(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã lâu rồi, tôi rất ít khi được nghe các con kể về những chuyện hồn nhiên, vô tư ở trường. Thay vào đó, chúng thường kể về các chiêu trò, mánh khóe của các bạn ở lớp giống hệt với người lớn mà một khi đã nghe qua, chắc chắn ai cũng phải giật mình.
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR8Otw503w6Lhu64m4buI4bq34bus4buIw50sVeG7iDXhu7Imw53hu4g2w50i4buy4buIQuG6vOG7iOG7neG6p+G7iEvhurzhu4jhu583KCbhu4gk4buyVjfhu4jigJxZ4buy4buOP+G7iMOa4bu4VcOd4oCd4buIJllQKuG7iDY0PyZZ4buIJV0y4buIw50sVUYvw51KR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw7Thu6Thu47DmuG7ikfhu4vhu5jhu4gl4bueN+G7iDQ84buy4bq+4buINijhu7Lhu4g04bugNuG7iOG7tDbhu4gkw53hu7Lhu4jDmeG6oSBV4buIJlnDneG7pOG7iFXDlVXhu4hVPybhu4gkVuG7iOG6t+G7rOG7iCbDneG6sSZZ4buIVcOdN8Oi4buuJuG7iMOdPCbhu4gmw53hu7Lhu6om4bq+4buI4bq3KOG7iDbhuqHhu4gw4buINjThuqEiJlnhu4Dhu4jhu7PDneG7jsOi4buI4bq3w5Q/4buIw5k64bq+4buIVcOdOCZZ4buINsOd4bqhIiZZ4buIJFbhu4jhurfhu6zhu4hVw5VV4buIVcOd4buy4buqN+G7iDY0O+G6vuG7iCrDlSbDneG7iCTDnTrhu6Thu4hVw6Hhu47hu4hVw5VV4buIVOG7kCbhu4gw4buIJV0y4buIWeG7sikmWeG7iMOd4buuNuG7iOG6t13hu7Lhu4gmWeG6oSLhu7Lhu4glXSbhu4gqw5Thu4gqPjbhu4gkw53hu7Lhu4jDmeG7mOG7iCZZw53hu6Thu4gzN+G7juG6vuG7iFXDneG7llXhu4hVw53hu5Ym4buI4buO4buy4buIVcOgJlnhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4hZ4buyUTbhu4gq4bu2JsOd4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR0Y1NjQ/JllHacOVJuG7iMOdw5QmWeG7iFXDnT/hu4gmIOG7iDQ84buy4buIJeG7oMOi4buIJeG7mOG7skYvNTY0PyZZR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu7Mo4buy4buI4bq3KSbhu4gkw50oJlnhu4gqNykm4buIVcOdP+G7iFU/JuG7iDbhu7Lhu6wm4buINuG7suG7qjfhu4jhurfhu5o24buINV0q4buI4bq34bu24buIKjcpJuG7iDY0xq/hu4g14buo4buIMzfhuqXhu4g2NCwmWeG7iMOZPCZZ4buINuG7suG7rCbhu4gqw5Thu4g14buON+G7iCbDlMOi4buIVOG7suG7sDbhu4g24buy4buwNuG7iCThu7Lhu64q4buA4buI4buDw6Lhu4jhurdRw6Lhu4gqw5Thu4hVOuG7iMOdKCrhur7hu4hVPybhu4hZw5Xhu7Lhu4g2KOG7suG7iMOZ4buOJlnhu4jDnSxV4buIJV0y4buITOG7iCTDnSgmWeG7iFThu7Lhu7A24buIJeG7oMOi4buINuG7suG7rCbhu4jDmeG7njfhu4g04buO4buIKsOU4buIKjfhu47hu4jhurfhu6zhu4gzN8OiVibhu4g1NuG7slUk4bukNOG7iDQ84buy4buIVeG7mirhu4hVYeG7suG7iMOaw5Um4bq+4buIWcOd4bumMuG7iCTDneG7ljLhu4gmw53DlOG7gOG7iMO0LuG7suG7iDThu47hu4gqXeG7suG7iFThu7Lhu7A24bq+4buIVcOdw5U34buIKjfhu47hu4gmIOG7iDM3w6JWJuG7iDU24buyVSThu6Q04buIw5k64buIVcOh4buO4buIVOG7kCbhu4Dhu4jhu6FZw53hu6Thu4g2w53hu6DDouG7iDbDneG7sOG6vuG7iDYo4buy4buIw5rhu5om4buIVT8m4buIJMOdKCZZ4buIw5nhuqEgVeG7iDY5w6Lhu4g24buy4buuJuG7iCYg4buIJlAm4buIVcOh4buO4buIJlnhuqEi4buy4buIJMOdw5VV4buIJuG6seG7juG7iOG6t8OU4buIVcOdP+G7iFXDncOVN+G7iDbhu7Lhu6wm4buIw5lW4buIw5nhu6Qq4buINjThu5Lhu4hU4buQJuG7gOG7iOG7s8Od4buw4buIJsOd4bqhJlnhur7hu4jDnSgq4buINeG7jjfhu4jDmeG7suG7iMOdLFXhu4jhurfhu6zhu4g2w53hu7bhu4hVPybhu4hZw5Xhu7Lhu4g2KOG7suG7iFXDnT/hu4hU4buy4buwNuG7iCXDlOG7iCZZ4bqhIuG7suG7iFThu5Am4buI4bugw6Lhu4hVOybhu4jDmTvhu7Lhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4g2NOG7kuG7iFXhu5Lhu4hZKVXhu4glUybhu4gl4buY4buy4buI4bq3w5Thu4gzN8Oi4buIw5nhu7gmw53hu4gmIOG7iFXDlCZZ4buIJeG7njfhu4g2w53hu7bhu4gl4buY4buy4buINeG7qOG7iFXDlCZZ4buIJsOd4buy4busN+G7gOG7iMOtw53DlTfhu4hVOybhu4gkVuG7iCXDlOG7iFU64buIVOG7kCbhu4gq4buOJlnhu4g2NDfDouG7ribhu4jDmeG7sCbhu4glXTLhu4jDmSxV4buIJsOd4bqhJlnhu4gkw53hu7Lhu4hVOuG7iFThu5Am4buIw50u4buy4buIKuG6oSAm4buINsOd4bu24buIJeG7suG7rCbhu4hVw50/4buINsOdN+G7quG7iOG6t13hu7Lhu4hZ4buyw5Xhu4jigJxV4buWNuG7iFV74oCd4bq+4buIJuG7sDfhu4glw5Qq4buINMOVVcOd4buIKj424buINiLhu4g2w53hu7bhu4hVOybhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4jDmeG7rCbhu4g24buy4busJuG7iFXhu5Lhu4gzN8OiVibhu4g2NDfDouG7ribhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHRuG7sipZ4buIVSXhu441NUThu4rhu7LDreG7pCY24bukNOG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7iuG6s+G7ssOaNsOd4bq84buIw5LEqMSoMuG6tcOK4buIw53hu6Thu7JZw5024bq84buISsSoT8OTMuG6tcOK4buK4buINTRVROG7ii8vVcOaJuG7gFThu44/NsOd4buOJsOdw50/4buO4buA4bq3Ji/DmuG7pDUkNj8yLybhu6ThurM1L0tLTcSoL0tKw5LDmkpKTEzDk8SoTDZMTeG7jE4lxKgtVOG7juG7si1L4buAPTJZ4buK4buI4buOJTZE4buKw63DnTfDouG7ribhu4jhurfhu6zhu4jDnSxV4buINeG7sibDneG7iDbDnSLhu7Lhu4hC4bq84buI4bud4bqn4buIS+G6vOG7iOG7nzcoJuG7iCThu7JWN+G7iOKAnFnhu7Lhu44/4buIw5rhu7hVw53igJ3hu4gmWVAq4buINjQ/Jlnhu4glXTLhu4jDnSxV4buK4buI4bqz4buyw5o2w51E4buKw5LEqMSo4buK4buIw53hu6Thu7JZw502ROG7ikrEqE/Dk+G7iuG7iC9HRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw63hu44yNuG7sj8m4buKR+G7s+G7tibDneG7iDY04buQJlnhu4jDnSxV4buINeG7sibDneG7iFThu7jhu4hU4buQJuG7iFU5Jlnhu4glXTLhur7hu4hVOSZZ4buINjThuqEiJlnhu4g2NOG7oCbhu4glPjbhur7hu4jigJzhurc74buy4oCd4buINuG7suG7rCbhu4jDmeG7mOG7iCTDnSgmWeG7iFU7JuG7iCXDlOG7iFXDnTfDouG7ribhu4jDneG7suG7sCrhu4jhu4Lhu5Imw53hu4g2w6Phu4jhu7ImNuG7pDQm4bukNuG7hOG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfDrcOdN8Oi4buuJuG7iCpd4buy4buIJlnDneG7pOG7iDbDneG7tuG7iDbDneG7oMOi4buIVTrhu4jhurfGr+G7iFQ3PCbhu4hV4bqhIuG7suG7iCbDneG6oSZZ4buIJllTKuG7iCZZw50j4buINsOd4buqKuG7iDbDneG7tuG7iMOZOuG7iCXhu5Dhu7Lhu4glw5Thu4jhurfhu6Am4buIw5nhu6zhu4gkw50oJlnhu4g2w51W4buI4bq14bukKuG7iCbDncWo4buA4buIaTDhu7Lhu4gl4buo4buINOG7juG7iDDhu4g2N3vhu7Lhu4g24buyVjfhu4jDnSxV4bq+4buIw50sVeG7iDXhu7Imw53hu4gyw53hu5Lhu7Lhu4glP+G7iFXDnVvhu7Lhur7hu4glP+G7iMOdLFXhu4gqXeG7suG7iMOZOCZZ4bq+4buIw5nGoCZZ4buIJsOUw6Lhur7hu4hVw5VV4buIVcOdw5U34buIJeG7kOG7suG7iCZZw50j4buIJsOd4buy4busN+G7iMOZ4buwJuG7iOG6t+G7suG7rlXhu4gk4buy4buwKuG7iDbhu7Lhu6wm4buIVMagJlnhu4gmw53hurEmWeG7iOKAnCrDlSbDneG7iCTDnTrhu6TigJ3hu4gqw5Thu4gmWeG7jsOi4buIVeG7kuG7iMOZ4buwJuG7iCZZ4bqhIuG7suG7iCVdJuG7iFXDoCZZ4buIVcOd4bqh4buO4buIw53hu5wm4buIw5nhu5jhu4jDlTLhu4jDmmEmWeG7iOG6t13hu7Lhu4gmWeG6oSLhu7Lhu4gmWT/DlOG7suG7iOG6teG7mOG7iMOdPuG7suG6vuG7iMOdNykmWeG7iMOdPOG7iMOZ4buew6Lhu4gl4buQ4buy4buIJcOU4buIVOG7kCbhu4hVOSZZ4buIJV0y4buI4bq3XeG7suG7iCrhu7Ymw53hu4Dhu4jhu4vDlSZZ4buIJT/hu4gmWeG7kOG7suG7iMOdWybhur7hu4hVw5VV4buI4oCcWeG7suG7jj/hu4jDmuG7uFXDneKAneG7iOG7oMOi4buIw5nhu6w34buIVTrhu4hZ4buy4bugw6Lhu4hZw53hu7Lhu4gmIOG7iMOd4bucJuG7iMOdP+G7suG7iCbDneG6oSZZ4buIJlnDneG7uFXDneG7iCXhuqXhu4gmxqAq4buIMOG7iFXDnX3hur7hu4gmw53hurEmWeG7iFThu5Am4buIVTrhu4jDnT/DlCbhu4hV4buSJsOd4buIJMOdOuG7iCTDneG7lCbhu4g14buo4buIMsOd4buS4buy4buINjThu5Lhu4gl4buY4buy4buIVeG7jj/hu4jDnVsm4buIVcOVVeG7iFThu5Am4buIJMOdw5VV4buIJuG7sDfhu4gqNykm4buIKjfhu47hu4gmIOG7gOG7iOG7oVnDneG7pOG7iDbDneG7tuG7iMOZOCZZ4buIJcOU4buIJMOdKCZZ4buINsOdVuG7iDbhu7Im4buIJnvhu7Lhu4gmw53huqEmWeG7iDbDneG7pD/hu4gmw53huqHhu4hVPybhu4hZw5Xhu7Lhu4g2KOG7suG7iFXDnT/hu4hU4buy4buwNuG7iDbDneG7tuG7iOG6t+G7suG7rlXhu4jDmTrhu4jhurdTJuG7iDbDneG6oSImWeG7iOG6tTfDouG7qibhu4jDmuG7slcm4buINOG7juG7iMOa4bqhXeG7suG7iCbDneG7suG7rDfhu4jDneG7tibDneG7iDbDneG6o1Xhu4gkw53DlVXhu4gmw53hu4434buA4buI4bq2UcOi4buIJuG7qibhur7hu4jhurfDlD/hu4gk4bqn4buIw50sMuG7iDLDnWHhu4jDnTfDoibDneG7iCbhu5Qq4buIJlk/w5Xhu7Lhur7hu4g2KOG7suG7iCZZw53hu6Thu4hVKOG7iFnhu7LDlT/hu4gkVuG7iDTGoCZZ4bq+4buIVTrhu4jDnSxV4buINeG7sibDneG7iCTDneG7suG7iFUo4buIw50u4buy4buIKuG6oSAm4buIVDg24buI4bq1OuG7juG7iCo+NuG7iFXDnTg24buIw5nhu5jhu4g2w53hu5wmWeG7iDbDneG7libhu4g2NOG7kuG7iCUi4buy4bq84buI4oCcaTg24buI4bq1OuG7juG7iCbDlMOi4buIKsWo4buI4bukKuG7iCo34buO4buISsSo4buIJlnDneG7tibhu4jDmTwmWeG7gOG7iMOtKOG7iCrDlOG7iCrhuqEgJuG7iCXDlOG7iDLDneG7kuG7suG7iDY04buS4buIJeG7mOG7suG7iFXDnT/hu4jhu6Qq4buISuG7iCZZw53hu7Ym4buIw5k8Jlnhu4g2w53hu7bhu4jhu6Qq4buIKl3hu7Lhu4hVw50/4buIKuG6oSAm4oCd4buA4buIw63DneG7nCZZ4buIVOG7suG7sDbhu4jDnSxV4buINeG7sibDneG7iMOZOuG7iCY64buy4buIw5k54buO4buIw53hu47DouG7iDbDnVE24buIJsOd4bqhJlnhu4gmWeG7jsOi4buIVeG7kuG7iMOZ4buwJuG7iFUo4buIWeG7ssOVP+G7iCrDlOG7iFU7JuG7iFThu7jhu4jigJwq4buaVeG7iFXhu5LigJ3hur7hu4g24bu0JsOd4buINj/DlSbhu4g2w53hu7Lhu6424buIw51bJuG7iCbDneG6oeG7iOG6t1HDouG7iDbDneG7tuG7iDQh4buINMOUJlnhu4g2ND8mWeG7iDbhuqHhu4g24bqhMCZZ4buIVcOh4buO4buIw50sVeG7iDXhu7Imw53hu4jhu6DDouG7iCU3KCbhu4hVP+G7suG7iDbhu7Lhu6wm4buIVOG7kFXhu4jhurfDlOG7iOG6t1E24buIVcOd4bugNuG7iCXDlOG7iDY04buqJuG7iMOd4buwNuG7iMOd4buwNuG7gOG7iOG7oeG7sDfhu4gkw50oJlnhu4jDmeG6oSBV4buINykm4buIJuG7libhu4gk4bu4MuG7iDbDnSLhu7Lhu4g2w53hu7bhu4g14buON+G7iCbDlMOi4buIJMOd4buy4buIJV0m4buIJeG7qibhur7hu4gmw53hurEmWeG7iMOdLFXhu4g14buyJsOd4buIJsOUw6Lhu4g04bugNuG7iMOaV+G7iFThu7jhu4hVw5Uq4buIw5p94buIVDDhu7Lhu4jDmTwmWeG7iDbhu7Lhu6wm4bq+4buINsOdUSrhu4hVw53hu7Thu4jhurfhu7bhu4g24buy4busJuG7iCrDlOG7iMOaw5Uq4buIJcOUKuG7iFXhu5Lhu4gmw53hurEmWeG7iFXDnTfDouG7ribhu4gyw53hu7Lhu4gyw53DlTLhu4gkw50oJlnhu4g2w51W4buIJeG6oSImWeG7iDY04bqhXVXhu4jDmeG6oSBV4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR0Y1NjQ/JllHaeG7uOG7iCrDlVXDneG7iFUo4buIWeG7ssOVP+G7iDbDneG7tuG7iMOaOSZZ4buINuG7suG7rCbhu4gqN+G7juG7iFXDnTc+VeG7iFThu5AmRi81NjQ/JllHRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+KAnOG7ocOd4bugNuG7iDM34bqp4bq+4buIJsOd4bu24buIKuG7juG6vuG7iDbDneG6o+G7iFThu47hu4jDnSxV4buINjQ74oCd4buA4buI4bq24bu24buI4bq3UcOi4bq+4buI4bq34buy4buuVeG7iMOdLFXhu4g14buyJsOd4buIMsOd4buQKuG7iCV94buy4buIMOG7iCVdMuG6vuG7iDDhu4g2NOG6oSImWeG7iFXDoCZZ4buIJcOU4buIw5nhu7Lhu6w34buIw5pX4buIw53hu7JWN+G6vuG7iCbDneG7oDbhu4glw5Thu4gmw53hurEmWeG7iMOdLFXhu4g14buyJsOd4buIMOG7iFRRVeG7iDbhu7JWN+G7iMOdLFXhu4Dhu4jhu7PDneG7sOG7iCbDneG6oSZZ4buIw5lW4buINjTDlSbDneG7iFThu7jhu4hVw5VV4buIVOG7kCbhu4g2KeG7iFnhu7LDlVXhu4jhurdd4buy4buINsOdUMOi4bq+4buIVSjhu4hZ4buyw5U/4bq+4buIJMOdKCZZ4buI4bu0NuG7iOG7pCrhu4gl4buQ4buy4buINuG7suG7sDLhu4g2YVXhu4gyw53hu5Aq4buIMsOd4buS4buy4buIJsOd4bqxJlnhu4g14buO4buy4buIJVAq4buIw5nDlSZZ4buINjTDlVXDneG7iCTDncOVVeG7gOG7iOG7izrhu4glw5Thu4g2NOG6oSImWeG7iMOdIDLhu4hVw6Hhu47hu4hU4buQJuG7iOG7n+G7sibDneG7iGImw53hu4hVOSZZ4buIJV0y4buI4bq3XeG7suG7iFU/JuG7iFnDleG7suG7iDYo4buy4buA4buI4buhWcOd4buk4buIJFbhu4g2w53hu7bhu4hU4buQJuG7iMOdLFXhu4g14buyJsOd4buIJsOUw6Lhu4g04bugNuG7iCXhuqEi4buy4buIw50sVeG7iCbDneG6oSZZ4buIJeG7kOG7suG7iDThu6A24buIKjcpJuG7iMOZ4bqhIFXhu4jDmeG7slYq4buIVeG7jj/hu4Dhu4jhurbhu7bhu4hV4bqj4buIKn3hu7Lhu4glUCbhu4jDmeG6oSBV4buIw5nhu7JWKuG7iOG7jOG6vuG7iErEqOG7iCXDlOG7iFQp4buIKsWo4buIJeG7kOG7suG7iFXDnT/hu4g24buy4busJuG7iCbhu6om4buIVOG7kCbhu4g2w53huqEiJlnhu4jhurU3w6Lhu6om4buI4bq14buyJuG7iFXDneG7pjLhu4hUw5Thu7Lhu4hVw6Hhu47hu4hVw5VV4buIw50sVeG7iDXhu7Imw53hu4hZ4buyLuG7suG7iDY0PyZZ4buIJV0y4bq+4buIJuG7sDfhu4hVOuG7iOG7juG7suG7iCTDnSgmWeG7iFXDnT/hu4jDnT/hu5pV4buIw5os4buO4buIKsOVVcOd4buI4bq3XeG7suG7iFUo4buIWeG7ssOVP+G7iDbDneG7tuG7iMOZ4busN+G7iMOZ4bqhIFXhu4gqN+G7juG7iFXDnTc+VeG7iFTGoCZZ4buINuG7suG7rCbhu4jDnT/hu5pV4buIJcOU4buINuG7miZZ4buIMzfDlOG7gOG7iMO1UCbhu4jDmeG7nsOi4bq+4buIVT8m4buIWcOV4buy4buINijhu7Lhu4jDmeG6oSBV4buI4bq14buwMuG7iCZZPOG7suG7iFU5Jlnhu4hUw5Qm4buI4bq3XeG7suG7iFThu5Am4buI4buf4buyJsOd4buIYibDneG7iOG7oMOi4buIJsOd4bqhJlnhu4hVw53DlTfhu4gmw53hu6A24buIMzfDouG7sDbhu4gkw50oJlnhu4hVw50/4buIVOG7kCbhu4hVw53hu6Yy4buIVMOU4buy4buI4bq3w5Q/4buIVcOVVeG7iFnhu7Ii4buIJOG7slYq4buINjThu47hu4gm4buqJuG7iFU3KeG7suG7iFU5Jlnhu4jDmeG7mOG7iFThu7jhu4hU4buQJuG7iCZZOuG7iCVb4bq+4buIJMOdKCZZ4buINsOdw6gq4buIJjrhu7Lhu4hVw503w6Lhu64m4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7ncOdKCZZ4buIVcOdQOG7iCo34buO4buIVcOdNz5V4buIVOG7kCbhu4jDmVbhu4jDmeG6oSBV4buIVcOd4bumMuG7iFTDlOG7suG7iCrDlOG7iCbDneG7suG7rDfhu4jDnSxV4buINeG7sibDneG7iFXDoCZZ4buIVTrhu4jhurU34buIw53huqFdJlnhu4jDmjkmWeG7iDbhu7Lhu6wm4buIw50/4buaVeG7iDM3w5Thu4jDmVbhu4hVw53hu6Thu4jDmVHDouG7iCbDneG6sSZZ4buIw53DlCbDneG7iOG6t+G7suG7iDXhu47hu7Lhu4g2NMOV4buy4buIVcOh4buO4buIKuG7tibDneG7gOG7iOG7nz424buIw5k8Jlnhu4gmWcOd4buy4buuMuG7iFXDoeG7juG7iDYo4buy4buIVTrhu4hVPybhu4jDnSxV4buIJV0y4buIw5Lhu4jDmeG7mOG7iDbhu54q4buINcSD4bq84buI4buKw60o4buIWeG7ssOVP+G7iDbDoyZZ4buIWSzhu7Lhu4jDmeG7suG7ribhu4gyw53hu5Im4buIw5Umw53hu4jhurfhu6zhu4gmw53hurEmWeG7iDbDnTrhu7Lhu4jDneG6oeG6vuG7iDZRNuG7iOG6teG7oDfhu4hVw6Hhu47hu4hVPybhu4g2NOG7juG7suG7iFXDneG7uOG7iDY04buqJuG7iCVdMuG7iMOdLFXhur7hu4g2ND8mWeG7iMOZOuG7iFU64buINlE24buI4buUJuG7iFXhu5Yy4buI4bq34buaNuG7gOG7iOG7nz424buIJVAm4buIVOG7uOG7iFThu5Am4buIMsOdw5U24buIw53hu7Lhu64m4buIw5os4buO4buIVMOVP+G7iFXDlT/hu4hVKOG7iFnhu7LDlT/hur7hu4hVPybhu4g2NOG7juG7suG7iFXDneG7uOG7iMOZ4buY4buIw53huqPhu47hu4g14buo4buIVcOdP+G7iFThu5Am4buINuG7suG7rCbhu4jDmVbhu4gl4bugMuG7iCXhu7Lhu7Aq4buA4buIw73Eg+G7iOG6t+G7suG7rlXhu4hVw51A4buIVOG7uOG7iDLDncOVNuG7iMOd4buy4buuJuG7iCTDneG7suG7iCZZ4bqhIuG7suG7iFThu5Am4buIw5k64buIJMOdKCZZ4buIJsOdUSbhu4jDmeG6oSBV4buINuG7suG7rCbhu4jhurfDlOG7iMOZ4bukKuG7iFXDnTfDouG7ribhu4g2KeG7iFnhu7LDlVXhu4jhurdd4buy4buIVSjhu4hZ4buyw5U/4oCd4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G6tuG7suG7rlXhu4jDnSxV4buINeG7sibDneG7iFXDneG6oeG7juG7iCZZP+G7jibhu4g2ND8mWeG7iCp94buy4buIJV0y4bq+4buIKn3hu7Lhu4g2NOG6oSImWeG7iFU64buIJeG7qOG7iCXDlOG7iMOZ4buy4busN+G7iCTDnSgmWeG7iMOd4buy4buwKuG6vuG7iOG6t+G7tuG7iFXDlVXhu4jhu6Qq4buIw5nhu44mWeG7iDY0PyZZ4buIw5k+4buINjd74buy4buIVcOd4bqh4buO4buI4bql4buINsOd4bqjVeG7iMOZ4bqhIFXhu4glIuG7suG7iCY64buy4bq+4buIw53DlCbDneG7iOG6t+G7suG7iFXDoeG7juG7iCrhu7Ymw53hu4Dhu4jhu4s64buIJcOU4buIJeG6peG7iMOaP+G7iCrDlOG7iMOZVuG7iDM34buSJuG7iCXhuqXhu4glXTLhur7hu4hVw5VV4buINjThuqEiJlnhu4jDmeG7rDfhu4hVOuG7iCbDneG6sSZZ4buIJj7hu7Lhu4gzN8Oi4buI4bq3w5Thu4hZ4buy4buOP+G7iFXDnT/hu4hU4buOJuG7iFXDlSbhu4g1xIPhu4g2w6MmWeG7iCVdMuG7iDbDneG7pD/hu4jDmiHhu7Lhur7hu4hZw53hu7Lhu4hVw53hu6Yy4buIw53DlCZZ4buIJlnDlMOi4buIw5lW4buIVMOVP+G7iFXDlT/hu4jhurdd4buy4buIVSjhu4hZ4buyw5U/4buIVcOdw6Hhu4gmw53hu7Lhu64q4buA4buI4buzw53hu7Dhu4gmw53huqEmWeG6vuG7iCpd4buy4buIw5nhu57DouG6vuG7iFU/JuG7iFnDleG7suG7iDYo4buy4buIw5nhu7Lhu4jDnSxV4buI4bq34bus4buIw5nhu5jhu4g34bugNuG7iOG6o1Xhu4gkVuG6vOG7iOG7imnhu5Am4buINnvhu4g2NOG6oTAmWeG7iFXDoeG7juG7iFU/JuG7iFThu5I/4buI4buO4buy4buIMsOd4buQKuG7iCV94buy4buIKsOU4buIVcOdP+G7iFThu5Am4buI4bugw6Lhu4g24buy4busJuG7iDbDneG7tuG7iFU3KeG7suG7iDY3UCbhu4g14buo4buI4bq3Uybhu4jDmeG6oSBV4buI4bq14buwMuG7iCU/4buQ4buy4buIYuG7gOG7iOG7s8Odw5Qmw53hu4g04buO4bq+4buI4bq34bu24buIJMOdKCZZ4buIVTrhu4g24buy4busJuG7iCbhu6om4buINjdQJuG7iOG6t8Oj4buO4buINDzhu7Lhur7hu4hV4buS4buINnvhu4hVw51A4buIVTrhu4hVPybhu4hU4bu44buI4bq14buwMuG7iCU/4buQ4buy4buIaeG7iCrFqOG7iOG7kOKAneG7gOG7iOG7syjhu7Lhu4hU4buSP+G7iFXDncOVN+G6vOG7iOKAnMO94buOP+G7iFU/JuG7iCTDnSgmWeG7iFTDlT/hu4hVw5U/4buI4bq3XeG7suG7iFUo4buIWeG7ssOVP+G6uuKAneG7iDbDneG7tuG7iCbDnVEm4buIw5nhuqEgVeG7iFXhu5434buINjThu5Lhu4glIuG7suG6vOG7iOKAnMOtPybhu4gqw5Thu4gmOuG7suG7iDbDneG7tuG7iDZ74buIVT8m4buIJeG7kOG7suG7iFThu7jhu4g2w5034buO4buIVcOVVeG7iDZ74buIJMOdw5VV4buA4buI4bq2XeG7suG7iCXhu5Dhu7Lhur7hu4hVw5VV4buINnvhu4hVw6AmWeG7iMOZ4busN+G7iFThu44/4buIVcOd4buk4buIJX3hu7Lhu4gmw53huqHhu4g2w53hu7Dhu4hV4buS4buIJuG7qibhu4g04bugNuG7iOG7tDbhu4gkw53hu7Lhu4gqXeG7suG7iFU64buIVOG7kCbhu4hU4bu44buIJT/hu5Dhu7Lhu4hp4buIw5o54buIJX3hu7Lhu4jhurfhu7Lhu4gyw53hu5Aq4buIVTrhu4gkw53hu7Lhu4hVOybhu4gmw53hu7Lhu6w34buIw51bJuG7iFXhu5Lhu4hVPybhu4gm4bqx4buO4oCd4buA4buA4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR8Otw503w6Lhu64m4buIVcOh4buO4buIw50sVeG7iDXhu7Imw53hu4gqw5Thu4gmWcOd4buk4buIVeG6o+G7iCbDneG6oeG7iFXDnTfDouG7ribhu4hVw6Hhu47hu4gmWeG6oSLhu7Lhu4glXSbhu4jhurdRw6Lhu4Dhu4jDrcOVVeG7iOG7pCrhu4jDmeG7jiZZ4buIMzfDleG7iDbDncSDVeG7iMOaYSZZ4buIJMOd4buy4buIMOG7iFXDleG7suG7iDY3e+G7suG7iOKAnOG7lCbhu4hVw53huqHhu47hu4gmP+G6vuG7iCU/4buIVcOd4bqh4buO4buINl3hu7LigJ3hu4Dhu4jhu6Hhu7A34buIJMOdKCZZ4buIw5nhuqEgVeG7iDcpJuG7iCbhu5Ym4buIJOG7uDLhu4g2w50i4buy4buINsOd4bu24buINeG7jjfhu4gmw5TDouG7iCTDneG7suG7iCVdJuG7iCXhu6om4bq+4buIJsOd4bqxJlnhu4jDnSxV4buINeG7sibDneG7iDY0PyZZ4buIJsOd4bqxJlnhu4hV4bueN+G7iFXDnTfDouG7ribhu4g2NOG7qibhu4g14buo4buINOG7oDbhu4jDmlfhu4hU4bu44buIVcOVKuG7iMOafeG7iFQw4buy4buIw5k8Jlnhu4g24buy4busJuG6vuG7iDbDnVEq4buIVcOd4bu04buI4bq34bu24buINuG7suG7rCbhu4gqw5Thu4jDmsOVKuG7iCXDlCrhu4hV4buS4buIJsOd4bqxJlnhu4hVw503w6Lhu64m4buIMsOd4buy4buIMsOdw5Uy4buIJMOdKCZZ4buINsOdVuG7iCXhuqEiJlnhu4g2NOG6oV1V4buIw5nhuqEgVeG7gOG7iOG7i+G7mOG7iMOZ4buwJuG7iCU4VeG6vuG7iFnhu7Lhu47hu4jDmeG7tibDneG7iOG6t8OU4buIJsOdw5Thu4g2NOG6oSImWeG7iFVQJuG7iFU64buINcSD4buIMsOdKeG7suG7iMOdIDLhu4g2ND8mWeG7iFXDlVXDneG7iFnhu7LDlT/hu4jDmmFV4buIw5lW4buIVcOVVeG7iOG7pCrhu4hU4buy4buwNuG7iDLDneG7nibhu4hU4buy4buuNuG7iMOZOCZZ4buINeG7juG7suG6vuG7iFThu7Lhu7A24buIVVAm4buIJcOUKuG7iFnhu7bhu4jhurfDlOG7iCTDnSgmWeG7iCbhu6om4buIJcOUKuG7iFnhu7bhur7hu4gmw53hu6A24buIJcOU4buIJMOd4buy4buIw5nhu44mWeG7iFU7JuG7iCZZPOG7suG7iDY04buqJuG7iFnDneG7sOG7iCbDncOU4buINjThuqEiJlnhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJiNzbDnT804buKR+G7n+G7juG7suG7iOG6tjfhu7JGLzJH

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]