phu53hu7fhu7Xhu4Phu53hu6nhu4Rk4buD4bu04bup4buE4bu1xrDhu4Phuqjhu6lw4bqo4buDROG7seG7teG7qWPhu4Phu6lqSeG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buD4bubbOG7q+G7g0Thu6nhurJj4buD4bubbOG7q+G7g0bDs+G7teG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bu1xrDDisOC4bur4buDeeG7qeG7q3Xhu7Phu4NE4bup4buv4buDROG7q3Xhuqjhu4NE4bupxJDhu4Phu5vDskThu4Phu5/hu5nEkOG7g0Thu4Dhu4Phu5/hu7lk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8OtxKnEqeG6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2dnaWYvZ2dn4bujaGZp4buFw6zDrcSpROG7i+G7i+G7i+G7icOsw73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6teG7ieG7hWnhu4fhu4Nqw71E4bq14buHw53hurThuqjhu4Phu6nDgeG7neG7g+G7neG7qeG7hOG7g+G7teG6sOG7q+G7g+G7o2zhu7Xhu6nhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4N54bup4burdeG7s+G7g0Thu6nhu6/hu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8OtxKnEqeG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u0rhu7Xhu6nhu4Phu57hu7ds4bu14buDYcOz4bu14buDXeG7qeG6uOG7neG7g2VD4bur4bu14bup4buD4bu1w7Phu7Phu4Nn4buF4buFacOp4buDRsSQ4bur4buDRnLhu4Phu6nDgeG7neG7g+G7neG7qeG7hOG7g+G7teG6sOG7q+G7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4Phu5tt4bu14buD4bud4bq6auG7g+G7s+G7reG7teG7qWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7SuG7teG7qeG7g+G7nuG7t2zhu7Xhu4Nhw7Phu7Xhu4Nd4bup4bq44bud4buDZUPhu6vhu7Xhu6nhu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4Xhu4Vpw6nhu4PDvWzhu4Phu6nDgeG7neG7g0bhu6t04bu14buDREJy4buD4bu14bup4buTROG7g+G7neG6umrhu4PDveG6tOG6qOG7g+G7qcOB4budY+G7g+G7m+G7r+G7g+G7qcOA4bu1xrDhu4Phu7PDskThu4NE4buA4buD4bu1w7Phu7Phu4PDvXThu7Xhu4PDrOG7g0TEkOG6sOG7q2Thu4Nh4bq04bur4buDQ+G7huG7g+G6qsSQauG7teG7g0Thu5Hhu7Nj4buD4buf4bqu4bu1xrDhu4NG4burdOG7teG7g+G7neG6umrhu4Phu51r4bud4buD4bup4bqu4bur4buDRuG7q3Thu7Vj4buDauG7teG7qeG7g+G7n2/hu4NE4bupauG7s+G7g8aw4burauG7g0Thu7Hhu53hu6nhu4Phu53hu4bhu53hu4PDveG6tOG6qOG7g+G7qcOB4bud4buD4bud4bup4buE4buD4bu14bqw4bur4buDRmzhu4NE4bup4buTSeG7g+G7s+G7reG7teG7qeG7g0Thu4bhu4NE4bur4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7m27hu7Xhu4NE4bup4buR4bu14buD4bup4bqy4bu1ZOG7g+KAnOG7qMOB4bud4buD4bud4bup4buE4buD4bu14bqw4bur4buD4bqo4bupbuG7q+G7g+G7neG7meG7s+G7g0RqSeG7g0PDgmPhu4NG4burdUThu4NE4buA4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu4Thu4N54bup4bu54buDw73DsuG7s2Phu4Phu7Xhu6nDiuG7tcaw4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bupw4Hhu53hu4NE4bup4but4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bub4burdUThu4Phu53hu6nhu4Rj4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bufw4Hhu53hu4NDa+G7neG7qeG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bu1dOG7teG7g+G7s+G6tOG7q+G7g+G7ncOD4buDxrDDsuG7tcaw4buD4bupw4Hhu53igJ1j4buDauG7teG7qeG7g13hu6nhurjhu53hu4Phu7Xhu7nhu6tk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8OtxKnEqeG6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2dnaWYvZ2dn4bujaGZp4buFw6zDrWlE4buJZ+G7heG7i+G7icO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurXEqWbDreG7h+G7g2rDvUThurXhu4fDneG6tOG6qOG7g+G7qcOB4bud4buD4bud4bup4buE4buD4bu14bqw4bur4buD4bujbOG7teG7qeG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g3nhu6nhu6t14buz4buDROG7qeG7r+G7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw63EqcSp4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq7JeG7tcaw4buD4bu0xrDEkEnhu6fhu7Xhu4N7xJBr4bu14buD4buyauG7q+G7g2VD4bur4bu14bup4buD4bu1w7Phu7Phu4NmxKnDreG7hcOpY+G7g+G7qcOB4bud4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu51q4bu34buDRMSQ4bqw4bur4buD4bu14bup4buTROG7g8O94bq04bqo4buD4bupw4Hhu51k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nOG6ouG7g8aw4bura+G7t+G7g+G7n+G6vuG7tcaw4buDw73hurThuqjhu4Phu53hurzhu7XGsOG7g3nhu6lr4buD4buf4buP4bud4buD4bub4burw7lEY+G7g+G7m2zhu4PDvWzhu4NdQuG7r+G7teG7qeG7g13hu6nhu6/hu4Phu6hq4burY+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g0bhu6t04bu14buD4buo4bqu4bur4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buzw4nhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g13hu6nhu6vDucSQ4buD4buo4bu5auG7g+G7neG6vOG7tcaw4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7nW7hu7Xhu6nhu4Phu7XGsOG6rmThu4Nd4buA4buDeeG7qeG7q+G7g0Thu6lq4buz4buDxrDhu6tq4buDxrDhu6tu4bu1xrDhu4Phu6NtSeG7g8O94bq04bqoY+G7g+G7m2zhu4Phu6hq4bur4buD4bufb+G7g+G7ncOD4buDxrDDsuG7tcaw4buDRELEkEnDuuG7teG7g+G7n21E4buDeeG7q3Xhu7Xhu4NE4bup4bq+4bud4buD4bud4bup4bu34buD4bupw4Hhu53hu4NG4burdOG7teG7g+G7m+G7jeG7tcaw4buDROG7keG7s+G7g+G7qcSQSXVE4buD4bud4bq6auG7g+G7s+G7reG7teG7qWThu4NdxJBJ4buD4bu14bup4burdOG7tWPhu4NG4burw7nhu53hu4Phu6NtSeG7g+G7qcOB4bud4buD4bud4bup4bu34buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buzw4nhu4N54bupa+G7g3nhu6nhu7nhu4N54bupw7Phu7Vk4buD4bua4bqm4bur4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buDROG7qeG7peG7g+G7teG7ueG7q+G7g+G7s+G6rkThu4PDveG7meG7tWPhu4Phu5/DgeG7neG7g+G7s+G6rkThu4PDvcOK4bqkROG7g0Thu6nhu63hu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4N54bup4burdeG7s+G7g0Thu6nhu6/hu4Phu6nhu6vhu6XEkGPhu4Phu7Ns4buD4bqo4bupbuG7q+G7g0Thu6nhu4bhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4PDveG7meG7tWThu4PigJzhu5pu4bu14buDROG7qeG7keG7teG7g0ThuqLhu6vhu4Phu53hurzhu7XGsOG7g8O9bOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7s8OJY+G7g+G7o+G7t+G7g0bhu5VJ4buD4bqo4bupbuG7q+G7g+G7ncOD4buDxrDDsuG7tcaw4buDRELEkEnDuuG7teG7g+G7n21E4buD4bud4bup4bu34buD4bupw4Hhu53hu4NG4burdOG7teG7g+G7qeG7q+G7pcSQ4buD4buf4bul4buD4bupw4Hhu4Phu7Xhu6lq4bu14bup4buD4bud4bup4bu54bu1xrDhu4NE4burdeG6qOG7g0Thu6nEkOG7g+G7neG7qeG7hOG7g+G7teG6sOG7q2Thu4Phu7TGsGxJ4buDSMOKamPhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu7PDieG7g0Thu6nDisOC4bu1xrDhu4Phu5vhu6/hu4NE4bup4burw7lE4buDROG7qUHhu6tk4buD4bucQeG7teG7g+G7m+G7kUnhu4PGsOG7q8OCY+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g0bhu6t04bu14buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buzw4nhu4Phu59v4buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g+G7qcOB4bud4buD4bud4bup4buE4buD4buj4bun4buD4bujbOG7tcaw4buD4bup4bqy4bu14oCd4buDLeG7g+G7m2zhu4Phu6hq4bur4buD4bu14bu54bur4buDROG7qXThu7Nk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8OtxKnEqeG6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2dnaWYvZ2dn4bujaGZp4buFw6zDrWZExKlpZmlnw73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6tcSpaOG7heG7h+G7g2rDvUThurXhu4fDneG6tOG6qOG7g+G7qcOB4bud4buD4bud4bup4buE4buD4bu14bqw4bur4buD4bujbOG7teG7qeG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g3nhu6nhu6t14buz4buDROG7qeG7r+G7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw63EqcSp4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74buca+G7neG7g+G7qcOB4bud4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu6nhurbhu4NEQuG6pOG7g+G7teG7qWrEkOG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu6nDgeG7neG7g0Thu5Xhuqhk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u13hu6nhu6Hhu7fhu4PhuqLhu7XGsOG7g11C4buv4bu14bup4buDYcOz4bu14buDWeG7qeG6ouG7q2Phu4Phu5zhu6nhurrhu4NE4buv4bud4bup4buD4buo4bqu4bur4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buzw4nhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g13hu6nhu6vDucSQ4buD4buo4bu5amPhu4NG4burw7nhu53hu4Phu6nDgeG7neG7g+G7neG7qeG7hOG7g+G7mkJq4burw73DveG7oeG7g0Nz4buDRG3hu7fhu4Phu5/hu6vDusSQ4buDeeG7q8O54bu14buD4bud4bup4bu34buD4buda+G7neG7g+G7qcOB4bud4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu7PDieG7g0bDuuG7g+G7s+G6ouG7g+G7qeG7reG7teG7qeG7g8Os4buD4bud4bup4buT4buz4buD4bud4bup4buE4buD4bu14bqw4burY+G7g+G7nWvhu53hu4N5w43hu4NE4buGY+G7g+G7nWvhu53hu6nhu4NCa+G6qOG7g0bhu5nhu7Vj4buD4buda+G7neG7qeG7g+G7n8OB4budY+G7g+G7nWvhu53hu6nhu4NG4burdUThu4Phu53hu6nhu4Thu4Phu5pCauG7q8O9w73hu6HigKbhu4PGsOG7q0Xhuqjhu4Phu6nDgeG7g+G7m+G7q3VE4buD4bufw4Hhu51j4buD4bub4burdUThu4NG4burdUTigKbhu4Phu5/hu6Xhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu7PDieG7g+G7nW7hu7Phu4NE4bup4buTSeG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nhu5Xhu7Vj4buDROG7huG7g0Thu6vhu7Xhu4Phu6nhurLhu7Xhu4NGbOG7t+G7g+G7m27hu7Xhu4NE4bup4buR4bu14buD4buz4but4bu14bupY+G7g0jhu7lq4buD4buf4bur4buD4buz4buP4bud4buD4budbuG7s2Phu4NE4buG4buDROG7q2Phu4Phuqjhu6lrROG7g+G7qcSQSeG7g+G7teG6ruG7q+G7g8O94buG4bud4buDxrDhu7nhuqjhu4Phuqjhu6nhu5nhu7Xhu4NE4bupw7JE4buD4bud4bup4buPROG7g0Thu63hu7Xhu6nhu4Phu51u4buzY+G7g+G7n+G7t2zhu7Xhu4N5dURj4buDxrDhu6tF4bqo4buD4buf4bqs4buD4bu14bupasSQ4buDRsOK4bqkROG7g+G6qsSQauG7g3nhu6nhu7nhu4N54bupw7Phu7Vj4buDQ8OD4bu1xrBj4buDw71s4buz4buDRuG7q8O54bud4buD4bud4bu54buD4bux4bud4bup4buD4bud4bup4bu34buDxrDhu6tq4buD4buf4but4bu14bup4buDRmzhu4NIb+G7g+G7qeG6ruG7q2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7ieG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw63EqcSp4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2dpZi9nZ2fhu6NoZmnhu4XDrGnhu4lEZ8Otw6zDrOG7i8O94buFZHjhuqjGsOG6qULhurVnZsOt4buH4buDasO9ROG6teG7h8Od4bq04bqo4buD4bupw4Hhu53hu4Phu53hu6nhu4Thu4Phu7XhurDhu6vhu4Phu6Ns4bu14bup4buD4bud4bup4bu34buD4bu1xrDDisOC4bur4buDeeG7qeG7q3Xhu7Phu4NE4bup4buv4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrcSpxKnhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu5xr4bud4buD4bupw4Hhu53hu4NG4burdOG7teG7g0RCxJDhu7XGsOG7g0TEkOG6sOG7q+G7g0bGoeG7teG7g+G7s+G7q8O5ROG7g+G7s2zhu6vhu4NDw7Lhuqjhu4Phu53hu6nhu4Rk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nsOK4bqk4bud4buD4bub4burdURj4buDw73hurThuqjhu4Phu6nDgeG7neG7g0Nz4buDeXDhu7fhu4Phu6Ns4bur4buDRELhu7fhu7XGsOG7g0ZB4bu1xrDhu4No4buDROG7qWvhu7XGsGPhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu7PDieG7g0Nz4buD4bufw4rhuqThu53hu4PDvWzhu7Phu4PhuqrEkOG7oeG7teG7g0bhurThu6vhu4Phu53hu6nhu4Thu4Phu7XhurDhu6ti4buD4bqo4bup4bqw4buD4bub4burdeG7teG7g3nhu6t14bu14buDROG7qeG6vuG7neG7g+G7neG7qeG7hOG7g+G7mkJq4burw73DveG7oWLhu4PhuqLhu7Xhu4NE4buV4bqo4buDXeG7q3Xhu7XGsOG7g2Hhu6vDuURi4buDw73EkEnDueG7teG7g13hu6t14bu1xrDhu4Nh4burw7lEY+G7g+G7n8OB4bud4buD4bu14bupauG7teG7qeG7g0Zs4buDRuG7q3VE4buD4bu14bupauG7teG7qWLhu4PhuqLhu7Xhu4NE4buV4bqo4buDeeG7q+G7peG7s+G7g0RCauG7g+G7ncSQw4Phu6vhu4N54bup4bu5amThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7ieG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw63EqcSp4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2dpZi9nZ2fhu6NoZmnhu4XDrGlpRGfEqcOsw6zhu4nDveG7hWR44bqoxrDhuqlC4bq1Z8OtxKnhu4fhu4Nqw71E4bq14buHw53hurThuqjhu4Phu6nDgeG7neG7g+G7neG7qeG7hOG7g+G7teG6sOG7q+G7g+G7o2zhu7Xhu6nhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4N54bup4burdeG7s+G7g0Thu6nhu6/hu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8OtxKnEqeG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u2Hhu63hu4Phu7PDskThu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nhu63hu7Xhu4NE4bup4buTSeG7g+G7tXThu7Xhu4NG4burw7nhu53hu4Phu6NtSeG7g0Zs4buD4bupw4Hhu53hu4Phu53hu6nhurrhu4NJdcSQ4buD4bqqxJBq4buD4bud4buZ4buz4buDRGpJ4buD4bupw4rhurThu7XGsOG7g+G7o8ah4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qErEkEThu6nhu7dC4buH4bq7XcOz4bu1xrDhu4Nd4bupRUnhurkv4bqo4bq7

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]